Oбществена поръчка с предмет: „Извършване на лабораторни анализи на водни проби от Шабленско и Дуранкулашко езеро” по Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”

Идентификационен номер на поръчката в РОП01431-2020-001

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти

Обект на процедурата: за услуга

Населено място за изпълнение на процедурата: Варна

Прогнозна стойност: 50 319,01 лв. без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90733100

Краен срок за подаване на оферта: 2020-10-19 23:59:00

Преписката в АОП /ЦАИС


ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.44, АЛ.3 ЗОП И ЧЛ.29, АЛ.1 ППЗОП

ДОКУМЕНТАЦИЯ


КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

  • Лице/а за контакт: Диана Дойчинова
  • Телефон/и за контакт:052/634579

Дата и час на публикуване: 05-10-2020 16:07