ГОЛЕМИ И СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ И ИНДУСТРИАЛНИ ПРОЦЕСИ

ГОЛЕМИ И СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ И ИНДУСТРИАЛНИ ПРОЦЕСИ

  1. НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии
  2. НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
  3. НАРЕДБА № 10 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ (КОНЦЕНТРАЦИИ В ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ) НА СЕРЕН ДИОКСИД, АЗОТНИ ОКСИДИ И ОБЩ ПРАХ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ ГОЛЕМИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ
  4. НАРЕДБА ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА СЕРЕН ДИОКСИД, АЗОТНИ ОКСИДИ И ПРАХ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ ГОЛЕМИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ
  5. НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ

5.1.Образец № 1 съгласно чл. 9г, ал. 4 от ЗЧАВ

5.1.1. ИНФОРМАЦИЯ по чл. 9г, ал. 3, т. 1 – 8 и т. 13 – 15 от ЗЧАВ

5.2.Образец № 2 съгласно чл.9г, ал.14 от ЗЧАВ