„Транспортиране на тръстика до площадка на инсталация за третиране на биоразградими отпадъци“

Oбществена поръчка с предмет: „Транспортиране на тръстика до площадка на инсталация за третиране на биоразградими отпадъци“

Идентификационен номер на поръчката в РОП: 01431-2021-0009

Обект на процедурата: Услуги

Вид процедура за възлагане: Публично състезание

Прогнозна стойност:BGN: 81 521,20 лв. без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90513000

Краен срок за подаване на оферта: 15.07.2021, 23:59

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.44, АЛ.3 ЗОП И ЧЛ.29, АЛ.1 ППЗОП

Преписката в АОП /ЦАИС

ДОКУМЕНТАЦИЯ

КОНТАКТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

  • Лице за контакт: Диана Дойчинова
  • Телефон/и за контакт: +359 52678859
  • Факс: +359 52634593