Архив -Уведомления за инвестиционно предложение съгласно чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34875 до уведомление свързано с реализация на инвестиционно предложение за реализация на инвестиционно предложение за „Изграждане на ТК “      Недков – Стожер“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69300.10.1, местност „Канлъгьол“, землище с. Стожер, общ. Добричка, с цел напояване на 50.013 дка ябълкова и орехова градини, в ПИ с идентификатори: 69300.10.1, 69300.10.24 и 69300.10.25, в местността „Канлъгьол“, землище с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител ЗП       Недков, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 31.12.2020г.  (публикувано на 30.12.2020г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС; обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34868 до уведомление за ИП за разделяне на част от ПИ с идентификатор 10135.513.100, с площ 20501 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“ по плана на к.к. „Златни пясъци“, район „Приморски“, гр. Варна на три нови УПИ – УПИ I-100 „За плажни атракции, търговски обекти и озеленяване“, с площ 5720 кв.м; УПИ VI-100 „За КОО“, с площ от 641 кв.м и УПИ VII-100 „За ресторант“, с площ 417 кв.м, с възложител: „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.12.2020г. (публикувано на 29.12.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34865 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на две жилищни сгради, басейн, детски кът и място за отдих” свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-114,230 „за жил. сгради и ТП“  и УПИ V-230 „за жил. сгради и ТП“, кв. 24, с обща площ 9884 кв.м, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“, район „Приморски“ гр. Варна, с възложител „ЛАЗУР ФЕМИЛИ РИЗОРТ“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.12.2020г. (публикувано на 29.12.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34864 до уведомление свързано с реализация на инвестиционно предложение за реализация на инвестиционно предложение за „Изграждане на нов кланичен пункт с транжорна и производство на колбаси“ в поземлен имот с идентификатор 43997.99.3 (съществуваща сграда), землище село Ловчанци, общ. Добричка, с възложител: ЕТ «ШАНС 20 – МИЛКО ПЕТРОВ», гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.12.2020г.  (публикувано на 29.12.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34863 до уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на търговска сграда“ в УПИ XX, кв. 29, с площ 380 кв.м по плана на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител „КАВАЛЕРИЯ“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.12.2020г. (публикувано на 29.12.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34861 до уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на сграда за обслужващи дейности с трафопост и подземно застрояване“ в ПИ 10135.1507.1180, урбанизирана територия, с площ 1029 кв.м, НТП „Високо застрояване (над 15 m)“, район „Одесос“, гр. Варна, с възложител „СВП ИНВЕСТ“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.12.2020г. (публикувано на 29.12.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34842 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на медицински център“ в ПИ 10135.2563.168, урбанизирана територия, с площ 2301 кв.м, НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител „ЕМ ДЖИ ЕЙ ИНВЕСТМЪНТС“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.12.2020г. (публикувано на 21.12.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август  2020 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34833   до уведомление за инвестиционно предложение „Жилищни сгради с подземни и надземни нива“ в поземлен имот №10135.3513.1777, площ 23407 кв. м, вид собственост – частна, вид територия урбанизирана, НТП – за друг вид застрояване, стар номер 65, квартал 13, парцел 1-65 район Младост, ул. „Орех“ № 2, гр. Варна, община Варна, област Варна, с възложител „Явор Гардън“ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.12.2020г.  (публикувано на 18.12.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34827  до уведомление за инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на нов тръбен кладенец“ в ПИ 48828.501.114, урбанизирана територия, с площ 2067 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Могилище, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел напояване на селскостопански култури в ПИ с идентификатори № 48828.13.9 (част), №48828.13.56 (част) и №48828.18.1, с обща площ 65,911 дка, землище на с. Могилище, община Каварна, с възложител ЗП П. Атанасов. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.12.2020г.  (публикувано на 17.12.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34211 до уведомление свързано с реализация на инвестиционно предложение за реализация на инвестиционно предложение за „Изграждане на сондаж ТК-1 „Садово-Община Авренв поземлен имот с идентификатор 65125.61.1, местност „Край селото“, землище с. Садово, общ. Аврен, обл. Варна, за добив на подземна вода за допълнително питейно-битово водоснабдяване на село Садово, общ. Аврен, с възложител: Община Аврен. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.12.2020г.  (публикувано на 14.12.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34803 до уведомление свързано с реализация на инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез съществуващ ТК-1 „Георгиев-Крапец, с цел напояване на земеделски култури (пипер)“ в поземлени имоти с идентификатори: 39493.17.6, 39493.17.22, 39493.17.124 и 024029, с обща площ 130.033 дка, землище с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител: ЗП Василев, с. Крапец, общ. Шабла. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.12.2020г.  (публикувано на 14.12.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34797  до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на автосервиз, автомивка и бензиностанция“ свързано с план за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 20482.501.2551, урбанизирана територия, с площ 2743 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с цел образуване на нов УПИ IX-2551 “за автосервиз, автомивка и бензиностанция“, с възложител М. Веселинова. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.12.2020г.  (публикувано на 11.12.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34790 до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на нова сграда за Детска градина №10 „Слънчице“, находяща се в УПИ I, кв. 64 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр. Добрич, с административен адрес ул. „Даскал Димитър Попов“ № 1, гр. Добрич, с възложител: Община град Добрич. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.12.2020 г.  (публикувано на 10.12.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34792 до уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна на апартхотел в общежитие“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.529, с площ 2652 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“ по КККР на гр. Варна, с възложител: „Галерия Строй“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.12.2020 г.  (публикувано на 10.12.2020 г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34787   до уведомление за реализацията на ИП свързано с „Водовземане от подземни води от съществуващ тръбен кладенец ТК-1 “Атанасова-Шабла“ (С-8х), с цел капково напояване на зеленчукова градина“ в ПИ 83017.37.25 и ПИ 83017.37.26, земеделска територия, с обща площ 51285 кв.м, НТП „Нива“, местност „Тарамбичовите градини“, гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител „ОВЧАРОВИ АГРО“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.12.2020г. (публикувано на 10.12.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34786 до уведомление за инвестиционно намерение “Изграждане на сезонен хотел“ в УПИ XIX-633 /ПИ 39459.25.633/, с площ 2887 кв.м, кв. 253, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител „ТАРГЕТ КОМ“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.12.2020г. (публикувано на 10.12.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34771 до уведомление за инвестиционно предложение за „Смяна на предназначение на част от жилищна сграда в детска градина”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.2553.681, с площ 199 кв. м, урбанизирана територия по КККР на гр. Варна, с възложител: „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЧЕБУРАШКА“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.12.2020 г.  (публикувано на 09.12.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34760    до уведомление за инвестиционно свързано  с изграждане на две жилищни сгради и автосервиз в ПИ № 10135.3513.475 по КККР на гр. Варна, с възложител „РУД-ВАРНА“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.12.2020 г.  (публикувано на 07.12.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34728 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Пристройка, надстройка, реконструкция и фасадно оформление на онкологична болница- База 2“ в УПИ VII-1783, 2628 (ПИ 10135.5506.361), кв. 151, по плана на 24 м.р., кв. Аспарухово, гр. Варна, с възложител: Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.12.2020г. (публикувано на 04.12.2020г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34748 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, опаковки (метални, хатиени, картонени и пластмасови) и предварително третиране (сортиране и рязане) на ОЧЦМ“ в поземлен имот с идентификатор 72624.610.236, ПЗ „Север“, гр. Добрич, с възложител: «БУЛМЕТЪЛС БГ» ЕООД, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.12.2020г. (публикувано на 03.12.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34696 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на административна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 20482.505.526, с площ 16822 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промишлена зона-юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител: „ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ“ ООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.11.2020г. (публикувано на 27.11.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34676 до уведомление за инвестиционно намерение ”Разширение на кравеферма и изграждане на водопровод” свързано с изработване на проекти за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72271.63.56, земеделска територия, с площ 6500 кв.м, НТП „Гори и храсти в земеделска земя” и Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект подземен захранващ водопровод за ПИ 72271.63.330, урбанизирана територия, с площ 10000 кв.м, НТП „За животновъдна ферма”, по плана на гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложители Тодоров и Тодорова.Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.11.2020г. (публикувано на 24.11.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34672 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондаж (тръбен кладенец) за добив на  подземни води в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32278.43.24, с площ 7038 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За складова база“, находящ се в местност „Клиса баир“, землище на гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с цел поливане на тревни и зелени площи и поддържане чистотата на двор, тротоари и площадки в същия имот, с възложител: „Софарма Трейдинг“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.11.2020 г.  (публикувано на 23.11.2020 г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34663 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Извършване на дейности по третиране на текстилни отпадъци и на употребявани дрехи, на нова площадка за дейности с отпадъци“ в УПИ XIV и XII, кв. 39, с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, възложител: «Е.Е.Р. 2020» ООД, с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.11.2020г. (публикувано на 23.11.2020г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34054 до допълнителна информация и уведомление за реализация на инвестиционно предложение свързано с Изграждане на ТК „Медекс-Слънчево“ за капково напояване на лозя и овощна градина“ в поземлен имот с идентификатор 67489.48.15, с площ 14699 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, местност „Пелетлика“, с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „МЕДЕКС“ ООД, село Световрачене, общ. Столична, обл. София.Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.11.2020г. (публикувано на 23.11.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34668 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на Магазин за хранителни и битови стоки тип „ЛИДЛ“, в УПИ XXXI – за стопанска дейност, кв. 6, по плана на гр. Провадия, СПЗ III етап, с възложител: „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.11.2020 г.  (публикувано на 20.11.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34664 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с изграждане на спортна площадка и ограда  в УПИ II – поща, квартал 24, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с възложител на ИП:  Община Аксаково. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.11.2020 г.  (публикувано на 20.11.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34654 до уведомление за ИП за изграждане на горски автомобилен път „Житница“ в района на дейност на териториално поделение ДГС „Добрич“ с проектна дължина 2234 л.м. , трета степен, обхващащ ПИ с идентификатор 29489.5.940 с площ от 11971 кв.м, с. Житница, общ. Добричка, с възложител „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.11.2020 г.  (публикувано на 19.11.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34638  до уведомление за ИП свързано с разширение на съществуващ завод и подмяна на технологично оборудване, находящ се в ПИ 00182.28.65, с площ 34.610 дка, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, местност „Мюхлюза“, по КККР на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител „ПЛАСТХИМ-Т“ АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.11.2020 г.  (публикувано на 16.11.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34632  до уведомление за ИП свързано с  промяна предназначението на самостоятелен обект – магазин с идентификатор 10135.5502.539.1.15 и ЗП площ от 145,31 кв.м,  находящ се в сграда изградена в парцел Х, кв. 8 по плана на 27-ми микро район на гр. Варна в амбулатория за специализирана медицинска помощ, възложител на „Дончев инвест“ ЕООД.Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.11.2020 г.  (публикувано на 13.11.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34627 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на дентален център“ в ПИ 10135.2559.275, урбанизирана територия, с площ 2875 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител „РАБИКО ГРУП“ ЕООД.  Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.11.2020г. (публикувано на 12.11.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34627 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на дентален център“ в ПИ 10135.2559.275, урбанизирана територия, с площ 2875 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител „РАБИКО ГРУП“ ЕООД.  Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.11.2020г. (публикувано на 12.11.2020г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС; обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34617 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Обект за преработка на риба и аквакултури“ в поземлен имот с идентификатор: 69763.29.365, местност „До село“, село Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител: „ОДЕСОС“ ЕООД, гр. Белослав. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.11.2020г. (публикувано на 10.11.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34610 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на 5 бр. еднофамилни жилищни сгради“ в ПИ 58445.115.568, земеделска територия, с площ 19335 кв.м, НТП „Нива“, местност „Корията“, с. Приселци, общ. Аврен, гр. Варна, с възложител „ЛЪКИ ТУР“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.11.2020г. (публикувано на 09.11.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34604 до уведомление за реализация на инвестиционно предложение за „Обект за производство на занаятчийска бира“ в съществуваща сграда с идентификатор 35064.501.1517.1, гр. Каварна, с възложител: «НЮ УЪРЛД КЪМПАНИ» ООД, гр. Варна.Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.11.2020г. (публикувано на 06.11.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34603 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на център за иновационен туризъм и релаксация в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39493.12.68, с площ 2000 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно ползване „Нива“ в землището на с. Крапец, общ. Шабла, с възложител „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.11.2020 г.  (публикувано на 06.11.2020 г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС; обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34582 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Разширение на курортно-туристическа база в поземлен имот с идентификатор 00789.203.204, с площ 6365 кв.м, урбанизирана  територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, село Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна, с възложител: „ДРАЙВ ПОИНТ“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.11.2020г. (публикувано на 03.11.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август  2020 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34583  до уведомление за инвестиционно предложение за  „Железопътна везна, промяна на групи от метални силози за зърно, от 10 бр. на до 12 бр. при запазващ се общ обем, ЖП коловоз за обслужване на ново силозна стопанство в имоти 10135.5501.356 и 10135.5501.156, събаряне и заличаване на 2 сгради, подкранов път в зоната на нова кейова стена, премахване на част от съществуваща кейова стена, промяна в дължината на новата стена с дължина на кейовия фронт от 220 на 221 м“ в поземлен имот с идентификатор  10135.5501.356, и прилежащата акватория на Варненско езеро, Южна промишлена зона, гр. Варна, обл. Варна, с възложител: “Одесос ПБМ” АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.11.2020г.  (публикувано на 03.11.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34574 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на ресторант“ в УПИ I-64, 69, 206, 207 (ПИ 10135.2569.305), „за обществено обслужване, озеленяване, спорт, атракции, ТП и КПС“, с площ 10854 кв.м, кв. 15, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, с възложител „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.11.2020г. (публикувано на 03.11.2020г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34575 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на съоръжение тип утаител, монтаж на оборудване за рециклиране на бетон, поставяне на резервоар и басеин“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4510.620, район „Вл. Варненчик“, ЗПЗ, гр. Варна, с възложител: «ДЕВНЯ ЦИМЕНТ» АД, гр. Девня. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.11.2020г. (публикувано на 03.11.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34566  до уведомление за ИП свързано с изграждане на осем жилищни сгради в ПИ № 10135.2552.5405, с площ 1331 кв.м  по КККР на гр. Варна, с възложител „Стела Рид Инвест“ ООД .Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.10.2020 г.  (публикувано на 30.10.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34557  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ е идентификатор 12574.43.34 по КККР на гр.Вълчи дол с цел имота от нива да се отреди за инженерно — техническа инфраструктура” и „Изработване на проект за ПУП – ПП за изграждане на техническа инфраструктура извън урбанизираната територии на гр. Вълчи дол за захранване на въжена и снежна линия“ в ПИ е идентификатор 12574.45.36 по КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител: община Вълчи дол. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.10.2020 г.  (публикувано на 29.10.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август  2020 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34509 до уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на две водовземни съоръжения“ в поземлен имот с идентификатор № 35376.110.27, площ 78,270 дка, вид територия – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, стар номер – парцел VIII-5.6.26, квартал 33, село Калиманци, община Суворово, област Варна, с възложител: „Ес Ем Кей Нур” ООД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.10.2020г.  (публикувано на 27.10.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34496  до уведомление за инвестиционно намерение “Вилно строителство и изграждане на заведение за хранене“ свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/, в ПИ 53120.106.284, земеделска територия, с площ 4900 кв.м, НТП „Изоставeна орна земя“, местност „Фиш Фиш”, с. Оброчище, общ. Балчик, с цел промяна предназначението на имота и установяване на устройствена зона „Ов2“, с възложители Й. Моралийска, Л. Иванов и „ОРЕНДА ИНВЕСТ“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.10.2020г. (публикувано на 26.10.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34493 до уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на снек-бар (самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.2556.41.1.42) в Медико-диагностична лаборатория и лекарски кабинет, в сграда с идентификатор 10135.2556.41.1, находяща се в УПИ I-43, кв. 628, по плана на 5-ти микрорайон на гр.Варна, с възложители: Кандиларов и Кандиларов. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.10.2020 г.  (публикувано на 26.10.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34479 до уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на Офис №1 (самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.2558.134.1.38) и Офис №3 (самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.2558.134.1.40) в Амбулатория за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ, в сграда с идентификатор 10135.2558.134.1, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2558.134, идентичен с УПИ IX-15,16, кв. 657, по плана на 6-ти микрорайон на гр. Варна, с възложител: „Медицински център „Хигия“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.10.2020 г.  (публикувано на 22.10.2020 г.)
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34477 до уведомление за инвестиционно намерение “Жилищно строителство на еднофамилни жилищни сгради“ свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-6, кв. 2 (идентичен с ПИ 66113.501.214), с площ 4.379 дка, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване (до 10 м)“, по КККР на с. Селце, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел разделяне на имота на осем нови урегулирани поземлени имота и осигуряване на достъп до тях, посредством обособяване нова улица-тупик, при градоустройствени показатели за устройствена зона „Жм“, с възложител Хр. Кожухаров. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.10.2020г. (публикувано на 22.10.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34472  до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на информационен и административен център на Фериботен комплекс „Белослав“ за трансппорт на автомобили и хора през канала между Белославско и Варненско езеро“ в ПИ 03719.502.3153, урбанизирана територия, с площ 1254 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител Община Белослав. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.10.2020г. (публикувано на 21.10.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34463    до уведомление за инвестиционно свързано с обособяване на площадка за дейности по събиране и временно съхраняване  на отпадъци от пластмаси и излезли от употреба гуми в ПИ 39127.14.65 и ПИ 39127.14.66,  с. Кочмар, общ. Тервел, с възложител „ЕКО ПЛАМ КОНЦЕПТ“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.10.2020 г.  (публикувано на 21.10.2020 г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34466 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Увеличаване количествата на отпадъци на площадка за дейности по третиране на отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 72624.611.9505, бул. „25-ти Септември“ № 55, гр. Добрич, с възложител: «МЕТАЛЦВЕТ» ЕООД, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 22.10.2020г. (публикувано на 21.10.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34455   до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци в  ПИ 085027 по ПП на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с възложител „ГО КАТ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.10.2020 г.  (публикувано на 20.10.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34454  до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на автосервиз, автоморга, паркинг и склад,  свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 58503.175.854, гр. Провадия, обл. Варна, с възложител: „ТОПГИЪР – 84“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.10.2020 г.  (публикувано на 20.10.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34453 до уведомление за инвестиционно предложение за “Монтаж на модулна станция за дизелово гориво за собствени нужди“, находяща се в ПИ 20482.185.1, с площ 6800 кв.м, урбанизирана територия, НТП „За складова база“, местност „Под село“, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител „ГЛОБАЛ МЕРИТАЙМ СЕРВИСЕС“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.10.2020г.  (публикувано на 20.10.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34445  до уведомление за ИП за изграждане на група от жилищни сгради, свързано с промяна начина на трайно ползване на ПИ с индентификатор 54145.2.725 по КККР на с. Осеново, общ. Аксаково, с възложител „БОРА РВБ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.10.2020 г.  (публикувано на 16.10.2020 г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34435 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на модулна бензиностанция, офиси, складове, търговски комплекс и мотел“ в поземлен имот с идентификатор 32278.32.35 (номер по предходен план: 032035), с площ 36.441 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Айман тарла“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „ОРКИД ЛОДЖИСТИК ЦЕНТЪРС“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 19.10.2020г. (публикувано на 16.10.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август  2020 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34338  до уведомления за инвестиционни предложения за „Оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци и реконструкция и модернизация на система за подаване на алтернативни горива към пещ 7 на Инсталация за производство на циментов клинкер, разположена на основната площадка на „Девня Цимент“ АД, в Промишлена зона гр. Девня“ в ПИ с идентификатор 20482.305.87 по КККР на гр. Девня, Община Девня, възложител „Девня Цимент“ АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.10.2020г.  (публикувано на 09.10.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34247  до уведомление за инвестиционно предложение за „Разполагане на мобилен модул за дизелово гориво и бетоно-смесителна инсталация с прилежащите съоръжения“ в УПИ IV-23,24 „за бетонов възел“, кв. 5, с площ 7938 кв.м, местност „Трошеви ниви“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД.   Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.10.2020г.  (публикувано на 06.10.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август  2020 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/?lotNumber=171-2020 до уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на силози, резервоари за рафинирано и нерафинирано олио, два резервоара за дизелово гориво, един резервоар за хексан и два кантара“ към „Предприятие за производство, съхранение, рафиниране, бутилиране на растителни масла и пречиствателна станция“ в ПИ 35376.100.27, с площ от 78 270 m2, с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна. Имот с идентификатор 35376.110.27 се явява обединяващ между имоти 35376.110.26, 35376.110.5 и 35376.110.6, с възложител: „Ес Ем Кей Нур” ООД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.10.2020г.  (публикувано на 06.10.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34231  до уведомление за реализацията на ИП свързано с изграждане „Изграждане на обект за обработка на билки и плодове“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05102.128.63, с площ 6513 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“, с. Бозвелийскo, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител „АЛТЕО БГ“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.10.2020г. (публикувано на 05.10.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34216 до уведомление за реализация на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) „Българево-Димов“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07257.22.45, земеделска територия, с НТП „овощна градина“ с площ 11.500 дка, землище с. Българево, общ. Каварна, с цел напояване на ПИ с идентификатори: 07257.22.43 и 07257.22.45, земеделска територия, с НТП „овощни градини“ с обща площ 23.001 дка, землище с. Българево, общ. Каварна, с възложител: г-н Димов, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.10.2020г. (публикувано на 02.10.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34214 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на Детска градина“, в УПИ-IV „детска градина“, кв. 14, с. Изворско, община Аксаково, с възложител: Община Аксаково. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.10.2020 г.  (публикувано на 02.10.2020 г.).
 • На чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34207 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изменение на част от Апарткомплекс /сграда с апартаменти за гости – две звезди/“, в УПИ IХ-6 (ПИ с идентификатор: 10135.1501.1117), кв. 334, 9 м.р., ул. „Баба Тонка“ № 1, район „Одесос“, гр. Варна, предвиждащо:–   Разширение на сутерена с включване на вътрешния двор;

  Промяна на предназначението на офисния етаж в три самостоятелни медицински центъра;

  –   Разделяне на дневната на ап. 9, 13 и 17 на дневна и спалня (пети, шести и седми етажи);

  –   Разделяне на ап. 18 на 7 ет. на два ап. – ап. 18 и 18а, с възложители: „КА ХОЛД“ ООД, г-н Богданов и г-н Радев, гр. Варна.

  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.10.2020г. (публикувано на 02.10.2020г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34212    до уведомление за реализацията на ИП свързано с “Водовземане от действащ сондаж С-2х „Грийн парк“, с цел капково напояване на полски култури“ в ПИ 62788.31.107, урбанизирана територия, с площ 48833 кв.м, НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител ЕТ „ВАСИЛ ГРИГОРОВ“. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.10.2020г. (публикувано на 02.10.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34210  до уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на работилница с площадка за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС и специализирана селскостопанска техника, в ПИ 05061.210.17 по КККР на с. Божурово, община Добричка, област Добрич”, с възложител: „СИ АГРО 2011“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.10.2020 г.  (публикувано на 01.10.2020 г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34190 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Преместване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци“ от поземлен имот (ПИ) № 72624.603.12, ул. „Свещеник Павел Атанасов“ № 20, гр. Добрич в ПИ 72624.603.366, ул. „Хан Тервел“, ПЗ „Запад“, гр. Добрич, с възложител: «АКУМПЛАСТ» АД, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.09.2020г. (публикувано на 29.09.2020г.).
 • На чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34192 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Промяна на предназначението на магазини № 7, 8, 9, обособяване на помещения за абонатни станции в сутерена, проектиране на ОВК и вътрешни функционални изменения в четири апартамента“ в съществуващи жилищни сгради, в УПИ VII „За жилищно строителство, общественообслужване и магазини (с идентификатор 10135.3513.1845)“, по КККР на гр. Варна, с възложител: „БИЗНЕС КОМПЛЕКС МЛАДОСТ“ АД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.09.2020г. (публикувано на 29.09.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34191  до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Разширение на ОУ „Васил Друмев“, находящо се в ПИ 10135.2560.221, урбанизирана територия, с площ 5095 кв.м, НТП „За обект комплекс за образование“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител ОУ „Васил Друмев“. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.09.2020г. (публикувано на 29.09.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34183 до уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на модулна инсталация за светли горива и метален павилион за обслужващи дейности“ в ПИ 20482.505.23, урбанизирана територия, с площ 282427 кв.м, НТП „За топлоенергийното производство“, Промишлена зона-юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител „МАСТЕР ТРАНС“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.09.2020г.  (публикувано на 28.09.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34181 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Оползотворяване на отпадък с код – 10 06 01 – шлаки от първия и втория етап на производство (фаялит) при производството на бетонови смеси“ в УПИ XVI -19,62 по плана на промишлена зона „Клисе баир“, з-ще с. Тополи, общ. Варна,  с площ 77 326 кв.м, с възложител: „ПРЕСБЕТОНЕЛ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.09.2020 г.  (публикувано на 28.09.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34179 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на бензиностанция за дизелово гориво, офис сграда, складова база, трафопост и паркинг“ в ПИ 10135.4510.452, урбанизирана територия, с площ 8006 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, район „Владислав Варненчик“, ЗПЗ, гр. Варна, с възложител „СИ ЕМ ПИ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.09.2020г. (публикувано на 28.09.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34141 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на шоурум и склад за съхранение и ремонтна дейност на помпено оборудване“ в ПИ 10135.4510.451, урбанизирана територия, с площ 4020 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, ЗПЗ, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ФЛУИДА“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.09.2020г. (публикувано на 24.09.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34126 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 39061.26.11, с площ 58253 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“, находящ се в местност „Костикгилер Кория“, с. Котленци, общ.Добричка, водите на който ще се използват за напояване на селскостопанска продукция в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 39061.26.11, 39061.26.9 и 39061.26.51, с обща площ от 122,885 дка, находящи се в с. Котленци, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител Гичев. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.09.2020 г.  (публикувано на 23.09.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34124  до уведомление за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и отреждането им  за  „жилищно строителство, хотел, административно битова и спортно развлекателна дейност“ в ПИ с идентификатор № 72693.19.133, площ 14 216 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, стар номер 000320, и „ жилищно строителство, хотел, административно битова и спортно развлекателна дейност, паркинг и соларна система“ в ПИ с идентификатор № 72693.152.429, площ 22 641 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище стар номер 00033, землище на с. Топола, община Каварна с възложител:    „Акватек Трежър“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.09.2020г.  (публикувано на 23.09.2020г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34072 до уведомление за инвестиционно предложение за „Монтаж на модулна инсталация за светли горива“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.201 по КККР на гр. Девня, Промишлена зона юг, кв. „Повеляново“, с възложител: „САЛС“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.09.2020 г.  (публикувано на 16.09.2020 г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС; обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34076 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори: 10135.2623.833, с площ 1448 кв.м и 10135.2623.834, с площ 1529 кв.м, СО „Горна Трака“, местност „Коджа тепе“, гр. Варна, с възложители: г-жа Георгиева и г-н Зойцов, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.09.2020г. (публикувано на 16.09.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34066 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на три жилищни сгради в поземлен имот (ПИ) № 07598.118.82 и две жилищни сгради в ПИ № 07598.118.83, урбанизирана територия, с обща площ 1578 кв. м, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на жилищна зона „Бяла река“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител “СЕВЕР ИНВЕСТ“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.09.2020 г.  (публикувано на 15.09.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34057 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с разширение на апартаментен комплекс „Топола Скайс“ с 2 входа (Е и Ж) към съществуващия блок 3 в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72693.149.148 по кадастрална карта (КК) на с.Топола, община Каварна, с възложител: „АКВАТЕК ТРЕЖЪР” ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.09.2020 г.  (публикувано на 15.09.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34043  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води за питейно-битово водоснабдяване и противопожарни нужди на обект „Складове за семена и торове“ в ПИ с идентификатор 72624.87.85 по КККР на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „АГРОМЕДА“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.09.2020 г.  (публикувано на 14.09.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34022 до уведомление за инвестиционно предложение за „Модернизиране на кравеферма чрез реконструкция и изграждане на пристройка за разширение на краварник“ в поземлен имот (ПИ) 39127.54.6, с площ 5.010 дка, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ в землището на с. Кочмар, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител: ЗС Русева. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.09.2020 г.  (публикувано на 11.09.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34008 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на газово стопанство на компресиран природен газ и площадков газопровод за захранване на хотелски комплекс с аквапарк“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02508.541.175, местност „Табията“, гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.09.2020 г.  (публикувано на 10.09.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33973 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на 8 бр. еднофамилни сгради“ в ПИ 10135.2054.51, идентичен с УПИ LX-20, кв. 207, с площ 4158 кв.м, НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, местност „Коджа тепе“, район „Приморски“,  гр. Варна, с възложител  „АЛФА 1 СЕКЮРИТИС“ ЕАД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.09.2020г. (публикувано на 02.09.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33940 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Промяна предназначението на магазин № 1 с идентификатор 10135.3511.591.1.78 в медико-дентален център“, с площ 154,50 кв.м, находящ като самостоятелен обект в съществуваща сграда в ПИ 10135.3511.591, урбанизирана територия, НТП „Комплексно застрояване“, район „Младост“, гр. Варна, с възложители Мавродиева и Робев. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.09.2020г. (публикувано на 31.08.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33937 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Преустройство и промяна предназначението на офис с идентификатор 10135.1.98.3.15 в амбулатория за индивидуална практика за първична дентална медицина /АИППДМП/ с рентгенова уредба за секторни дентографии“, находящ се като самостоятелен обект в многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.1.98.3, район „Одесос“, гр. Варна, с възложител Тодоров. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.09.2020г. (публикувано на 31.08.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33925 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Разширение и изменение на площадка за добив на подземни богатства-пясъци“ от находище „Калиманци“, разположено в землището на с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител „ХИДРОСТРОЙ“ АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.08.2020г. (публикувано на 27.08.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33922 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води за водоснабдяване за други цели (автомивка)“ в ПИ 10135.4023.65, урбанизирана територия, с площ 19010 кв.м, НТП „ За търговски обект, комплекс“, местност „Боклук тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „БАБЪЛС КАР УОШ“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.08.2020г.  (публикувано на 27.08.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33916  до уведомление за инвестиционно предложение за „Разполагане на преместваеми обекти-модулна инсталация за светли горива и павилион за търговия“ в ПИ 20482.505.88, урбанизирана територия, с площ 4524 кв.м, НТП „За административна сграда, комплекс“, гр. Девня, общ. Девня. Обл. Варна, с възложител „ВИЗЕКС ПРО“ АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.08.2020г.  (публикувано на 27.08.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33896   до уведомление за  ИП свързано с: свързано с „Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, находяща се в ПИ 03719.806.17 по КККР на гр. Белослав, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“. Възложител на ИП е община Белослав. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.08.2020 г.  (публикувано на 25.08.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33893 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на изложбена зала за модулни басейни и понтони“ в ПИ 10135.4510.1071, урбанизирана територия, с площ 2596 кв.м, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, ЗПЗ, местност „Налбанка“, гр. Варна, с възложител Ю. Василев. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.08.2020г. (публикувано на 25.08.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33619 до уведомления за инвестиционни предложения за изграждане на пет жилищни сгради на площ от 4703 кв.м, по една сграда във всеки от следните поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 30497.13.98, 30497.13.100, 30497.13.101, 30497.13.102, 30497.13.103, землище на село Звездица, общ.Варна, с възложител: „КАСИОПЕЯ ПАРК“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.08.2020 г.  (публикувано на 20.08.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33865 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда”  в ПИ с идентификатор №35746.25.19 (стар номер 025019), с площ 9601 кв.м, землище на с. Камен бряг, общ.Каварна, област Добрич, с възложители: Марков и Симеонов.Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.08.2020 г.  (публикувано на 20.08.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33842 до уведомление за инвестиционно предложение за „Реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на сграда в Център за изкуства и занаяти, находяща се в УПИ V – за парк, кв. 28 по плана на гр. Долни чифлик, с възложител: Община Долни чифлик. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.08.2020 г.  (публикувано на 18.08.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33838 до уведомление за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез нов сондажен кладенец в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.48.31 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, за напояване на тревни чимове в поземлени имоти с идентификатори 58445.48.29, 58445.48.30, 58445.48.31, 58445.48.32 и 58445.48.33 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: „ЮРОГРИЙН ТЪРФ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.08.2020 г.  (публикувано на 18.08.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33817 до уведомление за ИП свързани с „Изграждане на пет жилищни сгради“ в ПИ № 10135.5403.5314, ПИ № 10135.5403.5315, ПИ № 10135.5403.5316, ПИ № 10135.5403.5317, ПИ № 10135.5403.5318, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна  с възложител „Хелти шоп“ ЕООДУведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.08.2020 г.  (публикувано на 13.08.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33813 до уведомление за ИП свързано с: Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.45.36 но КККР на гр. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота от „Нива“ в за „Еко пътека”. Възложител на ИП е община Вълчи дол. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.08.2020 г.  (публикувано на 13.08.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33776  до уведомление за инвестиционно предложение за „Разполагане на преместваем обект-колонка и резервоар за модулна станция за дизелово гориво за надземен монтаж“ в ПИ 37246.118.27, урбанизирана територия, с площ 3217 кв.м, НТП „За стопански двор“, с. Климентово, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.08.2020г.  (публикувано на 07.08.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33775 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на “Изграждане на магазин със склад“ в ПИ 10135.4508.208, урбанизирана територия, с площ 8961 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ДИОР АУТО“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.08.2020г. (публикувано на 07.08.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33769 до уведомление за ИП свързано с „Поставяне на модулна инсталация за светли горива“ в ПИ № 20482.505.450 по КККР на гр. Девня, обл. Варна, с възложител „Сигда Транс“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.08.2020 г.  (публикувано на 07.08.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33768  до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци, в това число разкомплектоване на ИУМПС, подготовка за повторна употреба, разглобяване на ИУЕЕО, сортиране и рязане на ОЧЦМ и балиране на пластмаса, хартия, картон и опаковки“ в УПИ XXII, кв. 4, Северна Промишлена зона, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител „Гардения прима“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.08.2020г.  (публикувано на 07.08.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33757 до уведомление за инвестиционно свързано с изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ I, за паркинг и озеленяване в кв. 515 на ж.к. „Русия“, гр. Добрич. С изменението на плана се променя отреждането за „Газостанция, бензиностанция и озеленяване“. Възложител на проекта е „Пътнически превози“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.08.2020 г.  (публикувано на 05.08.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33746 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на “Изграждане на приют за бездомни животни (кучета) и реконструкция на съществуващ сграден фонд“ в ПИ 36868.117.8, урбанизирана територия, с площ 11226 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Кипра, общ. Девня, свързано с изработване на ПУП-ПЗ, с цел отреждане на имота за „производствени и складови дейности“, с възложител ФОНДАЦИЯ „ЛЪКИ ХЪНТ ПРОДЖЕКТ“. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.08.2020г. (публикувано на 04.08.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33740 до уведомление за инвестиционно намерение за ИП „Изграждане на овцеферма“ свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с цел промяна предназначението на УПИ III-14, кв. 2 по КККР на с. Миладиновци, общ. Добричка и отреждането му за „ПСД-животновъдна ферма за отглеждане на овце“, с възложител Георгиев. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.08.2020г. (публикувано на 03.08.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33729 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ 10135.4040.27, с площ 7938 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, местност „Трошеви ниви“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с цел водоснабдяване за други цели – приготвяне на бетонови разтвори, с възложител „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.07.2020 г.  (публикувано на 29.07.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33726 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на център за работа с деца“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2556.383, с площ 2450 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“ по КККР на гр. Варна, с възложител: Фондация „Карин дом“.Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.07.2020 г.  (публикувано на 28.07.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33717 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) 72179.19.4 по КККР на с. Твърдица, община Шабла, обл. Добрич, с цел напояване на земеделски култури в ПИ 72179.19.4. и ПИ 72179.21.7 с обща площ 314,7 дка, с възложител: ЗП И. Баналиев. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.07.2020 г.  (публикувано на 27.07.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33699 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на смесена сграда с обособени ресторант, магазини и жилищна част-апартаментен тип в УПИ I – 19, в кв. 5, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07598.115.76, с площ 2933 кв.м по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител Сохранная. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.07.2020 г.  (публикувано на 21.07.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33669 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с добавяне на нови отпадъци, с които се предвижда  „Изграждане на инсталация за сушене на неопасни утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.181, в Промишлена зона – юг, гр. Девня, община Девня, област Варна“, с възложител: „ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.07.2020 г.  (публикувано на 16.07.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33401 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на офис сграда за обществено обслужване“ в ПИ 10135.1506.632, урбанизирана територия, с площ 162 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, район „Одесос“, гр. Варна, с възложител „БАГРА“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.07.2020г. (публикувано на 14.07.2020г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33638 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на 10 броя вилни/жилищни сгради“ с различна площ от 54 кв.м до 108 кв.м, на отделни парцели, в поземлен имот с идентификатор: 04426.22.126 (предходен идентификатор: 04426.22.35), с площ 8496 кв.м, местност „Мерджемека“, с. Близнаци, общ. Аврен, с възложител „АДВЕНТУС БГ“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.07.2020г. (публикувано на 13.07.2020г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33631 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с Изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор 58445.30.11, с площ 28.497 дка, местност „Пазарлията“, землище с. Приселци, общ. Аврен, с цел „Напояване на лозови масиви“ в ПИ с идентификатори: 58445.32.12, 58445.30.1, 58445.30.11, 58445.28.1, 58445.28.2, 58445.28.3, 58445.28.4, 58445.28.6, 58445.29.6, 58445.29.7, 58445.29.8, 58445.29.9, 58445.29.14, 58445.29.15, 58445.29.16, 58445.29.17 и 58445.29.20, с обща площ 229 дка, землище с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: ЕТ „ИЙСТ АГРО – Григор  Григоров“, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.07.2020г. (публикувано на 13.07.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33619 до уведомление за инвестиционно предложение за „Монтаж на резервоар за модулна станция за петролни продукти, за надземен монтаж с вместимост 30 м³ и колонка за зареждане на дизелово гориво“ в поземлен имот (ПИ) 12574.501.96 по КККР на гр. Вълчи дол, с възложител: „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.07.2020 г.  (публикувано на 10.07.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33622 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Обособяване на площадка за извършване на дейности по съхраняване на опасни и неопасни отпадъци и третиране на неопасни отпадъци“ в част от поземлен имот № 20482.505.611, ПЗ-юг, гр. Девня, с възложител: «ИНВЕСТ 681» ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.07.2020г. (публикувано на 10.07.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33603 до уведомление за инвестиционно предложение за “Поставяне на инсталация – инсинератор за изгаряне на животински трупове” в поземлен имот с идентификатор № 44519.40.912 по КККР на с.Любен Каравелово, община Аксаково, област Варна, с възложител „АГРО СИП“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.07.2020 г.  (публикувано на 09.07.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33602 до уведомление за инвестиционно намерение за „Поставяне на инсталация – инсинератор за изгаряне на животински трупове“ в ПИ 40885.9.66, земеделска територия, с площ 8518 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Къпиново, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител „АГРО СИП“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.07.2020г. (публикувано на 09.07.2020г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33588 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Извършване на дейности по временно съхранение и балиране/уплътняване на битови отпадъци от облекла и текстил“ на площадка – склад 1, в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.238, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 19, район Младост, ЗПЗ, гр. Варна, с възложител: «ЕВРОТЕКС» ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.07.2020г. (публикувано на 07.07.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33575 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на 7 бр. жилищни сгради в жилищен комплекс от затворен тип“ в ПИ 10135.2569.320, урбанизирана територия, с площ 12014 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, район „Приморски“, с възложител „ЛАЗУР ДЕЛУКС“ ООД.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.07.2020г. (публикувано на 03.07.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33573 до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на нов тренировъчен център за морски лица в УПИ VII-50,272 „за общ. обслужване“, кв.11 по плана на ЮПЗ, ПИ 10135.5501.395 по КККР на гр. Варна, с възложител „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ ЕАД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.07.2020 г.  (публикувано на 02.07.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33568  до уведомление за свързано с  „Поставяне на два броя мобилни инсинератора за изгаряне на животински трупове“ в ПИ 37808.257.1 в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка, с възложител: „АЯКС -1“ ООД Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.07.2020 г.  (публикувано на 01.07.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33567 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на “Изграждане на търговски комплекс“, в ПИ 07598.301.4, урбанизирана територия, с НТП „ За друг обществен обект, комплекс“, с площ 1083 кв.м, гр. Бяла, обл. Варна, с възложител „МУУНСТОУН ГРУП“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.07.2020г. (публикувано на 01.07.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33557 до уведомление за инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на футболно игрище с изкуствено покритие и паркинг“ свързано с изработване на изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II и УПИ III, кв. 241, с цел образуването на нов УПИ V „за хотел и обществено обслужване“, с площ 6074 кв.м, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител „СТРОЙТРАНС 2011“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.07.2020г.  (публикувано на 30.06.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33546 до уведомление за инвестиционно предложение за “Продължаване на добива на пясък от находище „Маница“ землището на град Варна, община Варна, с възложител:  ЕТ “Морски бряг – атанаска василева“. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.06.2020г.  (публикувано на 26.06.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33536 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в имот с идентификатор 56695.14.20 по КККР на с. Плачи дол, общ. Добричка, обл. Добрич, за гравитачно напояване на площ от 66706 м² (имоти с идентификатори 56695.14.20 и 56695.14.21) съществуваща зеленчукова градина, с възложител: „ИМ КОМ“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.06.2020 г.  (публикувано на 25.06.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33515 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Промяна на предназначението и реконструкция на шест броя магазини и бар „Тераса“ в „Медицински център“ в сграда с идентификатор 10135.513.472.19, по КККР на гр. Варна, находяща се в УПИ II-175, 80 „за курортно-жилищно строителство“ с площ 12384 кв.м, кв. 28, по плана на КК „Златни пясъци“, гр. Варна, с възложител: „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.06.2020г. (публикувано на 22.06.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33510 до уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на животновъдна ферма за 100 бр. кози и производство на мляко“ свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на ПИ 58445.61.260, земеделска територия, с площ 2000 кв.м, НТП „Пасище“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Пп“ (предимно производствена), с възложител „ЕПОНА“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.06.2020г. (публикувано на 19.06.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33500 до уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство и модернизация на комплексна автоснабдителна станция“, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2555.2577 по плана на ж.к. „Изгрев“, 23-ти м.р. гр. Варна, с възложител: БЕНИТА ОЙЛООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.06.2020 г.  (публикувано на 19.06.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33477 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на растителна и животинска продукция и сондаж за напоителни нужди“, свързано с изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 37099.31.138, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 1593 кв.м, в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител С. Сълкова. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.06.2020г.  (публикувано на 15.06.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33466 до уведомление за инвестиционно предложение за „Увеличаване на броя отглеждани кокошки носачки от 350 бр. на 1500 бр.“ в съществуващ животновъден обект – сграда с индентификатор 02871.25.25.1, област Добрич, община Добричка, с.Батово, с предназначение „Селскостопанска сграда“, със застроена площ 513 кв.м, във връзка с кандидатстване по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020, с възложител:  Костова. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.06.2020 г.  (публикувано на 12.06.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33467 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за обработка на биоотпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02508.90.772, с площ 35471 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: „За стопански двор“ по КККР на гр. Балчик, общ.Балчик, област Добрич, с възложител „ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ“ АД.Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.06.2020 г.  (публикувано на 12.06.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33448 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за напояване на селскостопанска продукция“ в поземлен имот с идентификатор 14684.75.1, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. Генерал Колево, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „БИО ГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.06.2020 г.  (публикувано на 10.06.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33433 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Допълнение към ИП за изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска продукция – пункт за изваряване на рози, етерично маслени култури, фуражно производство и добив на студено пресовани масла“ в УПИ XI, кв. 27, по плана на село Славеево, общ. Добричка, с възложител: СД „Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров“, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.06.2020г.  (публикувано на 08.06.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33422 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на свинеферма“ в УПИ IVПСД, кв. 3, с площ 5221,37 кв. м, по плана на с. Овчарово, общ. Добричка, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.06.2020 г.  (публикувано на 04.06.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33410 до уведомление за ИП свързано с „Изграждане на шест жилищни сгради“ в УПИ XVIII-33, кв. 1, м-ст „Мечо ухо“ по плана на с.  Шкорпиловци, община  Долни чифлик  с възложители: М. Денчев, Н. Денчева и Е. Денчева. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.06.2020 г.  (публикувано на 02.06.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33406 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с „Изграждане на пет жилищни сгради апартаментен тип, паркинг за МПС, два броя басейни и улична мрежа в северната и южната част на имота“ – поземлен имот с идентификатор 62788.29.14, с площ 26.002 дка, земеделска територия с НТП „нива“, местност „Чаиря“, землище с. Рогачево, общ. Балчик, с възложител: „КОРАБЕЛНИКОВ М“ ЕООД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.06.2020г. (публикувано на 02.06.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33405  до уведомление за инвестиционно предложение за „Монтаж на модулна станция за светли горива“, находяща се в ПИ 20482.505.12, урбанизирана територия, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 11825 кв.м, „Промишлена зона-юг“, гр. Девня, обл. Варна, с възложител „ПИРАМИД“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.02.2020г.  (публикувано на 02.06.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33401 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Създаване на обект за аквакултури – за интензивно отглеждане на декоративни рибки, зарибителен материал и полово зрели риби в микрорециркулационна система“ в ПИ 10135.2564.782, урбанизирана територия, с площ 739 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител „ФРЕШУОТЪР АКВАТИКС“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.06.2020г. (публикувано на 01.06.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33399  до уведомление за свързано с  „Поставяне на мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове“ в имот с идентификатор в ПИ 67489.18.711 в землището на с. Слънчево, общ. Аксаково, с възложител: „Манекс сън“ АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.06.2020 г.  (публикувано на 01.06.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33397 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки“ в поземлен имот с идентификатор 72624.207.37, с площ 3000 кв.м, землище гр. Добрич, с възложител: «НАДИН 22» ЕООД, гр. Силистра. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.06.2020г. (публикувано на 01.06.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33382 до уведомление за инвестиционно предложение за „Монтаж на 2 бр. газоколонки, 2 бр. компресорни модули и изграждане на инсталационен канал и стоманобетонна площадка за оборудването – за зареждане на товарни автомобили с компресиран природен газ от платформи с батерии от бутилки“ в УПИ VII-226,570, кв. 1 (ПИ 20482.505.670) по КК на гр. Девня, с възложител: „СТРОЙ-СПЕД“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.05.2020 г.  (публикувано на 29.05.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33375 до уведомление за инвестиционно намерение “Жилищно строителство“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в ПИ №№ 87518.27.313, 87518.27.314, 87518.27.315, 87518.27.316, 87518.27.317,  87518.27.318, 87518.27.319, 87518.27.320, 87518.27.321, 87518.27.322, 87518.27.323, 87518.27.324, урбанизирана територия, с обща площ 7238 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“ и ПИ 87518.27.325, урбанизирана територия, с площ 1009 кв.м, НТП „За второстепенна улица“ по плана на с. Яребична, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител Ж. Иванов. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.05.2020г. (публикувано на 28.05.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33364 до уведомление за инвестиционно намерение за „Изграждане на овцеферма за 50 бр. овце заедно с подрастващите и млекосъбирателен пункт“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на УПИ I, кв. 31, по КККР на с. Кочмар, общ. Тервел и отреждането му за „животновъден обект-овчарник“, с възложител Йорданов.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.05.2020г. (публикувано на 27.05.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33359  до уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност от 1,5 MW на 2 MW“ в поземлен имот №23769.52.106, землище на село Дропла, община Балчик, възложител: “Лонг ЕМ” ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.05.2020г.  (публикувано на 27.05.2020г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33348 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на фуражен цех за производство на фураж, монтиране на котел с мощност 420 kW и газова бутилкова инсталация с вместимост до 3000 Nm3 компресиран природен газ – метан“ в УПИ IV, кв. 3 по плана на с. Овчарово, община Добричка, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.05.2020 г.  (публикувано на 22.05.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33343 до уведомление за инвестиционно предложение за „Увеличаване на броя отглеждани кози майки и подобряване на условията за дезинфекция“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) III, в кв. 73 В, по плана на с. Доброплодно, общ. Ветрино, е с възложител: Костадинова. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.05.2020 г.  (публикувано на 22.05.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33337 до уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на магазин и цех за преработка на месо и месни продукти“, в ПИ 03811.95.30, урбанизирана територия, с площ 3270 кв.м, НТП „За стопански двор“, местност „Колак баши“, с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с цел отреждането на имота за „за магазин и цех за преработка на месо и месни продукти“, с възложител ЕТ „ВИНИ-КИРИЛ БАКАЛОВ“. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.05.2020г. (публикувано на 21.05.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33333  до уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на овцеферма“ свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с цел промяна предназначението на ПИ 03040.120.7, земеделска територия, с площ 1706 кв.м, НТП „За стопански двор“, с. Бдинци, общ. Добричка, обл. Добрич и отреждането му за „ПСД-животновъдна ферма“, с възложител „ЗСК БДИНЦИ“ ЕАД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.05.2020г. (публикувано на 20.05.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33321 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Промяна на предназначение и преустройство на част от търговски комплекс и офиси в амбулатория за дентална практика“ в УПИ „за търг. комп. и офиси“, с площ 1500 кв.м, кв. 48, по плана на гр. Долни чифлик, с възложител: „БОКАТ БОНЕВИ“ ООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 20.05.2020г. (публикувано на 19.05.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33306  до уведомление за  ИП свързано с „Изграждане на многофункционална спортна зала“   в УПИ  I -23, кв. 4, гр. Вълчи дол, обл. Варна. С ИП се предвижда изграждането на многофункционална спортна зала с обединено игрище за баскетбол и волейбол, зала за борба, помощни помещения, необходими за функционирането на сградата – съблекални за два отбора, санитарни възли и др. Сградата на залата ще е разположена в югозападната част на парцела. Ориентирана в посока север-юг. Възложител на ИП е община Вълчи дол. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.05.2020 г.  (публикувано на 14.05.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33305 до уведомление за инвестиционно предложение за „Отглеждане на млечни овце в съществуващо стопанство, като се предвижда увеличаване на стопанството и закупуване на оборудване“, в поземлен имот (ПИ) 53093.501.149, с площ 2.532 дка, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“ по КККР на с. Оборище, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител: Алексиева. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.05.2020 г.  (публикувано на 15.05.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33287 до уведомления за  ИП свързани с: Изработване па ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.62.15 но КККР на гр. Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора” в за „Еко пътека и въжена линии”;  Изработване па ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на ПИ с идентификатор 12574.37.44  по КККР на гр. Вълчи дол  от „Местен път” в за „Движение и транспорт”, и изработване па ПУП-ПЗ за ПИ с  идентификатор 12574.62.8 но КККР на гр. Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „За туристическа база, хижа” в за „Спортно-образователни, развлекателни в рекреационни нужди”. Възложител на ИП е община Вълчи дол. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 1405.2020 г.  (публикувано на 13.05.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33283 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на площадка за извършване на дейности, по: оползотворяване (съхраняване) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), съхраняване, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), съхраняване, подготовка за повторна употреба на компоненти, отстранени от ИУМПС и съхраняване на неопасни отпадъци, вкл. отпадъци от опаковки“ в поземлен имот с идентификатор 72624.611.263, с площ 8999 кв.м, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ПЗ „Север“, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8 Б, гр. Добрич, с възложител: «Екологична компания» ЕООД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.05.2020г. (публикувано на 13.05.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33281 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ 07598.118.72 и три жилищни сгради в ПИ 07598.118.67“, земеделска територия, с обща площ 1536 кв.м, с НТП „Нива“, по КККР на жилищна зона „Бяла река“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител „СЕВЕР ИНВЕСТ“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.05.2020г. (публикувано на 13.05.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33234 до уведомление за инвестиционно предложение свързано  с  „обособяване на площадка за приемане и временно съхраняване на отпадъци“ с код R13, на площадка с местонахождение в гр. Варна,  южна промишлена зона, в ПИ с идентификатор 10135.5501.185,  с възложител: „ЯНИКА КЛИЙН ТРАНС“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.05.2020 г.  (публикувано на 08.05.2020 г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33196 до уведомление за инвестиционно предложение за „Модернизация и преоборудване на обект за аквакултури Мидена ферма „Дълбока“, свързани с изграждане на плаващи мрежени клетки /садки/ за интензивно отглеждане на риба във водите на Черно море, в рамките на изградената Мидена ферма „Дълбока“ в района на с. Българево, общ. Каварна, с възложител: „ДЪЛБОКА“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.05.2020 г.  (публикувано на 05.05.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33186 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на модулна станция за зареждане с дизелово гориво на ведомствени МПС“ в ПИ 20482.505.566, урбанизирана територия, с площ 71493 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промишлена зона-юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител „КАОЛИН“ ЕАД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.04.2020г.  (публикувано на 29.04.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33171 до уведомление за инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с цел напояване на земеделски култури“ в ПИ 06793.502.8, урбанизирана територия, с площ 12854 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m), с. Брястово, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител „ТОМАТО ФУДС“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.04.2020г.  (публикувано на 27.04.2020г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33169 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на “Изграждане на три броя къщи, автосервиз за ел. диагностика и автомивка“ в  поземлени имоти с идентификатори (ПИ) №№ 10135.4018.20, 10135.4018.21, 10135.4018.22 и 10135.4018.23, с обща площ 2339 кв.м, урбанизирана територия, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, общ. Варна, обл. Варна, с възложител Ив. Цветков. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.04.2020г. (публикувано на 27.04.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33168  до уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на мандра“ в ПИ 11781.7.1, земеделска територия, с площ 4403 кв.м, НТП „За кожарската, кожухарската и обувната промишленост“, с. Воднянци, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител Дж. Яшар. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.04.2020г. (публикувано на 27.04.2020г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33096 до уведомление за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изменение на част от параметрите на дестилерия за производство на етерични масла чрез преработка на тревни суровини (лавандула и др.)“ в поземлен имот № 32467.106.23, земеделска територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ с площ 4.269 дка, в землището на село Изворово, общ. Генерал Тошево, с възложител „ГАНЧЕВ 2003“ ЕООД, гр. Добрич. Уведомлението за ИП е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица, за срок от 14 дни, считано от 16.04.2020г. (публикувано на 15.04.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33081 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с промяна предназначението на първи жилищен етаж част от многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ  VII-767, кв. 45, кв. Виница, гр. Варна, обл. Варна  в самостоятелна медико-диагностична лаборатория със сектор за микробиология и вирусология, индивидуална практика за първична медицинска помощ (ИППМП) и амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ (АСИМП), с възложител: „ХОУМС ЕС“ ООДУведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.04.2020 г.  (публикувано на 14.04.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33061 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Обособяване на площадка за ситуиране на 2 броя трейлърни ремаркета за компресиран природен газ с капацитет до 5 782 нм3 (≈ 4 т) за резервно газово захранване на завод за полипропиленово фолио“, в ПИ 00182.28.65 по КККР на гр.  Аксаково, общ. Аксаково, с възложител „Пластхим Т“ АД, гр. Тервел. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.04.2020 г.  (публикувано на 13.04.2020 г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33060   до уведомление за реализацията на ИП свързано с „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец (ТК) “Финеш-Пролез“, изграден в ПИ № 58596.7.51 за напояване на зеленчукови култури в ПИ №№ 58596.7.51, 58596.7.52, 58596.7.28 и 585967.29 с обща площ 149,007дка в землището на с. Пролез, общ. Шабла, обл.Добрич, с възложител „БАЛЕВ“ ЕООД.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.04.2020г. (публикувано на 09.04.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33047 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (с капацитет 15 места)“ в УПИ XLIII, кв. 52, с площ 926 кв.м,  по плана на гр. Провадия, с възложител Община Провадия. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.04.2020г. (публикувано на 07.04.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33046 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с добавяне на нови отпадъци, с които се предвижда извършване на дейности по третиране на територията на съществуваща  площадка за дейности с отпадъци с местонахождение: гр. Белослав, ПИ с идентификатор 03719.501.3538, номер по предходен план: УПИ V, кв. 136, с възложител: „СКРАП МЕТЪЛС С.М.“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.04.2020 г.  (публикувано на 07.04.2020 г.)
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33043 до уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на кравеферма“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на УПИ VII и VIII, кв. 2, по плана на с. Коларци, общ. Тервел, обл. Добрич и отреждането му за „ПСД-краварник“, с възложител Л. Мустафов. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.04.2020г. (публикувано на 07.04.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33041 до уведомление за свързано с „Производство на зеленчуци и плодове на площ от 7840 кв. м, и изграждане на сондаж за напояване“ в ПИ № 67489.55.17 по КККР на с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: Ст. Петров. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.04.2020 г.  (публикувано на 07.04.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32984 до уведомление за инвестиционно предложение за  „Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ в част от  ПИ  70175.117.13, област Варна, община Суворово, гр. Суворово,  с възложител:  „ХИДРОСТРОЙ“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.04.2020 г.  (публикувано на 03.04.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33011 до уведомление за реализация на инвестиционно предложение за Напояване на имоти“ в землището на с. Китен, общ. Провадия:- земеделски култури (лозя), в имоти с идентификатори: 37037.10.164, 37037.10.168 и 37037.10.150, с обща площ 343.360 дка;- лешници, разположени в имоти с идентификатори: 37037.22.17, 37037.22.20, 37037.22.21, 37037.22.213, 37037.23.7, 37037.23.15, 37037.23.138, 37037.23.8, 37037.23.22, 37037.23.24, 37037.23.147, 37037.32.9 и 37037.32.15, с обща площ 270.465 дка;- земеделски култури (предимно зърнени – царевица), в ПИ с идентификатори: 37037.16.6, 37037.16.9, 37037.16.21, 37037.16.33, 37037.16.34, 37037.16.35, 37037.17.20, 37037.17.21, 37037.18.29 и 37037.18.30, с обща площ 256.713 дка, с възложител: „ДИВЕС ПЛЮС“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.04.2020г. (публикувано на 01.04.2020г.)
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32993 до уведомление за инвестиционно предложение за „Площадка за третиране на отпадъци – център за търговска дейност с ОЧЦМ, събиране, транспортиране, временно съхраняване на опасни и неопасни отпадъци в това число – НУБА, гуми, масла опаковки и др., разкомплектоване на ИУМПС, разглобяване на ИУЕЕО и склад за части повторна употреба” в ПИ №35064.203.93 вид собственост – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – за друг вид отпадъци, с площ 1511 кв.м, стар номер /000622/; 35064.203.78, в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, с възложител  „КОЧЕВ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.04.2020 г.  (публикувано на 31.03.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32979  до уведомление за инвестиционно предложение  за  „Увеличаване на капацитета на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери до 120 000 места“  в ПИ с идентификатор №69300.53.1,  площ 103 919 кв. м, /съгласно нотариален акт площ от 105 611 кв. м/, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за животновъден комплекс, стар номер 000053; 053001, землище на с. Стожер, община Добричка, област Добрич, възложител:    „Реджина“ ЕООД.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.03.2020г.  (публикувано на 26.03.2020г.)
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32974 до уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на животновъдна ферма за угояване на телета“ свързано с изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на ПИ 69300.58.13, земеделска територия, с НТП „ За стопански двор“, с площ 3248 кв.м, с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич и отреждането му за „ПСД-животновъдна ферма за угояване на телета“, с възложител „СТОЖЕР 2008“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.03.2020г. (публикувано на 26.03.2020г.)
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32969 до уведомление за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и отреждането им  за  „жилищно строителство, хотел, административно битова и спортно развлекателна дейност“ в ПИ с идентификатор № 72693.19.133, площ 14 216 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, стар номер 000320, и „ жилищно строителство, хотел, административно битова и спортно развлекателна дейност, паркинг и соларна система“ в ПИ с идентификатор № 72693.152.429, площ 22 641 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище стар номер 00033, землище на с. Топола, община Каварна с възложител:    „Акватек Трежър“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.03.2020г.  (публикувано на 26.03.2020г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32964 до уведомление с допълнителна информация за инвестиционно намерение свързано с „Изграждане на три пет етажни сгради с обществено предназначение“ в поземлени имоти с идентификатори: 10135.4023.70 и 10135.4023.71, урбанизирана територия с НТП „ниви“, с обща площ 3.229 дка, местност „Боклук тарла“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложители: г-жа Тодорова Недялкова, Генадиева, Райкова и г-н Проданов, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.03.2020г. (публикувано на 25.03.2020г.)
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32963   до уведомление за инвестиционно предложение за “Oползотворяване на отпадък с код 10 01 05 и влагането му вместо природен гипс в производството на строителни материали – газобетонни зидарийни блокчета” в ПИ с идентификатор № 72624.603.8, площ 99 288 кв.м, /съгласно нотариален акт 99 275 кв. м/,  НТП  – За производството на строителни материали, конструкции и изделия, трайно предназначение на територията – урбанизирана,  квартал 256, парцел XLIII, промишлена зона Запад, бул. „Трети Март“ № 60, гр. Добрич, община Добрич,  област Добрич, с възложител: „Ксела България“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.03.2020г.  (публикувано на 25.03.2020г.)
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32951 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на пилотна инсталация за производство на скарида в биофлок система“ в дворно място с площ 1560 кв. м, от които УПИ XVII, пл. № 214, кв. 24, с площ 1130 кв.м  и 430 кв. м, част от УПИ XVIII, пл. № 214, кв. 24, целият с площ 1070 кв. м по плана на с. Орлова могила, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „ЛИНА-Д 2010“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.03.2020 г.  (публикувано на 23.03.2020 г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32931 до уведомление за инвестиционно предложение за „Открит добив на подземни богатства в находище „Цареви ливади“, общ. Суворово, обл. Варна, след допълнителни геологопроучвателни работи на варовици – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ“, с възложител: „ФИНИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.03.2020 г.  (публикувано на 20.03.2020 г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32937 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Модулна станция за дизелово гориво“ в поземлен имот с идентификатор 70175.117.43, местност „Високата канара“, по КК на гр. Суворово, обл. Варна, с възложител „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 20.03.2020г. (публикувано на 19.03.2020г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32934 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на сграда за офиси и складове“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.753, с площ 2735 кв.м, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна, с възложител:ГАЗ ТРАНС ПЕТРОЛИУМ“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.03.2020г. (публикувано на 19.03.2020г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32900 до допълнителна информация и уведомление за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Промяна по време на строителството на обект от „Склад за метални конструкции“ в „Обект за производство на сухи кремообразни, емулгиращи и желирани смеси“ в поземлен имот с идентификатор 67489.1.993, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“ с площ 4943 кв.м, местност „Старо село“, село Слънчево, общ. Аксаково, с възложител: „АТИС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.03.2020г. (публикувано на 16.03.2020г.)
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32888 до уведомление за инвестиционни предложения, с възложител  „ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА“ АД, за:
  • „Поставяне на съоръжение-инсинератор за изгаряне/обезвреждане на отпадъци от животни“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка;
  • „Изграждане (монтиране) на 4 броя дезинфекционни станции за дезинфекция на влизащите на територията на птицекомбината превозни средства“ в поземлени имоти с идентификатори 22988.33.34, 22988.21.113, 22988.21.115, находящи се в с. Дончево, общ. Добричка и поземлен имот с идентификатор 53597.23.1, находящ се в с. Опанец, общ. Добричка;
  • „Изграждане на ограда на прилежащия имот на ферма стокови носачки“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка;
  • „Изграждане на санитарен пропускник и метална ограда на ферма подрастващи стокови носачки“ в поземлени имоти с идентификатори 21.113, 22988.21.115, находящи се в с. Дончево, общ. Добричка;
  • „Закупуване на мобилна специализирана машина за извършване на дезинфекции“ за птицефермата в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка;
  • „Изграждане на инсталация ADVA Farm за структуриране и витализиране на питейна вода за животни“ в поземлен имот с идентификатор 53597.23.1, находящ се в с. Опанец, общ. Добричка.

  Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.03.2020 г.  (публикувано на 13.03.2020 г.).

   

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32857 до уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на плодови сокове и нектари със складова и сортировъчна зона“, в поземлен имот с идентификатор 02508.90.770 /сграда с идентификатор 02508.90.770.8/ по КККР на град Балчик, община Балчик, обл. Добрич, местност „Момчил“, с възложител „Албена“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.03.2020 г.  (публикувано на 10.03.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32859  до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Разширение и изменение на площадка за добив на подземни богатства-варовици“ от находище „Суворово“, разположено в землището на гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.03.2020г. (публикувано на 10.03.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32855 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на къмпинг за каравани, бунгала, офис и санитарни възли“ в поземлен имот с идентификатор 04426.102.153, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя“, с площ 2060 кв.м, КК „Камчия“, село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител Е. Димитрова, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.03.2020г. (публикувано на 10.03.2020г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32817 до уведомление за ИП свързано с „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”,  II-ри микрорайон, източна част, включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна“, с възложител: община Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.03.2020 г.  (публикувано на 06.03.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32787 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с „Изграждане на сгради със смесено предназначение“ в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.1030, бул. „Приморски“ № 2, гр. Варна, с възложител „ПАРАХОДСТВО БМФ“ АД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.03.2020г. (публикувано на 02.03.2020г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32741 до уведомление с допълнителна информация за инвестиционно предложение свързано със „Съхранение и употреба на компресиран природен газ за нуждите на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в поземлен имот с идентификатор 02508.55.258, ПЗ, ул. „Черно море“ № 75А, гр. Балчик, с възложител: ЗП Д. Донев, село Сенокос, общ. Балчик, обл. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.02.2020г. (публикувано на 25.02.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32700 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с „Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2563.700.1.50, с предназначение за Офис, находящ се сграда № 1, построена в поземлен имот с идентификатор 10135.2563.700, в гр. Варна, район „Приморски“, ж.к. „Бриз-юг“, ул. „128“ № 6, ет. 1 в Дентална клиника“, с възложител: „БЪЧВАРОВ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 19.02.2020г. (публикувано на 18.02.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32774 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения“ на имоти в регулацията на гр. Генерал Тошево, с възложител: „ДОБРУДЖА ГАЗ“ АД, гр. Генерал Тошево. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.03.2020г. (публикувано на 28.02.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32754 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с „Изграждане на сграда със смесено предназначение (жилищна и търговска част)“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4023.97, с площ 1.754 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, район „Вл. Варненчик“, местност „Боклук тарла“,  гр. Варна, с възложител Т. Димитров, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 28.02.2020г. (публикувано на 27.02.2020г.)
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32719   до уведомление за инвестиционно предложение за  „Производство на ел. енергия от преработка на биоотпадъци, пластмасови опаковки от бита и промишлеността“ в ПИ с идентификатор № 20482.505.26, част от имота с площ 60,000 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за друг вид производствен и складов обект, землище на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител „Ем-Ен“ООД.         За уведомлението е предоставен обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.02.2020г.  (публикувано на 21.02.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32713 до уведомление за инвестиционно предложение за  ИП „Изграждане на стопанство за отглеждане на морска пъстърва в землени басейни и риболюпилен комплекс на рециркулационен принцип, сондаж – тръбен кладенец, поставяне на два броя навеси за съхранение на инвентар, склад за храна и битовка за персонала“, в поземлен имот 10135.4006.305, площ 6 973 кв.м, вид собственост – частна, вид територия – земеделска, категория 5, НТП – Деградирала орна земя, м. Налбанка, район Владислав Варненчик,  гр. Варна, община Варна, област Варна, стар номер 60305, с възложител „Мако Марин“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.02.2020г.  (публикувано на 20.02.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32696  до уведомление за инвестиционно предложение за  „Производство и изгаряне на брикети (със съдържание до 10 % петрококс в тях) във варовите пещи на завода„ в ПИ с идентификатор № 20482.505.201,  площ 757 406 кв.м,  НТП – За химическата и каучуковата промишленост, вид територия  – урбанизирана, град Девня,  община Девня, област Варна, стар номер 124701, с възложител: „Солвей соди“АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.02.2020г.  (публикувано на 18.02.2020г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32667 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на две водовземни съоръжения (тръбни кладенци с дълбочина до 60÷65 м) за добив на подземни води и системи за капково напояване на лешникова градина“ в ПИ с идентификатор 65543.23.3, с площ 162,005 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, в землището на с. Свети Никола, общ. Каварна, обл. Добрич, с възложител: „БАЛЕВ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.02.2020 г.  (публикувано на 13.02.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32666 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Промяна на предназначение на производствени сгради в магазин и конюшня“ в УПИ VI-50, кв. 52, с площ 1971 кв.м, по плана на село Господиново, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител „АГРО ЗОНА“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.02.2020г. (публикувано на 13.02.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32653 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Промишлена газова инсталация за захранване на съществуващи консуматори от газово стопанство на компенсиран природен газ в Асфалтова база“ в поземлен имот № 72271.501.4, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 19715 кв.м, в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител: „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.02.2020г. (публикувано на 10.02.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32651 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с „Обособяване на център за лечебни (здравни) услуги на първи етаж и в сутерена на съществуваща сграда за хотелиерски услуги – апарт-хотел“ в УПИ IV-за услуги, кв. 146 (ПИ с идентификатор 10135.1506.808 по КК) по плана на 7-ми м.р., ул. „Ал. Дякович“ в гр. Варна, с възложител „ШАМ 10“ ЕООД, гр. Варна.Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.02.2020г. (публикувано на 10.02.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32641 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване преди предаване за последващо оползотворяване на излезли от употреба гуми“ в поземлен имот с идентификатор 20482.505.10 (номер по предходен план: 178), с площ 49477 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промишлена зона-юг, гр. Девня, с възложител: „ХИМПРОМ КОМЕРС 2016“ ЕООД, гр. Девня. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.02.2020г. (публикувано на 07.02.2020г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32640 до уведомление за инвестиционно предложение свързано със „Ситуиране на трейлърно ремарке за компресирен природен газ с капацитет до 6000 куб.м за газово захранване на котел към предприятие за преработка на селскостопанска продукция – пункт за изваряване на рози, етерично маслени култури, фуражно производство и добив на студено пресовани масла“ в УПИ XI, кв. 27, по плана на село Славеево, общ. Добричка, с възложител: СД „Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров“, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.02.2020г.  (публикувано на 07.02.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32635 до уведомление за реализация на ИП свързано с „Поставяне на модул за мандра, с цел преработка на мляко с капацитет 700 л/дневно и търговия с млечни продукти“ в УПИ V, кв. 25, прилежаща площ на недвижим имот „Краварник за сто и двадесет глави добитък“ с площ 7.499 дка, по плана на село Александрия, общ. Крушари, обл. Добрич, с възложители: г-н и г-жа Димитрови, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.02.2020г. (публикувано на 06.02.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32628  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци /СО/“, в имот № 12262.12.50 в землището на с. Врачанци, община Добричка, област Добрич, с обща площ 113  дка, с възложител: „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.02.2020 г.  (публикувано на 04.02.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32606   до уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен кладенец ТК-1“ в ПИ 32278.30.61, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел осигуряване на вода за противопожарни нужди и водоснабдяване за други цели, с възложител „СВЕПОЛ“ ЕАД.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.01.2020г.  (публикувано на 30.01.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32572  за уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на ИП „Изграждане на площадка за търговия, разкомплектоване на ИУМПС, складиране и третиране на отпадъци“ в ПИ 72624.630.13, с площ 7542 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За база за селскостопанска или горскостопанска техника“, гр. Добрич, обл. Добрич, свързано с изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел отреждане на имота за „промишлена складова дейност“, с възложител Д. Димитров. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.01.2020г. (публикувано на 22.01.2020г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32566 до уведомление за инвестиционно предложение за извършване на основен ремонт и промяна на предназначение на два самостоятелни обекта с имотни идентификатори: 10135.5502.119.3.7 и 10135.5502.108.2.2, находящи се в ж.к. „Дружба“, Район „Аспарухово“, гр. Варна, във връзка със създаване на функциониращ „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с множествени увреждания“ със „Заместваща грижа“, с възложител: Община Варна. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.01.2020 г.  (публикувано на 21.01.2020 г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32545 до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Сграда А4 – складове, офиси и магазини“ разположена на площ около 2400 м², в УПИ XVII-13, кв.50 по плана на Западната промишлена зона на гр. Варна, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3514.130, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ по КККР на гр. Варна, с възложител: “ВАРНА ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.01.2020 г.  (публикувано на 17.01.2020 г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32543  до уведомление за реализацията на ИП свързано с „Изграждане на капково напояване“, с цел отглеждане на трайни насаждения в ПИ 10663.16.18, 10663.16.19, земеделска територия, с НТП „Друг вид трайно насаждение“ и ПИ 10663.16.47, земеделска територия, с НТП „Овощна градина“, с обща площ 44655 кв.м, в землището на с. Венчан, местност „Помпена Златина“, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител Вълкова. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.01.2020г. (публикувано на 15.01.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32509 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на “Изграждане на общежитие“, в ПИ 10135.4505.424, урбанизирана територия, с НТП „ За друг обществен обект, комплекс“, с площ 1442 кв.м, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител С. Казаков. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.01.2020г. (публикувано на 10.01.2020г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32507   до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на стопанство за отглеждане на морска пъстърва в землени басейни и риболюпилен комплекс на рециркулационен принцип, сондаж – тръбен кладенец, поставяне на два броя навеси за съхранение на инвентар, склад за храна и битовка за персонала“, с възложител „МАКО МАРИН“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.01.2020г. (публикувано на 10.01.2019г.)
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32495 до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Частен клуб по приложни изкуства“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) XX-51, кв. 15 по плана на СО „Зеленика“, район „Аспарухово“, гр. Варна, общ. Варна, с възложител: Б. Петков. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.01.2020 г.  (публикувано на 09.01.2020 г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32462 до уведомление за инвестиционно предложение свързано  със създаване на обект за аквакултури за интензивно отглеждане на червенощипков рак с капацитет до 3000 кг/ год., в помещение от 120 кв.м находящо се в гр. Варна, СО „Акчелар 522“ № 833, жк „Паралакс парк“ № 1,  с възложител:  „НИК КОРПОРЕЙШЪН – 2000“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.01.2020 г.  (публикувано на 06.01.2020 г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32454 до уведомления за ИП свързани с  промяна предназначението на земеделска територия с цел изграждане на жилищни сгради за сезонно обитаване в ПИ № № 35746.25.19, 35746.25.20, 35746.25.21, с НТП „нива“ по КК на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Варна,  с възложител:  М. Марков. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.01.2020 г.  (публикувано на 03.01.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32447 за уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на ИП за „Изграждане на жилищна сграда и къща за гости“ свързано с изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в обхвата на ПИ 03811.84.150, с площ 5000 кв.м, с НТП „Лозе“, по КККР на с. Бенковски, местност „Ени чешма“, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител „ВАРТ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.12.2019г. (публикувано на 30.12.2019г.)
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32440 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на риборазвъдно стопанство“ в ПИ 67739.31.220.4501.1915, с площ 221935 кв.м, с НТП „Язовир“, територия заета от води и водни обекти, с. Снежина, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител „РАМАР ФИШ“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.12.2019г. (публикувано на 20.12.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32439 до уведомление за инвестиционно предложение за  изграждане на „Жилищна сграда – апартаментен тип“, „Хотел“ и „3 броя еднофамилни жилищни сгради“ и паркинг, идентичен с ПИ № 07598.115.73 по КК на гр. Бяла, област Варна,  с възложител:  СОХРАННАЯ. ИП е свързано с изработване на ПУП-ПЗ на УПИ VII-134, кв. 4 по плана на ЗО „Луна“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. ВарнаУведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.12.2019 г.  (публикувано на 20.12.2019 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32436 до уведомление за инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на предвидените за изгаряне в инсталацията за термично третиране опасни /ОО/ и неопасни /НО/ отпадъци с включване на нови кодове отпадъци“ в ПИ с идентификатор № 20482.124.701, площ 3 612 кв.м,  НТП – за друг вид производствен, складов обект,  вид територия  – урбанизирана, местност Отсреща,  град Девня,  община Девня, област Варна, стар номер 124701, с възложител: „ЕкоСейф“ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.12.2019г.  (публикувано на 20.12.2019г.)
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32437    до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на промишлена газова инсталация към консуматори в асфалтова база“, находяща се в ПИ 12262.12.50, с. Врачанци, общ. Добрич, с възложител „Пътно строителство“ АД, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.12.2019г.  (публикувано на 20.12.2019г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32387    до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея за промяна на предназначението и в общежитие с ООХ и магазин за хранителни стоки“ в УПИ XXV, кв. 3, с НТП „ПСД, търговия, ООХ и общежитие“, с площ 11787,29 кв.м,  по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка, с възложител „Недко Недков – Овчарово“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.12.2019г. (публикувано на 13.12.2019г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и до