Oбществена поръчка с предмет: „Оползотворяване на окосена тръстика в инсталация за оползотворяване на отпадъци“

Oбществена поръчка с предмет: : Оползотворяване на окосена тръстика в инсталация за оползотворяване на отпадъци“

по Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01” Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”

Идентификационен номер на поръчката в РОП: 01431-2021-0002

Обект на процедурата: Услуги

Вид процедура за възлагане: Събиране на оферти с обява

Прогнозна стойност:BGN: 73 027.98 лв. без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90000000

Краен срок за подаване на оферта: 21.04.2021, 23:59

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.44, АЛ.3 ЗОП И ЧЛ.29, АЛ.1 ППЗОП

Преписката в АОП /ЦАИС

ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

  • Лице за контакт: Диана Дойчинова
  • Телефон/и за контакт: +359 52678859
  • Факс: +359 52634593