Oбществена поръчка с предмет: „Доставка и инсталиране на софтуер и лицензи” по Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”

„Доставка и инсталиране на софтуер и лицензи”

Идентификационен номер на поръчката в РОП01431-2020-002

Вид процедура за възлагане:  Обява за събиране на оферти

Обект на процедурата: доставки

Населено място за изпълнение на процедурата: Варна

Прогнозна стойност: 62 400 лв. без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 48610000

Краен срок за подаване на оферта: 2020-10-19 23:59:00

Преписката в АОП /ЦАИС


ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.44, АЛ.3 ЗОП И ЧЛ.29, АЛ.1 ППЗОП

ДОКУМЕНТАЦИЯ


КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

  • Лице/а за контакт: Диана Дойчинова
  • Телефон/и за контакт:052/678848

Дата и час на публикуване: 05-10-2020 16:14