Съобщения за информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционни предложения

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46989 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изместване на участъци от Транзитен газопровод 1 (ТГ1) и Магистрален газопровод (МГ) за повишаване на класа на газопроводите и изграждане на нов кранов възел КВ Ду 1200“, свързано с изработване на ПУП-ПП за обекта, с възложител: “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.05.2024 г. (публикувано на 28.05.2024 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46370 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на индустриален парк Добрич“ в промишлена зона „Запад“, гр. Добрич, с възложител „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДОБРИЧ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 28.05.2024г. (публикувано на 27.05.2024г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47899  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Промяна в хода на строителството на инвестиционните намерения, съгласно чл. 154 от ЗУТ и изграждане на медицински център в комплекс за обитаване с обществено обслужване“ в УПИ XVI-590, идентичен с ПИ 10135.73.590, урбанизирана територия, с площ 11606 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ПЕНЕМАТ“ ООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 28.05.2024г. (публикувано на 27.05.2024г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47333 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на 4 бр. жилищни сгради“, свързано с изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 58445.27.518, земеделска територия, с площ  4252 кв.м, НТП „Нива“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел обособяването на УПИ XII-518, кв. 027 „за жилищно строителство“, с възложител „ЗЛАТНИТЕ ХЪЛМОВЕ“ ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 28.05.2024г. (публикувано на 27.05.2024г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46458 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с магазини и подземен гараж“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.2552.2273, ПИ 10135.2552.2274, ПИ 10135.2552.2275, ПИ 10135.2552.2276, ПИ 10135.2552.2418, ПИ 10135.2552.2419, ПИ 10135.2552.2420, ПИ 10135.2552.2421, ПИ 10135.2552.2422, ПИ 10135.2552.3997,  ПИ 10135.2552.4109, ПИ 10135.2552.1193, кв. 230 по ПУП-ПУР на кв. “Изгрев”, гр. Варна, с цел обособяването на нов УПИ, с възложители „ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ИЗГРЕВ“ ООД, Станева,  Георгиева, Ненкова,  Делчева,  Лазаров, Иванова, Георгиева, Георгиев, Роев, Роева, Пенева и Пенева.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 28.05.2024г. (публикувано на 27.05.2024г.).

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47117 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на бензиностанция с търговски комплекс за обществено обслужване“ свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 10135.4027.18 по КККР на гр. Варна, район „Вл. Варненчик“, м. „Атанас Тарла“, с възложител: “АВТОТРЕЙД” ООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.05.2024 г. (публикувано на 27.05.2024 г.).

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47423 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна на предназначението на „Магазин с офис“ в „Медицински център“, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.334.1.9, попадащ в сграда 10135.2556.334.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2556.334, по КККР на гр. Варна (УПИ XIV-21, кв. 621, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна), с възложител: “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕД” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.05.2024 г. (публикувано на 21.05.2024 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47328 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на изложбена зала и прилежащи обслужващи помещения“ в УПИ XXX-6151 “за общ.обслужване”, идентичен с ПИ 10135.2520.7549, урбанизирана територия, с площ 178 кв.м, НТП „ Ниско застрояване (до 10 m)“, район “Приморски” , гр.Варна, с възложител „ЮНИК БИЛДИНГС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 20.05.2024г. (публикувано на 17.05.2024г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47064 до искане с информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение свързано с „Промяна в параметрите на един ветрогенератор за производство на ел. енергия, както следва: височина на кулата от „до 125 м“ на „до 126 м“, диаметър на ротора от „до 150м“ на „до 163м“, максимална височина „до 208м“ и номинална мощност от „до 5 МW“ на „до 6.2 МW“ в поземлен имот с идентификатор: 77390.27.70, с площ 4449 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За електроенергийно производство“, местност „Караач“ по плана на село Храброво, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: «ВЕНТУС ДИВЕЛОПМЪНТ» ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.05.2024г. (публикувано на 15.05.2024г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46668 до искането с информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП касаещо „Изграждане на шахта № 8, удължаване на съществуващия колектор за избистрени води и насипна дига с технологичен път за достъп и обслужване“ в УПИ 79, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 44, 64, 65, 66, 85, 87, 88” (идентични на ПИ 55110.60.79, 55110.60.30, 55110.60.31, 55110.60.34, 55110.60.37, 55110.60.44, 55110.60.64, 55110.60.32, 55110.60.35, 55110.60.65, 55110.60.66, 55110.60.85, 55110.60.87 и 55110.60.88), по плана село Падина, общ. Девня, с възложител: „Солвей Соди“ АД, гр. Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.05.2024 г. (публикувано на 15.05.2024 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47167 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на резервно водовземно съоръжение (тръбен  кладенец) с водомерна шахта и довеждаща инфраструктура в ПИ 36419.189.30, земеделска територия, с площ 34941 кв.м,, НТП „За стопански двор“, с. Карапелит, общ. Добричка, с възложител „КЛАС ОЛИО“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.05.2024г. (публикувано на 10.05.2024г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46965  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с  „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 72271.501.2037, гр. Тервел, обт. Тервел, обл. Добрич, за  водовземане от подземни води с цел водоснабдяване за други цели – поливане на тревни и зелени площи, миене на улици и площадки, с възложител община Тервел. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.05.2024 г.  /публикувано на 09.05.2024 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46595 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на четири броя къщи тип-близнак, представляващи осем броя еднофамилни жилищни сгради“ в УПИ I-070006, кв. 72, идентичен с ПИ 10135.5070.23, урбанизирана територия, с площ 2751 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител Т. Тинев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.05.2024г. (публикувано на 07.05.2024г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46908 до искането с информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Генерал Тошево, с капацитет 5309 ЕЖ“ в поземлен имот № 14711.256.6, горска територия, с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“ с площ 7117 кв.м, местност „Землище Генерал Тошево, землище гр. Генерал Тошево, област Добрич, с възложител: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.05.2024 г. (публикувано на 02.05.2024 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45136    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано изграждане на газозарядна станция в поземлен имот с идентификатор 56143.50.10, с НТП  „за газозарядна станция и обслужващи сгради“, в местност „Долния алчак”, в землището на село Петров дол, община Провадия, с възложител „КПГ ИНВЕСТ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.04.2024 г.  /публикувано на 26.04.2024 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46459  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с   „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец С-5х „Тотех – Старо Оряхово“ в ПИ с идентификатор 68998.94.920 в землището на с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик, обл. Варна за самостоятелно водоснабдяване за напояване (чимове)“ в ПИ 68998.94.940, 68998.94.190, 68998.94.4 и 68998.94.941, с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик, с възложител:  „ТОТЕХ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.04.2024 г.  /публикувано на 26.04.2024 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46972  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за „Изграждане на тръбен кладенец за „водоснабдяване за други цели“ вкл. пожарогасене за нуждите на складова база за логистика в ПИ с идентификатор 67489.65.8, с.Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна“, с възложител „ТЕРРА ЕКСПРЕС“ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.04.2024 г.  /публикувано на 26.04.2024 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46766  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за „Изграждане на хранителен хипермаркет“ в УПИ ХХХII-3249, „за магазин и обществено обслужване“, кв. 139 по плана на гр. Белослав, ПИ с идентификатор: 03719.502.3249 с площ 2 818 m2 по КККР на гр. Белослав, свързано с изработване на ПУП- ПРЗ за УПИ  XXXII-3249, „за магазин и обществено обслужване“, с възложител „ДЕНИСЛАВ“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.04.2024 г.  /публикувано на 26.04.2024 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46909 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за изграждане на шест броя жилищни сгради  в ПИ 62788.17.90, с площ 3517 кв.м,  по КККР на с. Рогачево, Община Балчик, м. Под селото,  урбанизирана територия за жилищно застрояване,  свързано  с изменение на подробен устройствен план – план за застрояване/ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 62788.17.90 по КККР, м. Под селото, с. Рогачево, Община Балчик и цел обособяването на 6 бр. нови парцели „за жилищно строителство”, с възложител „АР СИ АЙ АДВАЙЗЪРС“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.04.2024 г.  /публикувано на 26.04.2024 г./

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47080 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Девня“ в поземлен имот с идентификатор 20482.132.6, с площ 28042 кв. м, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, по КККР на гр. Девня, общ. Девня, с възложител: Община Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.04.2024 г. (публикувано на 24.04.2024 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46846 до искането с информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП касаещо „Изграждане на многопрофилна болница за активно лечение“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.4027.53, с площ 12425 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, местност „Атанас тарла“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: „БИЛДИНГ ХОСПИТАЛС ВАРНА“ АД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.04.2024 г. (публикувано на 22.04.2024 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46557 до искане с информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение свързано с „Депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на „Девен” АД“ находящо в поземлен имот № 80861.6.167, с площ 316.087 дка, с НТП „Депо за индустриални отпадъци“, местност „Дренака“, землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител: „Солвей Соди“ АД, гр. Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 22.04.2024г. (публикувано на 19.04.2024г.).

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46761 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Аксаково“, в УПИ І-000137 „за РС ПБЗН“ – Аксаково, кв. 106, гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна,  с възложител Oбщина Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.04.2024 г. (публикувано на 16.04.2024 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46948 до искане с информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение касаещо „Изграждане на 72 бр. еднофамилни жилищни сгради/къщи“ по 6 бр. във всеки от поземлените имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.5043.4901, 10135.5043.4902, 10135.5043.4904, 10135.5043.4905, 10135.5043.4906, 10135.5043.4907, 10135.5043.4908, 10135.5043.4909, 10135.5043.4910, 10135.5043.4912, 10135.5043.4913 и 10135.5043.4914, с обща площ 34490 кв.м, урбанизирани територии, С.О. „Боровец-юг“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител: „ХИМЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.04.2024г. (публикувано на 15.04.2024г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45834 до искането с информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение касаещо ИП свързано с „Изграждане на 25 бр. самостоятелни къщи/жилищни сгради“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 53120.106.11, с площ 3.125 дка и 53120.106.12, с площ 6.250 дка, урбанизирана територия, с НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, местност „Фиш-Фиш“ по плана на село Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложители: „Булмек-93“ ООД и „ОПТИМА 2007“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.04.2024 г. (публикувано на 03.04.2024 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46899 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на пристройка-разширение на предприятие за месопреработка към съществуваща кланица, транжорна и предприятие за месопреработка“ в ПИ 53210.19.11, урбанизирана територия, с площ 14103 кв.м, НТП „За хранително-вкусовата промишленост“, с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител „НЕДКО НЕДКОВ-ОВЧАРОВО“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.04.2024г. (публикувано на 01.04.2024г.)

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46856 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението и преустройство на „сграда за образование – училище“ в „сграда за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания“ в поземлен имот с идентификатор 51584.501.100, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 5490 кв. м, по КККР на с. Николаевка, общ. Суворово, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII „училище“, кв. 17 по ПР на с. Николаевка, общ. Суворово, като при изменението се образува нов УПИ XXIV-100 с предназначение „за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности“, с възложител: Община Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.03.2024 г. (публикувано на 28.03.2024 г.).
 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46858 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Увеличаване на поливните площи чрез включване на поземлени имоти с идентификатори 35064.112.9 и 35064.112.133, по КККР на гр. Каварна, с обща площ 32.082 дка“, с възложител „БАЛЕВ“ ЕООД. Увеличаването на поливните площи е свързано с изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващ ТК-1“Балев-Каварна“, изграден в ПИ с идентификатор 35064.501.4159, по КККР на гр. Каварна.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.03.2024 г. (публикувано на 26.03.2024 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46904 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Преустройство и промяна предназначението на СОС 10135.2563.57.1.9,  10135.2563.57.1.14, 10135.2563.57.1.3, 10135.2563.57.1.6 от офис в медико-техническа лаборатория“, находящи се в сграда със смесено предназначение в УПИ I-1057, идентичен с ПИ 10135.2563.57, урбанизирана територия, с площ 470 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител „УРБИСА“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 25.03.2024г. (публикувано на 22.03.2024г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46460  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Разширение на гробищен парк“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на:

  • ПИ 72624.433.158, земеделска територия, с площ 3239 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път;
  • ПИ 72624.433.174, земеделска територия, с площ 920 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път;
  • ПИ 72624.433.175, земеделска територия, с площ 21150 кв.м, НТП „Лозе“;
  • ПИ 72624.433.176, земеделска територия, с площ 11749 кв.м, НТП „Лозе“;
  • ПИ 72624.433.177, земеделска територия, с площ 11330 кв.м, НТП „Лозе“;

   ПИ 72624.433.178, земеделска територия, с площ 1000 кв.м, НТП „Лозе“, гр. Добрич, с възложител Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 25.03.2024г. (публикувано на 22.03.2024г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45601 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за изработване на КПИИ включващ:
  1. Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ 1-14,28 – за пътнически терминал, обслужваща сграда, КПП, временни обслужващи сгради, инженерна и техническа инфраструктура, озеленяване и паркинги, кв. 3 по плана на летище Варна, представляващ ПИ 00182.307.40, територия на транспорта, с площ 58921 кв.м, НТП „За летище, аерогара“, гр. Аксаково, обл. Варна;
  2. Инвестиционен проект за обект: „Разширение на търговска зона на Терминал 2, летище Варна“, с възложител „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 19.03.2024г. (публикувано на 18.03.2024г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46840 до искане с информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение касаещо „Добавяне на две нови модулни системи към съществуващи пречиствателни съоръжения в комплексна ПСОВ“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.5501.110, с площ 14537 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ЮПЗ, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител: ПЧМВ АД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 18.03.2024г. (публикувано на 15.03.2024г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46379 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на обект за производство на тестени изделия, търговски обект и паркинг“ в ПИ 69300.55.9, урбанизирана територия, с площ 7331 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител „ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.03.2024г. (публикувано на 14.03.2024г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46603 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на жилищни сгради“ в УПИ XXXVII-149, 150, 151, 153, 154, кв. 243, идентичен с ПИ 07598.843.27, земеделска територия, с площ 9667 кв.м, НТП „Нива“, ЗВКО „Чайка“, гр. Бяла, обл. Варна, с възложител „ДЖИ ЕС ДЖИ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.03.2024г. (публикувано на 13.03.2024г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46564 до искането с информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение касаещо „Преустройство на обекти с идентификатори: 10135.3512.248.4.4, 10135.3512.248.4.5, 10135.3512.248.4.6, 10135.3512.248.4.7, 10135.3512.248.4.8 и 10135.3512.248.4.9 в „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория за образна диагностика“ – етапно строителство на 2 бр. лекарски кабинети и ЯМР (процедурно, командно и техническо помещения), в УПИ IX-30367 (идентичен с ПИ идентификатор: 10135.3512.248), кв. 14, с площ 9778 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, бул. „Република“, район „Младост“, гр. Варна, с възложител: „РАДИОГРАФИК“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.03.2024 г. (публикувано на 05.03.2024 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45632 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на ритуален дом“ в ПИ 02508.542.229, урбанизирана територия, с площ 54002 кв.м, НТП „Гробищен парк“, гр. Балчик, обл. Добрич, с възложител Община Балчик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.03.2024г. (публикувано на 01.03.2024г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46493  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за изграждане на автосервиз, автомивка и паркинг в УПИ II 250020,  ПИ 10135.4507.190, с площ от 3412 кв.м, с НТП „урбанизирана нива“, район “Вл. Варненчик, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна”,  с възложител К. Костадинов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.02.2024 г.  /публикувано на 28.02.2024 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46395 до искането с информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП касаещо „Извършване на дейности по третиране/рециклиране на строителни отпадъци, дървен отпадък, метален скрап и гуми“ на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, в поземлени имоти с идентификатори: 10135.4510.731 и 10135.4510.732, с обща площ 4628 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ по плана на Западна промишлена зона, бул. „Владислав Варнанчик“ № 281, гр. Варна, с възложител: «ОДИСЕЙ 41» ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.02.2024 г. (публикувано на 28.02.2024 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46375      до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с добавяне на нови кодове отпадъци към  дейността на „Център за разкомплектоване на автомобили“ в  ПИ № 10135.4510.744 гр. Варна, общ. Варна, Западна промишлена зона, с възложител „ОДИСЕЙ 41“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.02.2024 г.  /публикувано на 21.02.2024 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46549      до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради, в ПИ 10135.2517.5650, с площ от 2471 кв.м, урбанизирана територия за ниско застрояване, по КККР на гр. Варна  с възложител „ХОД ГИЛ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.02.2024 г.  /публикувано на 21.02.2024 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46280 до искането с информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за промяна предназначението на поземлени имоти №№ 10135.4033.70 и 10135.4033.61, с обща площ 2950 кв.м, земеделска територия, с НТП „Ниви“, местност „Джанаварски път“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна с цел реализация на ИП свързано с „Изграждане на обект – за търговски комплекс и обществено обслужване, автосервиз и шоуруум“, с възложител: Ал Олаби, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 20.02.2024 г. (публикувано на 19.02.2024 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46511 до искането с информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за промяна предназначението на „Обект от магазин за хранителни стоки – за търговска дейност“ в „Обект за производство и продажба на сладкарски продукти и печива“ – самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 10135.2559.197.2.20, с площ 47.41 кв.м, разположен в поземлен имот с идентификатор: 10135.2559.197, ул. „Света Ирина“ № 20, ет. 1, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: «ТЕРМОЛИНК» ООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 20.02.2024 г. (публикувано на 19.02.2024 г.).

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45992 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Инсталиране и експлоатация на оборудване за сушене и гранулиране/палетизиране на птича тор“, в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, вид територия Земеделска, НТП За животновъдна ферма, площ 587688 кв. м, по КККР на с. Дончево, общ. Добричка, с възложител  „ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.02.2024 г. (публикувано на 16.02.2024 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46452 до искането с информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за поземлени имоти с идентификатори: 00182.500.837 и 00182.500.737, с обща площ 1.520 дка, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване до 10м“, по КККР на гр. Аксаково, обл. Варна, съдържащ две части:
  1. Проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 00182.500.837 и 00182.500.737, с обща площ 1.520 дка, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване до 10м“, по КККР на гр. Аксаково, обл. Варна, с цел обединяване на двата УПИ в един УПИ ХIII-737, 837 и отреждането му за „Жм“, и
  2. Инвестиционен проект за „Изграждане на обект състоящ се от шест броя редови еднофамилни жилищни сгради“ в УПИ ХIII-737, 837, кв. 101, по КККР на гр. Аксаково, с възложители: И. Бъчваров и Р. Петров, гр. Варна.

  Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.02.2024 г. (публикувано на 13.02.2024 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46290   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с изграждане на шест броя жилищни сграда в ПИ  14653.35.20, з-ще с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково, с възложител „САТУРН – 3“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.02.2024 г.  /публикувано на 12.02.2024 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46454    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с  изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 36467.214.12, м-ст “Хижата“, землище на с.Кардам, общ. Генерал Тошево, за водовземане от подземни води за напояване на земеделски култури“ в поземлени имоти с идентификатори:

   36467.214.7, 36467.214.32, 36467.214.31, 36467.214.30,         36467.214.29, 36467.214.54,        36467.214.26, 36467.214.40, 36467.214.64, 36467.214.46, 36467.214.67, 36467.214.65,        36467.214.66, 36467.214.12, 36467.214.11, 36467.214.48, 36467.214.62,  36467.214.68,        36467.214.52, 36467.214.44, 36467.214.43, 36467.214.35, 36467.214.36,  36467.214.37,        36467.214.47, 36467.214.58, 36467.214.57. 36467.214.59  36467.214.20, 36467.214.42, 36467.214.41 с обша площ 634,218 дка, землище с.Кардам. общ. Генерал Тошево, с възложител:  „ДИАНА ЦВЕТКОВА“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.02.2024 г.  /публикувано на 12.02.2024 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46168   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с  „Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец за добив на подземни води  в ПИ с идентификатори 17782.111.31 за напояване на земеделски култури“ в поземлени имоти с идентификатори 17782.111.31-120дка, 17782.111.32-110.884дка, 17782.11.2-214дка, 17782.12.40-80дка, с обща площ 524.884 дка, трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване-ниви, с.Граничар, общ. Шабла, обл.Добрич, с възложител:  ЗК“ГРАНИЦА“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.02.2024 г.  /публикувано на 09.02.2024 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46380 до искането с информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ 10135.2520.3381, с площ 5.056 дка, кв. 61 и кв. 211, по плана на СО „Траката“, район „Приморски“, гр. Варна, при съобразяване с плана на СО „Горна Трака“, СО „Ваялар“, одобрен с Решение № 551-6/26 и 27.07.2012г. на общински съвет-Варна, общ. Варна и реализация на инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на жилищна сграда, състояща се от един подземен и девет надземни етажа“ в УПИ I-3381 (идентичен с ПИ 10135.2520.3381), гр. Варна, с възложител: «КВ ИНВЕСТ» ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.02.2024 г. (публикувано на 08.02.2024 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46318 до искането с информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение касаещо свързано с „Изграждане на девет етажна офис сграда“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.3516.160 (идентичен с УПИ XXIV-160), кв. 27, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване“, площ 4145 кв.м, ул. „Хр. Смирненски“ № 6, район „Младост“, гр. Варна, с възложител: „ВИСТА ОЙЛ“ ЕООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.02.2024 г. (публикувано на 01.02.2024 г.).
 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46112 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 44714.20.20, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 32506 кв. м, по КККР на с. Люляково, общ. Генерал Тошево, за напояване на земеделски култури с обща площ 689,038 дка, с възложител: “Агро-Бизнес Интернешънъл” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.01.2024 г. (публикувано на 30.01.2024 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46171 до искането с информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение свързано с „Разширяване дейността на дружеството чрез добавяне на нови дейности с код R12 – сортиране, рязане, раздробяване (шредиране) на отпадък с код 16 01 03 и наименование излезли от употреба гуми“ на площадка с местонахождение: поземлен имот с идентификатор: 72624.603.164, ул. „Хан Тервел“ № 176, гр. Добрич, с възложител: «ЕЛ ЗЕТ ВАРНА» ЕООД, гр. София.  Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.01.2024 г. (публикувано на 26.01.2024 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45714 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП Изграждане на 8 бр. еднофамилни жилищни сгради“, свързано с изработване на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 10135.2517.1822, 10135.2517.1823, 10135.2517.1824 и 10135.2517.1825, урбанизирана територия,  с обща площ 3348 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, район „Приморски“, гр. Варна , с цел обособяването на УПИ I-1822, 1823, 1824, 1825 „за жилищно строителство“, с площ 2989 кв.м, с възложител „ХОЛ ГИЛ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.01.2024г. (публикувано на 26.01.2024г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45891  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 36467.19.1, земеделска територия, с площ 169984 кв.м, НТП „Нива“, с. Кардам, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с цел водовземане от подземни води за гравитачно напояване на земеделски култури“ в поземлени имоти с идентификатори 36467.19.1, 36467.17.1, 36467.10.25. 36467.10.29, 36467.10.35, 36467.10.38, 36467.10.40, 36467.10.41, с обща площ 486,55дка, с. Кардам, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител „ДИАНА ЦВЕТКОВА“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.01.2024г. (публикувано на 25.01.2024г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46186 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на шоурум на магазин за обзавеждане и строителни материали“ в УПИ VI-1276 „за делово обслужване“, идентичен с ПИ 10135.3514.83, урбанизирана територия, с площ 1011 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ЗПЗ, гр. Варна, с възложител „ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.01.2024г. (публикувано на 22.01.2024г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43423 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на зони за дългосрочно позициониране на въздухоплавателни средства (ВС) на Летище Варна (VAR) – ЕТАП 2: Етап 2.1. – МС Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6, Е7 и Е8; Етап 2.2. – МС Е9, Е10;  Етап 2.3. – МС Е11, Е12 и Е13; Етап 2.4. – МС Е14, Е15, Е16 и Е17; Етап 2.5. – МС Е21, Е22, Е23; Етап 2.6. – МС Е24, Е25 и Е26; Етап 2.7. – МС D01, D02; Етап 2.8. – МС W14 и W15; Етап 2.9. – МС W16, W17, W18, W19 и W20; Етап 2.10. – МС W10, W11; Етап 2.11. – МС W12 и W13; Етап 2.12. – МС W6, W7, W8 и W9; Етап 2.13. – МС W1, W2, W3, W4 и W5“ в УПИ I 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21,22,23,24,25,26,28а, кв.1, идентичен с ПИ 00182.307.28, УПИ Іа-1,2,3,4,6,7,8,9,11, кв. 7, идентичен с ПИ 10135.214.11, УПИ І-12,28, кв. 1, идентичен с ПИ 00182.307.29, територия на транспорта, НТП „За летище, аерогара“, гр. Аксаково, обл. Варна, с възложител „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 22.01.2024г. (публикувано на 19.01.2024г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46359 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП “Изграждане на шест жилищни сгради“ в ПИ 10135.5052.51, урбанизирана територия, с площ 3419 кв.м, НТП „Лозе“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител Стоичкова.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.01.2024г. (публикувано на 16.01.2024г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45674 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение касаещо „Изграждане на торсионен парен котел“ в ПИ с идентификатор: 36419.189.29, с площ 32.365 дка, земеделска територия, с НТП „За стопански двор“, местност „Фуражен цех“ по плана на село Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „КАБАКУМ ГРУП-ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.01.2024 г. (публикувано на 11.01.2024 г.).
 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46023 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради и шест двуфамилни жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 10135.5549.2445 (УПИ VI-1688,2287, кв. 3), с площ 8895 кв. м, урбанизирана територия, НТП Ниско застрояване (до 10 m), по КККР на гр. Варна, с възложители: “БГ ЕСТЕЙТ” АД и “ЧЕРНОМОРСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.01.2024 г. (публикувано на 09.01.2024 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45482 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Обновяване на изградена и въведена в експлоатация вятърна електрическа централа /ВяЕЦ/ „Могилище 3“, изградена и функционираща в ПИ 48828.13.127 и 48828.13.128 по КККР на с. Могилище, общ. Каварна, обл. Добрич, чрез демонтиране на съществуващите два броя вятърни генератори, всеки един с мощност 0,6 MW и замяната им с един вятърен генератор в ПИ 48828.13.128  със следните параметри: мощност до 2 MW вкл., диаметър на ротора до 110 м вкл., височина на кулата до 125 м вкл., изграждане на вътрешен път за достъп и площадка за разполагане на кранове, както и обновяване на ГРУ, кабелни линии СрН, заземителен контур и оптични линии – при необходимост“, с възложител „МАРК ЕНЕРДЖИ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.01.2024г. (публикувано на 04.01.2024г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46179 до искането с информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение касаещо „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води с цел водоснабдяване за други цели (автомивка)“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.1506.976, район „Одесос“, гр. Варна, с възложител: „БАБЪЛС КАР УОШ“ ООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.01.2024 г. (публикувано на 03.01.2024 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45113 до искането с информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за „Промяна по чл. 154 от Закона за устройство на територията“ на инвестиционно предложение (ИП) от „Три къщи за гости за интегриран селски туризъм“ в „Три жилищни сгради за социални нужди – „Дом извън дома“ в ПИ с идентификатор: 54145.50.43, с площ 1375 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“ по плана на село Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: Т. Илинкина, село Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.12.2023 г. (публикувано на 28.12.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46109 до искане с информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализация на ИП свързано с „Монтиране на парен котел тип КТП – 2500/13“ в поземлен имот с идентификатор: 20482.505.214, Промишлена зона-ЮГ, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител: «Агро Плант Инвест» ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.12.2023 г. (публикувано на 28.12.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45169    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за изграждане на многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък”, Диагностично-консултативен център, аптека и трафопост, вкл. довеждаща инфраструктура и болнично вертолетно летище за медицински хеликоптер в ПИ 00182.39.41 и ПИ 00182.39.87 по КК на гр. Аксаково, обл. Варна, с възложител „ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.12.2023 г.  /публикувано на 21.12.2023 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45956 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на открит паркинг“ пред УПИ VI-1797, 1798, кв. 22, район „Младост“, гр. Варна, с възложител „ВАРНА ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.12.2023 г. (публикувано на 20.12.2023г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45918 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Обособяване на площадка за  дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци-отработени автомобилни катализатори към съществуващ автосервиз с площ 120 кв. м. идеални части от сграда с идентификатор 10135.4507.189.1, ведно с прилежащи към нея 13 кв.м дворни площи“, разположени в ПИ 10135.4507.189, урбанизирана територия, с площ 3504 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „КРИКА СКРАП“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.12.2023г. (публикувано на 20.12.2023г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45624 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с изграждане на „Шоурум за продажба на техника и резервни части” в ПИ 37099.47.42, с площ от 6500 кв.м, по КККР на с. Кичево, общ.Аксаково,  с възложител Василев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.12.2023 г.  /публикувано на 19.12.2023 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45445     до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с „Изграждане на 8 бр. ветрогенератори с мощност до 8 MW всеки“ в ПИ №№ 16095.31.104, 16095.27.171, 16095.27.169, 16095.28.136, 16095.30.203, 16095.30.206, 16095.31.110 и 16095.29.86, урбанизирана територия, с обща площ 15851 кв.м, НТП „За електроенергийното производство“, с. Горичане, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител „НИМЕКС- 2004“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.12.2023 г.  /публикувано на 14.12.2023 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45762 до искане с информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за промяна предназначението на земеделска територия – нива, в неземеделска, с цел реализация на ИП касаещо „Изграждане на пет броя жилищни сгради /свързано застрояване/“ в УПИ XIII-13, кв. 224, с площ 1328 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива“, ЗВКО „Чайка“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: „ФЕДОРИНА“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.12.2023 г. (публикувано на 12.12.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45747 до искането с информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор: 14711.49.1, с площ 103.425 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Маловец“, землище гр. Генерал Тошево за водовземане от подземни води, с цел напояване на 430 дка царевица за зърно, в ПИ 14711.49.1, 14711.49.2, 14711.49.3 и 14711.49.4, ниви с обща площ 432.475 дка, местност „Маловец“, землище гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: „АГРОВИТА БГ“ ЕООД, гр. Генерал Тошево. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.12.2023 г. (публикувано на 08.12.2023 г.).
 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44814 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондаж”, в поземлен имот с идентификатор 32278.51.108, с площ 20220 кв. м, урбанизирана територия, НТП „За складова база“, по КККР на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с възложител: “ВАРНА СКЛАД” АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.12.2023 г. (публикувано на 07.12.2023 г.).

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41555 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на медицински център и жилищно строителство“, във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ XXXIV-508, кв. 47 по плана на гр. Провадия, с нов възложител: “КРИСТАЛ МГ” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.12.2023 г. (публикувано на 07.12.2023 г.).

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45769 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов въздушен електропровод 110 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 100 MW, от нова повишаваща п/ст CpH/110kV в ПИ 81219.54.1 в землището на с. Чернооково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич до ново поле 110kV в п/ст „Г. Тошево“ 110/20kV“, свързано с изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: нов въздушен електропровод 110 kV, с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.12.2023 г. (публикувано на 30.11.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45684 до искане с информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за изменение на инвестиционно предложение свързано с увеличаване капацитета на Клетка 1 от „Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав“ в поземлени имоти №№ 12406.25.72 и 12406.39.40, землище с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: ОБЩИНА АКСАКОВО.  Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.11.2023 г. (публикувано на 29.11.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45663    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за изграждане на „Търговски и обслужващи сгради в УПИ VI 98,100,  кв.10, ПИ 10135.4024.160, район “Вл. Варненчик, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна”,  с възложител „Ешрефоглу“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.11.2023 г.  /публикувано на 22.11.2023 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45765   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с изработване на проект на ПУП-ПП за техническа инфраструктура – трасе за изграждане на обект „Транспортна връзка, свързваща път III – 2901 /Аксаково – ок.п. Добрич/ – Калиманци – Изгрев – Левски – Суворово – Ветрино при км 6+703 със общински път Калиманци – Баново – Слънчево, землище Калиманци, община Суворово, обл. Варна, с възложител община Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.11.2023 г.  /публикувано на 22.11.2023 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45777  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с изграждане на магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип LIDL в УПИ XXIII-3324,3325, кв.19 по плана на гр. Каварна, етапно строителство,  с възложители: “БОРОЛА” ООД и Петрова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.11.2023 г.  /публикувано на 22.11.2023 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45521 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на жилищно строителство, ново водовземно съоръжение и трафопост“ свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 04426.22.42, земеделска територия, с площ 10119 кв.м, НТП „Изоставена орна земя“ и Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 04426.22.92, земеделска територия, с площ 3000 кв.м, НТП „Изоставена орна земя“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител Янков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.10.2023г. (публикувано на 16.11.2023г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45818  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на търговски обект и пътна връзка“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 14684.61.1, земеделска територия, с площ 7001 кв.м, НТП „Нива“, с. Генерал Колево, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел отреждането на имота за „обществено обслужване“ и изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – Пътна връзка с републиканската пътна мрежа за ПИ №14684.61.1, през ПИ №14684.61.5 – селскостопански, горски ведомствен път в землището на с. Генерал Колево, общ. Добричка, обл. Добрич“, с възложител Недков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.11.2023г. (публикувано на 16.11.2023г.).
 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45675 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Преустройство, реконструкция и смяна предназначение на Сграда 1 от “Жилищна група „Св. Никола – голф клуб“ в „Сграда за обществено обслужване“, в ПИ с идентификатор 10135.2526.2511 (УПИ I-1441, кв.5), вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 30311 кв. м, по КККР на гр. Варна, с възложител: “ВАРНА ВЮ РЕЗИДЪНС” ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.11.2023 г. (публикувано на 10.11.2023 г.).
 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45639 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение с възложител: “ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ВАРНА” ЕАД, свързано с: Промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж, съгласно чл. 154 от ЗУТ на строежи: “ПЪТЕН ВЪЗЕЛ, ПЪТНА ВАРИАНТА и НАДЛЕЗ над ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ – ВАРНА и ПЪТ III-2008 ДЕВНЯ – ЕЗЕРОВО – ВАРНА при км. 10+960” , “ПРИСТАНИЩЕ – ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ВАРНА”: І-ви етап – Пристанищна акватория, Кейова стена, Силозно стопанство, Административно-битова сграда към силозно стопанство и кантар, Координационен център, Рехабилитация и модернизация на съществуваща административна сграда, Площадкови Водопровод и Канализация, Площадкови Електрически инсталации и Районно осветление, Вертикална планировка и настилки, Паркоустройство и благоустройство; ІІ-ри етап – Цех за контейнеризация, деконтейнеризация и експедиция на товари, Рехабилитация и модернизация на съществуваща столова и промяна предназначение на второ ниво от зала за хранене в шоурум, Нова ЖП линия – удължаване съществуваща ЖП линия, ЖП разтоварище „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение“, “ПРИСТАНИЩЕ – ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ВАРНА”- ГР. БЕЛОСЛАВ – ЕТАП III, “ПРИСТАНИЩЕ – ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ВАРНА”- ГР. БЕЛОСЛАВ; Обект: „РАЗШИРЕНИЕ НА СИЛОЗНО СТОПАНСТВО”, Изграждане на строеж: “Пристанище за обществен транспорт Варна – „ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА“ – гр. Белослав”, Обект: “ТРАНСФОРМАТОРНА ГРУПА С КАБЕЛ СрН от ел. подстанция 20kV” Изграждане на строеж: “Пристанище за обществен транспорт Варна – „ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА“ – гр. Белослав”, Обект: “Модулна бензиностанция ”, Изграждане на строеж: “Пристанище за обществен транспорт Варна – „ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА“ – гр. Белослав”, Обект: “Нова пътна връзка с вход ”. Местоположение: УПИ V (ПИ 03719.501.3103), VІ (ПИ 03719.501.3105), VII (ПИ 03719.501.6186), VІІІ (ПИ 03719.501.6187), XXXVI (ПИ 03719.501.6180), XXXVII (ПИ 03719.501.6181) и XXXVIII (ПИ 03719.501.6183), кв. 25, гр. Белослав, община Белослав, ПИ 03719.811.713, 03719.501.6038, 03719.501.6028, 03719.501.3100, по КККР на гр. Белослав. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.11.2023 г. (публикувано на 06.11.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45667 до искането с информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализация на инвестиционно предложение свързано с обособяване на „Площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“ на площ 144 кв.м идеални части от сграда с идентификатор: 10135.3514.267.18, разположена в ПИ с идентификатор: 10135.3514.267, с площ 2377 кв.м, по плана на Западна промишлена зона, район „Младост“, гр. Варна, с възложител: «КОЛЕКТРЕСУРС» АД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 01.11.2023 г. (публикувано на 31.10.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45625    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за  изграждане на сграда за обществено обслужване в ПИ 20482.501.2564 по КККР на гр. Девня, обл. Варна, с възложител «Ритейл ММ» ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.10.2023 г.
 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45563 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на пет еднофамилни жилищни сгради, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2623.6090 (стар номер 4009,4010, квартал 190, парцел V), урбанизирана територия, с площ 1470 кв. м, НТП Ниско застрояване (до 10 m), по КККР на гр. Варна, с възложител: “СТЕЛА-РИД ИНВЕСТ” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.10.2023 г. (публикувано на 23.10.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42477      до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец за земеделски нужди”, в ПИ 35064.501.9885, гр. Каварна, обл. Добрич, с възложител „АГРОКООПЕРАТИВ – НИК“ ООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.10.2023 г.  /публикувано на 16.10.2023 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45480  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП „Изграждане на жилищно строителство“, свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  по отношение на УПИ II, кв. 46, идентичен с ПИ 04426.101.44, урбанизирана територия, с площ 12723 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, КК „Камчия“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел обособяването на пет нови УПИ „за жилищно строителство“, с възложители Димитрова и Томова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.10.2023г. (публикувано на 12.10.2023г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42805  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП ИП „Изграждане на пристройка за две яслени групи към съществуваща сграда на Детска ясла № 7 „Роза“, находяща се в УПИ I „за детски дом и ясли“, кв. 14, идентичен с ПИ 10135.2553.81, урбанизирана територия, с площ 5466 кв.м, НТП „За обект за детско заведение“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител Община Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.10.2023г. (публикувано на 10.10.2023г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45493    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП свързани с  изграждане на: «Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специализирана здравна грижа» в УПИ III – „Бърза помощ“, кв. 997, по плана на 5 м.р. гр. Варна, ПИ  10135.2556.340 по КККР на гр. Варна; «Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи» в УПИ „За дом майка и дете“, кв. Виница, гр. Варна, ПИ  10135.2575.201 по КККР на гр. Варна; «Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специализирана здравна грижа» в УПИ „За дом майка и дете“, кв. Виница, гр. Варна, ПИ  10135.2575.201 по КККР на гр. Варна. Възложител на ИП е Министерство на здравеопазването. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.10.2023 г.

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45147 до искане с информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализация на инвестиционно предложение касаещо „Водовземане от съществуващи водовземни съоръжения: ТК-1 „Костадинов – Селце“ и ТК-2 „Костадинов – Селце“ находящи се в поземлен имот № 66113.501.171, село Селце, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел гравитачно напояване на насаждения от пипер, патладжан и домати, в ПИ 66113.12.12, 66113.12.26, 66113.501.173, 66113.501.171, 66113.501.121 и 66113.501.122, с обща площ 112.358 дка, землище село Селце, общ. Каварна, с възложител: ЗП К. Костадинов, гр. Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.10.2023 г. (публикувано на 04.10.2023 г.).
 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45256 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на КНО обект Шабла – Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК), част от проект на ДП РВД за „Изграждане, доставка и инсталация на нови обзорни средства за подобряване и разширяване на обзорното покритие в контролираното въздушно пространство (КВП) над акваторията на Черно море и в югоизточна България“, в поземлен имот с идентификатор 83017.55.680, вид територия „Територия на транспорта“, НТП „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, с площ 2000 кв. м, по КККР на гр. Шабла, с възложител Държавно предприятие „Ръководство на Въздушното движение“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.10.2023 г. (публикувано на 02.10.2023 г.).

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45184 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 07257.35.8, с площ 74403 кв. м, земеделска територия, НТП „Нива“, по КККР на с. Българево, общ. Каварна, за напояване на земеделски култури чрез дъждуване в същия имот, с възложител: Дякова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.10.2023 г. (публикувано на 02.10.2023 г.).
 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43270 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води“, в поземлен имот с идентификатор 14711.306.3, с площ 7760 кв. м, земеделска територия, НТП „Друг вид земеделска земя“, по КККР на гр. Генерал Тошево, за напояване на 410 дка земеделски култури, с възложител: “Агро-Бизнес Интернешънъл” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.09.2023 г. (публикувано на 29.09.2023 г.).

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42973 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на резервоарно стопанство за денатуриран етилов алкохол към производствена сграда с идентификатор 10135.3514.56.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.56, по КККР на гр. Варна (част от УПИ I-1281, кв. 38 по плана на ЗПЗ, р-н „Младост“, гр. Варна), с възложител “БАЛЕВ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.09.2023 г. (публикувано на 29.09.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40773  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на ветроенергиен парк „ВПД УИНД 1“, включващ до 70 бр. вятърни генератори и съпътстваща инфраструктура към тях – фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, кабелни линии (подземни и въздушни), подстанция/и, съоръжения за съхранение на енергия и др“. в следните подобекти и поземлени имоти:

  1. Подобект Ветроенергиен парк „Свобода I“ /ВЕП „Свобода I“/, включващ изграждането на до 35 бр. вятърни генератори и съпътстваща инфраструктура към тях, разположен в ПИ № № 29444.2.131, 29444.2.127, 29444.30.213, 29444.30.210, 29444.2.129, 29444.18.78, 29444.30.215, 29444.45.125, 29444.30.217, 29444.48.109, 29444.68.60, 29444.16.118, в землището на с. Житен, ПИ № № 67756.32.59, 67756.10.110, 67756.10.111, 67756.56.56, 67756.44.77, 67756.58.185, 67756.44.75, 67756.58.187, 67756.69.120, 67756.58.183, 67756.58.181, 67756.58.179, 67756.72.67, в землището на с. Сноп и ПИ № № 17511.39.53, 17511.53.164, 17511.47.126, 17511.53.157, 17511.53.159, 17511.70.122, 17511.70.125, 17511.71.54, 17511.70.127, 17511.71.56, в землището на с. Градини, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.;
  2. Подобект Ветроенергиен парк „Мизия I“ /ВЕП „Мизия I“/, включващ изграждането на до 35 бр. вятърни генератори и съпътстваща инфраструктура към тях, разположен в ПИ № № 58832.10.56, 58832.11.70, 58832.11.72, 58832.12.163, 58832.12.153, 58832.12.154, 58832.35.101, 58832.35.105, 58832.35.103, 58832.34.58, 58832.32.35, 58832.31.26, 58832.30.43, 58832.22.124, 58832.29.49, 58832.29.51, 58832.23.116, 58832.23.118, 58832.28.78, 58832.28.80, 58832.28.82, 58832.24.22, 58832.27.70, в землището на с. Пчеларово и ПИ № № 24339.106.77, 24339.105.102, 24339.105.99, 24339.101.32, 24339.102.46, 24339.103.26, 24339.104.45, 24339.108.85, 24339.108.87, 24339.108.89, 24339.108.91, 24339.109.16 в землището на с. Дъбовик, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич;
  3. Подобект подстанция „Житен“ /п/ст „Житен“/, включващ изграждането на повишаваща подстанция „Житен“ и съпътстваща инфраструктура към нея – фундаменти, площадки, пътища за достъп, кабелни линии (подземни и въздушни), съоръжения за съхранение на енергия и др., разположена в ПИ № № 29444.45.126, 29444.45.131, в землището на с. Житен, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител „ВПД УИНД 1“ ЕООД.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.09.2023г. (публикувано на 28.09.2023г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45418     до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с „Промяна по време на строителство  в параметрите на четири броя ветрогенератори, два броя в ПИ № 58596.10.26, с площ 21.875 дка и два броя в ПИ № 58596.10.47, с площ 9.777 дка, в землището на с. Пролез, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител „БОРКО“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.09.2023 г.  /публикувано на 25.09.2023 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45316 до искането с информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение касаещо „Промяна по време на строителството, на основание чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията на „Фирмен офис на БСР Варна“ АД в „Медицински център“ в УПИ VI-1797, 1798 (идентичен на ПИ 10135.3514.594), кв. 22, урбанизирана територия, с НТП „За машиностроителната и машинообработваща промишленост“ по плана на район „Младост“, гр. Варна,  с възложител: „ВАРНА ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.09.2023 г. (публикувано на 25.09.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43435 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на нов въздушен електропровод 110 kV до ново изводно поле 110 kV от ОРУ 110 kV на електрическа подстанция 110/20 kV “Балчик“, фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), разположена в ПИ №№ 69643.501.158, 69643.501.159, 69643.501.160, урбанизирана теритоиря, с обща площ 489,853 дка, НТП „За стопански двор“, с. Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич, с индикативна инсталирана мощност до 40 MW, ел. подстанция и прилежаща техническа инфраструктура за присъединяване на ФЕЦ към преносната електрическа мрежа на ЕСО (електрическа подстанция 110/20 kV “Балчик“), свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ I-13,14,160 за „стопански двор” и УПИ II-18,158,159,160 за „конезавод”, кв. 2, с. Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел обособяването на нови УПИ: УПИ VI-158,159,160 за „Стопански двор и електропроизводство”, УПИ III-13 за „Стопански двор”, УПИ V-14 за „Стопански двор” и УПИ VII-18 за „Стопански двор” в кв. 2 и изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект на техническа инфраструктура: нов въздушен електропровод 110 kV от нова повишаваща подстанция СрН/110 kV в нов УПИ IV-160 за „Стопански двор, електропроизводство и ел.подстанция”, кв. 2, идентичен с ПИ 69643.501.160, с. Стражица, общ. Балчик, област Добрич, до ново поле 110 kV в подстанция „Балчик”, находяща се в ПИ 02508.55.2, урбанизирана територия, с площ 12698 кв.м, НТП „за електроенергийното производство“, гр. Балчик, община Балчик, област Добрич“, с възложител „ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО-СТРАЖИЦА“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 25.09.2023г. (публикувано на 21.09.2023г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43066   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за приемане на отпадъци  с код 20 01 08 – Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене и 20 01 25 – Хранителни масла и суровини, като суровина за производство на биодизел, и демонтаж на резервоар за съхранение на сярна киселина с вместимост 6 куб.м и монтиране на негово място на нов с вместимост 50 куб.м, с възложител „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ” ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.09.2023 г.  /публикувано на 14.09.2023 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45140 до искането с информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение касаещо „Изграждане на тръбен кладенец на дълбочина до 50м“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.1506.10, с площ 3000 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, ул. „Девня“, район Одесос, гр. Варна, с цел водоснабдяване за други цели (измиване на: автомобили в автомивка, бетонови и асфалтови площадки и оросяване на зелени площи), с възложител: „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София.  Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.09.2023 г. (публикувано на 13.09.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40519 до искането с информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Обособяване на зона за подготовка за третиране чрез разглобяване на едрогабаритни отпадъци“ на площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинства, в УПИ II (идентичен на ПИ 72624.619.430), с площ 3981 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид отпадъци“, ж.к. „Балик-Йовково-Юг“, гр. Добрич, с възложител: Община град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.09.2023 г. (публикувано на 12.09.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45165 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец ТК „                      Димитров – Игнатиево ” с цел водовземане за напояване на оранжерийни земеделски култури в стъклена оранжерия, миене на тоалетни в административна сграда“ в ПИ 32278.35.11, земеделска територия, с площ 10946 кв.м, НТП „Нива“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител Димитров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.09.2023 г. (публикувано на 08.09.2023г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44830 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на площадка за производство на биотор от преминала през процеса дестилация растителна маса от етерично-маслени култури“ в ПИ с идентификатор: 35064.501.4377, с площ 33219 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, ул. „Ал. Стамболийски“ № 52, по КККР на гр. Каварна, с възложител: ЕТ «ВАСИЛ ГРИГОРОВ», гр. Балчик. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.09.2023 г. (публикувано на 01.09.2023 г.).
 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44858 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на открит паркинг“ в ПИ с идентификатор 72624.615.9059, с площ 2809 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, по КККР на гр. Добрич, с възложител: “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.08.2023 г. (публикувано на 24.08.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42555 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на приют за бездомни кучета“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на ПИ 02508.55.69, урбанизирана територия, с площ 17090 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Балчик, обл. Добрич, с възложител Община Балчик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.08.2023г. (публикувано на 14.08.2023г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42641 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП “Изграждане на жилищни сгради“ свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ XXXVIII, кв. 2, идентичен с ПИ 72693.501.214, урбанизирана територия, с площ 6300 кв.м, НТП „За стопански двор“, с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел обособяването на шест нови УПИ, с възложител Тодоров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.08.2023г. (публикувано на 14.08.2023г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45117     до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с изработване на проект за изменение на плана за регулация на част от квартал 9 в обхвата на УПИ II и УПИ III, и изработване на план за застрояване на новообразувания УПИ III-587,588 по ПУП- ПР на голф комплекс „Трейшън Клифс“, възложител на ИП „ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ” ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.08.2023 г.  /публикувано на 10.08.2023 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43372 до искането с информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение касаещо „Поставяне на два броя вертикални ветрогенератора за производство на ел. енергия за собствени нужди на покрива на 8 етажна сграда с идентификатор: 10135.3514.64.2“ разположена в поземлен имот с идентификатор: 10135.3514.64, с площ 2564 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За търговски обект, комплекс“, бул. „Вл. Варненчик“ № 260, район „Младост“, гр. Варна, с възложител: «А1 БЪЛГАРИЯ» ЕАД, гр. София.Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.08.2023 г. (публикувано на 09.08.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44781 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на многофункционална зала за събития и многофункционална спортна зала“ свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 39459.25.616, урбанизирана територия, с площ 5998 кв.м, НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел обособяването на УПИ V „за обществено обслужване“, кв. 252, с площ 3382,82 кв.м и УПИ VI „за обществено обслужване“, кв. 252, с площ 2615,18 кв.м, с възложители „КРАНЕЯ ИНВЕСТ“ ЕООД И „БИЙЧ РИЗОРТ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.08.2023г. (публикувано на 09.08.2023г.).

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44792 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на обект за производствено-складова дейност“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4507.254, с площ 26267 кв. м, земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР на гр. Варна, с възложител: “ТЕХНО ПАРК ЗАПАД” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.08.2023 г. (публикувано на 09.08.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43634     до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с    изработване на ПУП-ПРЗ   в обхвата на  следните следните поземлени имоти ПИ с идентификатори 32528.149.14, 32528.149.15, 32528.149.16, 32528.149.17, 32528.149.18, 32528.149.19, 32528 .149.20, 32528.149.21, 32528.149.22, 32528.149.23, 32528.149.24, 32528.149.25, 32528.149.26, 32528.149.27,  32528.149.28, 32528.149.29, 32528.149.30, 32528.149.31, 32528.149.32, 32528.149.33, 32528.149.34, 32528.149.35, 32528.149.36, 32528.149.37, 32528.149.38, 32528.149.39, 32528.149.40, 32528.149.41, 32528.149.42, 32528.149.43, 32528.149.44, 32528.149.45, 32528.149.146, 32528.149.147, 32528.149.148, 32528.149.153, 32528.149.155, 32528.149.156, 32528.149.163, 32528.27.9, 32528.27.42 по КККР на землище Изгрев, имотите предмет на плана се отреждат за „жилищно строителство“, „озеленяване“, „трафопост“ и „обществено-обслужващи дейности“, като се обособяват пет нови квартала от 1 до 5 и улична регулация от о.т.1 до о.т.21 по плана на землище на с. Изгрев, общ. Суворово.  Възложител на ИП е “БЪЛГЕРИАН КЪНСТРАКШЪН ЕНД РИНОВЕЙШЪН” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.08.2023 г.  /публикувано на 04.08.2023 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42970    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с изговяне и одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ IХ601„за озеленяване“,УПИ Х600„за смесено иредназн.“, УПИ ХI599„за общ.обслужване“, УПИ ХII598 „за обш. обслужване, УПИ ХIII597,,за смесено предпази.“, УПИ ХIV589„за общ.обслужваие“, УПИХV588„за общ.обслужване“, УПИ ХVI590„за жил.строителство”, УПИ ХVII587„за общ.обслужване“, УПИ ХIХ585„за жил.строителство“ кв. 53,11 м.р. гр.Варна и РУП за УПИ ХIV 589,,за общ. използване“ кв.53,11 м.р. гр.Варна, с последващо строителство на сграда за общ. обслужване. Одобряването  на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХIV 589,,за общ. използване“ кв.53,11 м.р. гр. Варна, е свързано с последващо строителство на сграда за общ. обслужване в имота, с възложител: Дончев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.08.2023 г.  /публикувано на 04.08.2023 г./
 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36967 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на отглежданите кози от 55 бр. на 120 бр. в съществуваща животновъдна ферма“ в УПИ X-269, кв. 59 по плана на с. Снежина, общ. Провадия, с възложител: Ангелова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.07.2023 г. (публикувано на 19.07.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42629    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за изграждане на „Сграда за обществено обслужване – общежитие от апартаментен тип с подземно застрояване” в УПИ VIII- 230028,  кв. 8, по плана на м.”Боклук тарла”,р-н”Вл.Варненчик” гр. Варна  (ПИ 10135.4023.93), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс,с площ от 1954 кв.м, с възложител „АБК ИНВЕСТ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.07.2023 г.  /публикувано на 19.07.2023 г./
 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43733 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Административна сграда и площадка за РСПБЗН-Каварна към РДПБЗН-Добрич“ в ПИ с идентификатор: 35064.501.4328, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с площ 1925 кв.м, урбанизирана територия, ул. „17-та“, гр. Каварна, с възложител: РД „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.07.2023 г. (публикувано на 18.07.2023 г.).
 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43610 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на 5 броя жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 04426.33.137, с площ 4703 кв. м, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя“, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, с възложител: Райчев.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.07.2023 г. (публикувано на 17.07.2023 г.).

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43482 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Обособяване на нова площадка (Площадка № 5) за временно съхраняване на отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 10135.4507.319, с площ 1739 кв. м, урбанизирана територия, НТП „За търговски обект, комплекс“, по КККР на гр. Варна, с възложител: “МЕТАЛЦВЕТ” ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.07.2023 г. (публикувано на 17.07.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43408 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на надземна инсталация за пропан-бутан“ в ПИ 72624.611.102, урбанизирана територия, с площ 31945 кв.м, НТП „За хранително-вкусовата промишленост“, гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител „ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 18.07.2023г. (публикувано на 17.07.2023г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43272 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Ползване на водни количества/водовземане от съществуващ тръбен кладенец „Христо Бабадалиев – Каварна“ в поземлен имот с идентификатор: 35064.202.14, с площ 16.537 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, землище гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел капково напояване на земеделски култури, с възложител: ЗС Хр. Бабадалиев, гр. Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.07.2023 г. (публикувано на 14.07.2023 г.).

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43593 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Основен ремонт и смяна на предназначение на “Сладкарница“ в „Работилница за производство на сокове, сладка и сладкарски продукти“, обектът е с площ 210 кв. м, разположен в имот „парк“, в кв. 22 по плана на с. Ветрино, с възложител “БРАНИТЕЛ” ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.07.2023 г. (публикувано на 14.07.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43459 до искането с информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение свързано с изграждане на обект: „Автоцентър с шоурум“ в УПИ ХI-271, кв. 3, по плана на производствена зона „Метро“, гр. Варна, с възложител: «АЛФА КОНТРАКТ» ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.07.2023 г. (публикувано на 11.07.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43545 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализация на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот с идентификатор: 00182.48.78, с площ 6.227 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Чанлъка“, землище гр. Аксаково, обл. Варна, вкл. и ИП за изграждане на „Автоцентър с Шоурум, обслужваща и сервизна дейност“ в УПИ II-78, гр. Аксаково, с възложители:  Димитрови, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.07.2023 г. (публикувано на 11.07.2023 г.).

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43511 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4508.259, с площ 4012 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, по КККР на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложители: Станчева и „АПАРТИНВЕСТ ИВАНОВИ“ ООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.07.2023 г. (публикувано на 11.07.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43508 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализация на инвестиционно предложение касаещо „Изграждане на шахтов кладенец и поливане на тревните площи на градския стадион“ в поземлен имот с идентификатор: 12574.501.1310, местност „Тетерлика“, ул. „Оборище“, гр. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител: Община Вълчи дол.  Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.07.2023 г. (публикувано на 10.07.2023 г.).
 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42974 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за разполагане на „Модулна станция за зареждане на гориво за ведомствени цели с обем 20 м³“, в поземлен имот с идентификатор № 05009.200.672, с площ 340 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За съоръжение на канализация“, по КККР на с. Божурец, общ. Каварна, с възложител: “ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ” ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.07.2023 г. (публикувано на 07.07.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43240 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на складови площи, паркинги за камиони и база“ в ПИ №№ 80861.5.156, 80861.5.157, урбанизирана територия, с обща площ 16896 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител „МТМ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.07.2023г. (публикувано на 05.07.2023г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43572 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на обект“, състоящ се от:- „Цех за лющене, пресоване и дегомиране на слънчогледова ядка“;- „Цех за екстракция и хексаново стопанство“;- „Цех за палетизация (гранулиране)“;- „Котелно – парен котел с торзионна горивна система“;- „БКТП 2×1000 kVа, 20/0.4 kVа и кабелна линия СрН“;- „Разполагане на три резервоара за хексан с обем по 24 куб.м (всеки), в цех за екстракция и хексаново стопанство“ в поземлен имот № 72624.602.930, Стопански двор – Рилци, бул. „Добруджа“ № 213, гр. Добрич, с възложител: „МЕДЖИК ФЛЕЙМ“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.07.2023 г. (публикувано на 04.07.2023 г.).
 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43227 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на едно водовземно съоръжение – тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на земеделски култури“, в поземлен имот с идентификатор 30394.501.522, с площ 24225 кв. м, урбанизирана територия, НТП „За стопански двор“, по КККР на с. Захари Стояново, общ. Шабла, с възложител: ЗКПУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.06.2023 г. (публикувано на 21.06.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43157   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с  водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК “Ст. Славов – Каварна”, предвиден за изграждане в имот с идентификатор 35064.38.148 по КККР на гр. Каварна, община Каварна. Водовземното съоръжение се предвижда да бъде изградено с цел разкриване на подземни води за капково напояване на земеделски култури /сливи/ в имоти с идентификационни номера 35064.38.147, 35064.38.148 и 35064.38.149, с обща площ 31.001 дка, по КККР на гр. Каварна. Възложител на ИП е ЗП Ст. Славов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.06.2023 г.  /публикувано на 16.06.2023 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43490   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за изграждане на паркинг и фотоволтаичен парк в  ПИ 53120.29.177 по КК на с. Оброчище, общ. Балчик  с площ от  247079 кв.м, ИП е свързано с изработване на ПУП-ПЗ, на основани чл. 135 а от ЗУТ с цел определяне режим, начин, характер и параметри на застрояване за „паркинг и фотоволтаичен парк“, с възложител: „ЕЙ БИ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.06.2023 г.  /публикувано на 14.06.2023 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42504 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на търговска сграда със складова база“ в ПИ 27125.27.1, урбанизирана територия, с площ 4001 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител „БГ ИМОТИ 2022“ ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.06.2023г. (публикувано на 09.06.2023г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43429 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на водовземно съоръжение (ТК) в ПИ идентификатор 67951.62.15, горска територия, с площ 5563 кв.м, НТП „Разсадник”, с цел напояване на 150 дка земеделски култури в ПИ 67951.62.14, горска територия, с площ 388118 кв.м, НТП „Разсадник”, с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител  „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК“ ТП. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.06.2023г. (публикувано на 09.06.2023г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43273 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на складова-административна сграда 2“ в УПИ VIII-44, кв. 27, идентичен с ПИ 10135.4027.55, урбанизирана територия, с площ 3606 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложители „УЧМАГ“ ООД и „СЛАВ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.06.2023г. (публикувано на 08.06.2023г.).
 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43297 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Обособяване на цех за производство на месни и зеленчукови консерви с капацитет 1000 кг консерви на ден“, в поземлен имот с идентификатор 72624.603.25, с площ 778 кв. м, вид територия урбанизирана, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, по КККР на гр. Добрич, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XIV „за ОО“, кв. 255 на ПЗ „Запад“, гр. Добрич, с възложител “МАРАЙДА” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.06.2023 г. (публикувано на 05.06.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/37543     до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за „Разширение на действащо депо за фосфогипс чрез изграждане на две нови клетки (5 и 6)“ за имоти с идентификатори: №№20482.280.133, 20482.280.51, 20482.252.25, 20482.252.26, 20482.252.27, 20482.252.29, 20482.252.37, 20482.252.35, 20482.252.34, 20482.252.33, 20482.252.36, 20482.252.23, 20482.252.30, с обща площ 248 625 кв. м, землище на град Девня, община Девня, област Варна, Възложител: „Агрополихим“АД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.06.2023 г.  /публикувано на 01.06.2023 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42627 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на конна база, тренировъчен плац, заведение за хранене и стопански постройки“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.29.6, земеделска територия, с площ 4237 кв.м, НТП „Нива“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота с отреждане „За конна база, тренировъчен плац, заведение за хранене и стопански постройки“ и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“ и обособяване на нов УПИ II-6, с площ 4020 кв. м, с възложител Тишев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 01.06.2023г. (публикувано на 31.05.2023г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41768   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води и жилищна сграда в  ПИ 37099.504.1088 с площ от  1361 кв.м разположен в границите на СО, м. Сухата чешма, с. Кичево, общ. Аксаково, ИП е свързано с изработване на ПУП-ПЗ, с цел определяне режим, начин, характер и параметри на застрояване за зона „Ов“, като имотът се отрежда за „Вилно строителство“, с възложител: Панайотов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.06.2023 г.  /публикувано на 31.05.2023 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43061      до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за изграждане на сграда за обществено ползване в ПИ № 10135.3512.69 по КККР на гр. Варна,  с възложител „Виница08“ ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.06.2023 г.  /публикувано на 311.05.2023 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42963      до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за „Изграждане на поливна система и водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 68610.2.435 по кадастралната карта на с. Стаевци, общ. Шабла, обл. Добрич“, с възложител: ЕТ “ТЕРА – НОНА ВАЛЕНТИНОВА”. Имотите предвидени за напояване са: поземлен имот 68610.2.435, област Добрич, община Шабла, с. Стаевци с площ 104569 кв.м, и  поземлен имот 68610.2.34, област Добрич, община Шабла, с. Стаевци с площ 154753 кв.м. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.06.2023 г.  /публикувано на 31.05.2023 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42638 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на общински път за връзка от уличната мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол до ПИ 57457.129.983 (терен на „Хидрострой“ АД)“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура за обект: „Общински път за връзка от уличната мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол до ПИ 57457.129.983 (терен на „Хидрострой“ АД), преминаващ през следните ПИ:
  • 20.5- земеделска територия, с площ 1618 кв.м, НТП „пасище“;
  • 20.8 – земеделска територия, с площ 8799 кв.м, НТП „пасище“;
  • 20.11 – земеделска територия, с площ 1147 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път;
  • 20.45 – земеделска територия, с площ 4873 кв.м, НТП „пасище“;
  • 20.47- земеделска територия, с площ 6691 кв.м, НТП „нива“;
  • 20.246- земеделска територия, е площ 333 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път;
  • 26.11- земеделска територия, е площ 9337 кв.м, НТП „пасище“;
  • 26.13- земеделска територия, с площ 843 кв.м, НТП „пасище“;
  • 26.503-земеделска територия, с площ 3792 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път;
  • 26.577-земеделска територия, с площ 1803 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път;
  • 26.601- земеделска територия, с площ 6531 кв.м, НТП „пасище“;
  • 26.603- земеделска територия, с площ 17628 кв.м, НТП „дере“;
  • 74.1- земеделска територия, с площ 2783 кв.м, НТП „нива“;
  • 74.70- земеделска територия, с площ 6827 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“;
  • 74.506- земеделска територия, е площ 2801 кв.м, НТП „пасище“;
  • 75.253- земеделска територия, с площ 5988 кв.м, НТП „дере“;
  • 76.512- земеделска територия, с площ 1215 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път, с възложител „ХИДРОСТРОЙ“ АД.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.05.2023г. (публикувано на 29.05.2023г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42287   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с  монтаж на линия за производство на PVC тръби и маркучи в рамките на съществуваща производствена сграда в поземлен имот 72624.603.22 по КККР на гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „КЮ ПЛАСТИК“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.05.2023 г.  /публикувано на 16.05.2023 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42070 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Ремонт, реконструкция, пристройка и промяна предназначението на съществуващ магазин в търговски комплекс и стаи за настаняване“ в УПИ XV-136, кв. 24 по плана на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна, с възложител „МУГЕЛ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.05.2023 г. (публикувано на 16.05.2023г.).
 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43044 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за промяна на инвестиционните намерения по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за обект: Многофамилна жилищна сграда, в ПИ 10135.73.586, с площ 2805 кв. м, по КККР на град Варна, с възложител: “ГЛОБУС 21” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.05.2023 г. (публикувано на 16.05.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43038 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на шоурум, складова база за промишлени стоки и офиси“ в ПИ 32278.50.59, земеделска територия, с площ 6013 кв.м, НТП „Нива“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложители Колева и „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ФЪРНИЧЪР САЛЮШЪНС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.05.2023 г. (публикувано на 15.05.2023г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43034 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на шоурум, складова база за промишлени стоки и офиси“, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 32278.50.519, земеделска територия, с площ 8018 кв.м, НТП „Нива“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложители Колева, Колев и Колева Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.05.2023 г. (публикувано на 15.05.2023г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42863  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на два жилищни комплекса с подземни гаражи“ в ПИ 10135.5502.660 и ПИ 10135.5502.661, урбанизирана територия, с обща площ 11808 кв. м, НТП „Високо застрояване (над 15 m)‘, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител „АСПАРУХОВО ВИСТА ПАРК“ ООД.    Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.05.2023 г. (публикувано на 11.05.2023г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42935 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС относно изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ V-22 „за жилищно строителство“, кв. 59, землище село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел разделяне имота на нови 29 бр. нови УПИ (за жилищно строителство), установяване на застроителен режим в устройствена зона „Жм“, с възложител: „РЕ МАРК 2014“ ЕООД, гр. Асеновград. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.05.2023 г. (публикувано на 09.05.2023 г.).
 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42764 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за доставка и монтаж на „Инсталация за оползотворяване на омазнен филтърен материал от производството на растителни масла (филтрацел и/или перлит) и утайка от филтрирано растително масло, и увеличаване на капацитета й чрез закупуване на една допълнителна преса“ в сграда (с обща площ 777 кв.м) с идентификатор 72624.603.211.1, находяща се в град Добрич, бул. „Трети март“ № 51, УПИ III, в квартал №262, Промишлена зона „Запад“ на гр. Добрич, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, кв. 262, ПЗ „Запад“, гр. Добрич, с възложител “ОЙЛ ФУУД ТЕХНОЛЪДЖИС” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.05.2023 г. (публикувано на 04.05.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42478  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение свързано с „Предварително раздробяване и рециклиране на строителни отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор: 27125.504.2, с площ 1505 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, по КККР на село Езерово, общ. Белослав, с възложител: «КБИ» ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.05.2023 г. (публикувано на 03.05.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42932  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с изграждане на Повишаваща подстанция 33/110 kV в ПИ 39623.26.9 в урбанизирана територия в землището на с. Кремена, Община Балчик; на Възлова станция 110 kV в ПИ 10183.17.17, находящ се в землището на с. Василево, Община Генерал Тошево; на Електропроводна въздушна линия 110 kV, свързваща Повишаващата с Възловата станция; на две Електропроводни въздушни линии 110 kV за присъединяване на Възловата станция към Преносната електрическа мрежа 110 kV чрез разкъсване на съществуващата въздушна линия 110 kV “Дропла”; и на Подземни кабелни трасета средно напрежение 33kV между вятърните турбини и Повишаващата станция, находящи се в землищата на с. Кремена и с. Тригорци, Община Балчик, Област Добрич, с възложител „Тесса Енерджи” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.05.2023 г.  /публикувано на 03.05.2023 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40361 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализация на инвестиционно предложение свързано с “Изграждане на ветроенергиен парк Изгрев и съпътстваща техническа инфраструктура“ в поземлени имоти №№ 66946.10.19, 66946.10.57, 66946.10.62, 66946.12.41, 66946.13.134, 66946.15.14, 66946.16.41, 66946.19.12, 66946.20.50, 66946.21.57, 66946.21.61, 66946.22.8, 66946.23.21, 66946.23.55, 66946.24.34, 66946.26.42, 66946.27.18 и 66946.30.23, землище село Славеево, община Добричка, ПИ 58880.14.48, 58880.15.79 и 58880.19.66, землище село Пчелино, община Добричка, ПИ 53450.15.73, 53450.15.112, землище на село Одърци, община Добричка, с възложител: „Вятърен парк Изгрев“ ЕООД, гр. Варна.  Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.05.2023 г. (публикувано на 02.05.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42802  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП „Изграждане на 6 бр. жилищни сгради“ в ПИ 30497.17.84, земеделска територия, с площ 3530 кв.м, НТП „Изоставена орна земя“, с. Звездица, общ. Варна, обл. Варна, с възложители Мурей, Мурей и Пенев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.04.2023г. (публикувано на 25.04.2023г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38043 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане девет едноетажни жилищни сгради“ свързано с изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ I, кв. 39, идентичен с ПИ 73780.501.165, урбанизирана територия, с площ 6315 кв.м, НТП „За курортен хотел, почивен дом“, с. Тюленово, общ. Шабла, обл. Добрич, с цел образуването на следните УПИ: УПИ I-165 – с площ 3103 кв.м; УПИ VI-общ. – с площ 456 кв.м; УПИ VII-общ. – с площ 456 кв.м; УПИ VIII-165 – с площ 447 кв.м; УПИ IX-165 – с площ 420 кв.м; УПИ X-165 – с площ 545 кв.м;УПИ XI-165- с площ 481 кв.м; УПИ XII-165- с площ 455 кв.м; УПИ XIII- 165- с площ 478 кв.м, с възложители Кръстева, Семерджиев, Пачева и Пачев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.04.2023г. (публикувано на 25.04.2023г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42837 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП „Изграждане на пет или шест еднофамилни къщи за 20 бр. обитатели“ в ПИ 39801.10.322, земеделска територия, с площ 4829 кв.м, НТП „Нива“, с. Кривини, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител Мирев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 25.04.2023г. (публикувано на 24.04.2023г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42286    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с „Преустройство и смяна на предназначение на училище в дом за стари хора и обслужваща сграда” в УПИ I -1, кв.34, с. Боряна, община Дългопол, област Варна, с възложител: „ДЖИКТИ“ ЕООД. . Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.04.2023 г.  /публикувано на 20.04.2023 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42292   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с изработване на  проект на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с цел изменение на дворищнорегулационната граница между УПИ I-2092 „за парк“, УПИ VIII-2084 „за озеленяване и обществени дейности“ и УПИ IX-2083 „за озеленяване и обществени дейности“, кв. 181 по ПУП-ПРЗ на гр. Девня, одобрен със Заповед №1002- 268/20.08.2018г. на Кмета на Община Девня, включващ ПИ 20482.501.2083, ПИ 20482.501.2084 и ПИ 20482.501.2092 по кадастралната карта на гр. Девня, одобрена със Заповед №РД-18- 85/17.09.2008г. на ИД на АГКК. С изменение на границата между имотите се образуват УПИ X- 2092, с предназначение „за парк“, а УПИ VIII-2084 „за озеленяване и обществени дейности“ и УПИ IX-2083 „за озеленяване и обществени дейности“ се обединяват в УПИ XI-2083,2084,2092, с предназначение „за обществено обслужване“, с възложител: ОБЩИНА ДЕВНЯ. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.04.2023 г.  /публикувано на 20.04.2023 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42629      до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за изграждане на сгради със смесено предназначение съдържащи  – част общежитие от самостоятелни жилищни единици, открити и закрити паркоместа, гаражи и търговски обекти в УПИ V-240056, кв.10, /ПИ 10135.4024.101/ по КККР на гр. Варна,  с възложител „Майт“ ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.04.2023 г.  /публикувано на 19.04.2023 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42255  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 „Гами – Добрич“, в ПИ с идентификатор 72624.621.358, с площ 903 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, по КККР на град Добрич, с възложител: „ГАМИ 2018“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.04.2023 г.  (публикувано на 12.04.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42551 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП „Създаване на школа за курсове по роботика, информатика и програмиране“ в ПИ 00182.502.46, урбанизирана територия, с площ 438 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, гр. Аксаково, обл. Варна, с възложител „ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ССГ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.04.2023г. (публикувано на 11.04.2023г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42199 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Промяна предназначение на част от хотел (самостоятелен обект с идентификатор: 10135.1210.2.2) в Хоспис – дом за възрастни хора с физически увреждания“ в УПИ VII-938 (идентичен на ПИ с идентификатор: 10135.2564.1210), с площ 1551 кв.м, кв. 55, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна, с възложител: «ЕВД-КОСТАДИНОВ» ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.04.2023 г. (публикувано на 10.04.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42141   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за “Изграждане на път”, в ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово, община Суворово, област Варна, свързано с изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП)  – парцеларен план  (ПП) в обхвата на ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово, с възложител: община Суворово. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.04.2023 г.  /публикувано на 10.04.2023 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42816   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с „Инсталиране и монтаж на допълващо технологично оборудване към поддържащите системи на инсталация за термично третиране на отпадъци“ в ПИ 20482.124.701, гр. Девня, с възложител: «ЕКОСЕЙФ» ООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.04.2023 г.  /публикувано на 06.04.2023 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42622 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП “Изграждане на складова-търговска база с автопарк и сервиз“ в ПИ 87518.27.20, земеделска територия, с площ 16978 кв.м, НТП „Нива“, с. Яребична, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител Ефендулов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.04.2023 г. (публикувано на 05.04.2023г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42148 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор: 21988.501.5, по плана на село Долище, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел разделяне/делба на нови 28 бр. УПИ за индивидуално жилищно застрояване и осигуряване на транспортен достъп до тях, с възложител: „ХОТЕЛСКО-МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.04.2023 г. (публикувано на 04.04.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42362 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Промяна на вида на използваното гориво в инсталация за производство на оловно-кисели акумулаторни батерии чрез изграждане на газова инсталация за алтернативно захранване с газпропан-бутан“ в поземлен имот с идентификатор: 72624.603.372, ПЗ „Запад“, ул. „Свещеник Павел Атанасов“, гр. Добрич, с възложител: «Старт» АД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.04.2023 г. (публикувано на 04.04.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36331 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение свързано с „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци с неопасни свойства“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.4510.506 (ведно със сграда с идентификатор: 10135.4510.506.1), ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“ гр. Варна, с възложител: «УОН» ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 27.03.2023 г. (публикувано на 24.03.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41199 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП „Изграждане на сграда със смесено предназначение с подземни гаражи“ в УПИ XXVIII-1789 „за сграда за смесено предназначение“, кв. 6, идентичен с ПИ 10135.2563.1798, урбанизирана територия, с площ 462 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител „ДОМ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.03.2023г. (публикувано на 23.03.2023г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40528 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП „Разширение капацитета на съществуваща овцеферма от 153 бр. на 203 бр. овце и отглеждане на люцерна“ в ПИ № 31334.53.6, урбанизирана територия, с площ 1252 кв.м, НТП „За стопански двор“ и ПИ №№ 31334.15.93, 31334.53.37, земеделска територия, с обща площ 29708 кв.м, НТП „Нива“, с. Зорница, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител Михалев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.03.2023г. (публикувано на 20.03.2023г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42475  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Промяна предназначение и преустройство на магазин за промишлени стоки с идентификатор 10135.1506.110.1.17, находящ се в ПИ 10135.1506.110 по КККР на гр. Варна в медицински център“, с възложител: “МЦ МЕДИКЪЛ ПЛЮС” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.03.2023 г.  (публикувано на 20.03.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37962 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Добавяне на нови кодове отпадъци които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща инсталация за дейности с отпадъци – Брегова пречиствателна станция“ в ПИ 10135.5501.110, урбанизирана територия, с площ 14537 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, район „Аспарухово“, ЮПЗ, гр. Варна, с възложител „ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.03.2023 г. (публикувано на 20.03.2023г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39250  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП „Разширение на дейности с отпадъци-подготовка за повторна употреба на ИУМПС на територията на съществуваща площадка“ в УПИ II-ППЗ, пл. 608, кв. 50, с площ 2125 кв.м, с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител „ЛЮБО КАРС“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 20.03.2023г. (публикувано на 17.03.2023г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42472   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с  провеждане на рекултивационни дейности по възстановяване на нарушен терен ПИ № 61741.18.14, по КККР на с. Разделна, м-ст ‘‘Боджака”, общ. Белослав”,  с възложител на ИП: „ИНТЕРКОМ ГРУП“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.03.2023 г.  /публикувано на 16.03.2023 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39071   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Добавяне на нови кодове строителни отпадъци към съществуваща специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ в ПИ 72709.502.61, урбанизирана територия, с площ 26380 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна, с възложител „ХИДРОСТРОЙ“ АД . Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.03.2022 г.  (публикувано на 15.03.2023 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42219 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на сградa със смесено предназначение – офиси, търговски обекти, подземни и надземни паркоместа, творчески ателиета и жилищни апартаменти“ в ПИ 10135.4022.132, с площ 6770 кв. м, по КККР на град Варна, с възложител: “МЕНАТУОРК ПРОДЖЕКТ” АД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.03.2023 г.  (публикувано на 14.03.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/38166 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение свързано с „Водовземане от съществуващ водоизточник – тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 73095.13.1, село Тригорци, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел напояване на 166.769 дка зърнени култури, в ПИ 73095.13.1 (с площ 50.006 дка), 73095.13.8 (с площ 31.753 дка) и 73095.18.4 (с площ 85.010 дка), в землището на село Тригорци, общ. Балчик, с възложител: „ДОБРУДЖА ФЕРМА – ЧЕРНО МОРЕ“ ЕООД, село Пчелино, общ. Добричка. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.03.2023 г. (публикувано на 13.03.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39398 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализация на инвестиционно предложение свързано с:

  1. „Разширяване капацитета на цех за производство и преработка на градински фасул и леща чрез закупуване, доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на нови иновативни, високотехнологични и напълно автоматизирани линии за почистване, белене, сплитване, шлайфане, полиране и пакетиране на варива със складова база“ в УПИ VIII, кв. 38, с площ 15100 кв.м, по плана на гр. Долни чифлик, обл. Варна, и
  2. Монтиране на мрежова фотоволтаична система върху съществуващи покриви в производствената база на „АР БИ ЕЛ ФУУД БЪЛГАРИЯ“ ООД с генерирана мощност 237.8 kWp“ в УПИ VIII, кв. 38, с площ 15100 кв.м, по плана на гр. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител „АР БИ ЕЛ ФУУД БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. Варна.

  Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.03.2023 г. (публикувано на 07.03.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42086  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на ИП „Изграждане на жилищен комплекс и детска градина“, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ III-2667 /ПИ № 10135.5506.519 и част от ПИ № 10135.5506.415, ПИ № 10135.5506.418, ПИ № 10135.5506.357, ПИ № 10135.5506.520 „за улица“/, кв.153, с цел обособяването на УПИ IV-519 „за жилищен комплекс и детска градина“, кв. 153, с площ 11921 кв.м, и улична регулация между о.т. 91 и о.т. 92 и о.т.92 и о.т. 93, с възложител „ВИЛИТЕ ПАРК“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.03.2023 г. (публикувано на 07.03.2023г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41616 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП „Изграждане на автогара и търговски център“ в УПИ за „културен дом и парк“, кв. 53, идентичен с ПИ 20482.501.810, урбанизирана територия, с площ 6916 кв.м, НТП „За административна сграда, комплекс“, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител Община Девня.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.03.2023 г. (публикувано на 06.03.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41305 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП „Монтаж на надземен резероар за дизелово гориво“ в ПИ 72709.510.206, урбанизирана територия, с площ 25388 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, с .Тополи, общ. Варна, с възложител „ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.03.2023 г. (публикувано на 06.03.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41725 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на медицински център“ в „Сграда със смесено предназначение“ в УПИ VI (идентичен на ПИ 10135.3511.578), кв. 15, по плана на ж.к. „Възраждане“, I м.р., гр. Варна, с възложител: „ДИСКАВЪРИ 2021“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.03.2023 г. (публикувано на 01.03.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41036    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ следните самостоятелни части:
  1. ПУП-ПЗ за ПИ 37246.8.390/образуван от ПИ с идентификатор 37246.8.388/ с НТП „нива“, по КК на с. Климентово, обш. Аксаково;
  2. Инвестиционен проект за изграждане на „Селскостопански сгради и постройки“ с цел отглеждане на птици.

  Възложител на КПИИ е  П. Савова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.02.2023 г.  /публикувано на 24.02.2023 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42167   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за изграждане на сграда със смесено предназначение съдържаща  – жилищна част, част общежитие от самостоятелни жилищни единици, открити и закрити паркоместа, гаражи и трафопост в УПИ XIV-873, „за смес. строителство“,  (ПИ 10135.2508.873), кв. 36, с.о. „Сотира“, гр. Варна, с възложители: Ан. Кънчев, Р. Кънчев и Р. Кънчева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.02.2023 г.  /публикувано на 24.02.2023 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40435   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП свързано с „жилищно строителство състоящо се от девет къщи“ с изработване на Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и отреждането им за „жилищно строителство“ в ПИ с идентификатори: 07257.29.185, 07257.29.186, 07257.29.187, 07257.29.188, 07257.29.189, 07257.29.190, 07257.29.191 „за второстепенна улица“, 07257.29.192, 07257.29.193, 07257.29.194, обща площ на имотите – 9,809 дка, всички в землището на с. Българево, община Каварна, възложител: „ИммоСофия“ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.02.2023 г.  /публикувано на 16.02.2023 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42039  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за „Добавяне на летяща пепел в производството на бетон“, в съществуващ бетонов възел, в поземлен имот с идентификатор 72709.516.998, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 9996 кв. м, по КККР на с. Тополи, общ. Варна, с възложител “ПОЛИМИКС ВАРНА” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.02.2023 г.  /публикувано на 15.02.2023 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41629 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение свързано с “Изграждане на пет вилни сгради“ в ПИ с идентификатор: 30627.50.69, местност „Водаджия“, землище село Здравец, общ. Аврен, обл. Варна и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, за същия имот, с възложител: Тодорова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.02.2023 г. (публикувано на 14.02.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41940 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на нова площадка за събиране, съхраняване на ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО и неопасни отпадъци – метални опаковки (отпадъци от хартия, картон, пластмаса) и сортиране и рязане на ОЧЦМ“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.4510.608, с площ 1153 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: «КИРОВ СКРАП» ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.02.2023 г. (публикувано на 09.02.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33343 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Увеличаване на броя отглеждани кози майки и подобряване на условията за дезинфекция“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) III, в кв. 73 В, по плана на с. Доброплодно, общ. Ветрино, с възложител Костадинова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.02.2023 г.  (публикувано на 06.02.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41803 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначение на аптека в цех за пакетиране на ядки и сушени плодове“, в УПИ XIII-318, кв.29, с площ 1818 кв.м, по плана на с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна, с възложител Георгиев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.02.2023 г.  (публикувано на 06.02.2023 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41173 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Обособяване на площадка за временно съхранение и претоварване на неопасни отпадъци от територията на Община Добрич, временно съхранение на опасни отпадъци, отпадъци от ИУЕЕО и НУБА“ в поземлен имот с идентификатор: 72624.635.6, с площ 4019 кв.м, ул. „Околовръстен път Добротица“ № 34, гр. Добрич, с възложител: „УЕЙСТ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, град София. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.03.2023 г. (публикувано на 03.02.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41845 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на площадка за съхраняване и третиране на собствени отпадъци генерирани от дейността на дружеството и събиране и съхраняване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност“ в част от поземлен имот с идентификатор: 10135.5501.445, с площ 115763 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За ремонт и поддържане на транспортни средства“, ЮПЗ, район Аспарухово, гр. Варна, с възложител: КРЗ «ОДЕСОС» АД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.02.2023 г. (публикувано на 03.02.2023 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42080 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализация на инвестиционно предложение свързано с изграждане на „Вилно селище“ в поземлен имот с идентификатор: 21988.128.61, с площ 6.611 дка, земеделска територия, с НТП „За друг вид застрояване“, местност „Клиентовски път“, землище село Долище, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: Ст. Банчев, гр. Плевен. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: