Съобщения на основание чл. 18а, ал.10, чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

РИОСВ-Варна съобщава за:

2021 година

            На основание чл. 18a, ал.10 от АПК и във връзка с чл. 5, ал. 4 и 5 от Наредбата за ОВОС и чл. 30, ал. 2 от АПК, РИОСВ-Варна уведомява за писмо с изх. №26-00-4888/A18/26.07.2021 г. до г-н Емил Иванов, управител на: „Ем-Ен“ЕООД, ж.к. „Владислав Варненчик” бл. 19, вх. 5, ет. 1, ап. 82, за ИП „Производство на ел. енергия от преработка на биоотпадъци, пластмасови опаковки от бита и промишлеността“ в ПИ с идентификатор № 20482.505.26, част от имота с площ 60,000 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за друг вид производствен и складов обект, землище на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител „Ем-Ен“ЕООД. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 16.09.2021 г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 16.09.2021 г./

         На основание 18a, ал. 10 от АПК и във връзка с чл. 2а, ал. 5, т. 1 и чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 30, ал. 2 от АПК, РИОСВ-Варна уведомява за писмо с изх. №26-00-4108/A9/26.07.2021 г. до г-н Асен Колев, управител на: “Проджект инженеринг Варна“ЕООД за ИП „Оползотворяване на отпадъци и тяхното влагане в строителни продукти“ в ПИ № 10135.3514.715, , район Младост, Западна промишлена зона, вид собственост – частна, вид територия урбанизирана, НТП – за друг вид производствен, складов обект, площ 11 654 кв.м, стар номер 33, квартал 11, парцел част от XХХІV “За производствено складова дейност”, гр. Варна, община Варна, област Варна, възложител:“Проджект инженеринг Варна“ЕООД. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 16.09.2021 г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 16.09.2021 г./

         На основание 18a, ал. 10 от АПК и във връзка с чл. 2а, ал. 5, т. 1 и чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 30, ал. 2 от АПК, РИОСВ-Варна уведомява за писмо писмо с изх. №26-00-230/A30/26.07.2021 г. до г-н Христо Темелков, управител на: „Бул Аква Фиш” ООД за ИП „Мобилно съоръжение за преработка на отпадъци от цех за преработка на риба и аквакултури (до 1 тон/ден) с използване на патентована технология за микродъгова обработка във въртящи се магнитни полета“ с цел производство на протеинова паста предназначена за хранителна добавка в хранителни смеси за животни в т.ч риби в УПИ XIII кв. 27. по плана на с. Славеево, общ. Добричка, възложител „Бул Аква Фиш” ООД. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 16.09.2021 г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 16.09.2021 г./

           На основание 18a, ал. 10 от АПК и във връзка с чл. 2а, ал. 5, т. 1 и чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна уведомява за писмо с изх. №26-00-4108/A8/09.12.2020 г. до г-н Асен Колев, управител на: “Проджект инженеринг Варна“ЕООД за ИП „Оползотворяване на отпадъци и тяхното влагане в строителни продукти“ в ПИ № 10135.3514.715, , район Младост, Западна промишлена зона, вид собственост – частна, вид територия урбанизирана, НТП – за друг вид производствен, складов обект, площ 11 654 кв.м, стар номер 33, квартал 11, парцел част от XХХІV “За производствено складова дейност”, гр. Варна, община Варна, област Варна, възложител:“Проджект инженеринг Варна“ЕООД. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 21.04.2021 г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 21.04.2021 г./

          На основание 18a, ал. 10 от АПК и във връзка с чл. 2а, ал. 5, т. 1 и чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна уведомява за писмо писмо с изх. №26-00-230/A29/02.12.2020 г. до г-н Радосвет Рачев, прокурист на: „Бул Аква Фиш” ООД за ИП „Мобилно съоръжение за преработка на отпадъци от цех за преработка на риба и аквакултури (до 1 тон/ден) с използване на патентована технология за микродъгова обработка във въртящи се магнитни полета“ с цел производство на протеинова паста предназначена за хранителна добавка в хранителни смеси за животни в т.ч риби в УПИ XIII кв. 27. по плана на с. Славеево, общ. Добричка, възложител „Бул Аква Фиш” ООД. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 21.04.2021 г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 21.04.2021 г./

 

          На основание чл. 18a, ал.10 от АПК и във връзка с чл. 5, ал. 4 и 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна уведомява за писмо с изх. №26-00-4888/A17/09.12.2020 г. до г-н Енчо Енчев, управител на: „Ем-Ен“ООД, ж.к. „Владислав Варненчик” бл. 219, вх. 3, ет. 3, ап. 72, за ИП „Производство на ел. енергия от преработка на биоотпадъци, пластмасови опаковки от бита и промишлеността“ в ПИ с идентификатор № 20482.505.26, част от имота с площ 60,000 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за друг вид производствен и складов обект, землище на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител „Ем-Ен“ООД.  Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 21.04.2021 г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено.  /публикувано на 21.04.2021 г./

 

2019 година

На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс РИОСВ-Варна, съобщава за напомнително писмо с изх. №OA-3592/A1/26.09.2018 г. до г-н С. Слатински, град Варна, относно съобщение за прекратяване на процедура за инвестиционно предложение: “Изграждане на агроаптека и склад“, в поземлен имот с идентификатор 20482.110.57, с площ 4.223 дка, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, местност „Хавърлъка“, в град Девня, община Девня, област Варна.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло на РИОСВ-Варна на 14.03.2019 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 14.03.2019 г./

На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс РИОСВ-Варна, съобщава за напомнително писмо с изх. №26-00-5262/A1/25.09.2018 г. до г-н И. Коровкин, управител на „Водно-спортен клуб Каварна” ООД, град Каварна, относно съобщение за прекратяване на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционнопредложение (ИП): „Изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец, за промишлено и питейно-битово водоснабдяване”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35064.501.2295, площ 9 800 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за други видове спортове, находящ се в град Каварна, община Каварна, област Добрич, с възложител „Водно-спортен клуб Каварна” ООД, град Каварна.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло на РИОСВ-Варна на 14.03.2019 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено.  /публикувано на 14.03.2019 г./

На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс РИОСВ-Варна, съобщава за напомнително писмо с изх. 7541/A1/25.09.2018 г. до г-н Г. Стоянов, град Добрич, относно проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за “Промяна предназначението на горска територия, с цел отреждането й за “Ов”-вилно застояване”, в поземлен имот (ПИ) № 02508.90.376 (номер по предходен план: 90.376), с площ 0.500 дка, начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, местност „Овчаровски  плаж”, в землището на град Балчик, община Балчик, област Добрич.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 13.03.2019 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 13.03.2019 г./

2018 година

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК;Обн. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. и доп.) и във връзка с чл. 2а, ал. 3 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС; Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за Решение № ВА 28/П/ОВОС/05.09.2018 г. и писмо с изх. № 26-00-3770/А1/05.09.2018 г. на директора на РИОСВ – Варна, адресирани до до г-н И. С. Бурханларски, управител на „АГРО БИО ИНВЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: ………. град Варна, инициирал за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ново водовземно съоръжение, система за капково напояване, селскостопански обекти, административно – битови помещения, демонстративен център, съхранение, сушене, студено пресоване на селскостопански продукти”, в поземлен имот (ПИ) с номер 000223, с площ 3 722 кв. м, начин на трайно ползване – затревена нива, категория на земята при неполивни условия – осма; имот с номер 000869 (образуван от 000222; за система за капково напояване в южната част на имота разположена на площ от 20 000 кв. м от цялата площ), с площ 82 400 кв. м, начин на трайно ползване – други трайни насаждения; категория на земята при неполивни условия – осма (57 580 кв. м) и трета (24 820 кв. м), разположени в местност „Мизинска чешма”, в землището на град Суворово, община Суворово, област Варна, с възложител: „Агро Био Инвер България” ЕООД. Съобщението заедно с копие на Решението и копие на писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 11.10.2018 г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 11.10.2018 г./

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК;Обн. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. и доп.) и във връзка с чл. 2а, ал. 3 и ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС; Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за Решение № ВА 30/П/ОВОС/07.09.2018 г. и писмо с изх. № ОА-4196/А1/07.09.2018 г. на директора на РИОСВ – Варна, адресирано до г-н Т. К. Тодоров, с адрес за кореспонденция: …….град Варна, инициирал за инвестиционно предложение (ИП): “Изграждане на четири броя нови водовземни съоръжения за добив на подземни води”, в поземлени имоти с идентификатори 21988.41.105, 21988.41.106, 21988.41.107 и 21988.41.108 (получени след проект по делба на поземлен имот с идентификатор 21988.44.101), с обща площ около 5.844 дка, начин на трайно ползване – жил. територия, местност „Среден път”, по плана на село Долище, община Аксаково, област Варна, с възложител Т. Кр. Тодоров, град Варна.

Съобщението заедно с Решението и писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 11.10.2018 г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 11.10.2018 г./

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна съобщава за напомнително писмо с изх. № ОА-4480/А1/10.08.2018г. до г-н С. Шипкалиев, с. Детелина, общ. Долни чифлик, за ИП „Изграждане на поливна система-капково напояване, за напояване на овощна градина-череши“ в ПИ 029032 и 029031, с. Старо Оряхово, общ. Д. чифлик, с възложител ЗП С. Шипкалиев. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 08.10.2018 г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 08.10.2018 г./

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 5, ал. 1, съгласно  чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ. бр. 25/2003г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за писмо/ указания с изх. №26-00-4762/А7/ 08.08.2018 г. до г-н Р. Петков, управител на: „ТИТАН БУРГАС“ ЕООД, ул. „Добруджа“ № 22, град Силистра, относно инвестиционно предложение за обособяване на площадка за съхранение на отпадъци  в част  (20 000 кв. м) от  ПИ № 27125.503.27, с обща площ от 131 224, с НТП „за пристанище“, по плана на с. Езерово, общ. Белослав.  На територията на  площадката ще се извършват:

–    дейност R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;

–   дейност D 15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им, на отпадъци с кодове:

–    19 12 12 – „други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11“;

–    19 12 11* – „други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества“. Писмото е изпратено с обратна разписка и не е получено от възложителя. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 10.09.2018 г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 10.09.2018 г./

На основание чл. 61, ал. 3във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс РИОСВ-Варна съобщава за напомнително писмо с изх. №OA-5935/A3/07.08.2018 г. до г-н Г. К., гр. Варна, относно уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „производствено складова база за пластмасова дограма, автосервиз, паркинг, офис сграда, шоурум за автомобили“ и  допълнение към същото ИП за „център за разкомлектуване на автомобили“ в  ПИ №37099.45.116, площ  9 301 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг производствен, складов обект, землище село Кичево, община Аксаково, област Варна,  с възложител:  г-н Г. К., гр. Варна. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 04.09.2018 г. за период от 14 дни. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 04.09.2018 г./

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 30, ал. 2 от Административно процесуален кодекс РИОСВ-Варна съобщава за напомнително писмо с изх. №2880/9/27.04.2018г. до г-н М. М., гр. Добрич, относно уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „засаждане на малини и поливане от река Батовска“ в поземлени имоти №№ 53120.49.13 с площ 9,000 дка, 53120.49.14 с площ 9,000 дка, 53120.47.4 с площ 3,072 дка, 53120.49.10 с площ 16,929 дка, всички с начин на трайно ползване – ниви, трайно предназначение на територията – земеделска, в землището на с. Оброчище, община Балчик“.   Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 29.05.2018 г. за период от 14 дни.        В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че ще считаме писмото за получено /публикувано на 29.05.2018 г./

Напомнително писмо с изх. № 3677/17/28.03.2018 г. до г-жа С. Мичева-ЗП, ул. „Македония“ № 102, вх. А, ет. 3, ап. 36, гр. Варна, общ. Варна, относно предоставяне на отчет /документи и информация/ по изпълнение на условията в Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № 76/ПР/2016г., както и информация за етапа на реализация на ИП «Изграждане на телена ограда и капково напояване» на съществуващи овощни градини в поземлени имоти /ПИ/ 03002, 038001, 035005, 041013, 035004, 038029, 038030, всички земеделски територии с начин на трайно ползване «овощни насаждения»  с обща площ 41,328 дка, находящи се в землището на с. Изворско, общ. Аксаково, и предвидени за създаване трайни насаждения-орехи, в ПИ 046013 и 043007, и двата-земеделски територии с начин на трайно ползване «ниви» с обща площ 200,813 дка, находящ се в землището на с. Блъсково, общ. Провадия, с възложител ЗП С. Мичева. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 26.04.2018 г. за период от 14 дни  считано от 27.04.2018 г. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 26.04.2018 г.

Напомнително писмо с изх. № 26-00-1899/2/12.04.2018 г. до г-н Светлан Убчев, управител на: „Дан Солар“ ЕООД, район Сердика, ул. „202“ 6, ап. Офис №4, гр. София, относно уведомление за изработване на ЧИ на ПУП за инвестиционно намерение „курортно строителство“ в поземлен имот с идентификатор 07257.31.187, с площ 333567 кв.м, в землището на с. Българево, общ. Каварна. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 24.04.2018 г. за период от 14 дни, считано от 25.04.2018 г. В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 24.04.2018 г./

Напомнително писмо с изх. № 3655/14/28.03.2018 г. до г-жа Ц. Петкова-ЗП, ул „Хан Омуртаг“ № 9, с. Изворско, общ. Аксаково, относно предоставяне на отчет /документи и информация/ по изпълнение на условията в Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № 75/ПР/2016г., както и информация за етапа на реализация на ИП «Изграждане на телена ограда и капково напояване» в поземлени имоти /ПИ/ №№ 013043, 000192, 036012, 036027, 036028, 039003, 041014, 026047, 026057, 041024, 041025, 033038, 038014 с обща площ 73,440 дка, находящи се в землището на с. Изворско, общ. Аксаково и в ПИ № 31334.19.58, с площ 19,989 дка, находящ се в землището на с. Зорница, общ. Аксаково.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 19.04.2018 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 19.04.2018 г./Напомнително писмо с изх. № 1460/10/15.03.2018г. до г-н Х. Христов,  гр. Белослав, относно уведомление за инвестиционно предложение (ИП) и допустимостта на инвестиционно предложение /ИП/ спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни за ИП и ПУП-ПРЗ за „жилищно строителство и обществено обслужване“ в УПИ XXV-201,300, с обща площ 7 398 кв.м, землище на с. Разделна, общ. Белослав.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 12.04.2018 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 12.04.2018 г./Напомнително писмо с изх. № 6523/4/15.03.2018г. до г-жа Деница Върбанова-управител на „Ред томато“ ООД, ул. „Седма“ № 30, в. з. Сборно място, гр. Балчик, относно уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на нова оранжерия, система за капково напояване, складови и помощни помещения, отглеждане на домати“ в ПИ 06793.502.81, с площ 6,800 дка, трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване, в землището на с. Брястово, общ. Балчик.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 12.04.2018 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 12.04.2018 г./Напомнително писмо с изх. № 26-00-6523/3/09.01.2018 г. до г-жа Деница Върбанова, управител на: “Ред Томато”ООД, ул. „Седма” №30, в.з. Сборно място, гр. Балчик, относно уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на нова оранжерия, система за капково напояване, складови и помощни помещения,  отглеждане на домати“  в  ПИ № 06793.502.81, с площ 6,800 дка,  трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване,  в землището на село Брястово, община Балчик,  с възложител:  „Ред томато“ ООД..

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 13.02.2018 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 13.02.2018 г./Напомнително писмо с изх. № 4196/10/14.12.2017 г. до г-н Т. Тодоров, град Варна, инициирал за инвестиционно предложение (ИП): “Изграждане на четири броя нови водовземни съоръжения за добив на подземни води”, в поземлени имоти с идентификатори 21988.41.105, 21988.41.106, 21988.41.107 и 21988.41.108 (получени след проект по делба на поземлен имот с идентификатор 21988.44.101), с обща площ около 5.844 дка, начин на трайно ползване – жил. територия, местност „Среден път”, по плана на село Долище, община Аксаково, област Варна, с възложител Тодор Кръстев Тодоров, град Варна.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 12.01.2018 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 12.01.2018 г./

Напомнително писмо с  изх. №3019/3/27.11.2017 г. до г-н И. Христов, град Варна за инвестиционно предложение (ИП) за „жилищно строителство”, в ПИ 025030, площ 4,000 дка, начин на трайно ползване: нива, землище на село Добри дол, община Аврен,  с възложител: И. Христов.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 06.01.2018 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 08.01.2018 г./

2017 година

Напомнително писмо с  изх. № 26-00-3391/4/07.12.2017 г. до г-н Димитър Бончев Савов, г-н Христо Теодоров Илиев, управители на „АТЛАНД ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, с адрес за кореспонденция: бул. „Цариградско шосе”, № 47а, ет. 3, град София, иницииралаи за проект за Подробен устройствен план – План за регулация застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 10135.3511.142, 10135.3511.153, 10135.3511.171, 10135.3511.172, 10135.3511.173, 10135.3511.174, 10135.3511.566 по плана на ЖК “Възраждане”- I м.р., град Варна в обхвата на територията, заключена между о.т. 106, 105, 103, 102, 100, 325, 326, 328 и северно от регулацията на бул. „Цар Освободител”, с възложител „Атланд инвестмънтс” ЕООД, град София.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 14.12.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 14.12.2017 г./Напомнително писмо с  изх. № 26-00-7541/3/08.11.2017 г. до г-н Г. Стоянов, град Добрич, инициирала за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за “Промяна предназначението на горска територия, с цел отреждането й за “Ов”-вилно застояване”, в поземлен имот (ПИ) № 02508.90.376 (номер по предходен план: 90.376), с площ 0.500 дка, начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, местнот „Овчароски  плаж”, в землището на град Балчик, община Балчик, област Добрич, собственост на Г. Стоянов, град Добрич.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 13.12.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 13.12.2017 г./Напомнително писмо с  изх. № 26-00-2973/2/08.11.2017 г. до г-н Иван Йорданов Начев, управител на „ПИТО-КАР” ЕООД, с адрес за кореспонденция: м-ст „Франга дере” № 213, район „Приморски“, град Варна, инициирала за изработване на проект заПодробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна статута на земя с цел изграждане на площадка за търговска и складова дейност на излезли от употреба моторни превозни средства (автоморга), в поземлен имот (ПИ) № 031045, площ 4.000 дка, начин на трайно ползване – нива и ПИ № 031046, площ 4.300 дка, начин на трайно ползване – нива, в землището на село Каменар, община Варна, с възложител „ПИТО – КАР” ЕООД, град Варна.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 13.12.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 13.12.2017 г./.Напомнително писмо с изх. № 26-00-7638/5/02.11.2017 г. до г-н Добромир Добрев, управител на: „ВАНХИЛ“ЕООД, бул. „Съединение“ №134, офис 1, град Девня, за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на инсталация за напояване на трайни насаждения от етерично маслени и медицински култури“ в поземлен имот № 35208.85.18, площ 19, 000 дка, № 35208.87.11, площ 18,714 дка, землище на село Казашка река, община Аврен, възложител: „Ванхил“ЕООД. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 11.12.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 11.12.2017 г./Напомнително писмо с изх. № 26-00-6696/8/02.11.2017 г. до г-н Eмил Борисов минчев, управител и лице за контакти на:„КЛМ – ЕКО“ЕООД, ул. “13-ТА” № 9, спирка Марек, район Приморски, град Варна, за инвестиционно предложение (ИП) за „обособяване на площадка за съхраняване и третиране на отпадъци”, в поземлен имот № 20482.505.525, с площ 10,054 дка, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект,  трайно предназначение на територията – урбанизирана, землище на град Девня, община Девня, с възложител: „КЛМ – ЕКО“ЕООД. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 11.12.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 11.12.2017 г./

Напомнително писмо с изх. № 2880/6/03.11.2017 г. до г-н М. Михайлов, Земеделски производител,  гр. Добрич, за инвестиционно предложение (ИП) за „засаждане на малини и поливане от река Батовска“ в поземлени имоти №№53120.49.13 с площ 9,000 дка, 53120.49.14 с площ 9,000 дка, 53120.47.4 с площ 3,072 дка, 53120.49.10 с площ 16,929 дка, всички с начин на трайно ползване – ниви, трайно предназначение на територията – земеделска, в землището на село Оброчище, община Балчик, с възложител: ЗП М. Михайлов. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 11.12.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 11.12.2017 г./Напомнително писмо с изх. № 26-00-1913/4/06.11.2017 г. до г-жа Елена Петрова Стоянова, управител на „КАМА КО” ЕООД, с адрес за кореспонденция: ул. “Васил Кънчев” № 8, ет. 1, ап. 1, Район „Приморски“, град Варна, инициирала за инвестиционно предложение (ИП): “Ферма за отглеждане на риба в Черно море на една миля източно от град Шабла срещу село Крепец, общ. Шабла”, с координати 43037´ 38´´ N и 2836´ 00´´ E, с възложител “Кама Ко” ЕООД, гр. Варна. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 01.12.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 01.12.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №3592/6/06.11.2017 г. до г-н С. Слатински, град Варна, инициирал за инвестиционно предложение (ИП): “Изграждане на агроаптека и склад”, в поземлен имот с идентификатор 20482.110.57, с площ 4.223 дка, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, местност “Хавърлъка”, в град Девня, община Девня, област Варна с възложител С. Слатински, град Варна. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 30.11.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 30.11.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №26-00-2417/15/05.10.2017 г. до г-жа Деница Пламенова Цветанова, управител на: „Дея Агро“ ЕООД, кв. „Надежда“ вх. 2, ет. 1, ап. 25, гр. Аксаково, относно уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „оранжериен комплекс с капково напояване и сондажен кладенец за добив на подземни води“, в  ПИ №034008, площ 16,502 дка, землище на село Изгрев, община Суворово. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 16.11.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 16.11.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №3019/2/03.10.2017 г. до г-н И. Христов, град Варна за инвестиционно предложение (ИП) за „жилищно строителство”, в ПИ 025030, площ 4,000 дка, начин на трайно ползване: нива, землище на село Добри дол, община Аврен. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 06.11.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 06.11.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №4992/3/05.10.2017 г. до до г-жа Христова и г-н Хотинов, гр. Варна за уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за „изграждане на паркинг за автомобили, складове за промишлени стоки и офис сграда със шоурум”,№72709.42.31 с начин на трайно ползване „нива” и трайно предназначение  на територията – земеделска, с площ 15.903 дка, находящ се в землището на село Тополи, общ. Варна. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп наинформационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 06.11.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 06.11.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №26-00-6696/7/09.08.2017 г. до г-н Емил Борисов Минчев, лице за контакти на: „КЛМ – ЕКО“ЕООД, ул. “13-ТА” № 9, спирка Марек, районПриморски, град Варна за инвестиционно предложение (ИП) за „обособяване на площадка за съхраняване и третиране на отпадъци”, в поземлен имот № 20482.505.525, с площ 10,054 дка, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект,  трайно предназначение на територията – урбанизирана, землище на град Девня, община Девня. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 05.10.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 05.10.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №2337/14/14.08.2017 г. до г-жа Хриска Петрова Недева, управител на: „Земеделски Консорциум Напредък“ ЕООД, ул. „Кракра“ № 47, град Варна, относно инвестиционно предложение за  оранжериен комплекс с капково напояване и сондажен кладенец за добив на подземни води“, в  ПИ №031022, площ 10,002 дка, землище на село Изгрев, община Суворово. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 05.10.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 05.10.2017 г./

Напомнително писмо с изх. № 26-00-2868/3/19.07.2017 до г-н Валентин Железчев Кръстев, управител нa: „Евро България 2016” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Средец, общ. Средец, обл. Бургас, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на временна постройка, която ще се използва за заведение за хранене и развлечение“, плаж „Батовски“, КК „Албена“  – публикуванo на 15.09.2017 г.

Заповед № 188/11.09.2017 г. на директора на РИОСВ – Варна  за прилагане на преустановителна принудителна административна мярка за спиране на всички дейности, свързани със започнало изграждане на строеж в границите на имот с идентификатор 07257.29.111 в землището на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, собственост на Н. Пожарлиева и М. Дачева – публикувана на 14.09.2017 г.

Напомнително писмо с изх. №26-00-2417/14/19.07.2017 до г-жа Деница Пламенова Цветанова, управител на: „Дея Агро“ ЕООД, кв. „Надежда“ вх. 2, ет. 1, ап. 25, гр. Аксаково, относно уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „оранжериен комплекс с капково напояване и сондажен кладенец за добив на подземни води“, в  ПИ №034008, площ 16,502 дка, землище на село Изгрев, община Суворово

Напомнително писмо с изх. №26-00-2409/6/30.06.2017 г. до г-н Георги Шипанов, управител на: „Грийн Хилс Вайнъри“ ЕООД, ул. „Ал. Малинов“ № 7, гр. Варна, относно инвестиционно предложение за„изграждане на водоизточник /сондаж/ в ПИ № 62788.9.25, с площ -9,403 кв.м, урбанизирана територия с начин на трайно ползване-за вилна сграда, местност „Голямата могила“, находящ се в землището на с. Рогачево, общ. Балчик, с възложител „Грийн Хилс Вайнъри“ ЕООД

Напомнително писмо с изх. №2798/3/03.07.2017 г. до г-жа М. Михайлова и г-н Р.Михайлов,  гр. Варна, относно инвестиционно предложение /ИП/ за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ в ПИ№ 39459.19.13, с площ 800 кв.м местност „Край село“, земеделска земя, с начин на трайно ползване-нива, находящ се в землището на с. Кранево, общ. Балчик, с цел отреждането му за „Пп1-предимно производствена зона с преобладаващи складови функции“-склад за мебели, с възложители: М. Михайлова и Р. Михайлов

Заповед № 127/03.07.2017 г. на РИОСВ – Варна за прилагане на принудителна административна мярка за временно спиране на бензиноколонки за зареждане на МПС с бензини на бензиностанция, находяща се в гр. Варна, ул. “Тролейна” 48 и експлоатирана от “Фаена” ЕООД, гр. София с управител В. Янакиев – публикувана на 18.07.2017 г.

Напомнително писмо с изх. № 26-00-2418/12/; 2337/12/; 2338/10/; 2417/13/ 31.01.2017 г. до г- жа Силвия Димитрова, лице за контакти на: „Грийн Агро Трейд“ЕООД, ул. „Найден Райков“ № 2В, ЕТ. 3, АП. 17, град Варна и г-жа Х. Недеваград Варна, относно инвестиционно предложение за  „оранжериен комплекс за растителна продукция и сгради за съхранението им, с прилежащи битово-административни сгради, резервоари за водоснабдяване и хидромелеоративни съоръжения“, в землището на село Изгрев, община Суворово в имот 32528.41.4, землище на село Изгрев, община Суворово

Напомнително писмо с изх. №26-00-3466/3/27.12.2016 г. до г- жа Донка Димитрова Дойчева, управител нa: „Марит-Трейдинг” ЕООД, с. Добрина 9216, Община Провадия, относно инвестиционно предложение за „преустройство на производствено хале за съхранение и продажба на дърва и въглища”, в поземлен имот №20482.309.6, с обща площ 13,652 дка, /съгласно Договор за наем ИП ще се реализира на площ от 4,000 дка/, трайно предназнчение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, кв. „Химик“, местност „Отсреща“, в землището на гр. Девня, общ. Девня

Напомнително писмо с изх. №26-00-2868/2/10.02.2017 г. до г- жа Росица Андреева, пълномощник нa: „Евро България 2016” ЕООД, гр. София, обл. София, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на временна постройка, която ще се използва за заведение за хранене и развлечение“, плаж „Батовски“, КК „Албена“

 

Съобщенията заедно с писмaтa са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна за период от 14 дни. Достъпът е по реда на Закона за достъп дообществена информация.