Съобщения на основание чл. 61, ал.3, чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

На основание чл. 61, ал. 3,  чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с нормативни документи от законодателството по околна среда, във връзка с чл. 5, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, и във връзка с чл. 2, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

РИОСВ-Варна съобщава за:

2021 година

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс и във връзка с чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС; Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за писмо (с изх. № 94-00-2941/А3/16.09.2020г. за прекратяване на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда) до В. Атанасов, с адрес: гр. Провадия, инициирал за инвестиционно предложение за „Ремонт на съществуваща постройка, поставяне на фотоволтаична инсталация и обект за преработка на мляко” в УПИ I-37, с площ 1420 кв.м, кв. 7, в село Кривня, община Провадия, област Варна, с възложители: Атанасов и „ВИТА 86“ ЕООД, гр. Провадия. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна, на 12.01.2021г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна, до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че ще считаме писмото за получено. /публикувано на 12.01.2021г./

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс и във връзка с чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС; Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за писмо (с изх. № 26-00-7214/А3/16.09.2020г. за прекратяване на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда) до П. Тодоров, управител на „АГРО 21“ ЕООД, инициирал за инвестиционно предложение за „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури” в поземлен имот с идентификатор 72624.610.9, с площ 19058 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За хранително-вкусовата промишленост“, гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „АГРО 21“ ЕООД, гр. Добрич. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна, на 12.01.2021г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна, до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 12.01.2021г./

2020 година

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс и във връзка с чл. 7а, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на на планове и програми, от 2004г., с изм. и доп., РИОСВ-Варна, съобщава за писмо, с изх. № 94-00-3456/А3/14.04.2020г. за прекратяване на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, до г-н Христов, с адрес: с. Бранище, общ. Добричка, инициирал за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 06104.21.38, земеделска територия, с НТП «нива» с площ 3.333 дка, с цел отреждане на имота „За складова дейност“ в землището на с. Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна, на 15.09.2020г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 15.09.2020г./

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс и във връзка с чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС; Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за напомнително писмо, с изх. № 26-00-6875/А1/03.02.2020г. до УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“ инициирал за инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционална жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор № 10135.3513.193, урбанизирана територия, с НТП „ниско застрояване до 10м“ с площ 3266 кв.м, бул. „Сливница“ № 166, гр. Варна, с възложител УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“, гр. София. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна, на 09.07.2020 г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено.

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс и във връзка с чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС; Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за напомнително писмо, с изх. № 94-00-2941/А2/13.02.2020г. до г-н Атанасов, с адрес: гр. Провадия, инициирал за инвестиционно предложение за „Ремонт на съществуваща постройка, поставяне на фотоволтаична инсталация и обект за преработка на мляко”, разположени в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-37, с площ 1420 кв.м, кв. 7, в село Кривня, община Провадия, област Варна, с възложители: г-н  Атанасов и „ВИТА 86“ ЕООД, гр. Провадия. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна, на 09.07.2020 г. за период от 14 дни.  В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс и във връзка с чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС; oбн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за напомнително писмо, с изх. № 26-00-7214/А2/06.02.2020г. до „АГРО 21“ ЕООД, инициирал за инвестиционно предложение за „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури” в поземлен имот с идентификатор 72624.610.9, с площ 19058 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За хранително – вкусовата промишленост“, гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „АГРО 21“ ЕООД, гр. Добрич. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна, на 09.07.2020 г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено.

2019 година

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс и във връзка с чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС; Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за писмо (с изх. № ОА-153/А2/24.06.2019г. за прекратяване на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда) до г-н Димов, с адрес: гр. Добрич, инициирал за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец ЗП „ДИМОВ-БЪЛГАРЕВО“ в поземлени имоти с идентификатори 07257.22.43 и 07257.22.45, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Овощна градина“ с обща площ 23.001 дка, землище с. Българево, общ. Каварна.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна, на 09.07.2019г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено.    /публикувано на 09.07.2019г./


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс и във връзка с чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС; Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.)РИОСВ-Варна, съобщава за напомнително писмо с изх. № ОА-153/А1/19.03.2019г. до г-н А. Димов, с адрес: гр. Добрич, инициирал за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец ЗП „ДИМОВ-БЪЛГАРЕВО“ в поземлени имоти с идентификатори 07257.22.43 и 07257.22.45, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Овощна градина“ с обща площ 23.001 дка, землище с. Българево, общ. Каварна.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна, на 22.05.2018 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено.  /публикувано на 22.05.2018 г./


На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс РИОСВ-Варна, съобщава за напомнително писмо с изх. №OA-3592/A1/26.09.2018 г. до г-н С. Слатински, град Варна, относно съобщение за прекратяване на процедура за инвестиционно предложение: “Изграждане на агроаптека и склад“, в поземлен имот с идентификатор 20482.110.57, с площ 4.223 дка, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, местност „Хавърлъка“, в град Девня, община Девня, област Варна.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло на РИОСВ-Варна на 14.03.2019 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 14.03.2019 г./


На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс РИОСВ-Варна, съобщава за напомнително писмо с изх. №26-00-5262/A1/25.09.2018 г. до г-н И. Коровкин, управител на „Водно-спортен клуб Каварна” ООД, град Каварна, относно съобщение за прекратяване на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционнопредложение (ИП): „Изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец, за промишлено и питейно-битово водоснабдяване”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35064.501.2295, площ 9 800 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за други видове спортове, находящ се в град Каварна, община Каварна, област Добрич, с възложител „Водно-спортен клуб Каварна” ООД, град Каварна.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло на РИОСВ-Варна на 14.03.2019 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено.  /публикувано на 14.03.2019 г./


На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс РИОСВ-Варна, съобщава за напомнително писмо с изх. 7541/A1/25.09.2018 г. до г-н Г. Стоянов, град Добрич, относно проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за “Промяна предназначението на горска територия, с цел отреждането й за “Ов”-вилно застояване”, в поземлен имот (ПИ) № 02508.90.376 (номер по предходен план: 90.376), с площ 0.500 дка, начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, местност „Овчаровски  плаж”, в землището на град Балчик, община Балчик, област Добрич.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 13.03.2019 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 13.03.2019 г./

2018 година

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК;Обн. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. и доп.) и във връзка с чл. 2а, ал. 3 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС; Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за Решение № ВА 28/П/ОВОС/05.09.2018 г. и писмо с изх. № 26-00-3770/А1/05.09.2018 г. на директора на РИОСВ – Варна, адресирани до до г-н И. С. Бурханларски, управител на „АГРО БИО ИНВЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: ………. град Варна, инициирал за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ново водовземно съоръжение, система за капково напояване, селскостопански обекти, административно – битови помещения, демонстративен център, съхранение, сушене, студено пресоване на селскостопански продукти”, в поземлен имот (ПИ) с номер 000223, с площ 3 722 кв. м, начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия – осма; имот с номер 000869 (образуван от 000222; за система за капково напояване в южната част на имота разположена на площ от 20 000 кв. м от цялата площ), с площ 82 400 кв. м, начин на трайно ползване – други трайни насаждения; категория на земята при неполивни условия – осма (57 580 кв. м) и трета (24 820 кв. м), разположени в местност „Мизинска чешма”, в землището на град Суворово, община Суворово, област Варна, с възложител: „Агро Био Инвер България” ЕООД. Съобщението заедно с копие на Решението и копие на писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 11.10.2018 г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 11.10.2018 г./

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК;Обн. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. и доп.) и във връзка с чл. 2а, ал. 3 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС; Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за Решение № ВА 30/П/ОВОС/07.09.2018 г. и писмо с изх. № ОА-4196/А1/07.09.2018 г. на директора на РИОСВ – Варна, адресирано до г-н Т. К. Тодоров, с адрес за кореспонденция: …….град Варна, инициирал за инвестиционно предложение (ИП): “Изграждане на четири броя нови водовземни съоръжения за добив на подземни води”, в поземлени имоти с идентификатори 21988.41.105, 21988.41.106, 21988.41.107 и 21988.41.108 (получени след проект по делба на поземлен имот с идентификатор 21988.44.101), с обща площ около 5.844 дка, начин на трайно ползване – жил. територия, местност „Среден път”, по плана на село Долище, община Аксаково, област Варна, с възложител Т. Кр. Тодоров, град Варна.

Съобщението заедно с Решението и писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 11.10.2018 г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 11.10.2018 г./

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна съобщава за напомнително писмо с изх. № ОА-4480/А1/10.08.2018г. до г-н С. Шипкалиев, с. Детелина, общ. Долни чифлик, за ИП „Изграждане на поливна система-капково напояване, за напояване на овощна градина-череши“ в ПИ 029032 и 029031, с. Старо Оряхово, общ. Д. чифлик, с възложител ЗП С. Шипкалиев. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 08.10.2018 г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 08.10.2018 г./

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 5, ал. 1, съгласно  чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ. бр. 25/2003г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за писмо/ указания с изх. №26-00-4762/А7/ 08.08.2018 г. до г-н Р. Петков, управител на: „ТИТАН БУРГАС“ ЕООД, ул. „Добруджа“ № 22, град Силистра, относно инвестиционно предложение за обособяване на площадка за съхранение на отпадъци  в част  (20 000 кв. м) от  ПИ № 27125.503.27, с обща площ от 131 224, с НТП „за пристанище“, по плана на с. Езерово, общ. Белослав.  На територията на  площадката ще се извършват:

  • дейност R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;
  • дейност D 15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им, на отпадъци с кодове:
  • 19 12 12 – „други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11“;
  • 19 12 11* – „други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества“. Писмото е изпратено с обратна разписка и не е получено от възложителя. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 10.09.2018 г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 10.09.2018 г./

На основание чл. 61, ал. 3във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс РИОСВ-Варна съобщава за напомнително писмо с изх. №OA-5935/A3/07.08.2018 г. до г-н Г. К., гр. Варна, относно уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „производствено складова база за пластмасова дограма, автосервиз, паркинг, офис сграда, шоурум за автомобили“ и  допълнение към същото ИП за „център за разкомлектуване на автомобили“ в  ПИ №37099.45.116, площ  9 301 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг производствен, складов обект, землище село Кичево, община Аксаково, област Варна,  с възложител:  г-н Г. К., гр. Варна. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 04.09.2018 г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 04.09.2018 г./

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административно процесуален кодекс РИОСВ-Варна съобщава за напомнително писмо с изх. №2880/9/27.04.2018г. до г-н М. М., гр. Добрич, относно уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „засаждане на малини и поливане от река Батовска“ в поземлени имоти №№ 53120.49.13 с площ 9,000 дка, 53120.49.14 с площ 9,000 дка, 53120.47.4 с площ 3,072 дка, 53120.49.10 с площ 16,929 дка, всички с начин на трайно ползване – ниви, трайно предназначение на територията – земеделска, в землището на с. Оброчище, община Балчик“.   Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 29.05.2018 г. за период от 14 дни.        В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че ще считаме писмото за получено /публикувано на 29.05.2018 г./

Напомнително писмо с изх. № 3677/17/28.03.2018 г. до г-жа С. Мичева-ЗП, ул. „Македония“ № 102, вх. А, ет. 3, ап. 36, гр. Варна, общ. Варна, относно предоставяне на отчет /документи и информация/ по изпълнение на условията в Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № 76/ПР/2016г., както и информация за етапа на реализация на ИП «Изграждане на телена ограда и капково напояване» на съществуващи овощни градини в поземлени имоти /ПИ/ 03002, 038001, 035005, 041013, 035004, 038029, 038030, всички земеделски територии с начин на трайно ползване «овощни насаждения»  с обща площ 41,328 дка, находящи се в землището на с. Изворско, общ. Аксаково, и предвидени за създаване трайни насаждения-орехи, в ПИ 046013 и 043007, и двата-земеделски територии с начин на трайно ползване «ниви» с обща площ 200,813 дка, находящ се в землището на с. Блъсково, общ. Провадия, с възложител ЗП С. Мичева. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 26.04.2018 г. за период от 14 дни  считано от 27.04.2018 г. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 26.04.2018 г.

Напомнително писмо с изх. № 26-00-1899/2/12.04.2018 г. до г-н Светлан Убчев, управител на: „Дан Солар“ ЕООД, район Сердика, ул. „202“ 6, ап. Офис №4, гр. София, относно уведомление за изработване на ЧИ на ПУП за инвестиционно намерение „курортно строителство“ в поземлен имот с идентификатор 07257.31.187, с площ 333567 кв.м, в землището на с. Българево, общ. Каварна. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 24.04.2018 г. за период от 14 дни, считано от 25.04.2018 г. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 24.04.2018 г./

Напомнително писмо с изх. № 3655/14/28.03.2018 г. до г-жа Ц. Петкова-ЗП, ул „Хан Омуртаг“ № 9, с. Изворско, общ. Аксаково, относно предоставяне на отчет /документи и информация/ по изпълнение на условията в Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № 75/ПР/2016г., както и информация за етапа на реализация на ИП «Изграждане на телена ограда и капково напояване» в поземлени имоти /ПИ/ №№ 013043, 000192, 036012, 036027, 036028, 039003, 041014, 026047, 026057, 041024, 041025, 033038, 038014 с обща площ 73,440 дка, находящи се в землището на с. Изворско, общ. Аксаково и в ПИ № 31334.19.58, с площ 19,989 дка, находящ се в землището на с. Зорница, общ. Аксаково.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 19.04.2018 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 19.04.2018 г./Напомнително писмо с изх. № 1460/10/15.03.2018г. до г-н Х. Христов,  гр. Белослав, относно уведомление за инвестиционно предложение (ИП) и допустимостта на инвестиционно предложение /ИП/ спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни за ИП и ПУП-ПРЗ за „жилищно строителство и обществено обслужване“ в УПИ XXV-201,300, с обща площ 7 398 кв.м, землище на с. Разделна, общ. Белослав.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 12.04.2018 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 12.04.2018 г./Напомнително писмо с изх. № 6523/4/15.03.2018г. до г-жа Деница Върбанова-управител на „Ред томато“ ООД, ул. „Седма“ № 30, в. з. Сборно място, гр. Балчик, относно уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на нова оранжерия, система за капково напояване, складови и помощни помещения, отглеждане на домати“ в ПИ 06793.502.81, с площ 6,800 дка, трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване, в землището на с. Брястово, общ. Балчик.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 12.04.2018 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 12.04.2018 г./Напомнително писмо с изх. № 26-00-6523/3/09.01.2018 г. до г-жа Деница Върбанова, управител на: “Ред Томато”ООД, ул. „Седма” №30, в.з. Сборно място, гр. Балчик, относно уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на нова оранжерия, система за капково напояване, складови и помощни помещения,  отглеждане на домати“  в  ПИ № 06793.502.81, с площ 6,800 дка,  трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване,  в землището на село Брястово, община Балчик,  с възложител:  „Ред томато“ ООД..

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 13.02.2018 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 13.02.2018 г./Напомнително писмо с изх. № 4196/10/14.12.2017 г. до г-н Т. Тодоров, град Варна, инициирал за инвестиционно предложение (ИП): “Изграждане на четири броя нови водовземни съоръжения за добив на подземни води”, в поземлени имоти с идентификатори 21988.41.105, 21988.41.106, 21988.41.107 и 21988.41.108 (получени след проект по делба на поземлен имот с идентификатор 21988.44.101), с обща площ около 5.844 дка, начин на трайно ползване – жил. територия, местност „Среден път”, по плана на село Долище, община Аксаково, област Варна, с възложител Тодор Кръстев Тодоров, град Варна.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 12.01.2018 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 12.01.2018 г./

Напомнително писмо с  изх. №3019/3/27.11.2017 г. до г-н И. Христов, град Варна за инвестиционно предложение (ИП) за „жилищно строителство”, в ПИ 025030, площ 4,000 дка, начин на трайно ползване: нива, землище на село Добри дол, община Аврен,  с възложител: И. Христов.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 06.01.2018 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 08.01.2018 г./

2017 година

Напомнително писмо с  изх. № 26-00-3391/4/07.12.2017 г. до г-н Димитър Бончев Савов, г-н Христо Теодоров Илиев, управители на „АТЛАНД ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, с адрес за кореспонденция: бул. „Цариградско шосе”, № 47а, ет. 3, град София, иницииралаи за проект за Подробен устройствен план – План за регулация застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 10135.3511.142, 10135.3511.153, 10135.3511.171, 10135.3511.172, 10135.3511.173, 10135.3511.174, 10135.3511.566 по плана на ЖК “Възраждане”- I м.р., град Варна в обхвата на територията, заключена между о.т. 106, 105, 103, 102, 100, 325, 326, 328 и северно от регулацията на бул. „Цар Освободител”, с възложител „Атланд инвестмънтс” ЕООД, град София.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 14.12.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 14.12.2017 г./Напомнително писмо с  изх. № 26-00-7541/3/08.11.2017 г. до г-н Г. Стоянов, град Добрич, инициирала за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за “Промяна предназначението на горска територия, с цел отреждането й за “Ов”-вилно застояване”, в поземлен имот (ПИ) № 02508.90.376 (номер по предходен план: 90.376), с площ 0.500 дка, начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, местнот „Овчароски  плаж”, в землището на град Балчик, община Балчик, област Добрич, собственост на Г. Стоянов, град Добрич.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 13.12.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 13.12.2017 г./Напомнително писмо с  изх. № 26-00-2973/2/08.11.2017 г. до г-н Иван Йорданов Начев, управител на „ПИТО-КАР” ЕООД, с адрес за кореспонденция: м-ст „Франга дере” № 213, район „Приморски“, град Варна, инициирала за изработване на проект заПодробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна статута на земя с цел изграждане на площадка за търговска и складова дейност на излезли от употреба моторни превозни средства (автоморга), в поземлен имот (ПИ) № 031045, площ 4.000 дка, начин на трайно ползване – нива и ПИ № 031046, площ 4.300 дка, начин на трайно ползване – нива, в землището на село Каменар, община Варна, с възложител „ПИТО – КАР” ЕООД, град Варна.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 13.12.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 13.12.2017 г./.Напомнително писмо с изх. № 26-00-7638/5/02.11.2017 г. до г-н Добромир Добрев, управител на: „ВАНХИЛ“ЕООД, бул. „Съединение“ №134, офис 1, град Девня, за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на инсталация за напояване на трайни насаждения от етерично маслени и медицински култури“ в поземлен имот № 35208.85.18, площ 19, 000 дка, № 35208.87.11, площ 18,714 дка, землище на село Казашка река, община Аврен, възложител: „Ванхил“ЕООД. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 11.12.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 11.12.2017 г./Напомнително писмо с изх. № 26-00-6696/8/02.11.2017 г. до г-н Eмил Борисов минчев, управител и лице за контакти на:„КЛМ – ЕКО“ЕООД, ул. “13-ТА” № 9, спирка Марек, район Приморски, град Варна, за инвестиционно предложение (ИП) за „обособяване на площадка за съхраняване и третиране на отпадъци”, в поземлен имот № 20482.505.525, с площ 10,054 дка, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект,  трайно предназначение на територията – урбанизирана, землище на град Девня, община Девня, с възложител: „КЛМ – ЕКО“ЕООД. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 11.12.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 11.12.2017 г./

Напомнително писмо с изх. № 2880/6/03.11.2017 г. до г-н М. Михайлов, Земеделски производител,  гр. Добрич, за инвестиционно предложение (ИП) за „засаждане на малини и поливане от река Батовска“ в поземлени имоти №№53120.49.13 с площ 9,000 дка, 53120.49.14 с площ 9,000 дка, 53120.47.4 с площ 3,072 дка, 53120.49.10 с площ 16,929 дка, всички с начин на трайно ползване – ниви, трайно предназначение на територията – земеделска, в землището на село Оброчище, община Балчик, с възложител: ЗП М. Михайлов. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 11.12.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 11.12.2017 г./Напомнително писмо с изх. № 26-00-1913/4/06.11.2017 г. до г-жа Елена Петрова Стоянова, управител на „КАМА КО” ЕООД, с адрес за кореспонденция: ул. “Васил Кънчев” № 8, ет. 1, ап. 1, Район „Приморски“, град Варна, инициирала за инвестиционно предложение (ИП): “Ферма за отглеждане на риба в Черно море на една миля източно от град Шабла срещу село Крепец, общ. Шабла”, с координати 43037´ 38´´ N и 2836´ 00´´ E, с възложител “Кама Ко” ЕООД, гр. Варна. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 01.12.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 01.12.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №3592/6/06.11.2017 г. до г-н С. Слатински, град Варна, инициирал за инвестиционно предложение (ИП): “Изграждане на агроаптека и склад”, в поземлен имот с идентификатор 20482.110.57, с площ 4.223 дка, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, местност “Хавърлъка”, в град Девня, община Девня, област Варна с възложител С. Слатински, град Варна. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 30.11.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 30.11.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №26-00-2417/15/05.10.2017 г. до г-жа Деница Пламенова Цветанова, управител на: „Дея Агро“ ЕООД, кв. „Надежда“ вх. 2, ет. 1, ап. 25, гр. Аксаково, относно уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „оранжериен комплекс с капково напояване и сондажен кладенец за добив на подземни води“, в  ПИ №034008, площ 16,502 дка, землище на село Изгрев, община Суворово. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 16.11.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 16.11.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №3019/2/03.10.2017 г. до г-н И. Христов, град Варна за инвестиционно предложение (ИП) за „жилищно строителство”, в ПИ 025030, площ 4,000 дка, начин на трайно ползване: нива, землище на село Добри дол, община Аврен. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 06.11.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 06.11.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №4992/3/05.10.2017 г. до до г-жа Христова и г-н Хотинов, гр. Варна за уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за „изграждане на паркинг за автомобили, складове за промишлени стоки и офис сграда със шоурум”,№72709.42.31 с начин на трайно ползване „нива” и трайно предназначение  на територията – земеделска, с площ 15.903 дка, находящ се в землището на село Тополи, общ. Варна. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 06.11.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 06.11.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №26-00-6696/7/09.08.2017 г. до г-н Емил Борисов Минчев, лице за контакти на: „КЛМ – ЕКО“ЕООД, ул. “13-ТА” № 9, спирка Марек, районПриморски, град Варна за инвестиционно предложение (ИП) за „обособяване на площадка за съхраняване и третиране на отпадъци”, в поземлен имот № 20482.505.525, с площ 10,054 дка, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект,  трайно предназначение на територията – урбанизирана, землище на град Девня, община Девня. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 05.10.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 05.10.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №2337/14/14.08.2017 г. до г-жа Хриска Петрова Недева, управител на: „Земеделски Консорциум Напредък“ ЕООД, ул. „Кракра“ № 47, град Варна, относно инвестиционно предложение за  оранжериен комплекс с капково напояване и сондажен кладенец за добив на подземни води“, в  ПИ №031022, площ 10,002 дка, землище на село Изгрев, община Суворово. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 05.10.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 05.10.2017 г./

Напомнително писмо с изх. № 26-00-2868/3/19.07.2017 до г-н Валентин Железчев Кръстев, управител нa: „Евро България 2016” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Средец, общ. Средец, обл. Бургас, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на временна постройка, която ще се използва за заведение за хранене и развлечение“, плаж „Батовски“, КК „Албена“  – публикуванo на 15.09.2017 г.

Заповед № 188/11.09.2017 г. на директора на РИОСВ – Варна  за прилагане на преустановителна принудителна административна мярка за спиране на всички дейности, свързани със започнало изграждане на строеж в границите на имот с идентификатор 07257.29.111 в землището на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, собственост на Н. Пожарлиева и М. Дачева – публикувана на 14.09.2017 г.

Напомнително писмо с изх. №26-00-2417/14/19.07.2017 до г-жа Деница Пламенова Цветанова, управител на: „Дея Агро“ ЕООД, кв. „Надежда“ вх. 2, ет. 1, ап. 25, гр. Аксаково, относно уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „оранжериен комплекс с капково напояване и сондажен кладенец за добив на подземни води“, в  ПИ №034008, площ 16,502 дка, землище на село Изгрев, община Суворово

Напомнително писмо с изх. №26-00-2409/6/30.06.2017 г. до г-н Георги Шипанов, управител на: „Грийн Хилс Вайнъри“ ЕООД, ул. „Ал. Малинов“ № 7, гр. Варна, относно инвестиционно предложение за„изграждане на водоизточник /сондаж/ в ПИ № 62788.9.25, с площ -9,403 кв.м, урбанизирана територия с начин на трайно ползване-за вилна сграда, местност „Голямата могила“, находящ се в землището на с. Рогачево, общ. Балчик, с възложител „Грийн Хилс Вайнъри“ ЕООД

Напомнително писмо с изх. №2798/3/03.07.2017 г. до г-жа М. Михайлова и г-н Р.Михайлов,  гр. Варна, относно инвестиционно предложение /ИП/ за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ в ПИ№ 39459.19.13, с площ 800 кв.м местност „Край село“, земеделска земя, с начин на трайно ползване-нива, находящ се в землището на с. Кранево, общ. Балчик, с цел отреждането му за „Пп1-предимно производствена зона с преобладаващи складови функции“-склад за мебели, с възложители: М. Михайлова и Р. Михайлов

Заповед № 127/03.07.2017 г. на РИОСВ – Варна за прилагане на принудителна административна мярка за временно спиране на бензиноколонки за зареждане на МПС с бензини на бензиностанция, находяща се в гр. Варна, ул. “Тролейна” 48 и експлоатирана от “Фаена” ЕООД, гр. София с управител В. Янакиев – публикувана на 18.07.2017 г.

Напомнително писмо с изх. № 26-00-2418/12/; 2337/12/; 2338/10/; 2417/13/ 31.01.2017 г. до г- жа Силвия Димитрова, лице за контакти на: „Грийн Агро Трейд“ЕООД, ул. „Найден Райков“ № 2В, ЕТ. 3, АП. 17, град Варна и г-жа Х. Недеваград Варна, относно инвестиционно предложение за  „оранжериен комплекс за растителна продукция и сгради за съхранението им, с прилежащи битово-административни сгради, резервоари за водоснабдяване и хидромелеоративни съоръжения“, в землището на село Изгрев, община Суворово в имот 32528.41.4, землище на село Изгрев, община Суворово

Напомнително писмо с изх. №26-00-3466/3/27.12.2016 г. до г- жа Донка Димитрова Дойчева, управител нa: „Марит-Трейдинг” ЕООД, с. Добрина 9216, Община Провадия, относно инвестиционно предложение за „преустройство на производствено хале за съхранение и продажба на дърва и въглища”, в поземлен имот №20482.309.6, с обща площ 13,652 дка, /съгласно Договор за наем ИП ще се реализира на площ от 4,000 дка/, трайно предназнчение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, кв. „Химик“, местност „Отсреща“, в землището на гр. Девня, общ. Девня

Напомнително писмо с изх. №26-00-2868/2/10.02.2017 г. до г- жа Росица Андреева, пълномощник нa: „Евро България 2016” ЕООД, гр. София, обл. София, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на временна постройка, която ще се използва за заведение за хранене и развлечение“, плаж „Батовски“, КК „Албена“

Съобщенията заедно с писмaтa са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна за период от 14 дни. Достъпът е по реда на Закона за достъп дообществена информация.