„Оползотворяване на окосена тръстика в инсталация за оползотворяване на отпадъци“

Оползотворяване на окосена тръстика в инсталация за оползотворяване на отпадъци

по Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”

 

Идентификационен номер на поръчката в РОП: 01431-2020-005

Вид процедура за възлагане: Публично състезание

Обект на процедурата:  Услуги

Прогнозна стойност: 73 027.98 лв. без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90000000

Краен срок за подаване на оферта: 2020-1126 23:59:00

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.44, АЛ.3 ЗОП И ЧЛ.29, АЛ.1 ППЗОП

Преписката в АОП /ЦАИС

ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

  • Лице за контакт: Диана Дойчинова
  • Телефон/и за контакт: +359 52678859
  • Факс: +359 52634593