Съобщения за решения по преценка необходимостта от ОВОС по силата на чл.93, ал. 8 от ЗООС и решения по ОВОС съгласно чл. 99, ал. 12 от същия закон загубили правно действие

 • Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ – Варна, съобщава за загуба на правно действие на Решение № 158/ПР/2005г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да не се извършва ОВОС“ за ИП касаещо „Изграждане на търговски обект с мотел и автосервиз” в поземлен имот с идентификатор: 38354.85.59, с площ 4000 кв.м, земедеелска територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, местност „Кабата“, землище село Константиново, общ. Варна, с възложител: „Стера-5“ ЕООД, гр. Варна, постановено на 10.10.2005г.

  На 16.02.2023г. е извършена извънредна проверка на място, относно реализацията на горецитираното инвестиционно предложение. При проверката се установи, че в петгодишния срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № 158/ПР/2005г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е загубило правното си действие. Изтеглете тук

 • Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ – Варна, съобщава за загуба на правни действия на Решения №№ 470/ПР/2008г., 404/ПР/2008г., 359/ПР/2009г. и 89/ПР/2007г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, характер „да не се извършва ОВОС“, с възложител: „ЕН ТИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, гр. София.

  На 15.12.2022г. е извършена извънредна проверка на ПИ с идентификатори: 35746.13.56, 35746.13.57, 35746.13.58, 35746.13.63 и 35746.13.64    (стар идентификатор: 013029), 35746.18.177 и 35746.17.169, в землището на село Камен бряг, общ. Каварна, относно реализация на инвестиционни предложения. При извършената проверка на място е констатирано, че на територията на ПИ с идентификатори: 35746.13.56, 35746.13.57, 35746.13.58, 35746.13.63 и 35746.13.64 (стар идентификатор: 013029), 35746.18.177 и 35746.17.169, в землището на село Камен бряг, общ. Каварна, няма предприети дейности по осъществяване на инвестиционни предложения за „Изграждане на ветрогенератори“; не се извършват и строителни дейности. Имотите се използват за земеделски нужди.

  Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, по-горе цитираните решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, са загубили правното си действие. Изтеглете тук

 • Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ – Варна, съобщава за загуба на правно действие на Решение № ВА 96-ПР/2009 г. на директора на РИОСВ-Варна, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционно предложение за „Изграждане на административна и офис сграда“ в поземлен имот 010247 (нов идентификатор 37099.47.141), земеделска територия, с площ 2507 кв. м, по КККР на с. Кичево, общ. Аксаково, с възложител „ФЛЕКСИКАР 1“ ЕООД, което е постановено на 24.03.2009 г.На 21.12.2022 г. е извършена извънредна проверка на място, относно реализацията на горецитираното инвестиционно предложение. При проверката се установи, че в петгодишния срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ВА 96-ПР/2009 г. е загубило правното си действие.  Изтеглете тук
 • Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ – Варна, съобщава за загуба на правно действие на следните решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Варна:
  • Решение № 51-ПР/2005 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с преценка „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционно предложение за “Монтиране на ветрогенератор” в поземлен имот № 021095, с площ 12,100 дка, в землището на с. Хаджи Димитър, община Каварна, област Добрич, с възложител: “Грийнланд” ООД;
  • Решение № 74-ПР/2005 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с преценка „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционно предложение за “Монтиране на един вятърен генератор” в поземлен имот № 021102, с площ 6,630 дка, в землището на с. Хаджи Димитър, община Каварна, област Добрич, с възложител: “ЕКО НЮ ЕНЕРДЖИ” ЕООД;
  • Решение № 147-ПР/2005 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с преценка „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционно предложение за “Изграждане на вятърна електроцентрала” в поземлен имот № 022062, с площ 11,219 дка, в землището на с. Хаджи Димитър, община Каварна, област Добрич, с възложител: “Грийнланд” ООД;
  • Решение № 148-ПР/2005 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с преценка „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционно предложение за “Изграждане на вятърна електроцентрала” в поземлен имот № 022060, с площ 9,964 дка, в землището на с. Хаджи Димитър, община Каварна, област Добрич, с възложител: “ЕКО НЮ ЕНЕРДЖИ” ЕООД;
  • Решение № 11-ПР/2006 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с преценка „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционно предложение за “Вятърна електроцентрала” в поземлен имот № 021114, с площ 11,329 дка, в землището на с. Хаджи Димитър, община Каварна, област Добрич, с възложител: “ЕКО НЮ ЕНЕРДЖИ” ЕООД;
  • Решение № 160-ПР/2006 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с преценка „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционно предложение за изграждане на “Ветрогенератор” в поземлен имот № 021127, с площ 9,676 дка, в землището на с. Хаджи Димитър, община Каварна, област Добрич, с възложител: “ЕКО НЮ ЕНЕРДЖИ” ЕООД;
  • Решение № ВА-168-ПР/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с преценка „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционно предложение за “Монтиране на един вятърен генератор” в поземлен имот № 022064, с площ 9,681 дка, в землището на с. Хаджи Димитър, община Каварна, област Добрич, с възложител: “ЕКО НЮ ЕНЕРДЖИ” ЕООД;
  • Решение № 194-ПР/2007 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с преценка „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционно предложение за “Изграждане на един ветрогенератор” в поземлен имот № 021133, с площ 9,819 дка, в землището на с. Хаджи Димитър, община Каварна, област Добрич, с възложител: “ЕКО НЮ ЕНЕРДЖИ” ЕООД;
  • Решение № ВА-213-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с преценка „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционно предложение за “Изграждане на един ветрогенератор” в поземлен имот № 021137, с площ 10,015 дка, нива, трета категория, местност “Мешето”, в землището на с. Хаджи Димитър, община Каварна, област Добрич, с възложител: “Грийнланд” ООД.

  На 09.11.2022 г. е извършена извънредна проверка на място, относно реализацията на горецитираните инвестиционни предложения. При проверката се установи, че в петгодишния срок от датата на влизане в сила на решенията, не е започнало осъществяването на инвестиционните предложения. Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, гореописаните решения са загубили правното си действие. Изтеглете тук

 • Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ – Варна, съобщава за загуба на правно действие на Решение № ВА-116/ПР/2014 г. на директора на РИОСВ-Варна, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционно предложение за “Разработване на кариера за добив на подземни богатства – строителни материали“ от находище „Белите камъни” в ПИ № 000208, с площ 99.476 дка, в землището на гр. Суворово, общ. Суворово, с възложител: „ПЪТСТРОЙ БУРГАС“ ЕООД /нов възложител „Фракции Суворово“ ЕООД/, което е постановено на 17.09.2014 г.  На 23.03.2022 г. е извършена извънредна проверка на място, относно реализацията на горецитираното инвестиционно предложение. При проверката се установи, че в петгодишния срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ВА-116/ПР/2014 г. е загубило правното си действие. Изтеглете тук

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение № ВА 124 -ПР/2016 г. Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ – Варна СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № ВА 124-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с преценка „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционно предложение за “изграждане на кариера за варовици за трошен камък от находище „Козя поляна” в землището на село Поляците, общ. Дългопол, с площ 234,941 дка, с възложител: „Хидрострой“ АД е постановено на 15.11.2016 г. РИОСВ – Варна информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда относно реализацията на горецитираното инвестиционно предложение. При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение по ОВОС №ВА – Решение № ВА 124 -ПР/2016 г. е загубило правното си действие. Изтеглете тук

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение по ОВОС №ВА – 1/2011 г. Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ – Варна СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение по ОВОС №ВА – 1/2011 г. за „одобряване“ на инвестиционно предложение  за „Изграждане на ветроенергиен парк “Безмер”, състоящ се от 32 вятърни генератора, в поземлени имоти №№ 010036, 010037, 010069, 018100, 018013, 017064, 023032, 018066, 018027, 024078, 024028, 017047, 023038, 023112, 024083, 024020, 009006, землище с. Безмер; № 008089, землище с. Мали извор, и №№ 102022, 107013, 105035, 108003, 059017, 054009, 059045, 054013, 060029, 059069, 053033, 051017 и 060001, землище гр. Тервел, общ. Тервел, област Добрич, с възложител “Енергия Безмер” ООД, гр. София с технически параметри: номинална мощност  2,0 – 2,5  MW; височина на кулата до 105 м; диаметър на ротора до 100 м постановено на 15.04.2011 г. РИОСВ – Варна информира за извършена проверка по чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда относно реализацията на горецитираното инвестиционно предложение. При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.Съгласно изискванията на чл. 99, ал. 12 от ЗООС, Решение по ОВОС №ВА – 1/2011 г. е загубило правното си действие. Изтеглете тук

 • Съобщение за загуба на правно действие на Решение по ОВОС №ВА – 3/2015 г. Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ – Варна СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение по ОВОС №ВА – 3/2015 г. за „одобряване“ на инвестиционно предложение  “Интермодален терминал Варна“ на територията на гр. Варна, с възложители: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, Държавно предприятие “пристанищна инфраструктура” и ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” с местоположение- Зона 1 – ДП „ПИ”- пристанищна територия  – поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.1510.6,   10135.3514.389,  10135.3514.387 и Зона 1а – НК „ЖИ”- гарова зона – ПИ с идентификатори: 10135.3514.348,  10135.1510.50,  10135.1510.51,   10135.1510.4,  10135.1510.48,  10135.1510.47, землище на град Варна, община Варна. РИОСВ – Варна информира за извършена проверка по чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда относно реализацията на горецитираното инвестиционно предложение. При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. Съгласно изискванията на чл. 99, ал. 12 от ЗООС, Решение по ОВОС №ВА – 3/2015 г. е загубило правното си действие.  Изтеглете тук