Oбществена поръчка с предмет: “Доставка на допълнително прилежащо оборудване за машина за косене на трастика”

Oбществена поръчка с предмет: : “Доставка на допълнително прилежащо оборудване за машина за косене на трастика”

по Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”

Идентификационен номер на поръчката в РОП: 01431-2021-0004

Обект на процедурата: Доставки

Вид процедура за възлагане: Събиране на оферти с обява

Прогнозна стойност:BGN: 54 730,00 лв. /без ДДС/

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16810000

Краен срок за подаване на оферта: 20.04.2021, 23:59

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.44, АЛ.3 ЗОП И ЧЛ.29, АЛ.1 ППЗОП

Преписката в АОП /ЦАИС

ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

  • Лице за контакт: Диана Дойчинова
  • Телефон/и за контакт: +359 52678859
  • Факс: +359 52634593