Проекти на решения за инвестиционни предложения за заседание на ЕЕС

На основание чл.97, ал.7 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Варна информира чрез интернет страницата си обществеността за същността на възможните решения и оповестява проекта на решение по ОВОС в срок до три работни дни преди заседанието на Експертен екологичен съвет (ЕЕС).


  • Днес, 03.06.2024 г., в изпълнение на разпоредбата на чл.97, ал.7 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Варна информира, че е подготвен проект на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по точка 2 от дневния ред за насрочено на 06.06.2024 г. заседание на Eкспертен екологичен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Варна за Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение за “Промяна и изменение на техническите параметри на одобрени за изграждане 8 вятърни генератори“ в ПИ 73095.23.61, ПИ 73095.23.62, ПИ 73095.27.53, ПИ 73095.27.57, ПИ 73095.27.50, ПИ 73095.27.45, ПИ 73095.27.63 и ПИ 73095.27.64, по КК на село Тригорци, община Балчик, с възложител: „ВЯТЪРЕН ПАРК ДОБРУДЖА 3” ЕООД. Въз основа на проведената процедура по ОВОС, в т.ч. оценка на съвместимостта (ОС) на инвестиционното предложение със защитените зони, доклада за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. и ОСВ, постъпилите становища в хода на процедурата, резултатите от общественото обсъждане, в т.ч. становището на възложителя по чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, е подготвен проект на решение по точка 2 от дневния ред за насрочено на 06.06.2024 г. заседание на EEС, с който ЕЕС предлага на директора на РИОСВ-Варна да издаде решение по ОВОС за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за “Промяна и изменение на техническите параметри на одобрени за изграждане 8 вятърни генератори“ в ПИ 73095.23.61, ПИ 73095.23.62, ПИ 73095.27.53, ПИ 73095.27.57, ПИ 73095.27.50, ПИ 73095.27.45, ПИ 73095.27.63 и ПИ 73095.27.64, по КК на село Тригорци, община Балчик, с възложител: „ВЯТЪРЕН ПАРК ДОБРУДЖА 3” ЕООД.

РИОСВ-Варна оповестява пълния текст на проекта на решение.

  • Днес, 03.06.2024 г., в изпълнение на разпоредбата на чл.97, ал.7 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Варна информира, че е подготвен проект на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по точка 1 от дневния ред за насрочено на 06.06.2024 г. заседание на Eкспертен екологичен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Варна за Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение за „Промяна и изменение на техническите параметри на одобрени за изграждане 12 бр. ветрогенератори“ в поземлени имоти №№ 67951.37.72, 67951.37.69, 67951.37.75, 67951.36.66, 67951.25.67, 67951.11.26, 67951.24.47, 67951.24.41, 67951.24.44, 67951.13.52, 67951.24.50 и 67951.16.44, по КК на село Соколово, община Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ВЯТЪРЕН ПАРК ДОБРУДЖА 2” ЕООД. Въз основа на проведената процедура по ОВОС, в т.ч. оценка на съвместимостта (ОС) на инвестиционното предложение със защитените зони, доклада за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. и ОСВ, постъпилите становища в хода на процедурата, резултатите от общественото обсъждане, в т.ч. становището на възложителя по чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, е подготвен проект на решение по точка 1 от дневния ред за насрочено на 06.06.2024 г. заседание на EEС, с който ЕЕС предлага на директора на РИОСВ-Варна да издаде решение по ОВОС за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Промяна и изменение на техническите параметри на одобрени за изграждане 12 бр. ветрогенератори“ в поземлени имоти №№ 67951.37.72, 67951.37.69, 67951.37.75, 67951.36.66, 67951.25.67, 67951.11.26, 67951.24.47, 67951.24.41, 67951.24.44, 67951.13.52, 67951.24.50 и 67951.16.44, по КК на село Соколово, община Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ВЯТЪРЕН ПАРК ДОБРУДЖА 2” ЕООД.

РИОСВ-Варна оповестява пълния текст на проекта на решение.

  • Днес, 28.05.2024 г., в изпълнение на разпоредбата на чл.97, ал.7 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Варна информира, че е подготвен проект на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по точка 1 от дневния ред за насрочено на 31.05.2024 г. заседание на Eкспертен екологичен съвет (ЕЕС) към РИОСВ-Варна за инвестиционно предложение за изграждане на “Ветроенергиен парк, състоящ се от 15 бр. вятърни генератори, с транспортна и електрокомуникационна мрежи”, в землищата на с. Видно и с. Нейково, общ. Каварна, с възложител “Уиндкрафт Симонсфелд БГ” ЕООД.  Въз основа на проведената процедура по ОВОС, в т.ч. оценка на съвместимостта (ОС) на инвестиционното предложение със защитените зони, доклада за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. и ОСВ, постъпилите становища в хода на процедурата, резултатите от общественото обсъждане, в т.ч. становището на възложителя по чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, е подготвен проект на решение, с който ЕЕС предлага на директора на РИОСВ-Варна да издаде решение по ОВОС за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на “Ветроенергиен парк, състоящ се от 15 бр. вятърни генератори, с транспортна и електрокомуникационна мрежи”, в землищата на с. Видно и с. Нейково, общ. Каварна, с възложител “Уиндкрафт Симонсфелд БГ” ЕООД.

РИОСВ-Варна оповестява пълния текст на проекта на решение.

 

  • На основание чл. 97, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Варна информира чрез интернет страницата си обществеността за същността на възможните решения и оповестява проекта на решение по ОВОС  за ИП „Изграждане на два броя експлоатационни сондажи с прилежащи съоръжения и комуникации“ в ПИ 58503.171.229, урбанизирана територия, с площ 427243 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Провадия, обл. Варна, с възложител „ПРОВАДСОЛ“ ЕАД.   Въз основа на проведената процедура по ОВОС, в т.ч. оценка на съвместимостта (ОС) на инвестиционното предложение със защитените зони, доклада за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. и ОСВ, постъпилите становища в хода на процедурата, резултатите от общественото обсъждане, в т.ч. становището на възложителя по чл. 17, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, е подготвен проект на решение, с който ЕЕС предлага на директора на РИОСВ-Варна да издаде решение по ОВОС за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на „Изграждане на два броя експлоатационни сондажи с прилежащи съоръжения и комуникации“ в ПИ 58503.171.229, урбанизирана територия, с площ 427243 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Провадия, обл. Варна, с възложител „ПРОВАДСОЛ“ ЕАД.

РИОСВ-Варна оповестява пълния текст на проекта на решение.