Съобщения за осигурен обществен достъп и приложима процедура съгласно чл.8, ал. 4 от наредба за ЕО – архив

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32409  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-9569, “за озеленяване”, кв.17 по ПУП-ПРЗ на Западна промишлена зона, за обособяване на два нови урегулирани имота УПИ XII-717 и УПИ XIII-920, “за производствена и складова дейност” и улична регулация от о.т.4080 до о.т.4081 по плана на Западна промишлена зона, район “Владислав Варненчик“, община Варна. Възложители  на проекта са: Брадова, Ангелова        , Николова, Бакърджиева     , Николова, Николов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.12.2019 г.  (публикувано на 18.12.2019 г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32399   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за проект за подробен устройствен план – план за застрояване / ПУП-ПЗ/“ за ПИ 20482.33.78,  м. Каровча, гр. Девня , общ. Девня, област Варна, с НТП  „Нива“, с площ 3006 кв.м. , земеделска територия, с цел урегулиране на имота и отреждането му за „Промишлена и складова дейност“, с възложител „ЕСКАНА 96“ АД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.12.2019 г.  (публикувано на 16.12.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32326  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ на СО „Балъм дере“ с площ  402,702 дка,  землище на град Варна, община Варна, област Варна, с възложител: Община Варна. Възложител на проекта е община Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 6.12.2019 г.  (публикувано на 05.12.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32286 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 32278.89.71, с площ 2808 кв.м, урбанизирана територия, с НТП “За стопански двор“, местност „Саячала“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с цел отреждане на имота „За складова и логистична дейност, бензиностанция и газостанция“, с възложител: „КРИС ОЙЛ ТРАНС“ ЕООД, гр. Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.11.2019 г. (публикувано на 28.11.2019 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32264 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване или ПЗ за поземлени имоти с идентификатори: 10135.4044.44 и 10135.4044.43, с обща площ 8.599 дка на от „Ниви“ в за „Производствено-складова зона /ПСД/“, с цел промяна предназначението на земеделска територия за изграждане на „Складова база и сграда за нуждите на персонала, състояща се от: сервизни помещения, съблекалня и канцелария за възложителя, с възложител: К. Николова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.11.2019 г. (публикувано на 25.11.2019 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32253  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване ( ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) № 20482.146.682; 20482.146.685 и УПИ 684, 683, в които влизат ПИ 20482.146.708 и 20482.146.709, по КККР на гр.Девня,  с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с цел отреждане на имотите за промишлена и складова дейност, с възложители „ИЗИ ТРАНС“ ООД, „ВКУС 2“ ООД и Г. Георгиев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.11.2019 г.  (публикувано на 22.11.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32137 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 03719.202.50 с НТП „нива“,  м-ст „Манастира“ по КККР на гр. Белослов, за  промяна в  начина на трайно ползване на зем. земя  с цел изграждане на стопански сгради и съоръжения за съхранение на земеделска продукция, с възложител: „Кристера – Агро“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.11.2019 г.  (публикувано на 07.11.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32125 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 11702.50.8 (номер по предходен план: 050008), с площ 2471 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За животновъдна ферма“, местност „Мешелика“ по плана на с. Водица, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел делба на същия на три ПИ: ПИ 11702.50.31 (с площ 691 кв.м), ПИ 11702.50.32 (с площ 680 кв.м) и ПИ 11702.50.33 (с площ 1099 кв.м) и промяна предназначението на същите с отреждане за ПСД – за складова дейнот (три бр. складове), с възложител „ЕКО ПАРК ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.11.2019 г. (публикувано на 05.11.2019 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32124   до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване ( ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) № 00084.1.1104 по КККР на с.Аврен, местност „Бялата пръст“, общ. Аврен, обл.Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим – изграждане на складова база за селскостопанска продукция и казан за ракия, с възложител „Холидей Био“ ООД . Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.11.2019 г. (публикувано на 05.11.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32123 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на линеен обект „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения с обща дължина на трасето 33 км зясягащи ПИ в неурбанизираните територии на общини: Дългопол, Провадия, Аврен и Долни чифлик, с възложител „ВАРНА ЛАН“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.11.2019 г. (публикувано на 05.11.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32119 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с проектен идентификатор 20482.124.704, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Девня, общ. Девня, във връзка с отреждането на имота „за складова база“, с възложител „ЕКОСЕЙФ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.11.2019 г.  (публикувано на 05.11.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32118 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 30627.166.40, с площ 2796 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна, , с възложители: Димова и Илиев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.11.2019 г.  (публикувано на 04.11.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/2004г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32102 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21083.40.22 (номер по предходен план: 040022), с площ 3.015 дка, земеделска територия, с НТП „За стопански двор“, по плана на с. Победа, общ. Добричка, с цел промяна отреждането на имота за производствена и складова дейност (ПСД) – изграждане на жилищна сграда и склад за складиране на селскостопанска техника и продукция, с възложител Маринова, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 01.11.2019 г. (публикувано на 31.10.2019 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32087 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) № 04426.4.5 (стар идентификатор: 004005), с площ 2.666 дка, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“, местност „Мерлъци“, землище с. Близнаци, общ. Аврен, за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим „За вилно строителство“, с възложител В. Василева, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.10.2019 г. (публикувано на 29.10.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32085 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект:

  – за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ 47, 76, 77, 78 „За техническа инфраструктура-утаителен басеин“ (идентичен на ПИ с идентификатор 55110.60.79) по плана на с. Падина, общ. Девня, собственост на „Солвей соди“ АД за който има влязъл в сила ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1002-267/05.07.2017г.  на кмета на община Девня

  – за ПУП-ПЗ за поземлени имоти (ПИ) №№ 55110.60.32, 55110.60.35, 55110.60.63, 55110.60.65, 55110.60.66 и 55110.60.67 по плана на с. Падина, общ. Девня, всички собственост на община Девня с цел обединяване на по-горе цитираните имоти и имотът на „Солвей соди“ АД в един общ УПИ с преотреждане на цялата територия „За утаителен басеин“, с възложител: „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД, гр. Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.10.2019г. (публикувано на 29.10.2019г.)

 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32061 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване“ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 14653.210.2, с площ 3857 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за стопански двор“, идентичен с ПИ: 14653.210.450, 14653.210.451, 14653.210.452, 14653.210.453 (с начин на трайно ползване “за животновъдна ферма“) и 14653.210.454 (с начин на трайно ползване „за местен път“) урбанизирана територия по КККР на с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел делба на имота и установяване начин, характер и параметри на застрояване с конкретно отреждане на имотите „за складова дейност“ и „за техническа инфраструктура“, с възложител „АЙС“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.10.2019 г.  (публикувано на 25.10.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/32064  до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно за изработване на проект на ПУП-ПП за за елементи на техническата инфраструктура –  водопровод за захранване на имот 72624.87.85. Началото на трасето на водопровода е в ПИ 72624.611.34, където е съществуващ водопровод Е100. Краят на трасето е на границата на захранвания имот ПИ 72624.87.85. Трасето на водопровода е разположено в ПИ 72624.611.4, 72624.611.9542, 7624.611.289 и 72624.611.35 – урбанизирана територия и ПИ 72624.87.55 – земеделска територия. Дължината на водопровода през урбанизирана територия е 364,163 м. с площ 534,71 кв.м., а в земеделска територия в общински черен път без настилки е 1555,055 м., с площ 2176,99 кв.м с възложител „ Агромеда“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.10.2019 г. (публикувано на 25.10.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31983 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 27125.20.5 по КККР на с. Езерово, общ. Белослов във връзка с промяна в  начина на трайно ползване от “нива“  в за „изграждане на промишлени  сгради за преработка и съхранение на селскостопанска  продукция – зърнобаза“. Възложител на проекта е С. ВАСИЛЕВ. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.10.2019 г.  (публикувано на 17.10.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/2004г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31764 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37068.33.5 (номер по предходен план: 033005), с площ 1900 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Айкър дере“, землище с. Китка, общ. Аврен с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим – за складово-производствена дейност, с възложител: „ЕЙЧ ТИ“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.09.2019 г. (публикувано на 25.09.2019 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31701 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на плоект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.509.143 (номер по предходен план: 509023), с площ 6.715 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, землище гр. Добрич, с цел промяна предназначението на имота за „Разширение на база за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника (изграждане на база за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника)“, с възложител: „ЗЛАТЕКС“ ООД, гр. Стара Загора. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.09.2019 г. (публикувано на 16.09.2019 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31489 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53093.24.21 (номер по предходен план: 024012, 024013), с площ 3093 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, местност „Български ниви“ по плана на с. Оборище, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с цел промяна предназначението на същия – определяне режима на устройство, начина и характера на застрояване (изграждане на склад за селскостопанска техника), с възложител: „АГРО ПОА ИНВЕСТ“ АД, гр. Сливен. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.09.2019 г. (публикувано на 10.09.2019 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31646 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе за подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на “Варна Лан” ООД на територията на Община Дългопол, с възложител „ВАРНА ЛАН“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.09.2019 г.  (публикувано на 09.09.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31356 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти №№ 10135.5214.10 (овощна градина, с площ 1.498 дка), 10135.5214.15 (овощна градина, с площ 1.499 дка), 10135.5214.16 (нива, с площ 3.873 дка), 10135.5214.17 (нива, с площ 3.800 дка), 10135.5214.18 (нива, с площ 3.799 дка), 10135.5214.19 (нива, с площ 3.799 дка), 10135.5214.20 (овощна градина, с площ 2.166 дка), 10135.5214.21 (овощна градина, с площ 1.083 дка), 10135.5214.22 (овощна градина, с площ 1.083 дка), 10135.5214.23 (овощна градина, с площ 1.083 дка), 10135.5214.24 (овощна градина, с площ 1.083 дка) и 10135.5214.25 (нива, с площ 4.979 дка), по плана на местност „Малка чайка“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с цел промяна предназначението и урегулирането им за смесено застрояване, и улична регулация от о.т. 117 до о.т. 129, по плана на местност „Малка чайка“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложители: Добрев, Иванов, Денев, Генов и Генова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.08.2019 г. (публикувано на 14.08.2019 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31357 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72709.12.1, с площ 3799 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване: “Нива“, по КККР на с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна, с цел отреждането му „за търговска и складова дейност“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.07.2019 г.  (публикувано на 19.07.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31356 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти №№ 10135.5214.10 (овощна градина, с площ 1.498 дка), 10135.5214.15 (овощна градина, с площ 1.499 дка), 10135.5214.16 (нива, с площ 3.873 дка), 10135.5214.17 (нива, с площ 3.800 дка), 10135.5214.18 (нива, с площ 3.799 дка), 10135.5214.19 (нива, с площ 3.799 дка), 10135.5214.20 (овощна градина, с площ 2.166 дка), 10135.5214.21 (овощна градина, с площ 1.083 дка), 10135.5214.22 (овощна градина, с площ 1.083 дка), 10135.5214.23 (овощна градина, с площ 1.083 дка), 10135.5214.24 (овощна градина, с площ 1.083 дка) и 10135.5214.25 (нива, с площ 4.979 дка), по плана на местност „Малка чайка“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с цел промяна предназначението и урегулирането им за смесено застрояване, и улична регулация от о.т. 117 до о.т. 129, по плана на местност „Малка чайка“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложители: Д. Добрев, И. Иванов, М. Денев, М. Генов и Г. Генова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 22.07.2019 г.  (публикувано на 19.07.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31289 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 39493.34.155 (номер по предходен план: 34091), с площ 1229 кв.м, земеделска територия, с НТП „друг вид ПИ без определено стопанско предназначение“ и за 1/3 ид. част от ПИ с идентификатор 39493.34.93 (стар номер 034093), с площ от 276 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива“ местност „Дворно място“ по плана на с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич, за промяна на предназначението на същите с цел урегулиране за жилищно строителство – изграждане на еднофамилна сграда – къща, с възложител: Миладинова-Дачева, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.07.2019 г.  (публикувано на 11.07.2019 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31258 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 10, кв. 11 и кв. 12, м-ст „Трошеви ниви“ и м-ст „Кюклюк“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложител Сдружение „Трошеви ниви – Кюклюк“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.07.2019 г.  (публикувано на 09.07.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31229 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 27125.36.6 (номер по предходен план: 036006), нива с площ 1.069 дка, местност „Пътека тала“, землище с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна с цел промяна предназначението на земеделска територия на от нива с площ 1.069 дка в урбанизирана територия за неземеделски нужди – за „Складови дейности, офиси и жилищно строителство – изграждане на една жилищна сграда и два бр. гаражи“, с възложител: В. Христов, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.07.2019 г.  (публикувано на 05.07.2019 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31131 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 10135.2565.101, с площ 18.864 дка, местност „Ботаническа градина“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложители: г-жи Апостолови, г-жа Тодорова, г-жа Стоянова и г-н Симеонов, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 20.06.2019 г.  (публикувано на 19.06.2019 г.).
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31080 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот (ПИ) 27125.38.15, с площ 7728 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно позване: „За стопански двор“, по КККР на с.Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, във връзка със смяна предназначението от „Стопански двор“ за „Складово-промишлена дейност“, с възложител „САНРАЙС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.06.2019 г.  (публикувано на 12.06.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/31039 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.502.658, с площ 1907 кв. м, представляващ земеделска територия, с начин на трайно ползване – овощна градина, местност „Кантона“, с. Близнаци, общ. Аврен, област Варна, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, с възложител: Димитров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.06.2019 г.  (публикувано на 06.06.2019 г.)
 • На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на EO (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/30960  до уведомление за ПУП-ПРЗ на С.О. „Боровец-север“, район Аспарухово, град Варна, площ 178 ха, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, с възложител община Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.05.2019г.  (публикувано на 28.05.2019г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/30954 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно проект за ПУП-ПРЗ в обхвата на  ПИ №№ 10135.5502.622,  10135.5502.640, 10135.5502.622 с НТП „за ремонт и подържане на транспортни средства“, район “Аспарухово“, гр.Варна. Възложител на проекта е „Крес Инвест“ АДИнформацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.05.2019 г.  (публикувано на 28.05.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29892 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №№ 10135.4018.1,  10135.4018.2, 10135.4018.4,  по КК на гр. Варна, район Вл. Варненчик, м-ст “Кьор Бунар“, с възложители: Н КАЗАКОВ Г-ЖА П КАЗАКОВА Г-ЖА М ПОПОВА Г-ЖА ПА КАЗАКОВА Г-ЖА А ПАНАЙОТОВА Г-ЖА Я СТЕФАНОВА Г-Н И ЦВЕТКОВ. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.05.2019 г.  (публикувано на 16.05.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29891 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна на статута на земеделска земя в обхвата на ПИ 72624.497.20, з-ще на гр. Добрич в устройствена зона за производствено-складови дейности  и проект за ПУП-ПЗ, с възложител: „Балджиеви 91“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.05.2019 г.  (публикувано на 16.05.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29890 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ, включващ проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 32490.67.28 по КК на с. Изворско, общ. Аксаково и изработване на инвестиционен проект за обект „Сграда за селскостопански инвентар“. Възложител на проекта е „Алвас Грейн“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.05.2019 г.  (публикувано на 16.05.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29817 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 58445.61.256, с площ 2005 кв. м,  земеделска територия с НТП „Пасище“, землище на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „ЕПОНА“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.05.2019 г.  (публикувано на 02.05.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29819 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат относно Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за изработване на проект за „Изграждане на гробищен парк – с. Кичево“, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: Община Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.05.2019 г.  (публикувано на 02.05.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29772 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 35746.232.9 – земеделска територия с НТП „За друг вид застрояване“, по КККР на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич, с възложители: Гешева и Жечева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.04.2019 г.  (публикувано на 24.04.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29774 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 27125.35.49, с площ 1139 кв. м, земеделска територия с НТП „Нива“, по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител: Вайхе. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.04.2019 г.  (публикувано на 24.04.2019 г.)
 • На основание  чл. 8, ал. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/29773 до дадени указания за необходимостта от провеждането на процедура по екологична оценка и действията, които трябва да се предприемат за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на имоти с идентификатори 72693.154.6 и 72693.154.37 по КККР на с. Топола, общ. Каварна, с цел изграждане на ново пътно платно, обособяване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ), изграждане на инженерна инфраструктура (ел. провод, водопровод, дъждовна канализация) и подземна търговска сграда, с възложител: „Бялата Лагуна“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.04.2019 г.  (публикувано на 24.04.2019 г.)