Предстоящи обществени обсъждания

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ И НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА /ДЕО/
/Публикувано на
15.02.022г./ 

      На основание чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията, Община Белослав съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедурата по приемане  на Предварителен проект (ПП) на общ устройствен план (ОУП) на Община Белослав, област Варна организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, и на Доклад за Екологична оценка /ДЕО/ по реда на чл. 21, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 21, ал. 2 т. 1 до 6  от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми.  

    Общият устройствен план и Доклада за екологична оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация-Белослав: гр.Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ №23, Стая №206 всеки работен ден от 8:30 ч.  до 12.30 ч. и  от 13:00 ч. до 17.00 ч., и са публикувани на електронната страница на община Белослав https://www.beloslav.org/section-74-content.html;

       Срещата за общественото обсъждане, ще се проведе на 15.03.2022г. от 14:00 часа в Конферентната зала на Общинска администрация Белослав: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ 23. 

       Становища и мнения по документацията могат да се депозират до провеждане на срещата за обществено обсъждане, в сградата на Община Белослав, деловодство на община Белослав: всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч. на адрес:  гр. Белослав, п.к. 9178, ул. „Цар Симеон Велики” № 23, с писма на адрес: гр. Белослав, п.к. 9178, ул. „Цар Симеон Велики” № 23 и по електронна поща: e-mail: beloslav.eu@gmail.com, както и по време на самата среща.

    За контакти от страна на Възложителя на ОУПО:

 Деница Тодорова – Зам. кмет на община Белослав; моб. (+359) 0885 / 555 -255; (+359) 5112 35-70 e-mail: beloslav.eu@gmail.com

  Анелия Вълканова- гл. Архитект на община Белослав; тел. за връзка: 05112/ 35-57; моб. (+359) 0888 / 905 -569; e-mail: a_val@abv.bg