Процедури по реда на чл.106, ал.3 от ЗООС (потвърждаване на ДППГА)

  •  Обяви за обществен достъп по чл.106, ал.3

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – ВАРНА

На основание чл. 106, ал. 3, във връзка с чл. 106, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за издаване на решение за потвърждение на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА)/решение за актуализиран ДППГА по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал: Терминал за базови масла, в т.ч. и азотни торове и брегова пречиствателна станция, местоположение: област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, район р-н Аспарухово, Южна промишлена зона, с оператор: „ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ” АД („ПЧМВ“ АД), с адрес на управление:       гр. Варна, район Аспарухово, Южна промишлена зона, Терминал за базови масла и с предмет на дейност: поддържане чистотата на морските води, акваториите на пристанищата и подходните канали, пристанищни услуги и др.

ДППГА е актуализиран относно ИП „Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща инсталация за дейности с отпадъци в поземлен имот с идентификатор 10135.5501.110 – „Брегова пречиствателна станция” (БПС), гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна“, което е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Компетентен орган по издаване на решение за потвърждаване на актуализиран ДППГА е директорът на РИОСВ –   Варна.

 

Писмени становища, коментари и предложения по ДППГА се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на РИОСВ – Варна.

Лице за контакти: Стелияна Стойчева – главен експерт в дирекция „КОС“, телефон: 0897/86 85 20, e-mail: ohv2@riosv-varna.org

  • Проект на Решения за потвърждение на пълнотата на ДППГА

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ № ППГА (А1)-01-ВА/2024 г.

  • Решения за потвърждение на пълнотата на ДППГА

 

Наименование на оператора и предприятието (в т.ч. адрес на управление на оператора и адрес на предприятието) № на Решение на директора на РИОСВ
Дата на Решение на директора на РИОСВ
Решение на директора на РИОСВ (като прикачен файл)
Дата на влизане в сила на решението по чл. 106, ал.4 от ЗООС
Дата на обжалване на решението по чл. 106, ал.4 от ЗООС
“ПЧМВ” АД, гр. Варна ППГА(А1)-01-ВА/2024г. 08.02.2024г.  изтеглете 26.02.2024г.