Доклади за оценка за съвместимост

Доклади за оценка за съвместимост:

ДОКЛАД за оценка степента на въздействие на ПУП – ПРЗ на имоти в местност „Малка чайка“ – гр. Варна върху предмета и целите на опазване на защитена зона „Варненско – Белославско езеро“ BG0000191

ПРИЛОЖЕНИЯ