Доклади за оценка за съвместимост

Доклади за оценка за съвместимост:

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ (ДОСВ) на инвестиционно предложение „Промяна в техническите параметри на одобрени за изграждане 8 бр. ветрогенератори“, в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 73095.23.61, 73095.23.62, 73095.27.53, 73095.27.57, 73095.27.50, 73095.27.45, 73095.27.63 и 73095.27.64 – урбанизирани територии с НТП „За електроенергийно производство“, по КККР на с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, върху ЗЗ BG0002051 “Калиакра”, ЗЗ BG0002097 „Белите скали“, ЗЗ BG0000573 “Комплекс Калиакра”, ЗЗ BG0000130 “Крайморска Добруджа”, ЗЗ BG0002082 „Батова“, ЗЗ BG0002061“Балчик“, ЗЗ BG0002085 “Чаиря”, ЗЗ BG0002115 “Било” и ЗЗ BG0000102 „Долината на река Батова”.

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ (ДОСВ) на инвестиционно предложение „Промяна в техническите параметри на 12 ветрогенератори“, в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 67951.37.72, 67951.37.69, 67951.37.75, 67951.36.66, 67951.25.67, 67951.11.26, 67951.24.47, 67951.24.41, 67951.24.44, 67951.13.52, 67951.24.50 и 67951.16.44 – урбанизирани територии с НТП „За електроенергийно производство“, по КККР на с. Соколово, община Балчик, област Добрич, върху ЗЗ BG0002051 “Калиакра”, ЗЗ BG0002097 „Белите скали“, ЗЗ BG0000573 “Комплекс Калиакра”, ЗЗ BG0000130 “Крайморска Добруджа”, ЗЗ BG0002082 „Батова“, ЗЗ BG0002061“Балчик“, ЗЗ BG0002085 “Чаиря”, ЗЗ BG0002115 “Било” и ЗЗ BG0000102 „Долината на река Батова”.

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ (ДОСВ) на инвестиционно предложение „Вятърен енергиен парк“, с транспортна и електро-комуникационна мрежи, в землищата на с. Видно и с. Нейково, община Каварна, област Добрич, върху ЗЗ BG0002051 “Калиакра”, ЗЗ BG0000156 “Шабленски езерен комплекс, ЗЗ BG0002115 “Било” и BG0000130 „Крайморска Добруджа”, с възложител “Уиндкрафт Симонсфелд БГ” ЕООД, гр. София