Oбществена поръчка по чл. 20, ал.2

Oбществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезическо заснемане на площта на ПР „Балтата“ източно от път с. Кранево – к.к Албена, в т.ч. и тримерна геодезическа снимка на терена”

Работа на комисия:

  1. Протокол 1 – 29.05.2019г.
  2. Съобщение за датата на отваряне на ценовите предложения – 18.06.2019г.
  3. Протокол 2 – 05.07.2019г.
  4. Протокол 3 – 05.07.2019г.
  5. Протокол по чл. 181, ал. 4 – 05.07.2019г.
  6. Решение за определяне на изпълнител – 05.07.2019г.

Договор и изпълнение:

  1. Обявление за възложена поръчка – 23.08.2019г.
  2. Договор ОП-Д-09/21.08.2019 г. – 23.08.2019г.
  3. Приложения към Договор ОП-Д-09/21.08.2019 г. – 23.08.2019г.