Oбществена поръчка по чл. 20, ал.1

Oбществена поръчка с предмет: “Доставка на капани и феромонови уловки и залагане на капани и феромонови уловки (първоначално залагане). Периодична подмяна на феромонови уловки и профилактика на капани (веднъж на месец за две години). Отчет на феромоновите уловки. Подробно текущо – оперативно обследване за установяване числеността на вредителя и очаквания процент на обезлистване през годината.”

Работа на комисия:

  1. Протокол 1 – 05.06.2019г.
  2. Съобщение за датата на отваряне на ценовите предложения – 18.06.2019г.
  3. Протокол 2 – 02.07.2019г.
  4. Протокол 3 – 02.07.2019г.
  5. Доклад от работата на комисията – 02.07.2019г.
  6. Решение за определяне на изпълнител – 02.07.2019г.

Договор и изпълнение:

  1. Обявление за възложена поръчка – 22.08.2019г.
  2. Договор ОП-Д-06/13.08.2019 г. – 22.08.2019г.
  3. Приложения към Договор ОП-Д-06/13.08.2019 г. – 22.08.2019г.