Oбществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за Експертна помощ” по Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”

„Избор на изпълнител за Експертна помощ”

Идентификационен номер на поръчката в РОП: 01431-2020-003

Вид процедура за възлагане: Пуублично състезание

Обект на процедурата: за услуга

Населено място за изпълнение на процедурата: Варна

Прогнозна стойност: 190000 лв. без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71541000

Краен срок за подаване на оферта: 2020-10-29 23:59:00

Преписката в АОП /ЦАИС


ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.44, АЛ.3 ЗОП И ЧЛ.29, АЛ.1 ППЗОП

ДОКУМЕНТАЦИЯ


КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

  • Лице/а за контакт: Диана Дойчинова
  • Телефон/и за контакт:052/678846

Дата и час на публикуване: 2020-10-07 16:15:27