Финансов отчет на РИОСВ – Варна

Съгласно т.4 от Оперативен план за изпълнение на поетите ангажименти по партньорство за открито управление с цел подобрена отчетност и   бюджетна прозрачност  за изразходваните  ресурси и постигнатите резултати  РИОСВ-Варна предоставя на обществеността финансовите си отчети и отчетите за изпълнение на постигнатите резултати

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

2016 година

201година

2013 година

2012 година