Предстоящи обществени обсъждания

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ И НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА /ДЕО/
/Публикувано на
13.10.022г./ 

      На основание чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията, Община Дългопол съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедурата по приемане  на Предварителен проект (ПП) на общ устройствен план (ОУП) на Община Дългопол, област Варна организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, и на Доклад за Екологична оценка /ДЕО/ по реда на чл. 21, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 21, ал. 2 т. 1 до 6  от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми.  

Общественото обсъждане ще се проведе на 11.11.2022 г. (петък) от 11:00 часа в сградата на Общинската администрация на адрес ул. „Г. Димитров“ №132, град Дългопол.

Предварителният проект на Общ устройствен план и Доклада за екологичната оценка към него, са на разположение на заинтересованите страни в сградата на Общинска администрация – на адрес ул. „Г. Димитров“ №132, град Дългопол, всеки работен ден от 08:00 – 17:00 и са публикувани на електронната страница на община Дългопол секция Общ устройствен план –  http://www.dalgopol.org/list.php?category_id=97 , а обявата за обществено обсъждане е публикувана на адрес:

 http://www.dalgopol.org/cat_podrobno.php?id=261

Становища, мнения, препоръки и въпроси по документацията могат да се депозират до провеждане на срещата за обществено обсъждане в деловодството на Общинска администрация – ул. „Г. Димитров“ №132, град Дългопол, както и на официалната електронна поща на община Дългопол –  obshtina@dalgopol.org , до датата и часа на провежданото обсъждане, както и по време на самото обсъждане.

За контакти от страна на Възложителя на ОУПО :

Тричков – Главен архитект на Община Дългопол – ел.адрес: obshtina@dalgopol.org


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ И НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА /ДЕО/
/Публикувано на
19.08.022г./ 

      На основание чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията, Община Крушари съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедурата по приемане  на Предварителен проект (ПП) на общ устройствен план (ОУП) на Община Крушари, област Добрич организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, и на Доклад за Екологична оценка /ДЕО/ по реда на чл. 21, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 21, ал. 2 т. 1 до 6  от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми.  

Общественото обсъждане ще се проведе на 19.09.2022 г. (понеделник) от 14:00 часа в зала на Домашен социален патронаж – с. Крушари.

Предварителният проект на Общ устройствен план и Доклада за екологичната оценка към него, са на разположение на заинтересованите страни в сградата на Общинска администрация – Крушари, ул. „Девети септември“, №3-А, стая 307, всеки работен ден от 08:00 – 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа и са публикувани на електронната страница на община Крушари секция „Програми, планове и стратегии“ – http://www.krushari.bg/bg/2428-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81

Становища, мнения, препоръки и въпроси по документацията могат да се депозират до провеждане на срещата за обществено обсъждане в деловодството на Общинска администрация – Крушари, ул. „Девети септември“, №3-А, с писма на адрес : с.Крушари, община Крушари, област Добрич, ул. „Девети септември“, №3-А, както и на официалната електронна поща на община Крушари – krushari@krushari.bg, до датата и часа на провежданото обсъждане, както и по време на самото обсъждане.

За контакти от страна на Възложителя на ОУПО :

Нежля Амди – Ганева – Главен архитект на Община Крушари – ел.адрес: krushari@krushari.bg, моб. Телефон: 0899 68 82 89

Димитрина Желева – Директор дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности“, ел.адрес: krushari@krushari.bg, моб. тел: 0887 492 750


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ И НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА /ДЕО/
/Публикувано на
15.02.022г./ 

      На основание чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията, Община Белослав съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедурата по приемане  на Предварителен проект (ПП) на общ устройствен план (ОУП) на Община Белослав, област Варна организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПП на ОУП, и на Доклад за Екологична оценка /ДЕО/ по реда на чл. 21, ал.1, т.1 и във връзка с чл. 21, ал. 2 т. 1 до 6  от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка и планове и програми.  

    Общият устройствен план и Доклада за екологична оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация-Белослав: гр.Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ №23, Стая №206 всеки работен ден от 8:30 ч.  до 12.30 ч. и  от 13:00 ч. до 17.00 ч., и са публикувани на електронната страница на община Белослав https://www.beloslav.org/section-74-content.html;

       Срещата за общественото обсъждане, ще се проведе на 15.03.2022г. от 14:00 часа в Конферентната зала на Общинска администрация Белослав: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ 23. 

       Становища и мнения по документацията могат да се депозират до провеждане на срещата за обществено обсъждане, в сградата на Община Белослав, деловодство на община Белослав: всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч. на адрес:  гр. Белослав, п.к. 9178, ул. „Цар Симеон Велики” № 23, с писма на адрес: гр. Белослав, п.к. 9178, ул. „Цар Симеон Велики” № 23 и по електронна поща: e-mail: beloslav.eu@gmail.com, както и по време на самата среща.

    За контакти от страна на Възложителя на ОУПО:

 Деница Тодорова – Зам. кмет на община Белослав; моб. (+359) 0885 / 555 -255; (+359) 5112 35-70 e-mail: beloslav.eu@gmail.com

  Анелия Вълканова- гл. Архитект на община Белослав; тел. за връзка: 05112/ 35-57; моб. (+359) 0888 / 905 -569; e-mail: a_val@abv.bg