Осигурен обществен достъп на доклади за екологична оценка (ЕО)

Осигурен обществен достъп на доклади за екологична оценка (ЕО):

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

/поставено на дата: 16.03.21 г. на интернет страница на Община Белослав : https://www.beloslav.org/section-74-content.html /

 

За Екологична оценка на на Общ устройствен план на община Белослав (ППОУПО Белославс всички приложения, изготвени съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (В сила от 01.07.2004 г. Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г. Обн. ДВ, бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 70 от 7 Август 2020 г.)

Информация за възложителя на плана:

Възложител: Община Белослав

Седалище и адрес на управление: гр. Белослав, п.к. 9178, ул. „Цар Симеон Велики” № 23

Лице за контакти: инж. Деян Иванов – Кмет на Община Белослав

Телефон/Факс/Е-mail: 05112/25-54, факс: 05112/22-14;

е-mail: beloslav.eu@gmail.obshtina_beloslav@beloslav.orgwww.beloslav.org

Обща информация за предложения план

а)  Основание за изготвяне на плана

Нормативните основания за разработване на плана произтичат от Закон за устройство на територията. ОУП на Община Белослав е възложено на Обединение „УЛТРА КОНСУЛТ БЕЛОСЛАВ“ ДЗЗД след проведена открита процедура за  възлагане на обществена поръчка № 00185-2016-0006 в Регистъра на обществени поръчки към АОП с Договор за обществена поръчка № 128 от 06.12.2016 г. Проекта е изработен е въз основа на Протокол № 22/13.06.2013 г. от заседание на Общински съвет Белослав и Решение № 251 на основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

б)   Период на действие и етапи на изпълнение на плана

Съгласно чл. 17, ал. 3 на Наредба №8, ОУПО Белослав се изработва с прогнозен период от 15 – 20 години.

в)   Териториален обхват

Териториалният обхват на плана съвпада с границите на община Белослав.

г)    Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

В територията на община Белослав НЕМ включва:

ВG0002046 „Ятата” за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-81/12.02.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ, бр. 26/2008 г.);

ВG0000191 „Варненско-Белославско езеро” за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите (Обн. ДВ, бр. 22/2012 г.);

ВG0000622 „Варненско-Белославски комплекс” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в Списъка на защитените зони, приет от МС с Решение № 122/02.03.2007 г.;

ВG0000132 „Побитите камъни” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в Списъка на защитените зони, приет от МС с Решение № 122/02.03.2007 г.

 д)        Основни цели на плана

Основна стратегическа цел на Общия устройствен план на община Белослав е да служи като управленски инструмент в планирането и устройствената политика на местната власт, като да  създава оптимални пространствени и функционални структури и връзки за развитие, изграждане и комплексно устройство на цялата територия в хармонично единство на урбанизираните територии и на природните дадености, изхождайки от специфичнитерегионални и местни условия.

Стратегическата цел на ОУПО Белослав ще се реализира чрез постигането на няколко групи специфични цели:

Идентифициране възможностите и ограниченията за развитие, като се изведат потенциалните ползи и ресурси и се предложат адекватни модели за тяхното ползване:

Оценяване на регионалните връзки и контакти като се изведат възможните насоки на общи действия със съседни и други общини в постигането на общи цели:

Развитие и трансформация на съществуващи и създаване на нови функции, както в населените места, така и в извън урбанизираните територии в обхвата на общината; предлагане на функционално дефиниране на населените места:

е) Финансиране на плана      

Споразумение №РД-02-30-94 от 13.05.2016г., между Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Община Белослав с предмет финансово подпомагане изработването на проект на общ устройствен план на община (ОУПО) по чл.105, т.1 от ЗУТ със средства предвидени от бюджета на МРРБ.

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана и наличие, нормативно регламентирано изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Изготвянето на плана е в сроковете и етапите съгласно Закона за устройство на територията и договора за изработването му.

Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията, проектите на общи устройствени планове подлежат на обществено обсъждане. Предвид това, на основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за ЕО, след приключване на консултациите по чл. 20, ал. 1 от същата наредба, ще се проведе обществено обсъждане на изготвения Доклад за ЕО.

Информация за органа, отговорен за прилагането на плана

Отговорен орган за прилагането на плана е община Белослав.

Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана

Общински съвет – Белослав.

Информация за начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

 Дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите, ще бъде заплатена при предоставяне на Искане за издаване на становище за екологична оценка.

Място за публичен достъп

Документите са предоставени за достъп в сградата на Община Белослав, гр. Белослав, п.к. 9178, ул. „Цар Симеон Велики” № 23, всеки работен ден от 8:30 ч.  до 12.30 ч. и  от 13:00 ч. до 17.00 ч., и са публикувани на електронната страница на община Белослав (www.beloslav.org ).

Време за публичен достъп

30 дни от датата на публикуване: от 16.03.2021 г. до 16.04.2021 г.

Срок за изразяване на становища

Срокът за изразяване на становища по Доклада за екологична оценка, в т.ч. приложенията към него е 30 дни, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение

(Съобщението е публикувано на сайта на Община Белослав / http://beloslav.org/ на 16 март 2021 г.)

Начин за изразяване на становище

Становищата и мненията могат да се депозират на място в деловодството на община Белослав: всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в сградата на Община Белослав, гр. Белослав, п.к. 9178, ул. „Цар Симеон Велики” № 23, с писма на адрес: гр. Белослав, п.к. 9178, ул. „Цар Симеон Велики” № 23 и по електронна поща: e-mail: beloslav.eu@gmail.com , obshtina_beloslav@beloslav.org

 За контакти: 05112/35-70

Лице, отговорно за предоставяне на допълнителни разяснения на място по плана; 

Деница Тодорова – Зам. кмет на община Белослав; моб. (+359) 0885 / 555 -255; (+359) 5112 35-70 e-mail: beloslav.eu@gmail.com

Йоанна Йовева – Главен експерт „Еколог” Дирекция „ОСТСУ”; тел. за връзка: 05112/ 35-48; моб. (+359) 0896 / 820 -137; e-mail: ecology.bls@gmail.com

От страна на  Изпълнител:   Обединение „УЛТРА КОНСУЛТ БЕЛОСЛАВ“ ДЗЗД : Експерт „Селищна мрежа и устройство на територии“ – инж. и арх. Николай Димитров Андреев – Моб. тел. 0888 478799;

 След приключване на 30-дневния срок за консултации, ще бъде проведено обществено обсъждане на предварителния проект на ОУП на община Белослав, доклада за ЕО, и всички приложения към него. За датата, часът и мястото на общественото обсъждане ше бъде публикувано и изпратено до заинтересуваните страни отделно съобщение/обява.РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен обществен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/26950   съгласно 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми със съобщение за провеждане на консултации и документация на Екологична част към Предварителен проект на ОУП на община Белослав, с възложител Община Белослав.

Публикувано на 14.04.2021 г.