Доклади за оценка за съвместимост

Доклади за оценка за съвместимост:

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА, ВКЛЮЧВАЩ: ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ПУП-ПРЗ), ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА, ВЪЗОБНОВЯЕМ ЕНЕРГИЕН ПАРК ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ”, В ОБХВАТА НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 27125.26.41, 27125.26.42, 27125.26.58, 27125.26.105, 27125.26.106, 27125.26.107, 27125.26.108, ПО КККР НА С. ЕЗЕРОВО, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ И ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ „ВЪЗОБНОВЯЕМ ЕНЕРГИЕН ПАРК ЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ“ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА: BG0000191 „ВАРНЕСКО-БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО” ПО ДИРЕКТИВА 2009/147 НА ЕО