ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ / ЛОС /

ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ / ЛОС /

НАРЕДБА № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

1.1. Образец № 1 съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ

1.2 Образец № 2 съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ

Примерен образец към чл. 20, ал. (8) от Наредба №7/21.10.2003 г.

Секторни ръководства

 

Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух


НАРЕДБА № 16 ОТ 12 АВГУСТ 1999 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ, ТОВАРЕНЕ ИЛИ РАЗТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА БЕНЗИНИ

ДНЕВНИК ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА, СЪОТВЕТСТВАЩА НА ЕТАП II НА УБП


 

НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ БОИ, ЛАКОВЕ И АВТОРЕПАРАТУРНИ ПРОДУКТИ

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2

Приложение № 6 към чл. 7 и 9

Приложение № 7 към чл. 8, ал. 3