„Доставка и монтаж на нивомерни рейки – по 2 бр. в Дуранкулашко и 2 бр. в Шабленско езеро“

Доставка и монтаж на нивомерни рейки – по 2 бр. в Дуранкулашко и 2 бр. в Шабленско езеро“

по Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”

Идентификационен номер на поръчката в РОП01431-2021-001

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти

Обект на процедурата:  Доставки

Населено място за изпълнение на процедурата: територията на „Дуранкулашко езеро“ и „Шабленско езеро“, Р България.

Прогнозна стойност: 69200.00 лв. без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 38422000

Краен срок за подаване на оферта: 2021-01-28 23:59:00

 

Преписката в АОП /ЦАИС

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.44, АЛ.3 ЗОП И ЧЛ.29, АЛ.1 ППЗОП

ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

  • Лице/а за контакт: Диана Петрова Дойчинова
  • Телефон/и за контакт:052/678859
  • Дата на публикуване:11.01.2021г.