Издадени становища по екологична оценка

РИОСВ – Варна съобщава, че на 10.04.2024 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА 1-1/2024 г. с което  се “съгласува”  предварителен проект на (ПП) на Общ устройствен план (ОУП) на Община Белослав, възложител: Община Белослав

Становището се намира в отдел ПД и е публикувано на 10.04.2023 г.

Текстът на становището може да изтеглите от тук.  


РИОСВ – Варна съобщава, че на 21.11.2023 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА 4-5/2023 г. с което  се “съгласува”  предварителен проект на (ПП) на Общ устройствен план (ОУП) на Община Дългопол, възложител: Община Дългопол

Становището се намира в отдел ПД и е публикувано на 21.11.2023 г.

Текстът на становището може да изтеглите от тук.  

РИОСВ – Варна съобщава, че на 01.11.2023 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА 3-4/2023 г. с което  се “съгласува”   Проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на „Възобновяем енергиен парк за зелена енергия” в поземлени имоти №№27125.26.41, 27125.26.42, 27125.26.58, 27125.26.105, 27125.26.106, 27125.26.107, 27125.26.108, с обща площ 965,602 дка, землище на село Езерово, община Белослав, област Варна и Инвестиционен проект за обект „Възобновяем енергиен парк за зелена енергия”, възложител: „ТЕЦ ВАРНА”ЕАД

Становището се намира в отдел ПД и е публикувано на 01.11.2023 г.

Текстът на становището може да изтеглите от тук.  

РИОСВ – Варна съобщава, че на 20.10.2023 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА 2/2023 г. с което  се “съгласува” ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА КРУШАРИ

Становището се намира в отдел ПД и е публикувано на 23.10.2023 г.

Текстът на становището може да изтеглите от тук.  

 

РИОСВ – Варна съобщава, че на 01.08.2023 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА 1- 1/2023 г. с което  се “съгласува” Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 10135.5200.37, 10135.5200.89, 10135.5200.126, 10135.5200.128, 10135.5200.129, 10135.5200.3, 10135.5200.187, 10135.5200.39, 10135.5200.93, 10135.5200.98, 10135.5200.100, 10135.5200.101, 10135.5200.105, 10135.5200.113, 10135.5200.114, 10135.5200.115, 10135.5200.124, 10135.5200.125, 10135.5200.127, 10135.5200.133 и 10135.5200.138, по плана на „Зона за спорт, яхтинг и рекреации“, местност „Малка Чайка“, град Варна, община Варна, област Варна, възложител: „Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Становището се намира в отдел ПД и е публикувано на 01.08.2023 г.

Текстът на становището може да изтеглите от тук.  

 

РИОСВ – Варна съобщава, че на 24.10.2022 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА 1- 1/2022 г. с което  се “съгласува”    „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ на  поземлени имоти  №№32278.32.9, 32278.32.12, 32278.32.34, 32278.75.1, 32278.75.9, 32278.71.22, 32278.71.24, 32278.71.25, 32278.71.20, 32278.32.11, 32278.32.4, 32278.32.2, 32278.32.35, 32278.71.14, 32278.71.15, 32278.71.16, 32278.71.17, 32278.71.18, 32278.71.19, 32278.75.2, 32278.75.184, 32278.32.1, 32278.32.5, 32278.32.8, 32278.32.15, 32278.32.23, 32278.32.30, 32278.32.31, 32278.32.32, 32278.32.33, 32278.32.36, 32278.32.37, 32278.32.175, 32278.32.166, 32278.32.183, 32278.68.337, 32278.71.213, обща площ 388.741 дка, землище на град Игнатиево, община Аксаково, област Варна, възложител: „Оркид Лоджистик Центърс“ ЕООД

Становището се намира в отдел ПД и е публикувано на 24.10.2022 г.

 

Текстът на становището може да изтеглите от тук.  


 

РИОСВ – Варна съобщава, че на 26.04.2021 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА 1- 1/2021 г. с което  се “съгласува” Предварителен проект /ПП/на Общия устройствен план /ОУП/ на община Девня.

Становището се намира в отдел ПД и е публикувано на 27.04.2021 г.

Текстът на становището може да изтеглите от тук.  


РИОСВ – Варна съобщава, че на 26.04.2018 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА – 2/2018 г. с което  се “съгласува” ОУП на община Добричка.

Становището се намира в отдел ПД и е публикувано на 26.04.2018 г.

 

Текстът на становището може да изтеглите от тук.  


РИОСВ – Варна съобщава, че на 08.03.2018 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА – 1/2018 г. с което  се “съгласуват” проекти за ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична електрическа централа в землището на гр. Девня, обл. Варна.

Становището се намира в отдел ПД и е публикувано на 08.03.2018 г.

Текстът на становището може да изтеглите от тук.  


РИОСВ – Варна съобщава, че на 14.07.2017 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА – 2/2017 г. с което  се “съгласува” ОУП на общ. Суворово.

Становището се намира в отдел ПД и е публикувано на 14.07.2017 г.

 

Текстът на становището може да изтеглите от тук.  

РИОСВ – Варна съобщава, че на 26.01.2017 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА – 1/2017 г. с което  се “съгласуват” проектите на ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за обхвата на ПИ 000011, землище с. Калиманци, общ. Суворово.

Становището се намира в отдел ПД и е публикувано на 27.01.2017 г.

 

Текстът на становището може да изтеглите от тук.  

РИОСВ – Варна съобщава, че на 26.01.2017 г. е издадено:

 • Решение № ПИ – 1/2017 г. с което  се допуска предварително изпълнение на Становище по екологична оценка № ВА – 1/2017 г. 

Решението се намира в отдел ПД и е публикувано на 27.01.2017 г.

 

Текстът на решението може да изтеглите от тук.  

РИОСВ – Варна съобщава, че на 06.07.2016 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА – 2/2016 г. с което  се “съгласува” Общия устройствен план на община Ветрино.

Становището се намира в отдел ПД и е публикувано на 07.12.2016 г.

 

Текстът на становището може да изтеглите от тук.  

РИОСВ – Варна съобщава, че на 13.07.2016 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА – 1/2016 г. с което  се “съгласува” Общия устройствен план на община град Добрич.

Становището се намира в отдел ПД и е публикувано на 13.07.2016 г.

 

Текстът на становището може да изтеглите от тук.  

РИОСВ – Варна съобщава, че на 23.04.2013 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА – 1/2013 г. с което  се “съгласува” Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за изграждане на складове за промишлени стоки и офиси в поземлени имоти № № 87518.48.41, 87518.48.42, 87518.48.144, 87518.48.145, 87518.48.146 и 87518.44.37,   с обща площ 60.005 дка, начин на трайно ползване “ниви” в землището на  с. Яребична, общ. Аксаково, обл. Варна.

Становището се намира в отдел ПД, стая 305.

 

Текстът на становището може да изтеглите от тук.  

РИОСВ – Варна съобщава, че на 19.06.2012 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА – 2/2012 г. с което  се “съгласува” Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за “жилищно строителство” в поземлени имоти № № 061008,061034,061009,061096,000536,000317 и 067014 с обща площ 64.969 дка, начин на трайно ползване “ниви” и “изоставени ниви” в землището на  с. Климентово, общ. Аксаково, обл. Варна.

Становището се намира в отдел ПД, стая 305.

 

Текстът на становището може да изтеглите от тук.  

РИОСВ – Варна съобщава, че на 04.04.2012 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА – 1/2012 г. с което  се “съгласува” Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за “изграждане на складова база за промишлени стоки” в поземлен имот № 021012 с площ 12.800 дка, начин на трайно ползване “нива”, осма категория при неполивни условия, землище с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна.

Становището се намира в отдел “ПД, БР и ЗТ”, стая 305.

 

Текстът на становището може да изтеглите от тук.

РИОСВ – Варна съобщава, че на 24.08.2011 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА – 5/2011 г. с което  се “съгласува” Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/, Окончателен проект – Актуализация, за отреждане на “курортна зона”, с обхват: част от масив 25 /имоти с идентификатори 39459,25.40 и 39459.25.8 не са включени в баланса на плана/, землище с. Кранево, общ. Балчик.

  Становището се намира в отдел “ПД, БР и ЗТ”, стая 305.  

Текстът на становището може да изтеглите от тук.

РИОСВ – Варна съобщава, че на 20.05.2011 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА – 1/2011 г. с което  се “съгласува” Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот № 075014, в землището на с. Юнак, община Аврен, област Варна, възложител“ЕОС Енерджи” ЕООД – София.

 Становището се намира в отдел “ПД, БР и ЗТ”, стая 305.

 

Текстът на становището може да изтеглите от тук.

 РИОСВ – Варна съобщава, че на 20.05.2011 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА – 2/2011 г. с което  се “съгласува” Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот № 075015, в землището на с. Юнак, община Аврен, област Варна, възложител“Хеба Енерджи” ЕООД – София.

Становището се намира в отдел “ПД, БР и ЗТ”, стая 305.

 

Текстът на становището може да изтеглите от тук.

РИОСВ – Варна съобщава, че на 06.07.2011 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА – 3/2011 г. с което  се “съгласува” Подробни устройствени планове – Планове за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти  № 62788.38.526; № № 62788.38.555 и 62788.38.556, образувани от 62788.38.537; № № 62788.38.538 и  62788.38.539, в землището на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел отреждане за  “жилищни нужди”, възложители Ивелина Ненкова Грозева, гр. Варна, и Красимир Веселинов Станев, гр. София.

 Становището се намира в отдел “ПД, БР и ЗТ”, стая 303.

Текстът на становището може да изтеглите от тук.

 На основание чл. 60, ал. 2, във връзка с ал. 1 от АПК, във връзка с издадено Становище по екологична оценка № ВА – 3/2011 г.РИОСВ-Варна съобщава, че на 27.07.2011 г. е издадено

 • Решение № ПИ – 3/2011г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук.

РИОСВ – Варна съобщава, че на 06.07.2011 г. е издадено:

 • Становище по екологична оценка № ВА – 4/2011 г. с което  се “съгласува” Подробни устройствени планове/ПУП/ – Плановеза застрояване /ПЗ/ за “жилищно застрояване” в поземлени имоти  № № 060138, 060143, 060045, 060142, 064036, 060144, 060145, 060096, 060043, 064038, 064037, 060147, 060148, 600133, 060004, в землището на с. Аврен, община Аврен, област Варна,      възложител “Аврен Холдингс България” ООД – гр. Кричим

 Становището се намира в отдел “ПД, БР и ЗТ”, стая 303.

Текстът на становището може да изтеглите от тук.

На основание чл. 60, ал. 2, във връзка с ал. 1 от АПК, във връзка с издадено Становище по екологична оценка № ВА – 4/2011 г.РИОСВ – Варна съобщава, че на 27.07.2011 г. е издадено:

 • Решение № ПИ – 2/2011г.

Текстът на решението може да изтеглите от тук.

Становищата са  поставени на обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Варна / ул. “Ян Палах” 4, партер/ за период от 14 дни. Достъпът до тях е по реда на Закона за достъп до обществена информация.