Съобщения за решения по преценка необходимостта от ОВОС по силата на чл.93, ал. 8 от ЗООС и решения по ОВОС съгласно чл. 99, ал. 12 от същия закон загубили правно действие

  • Съобщение за загуба на правно действие на Решение по ОВОС №ВА – 1/2011 г. Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ – Варна СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение по ОВОС №ВА – 1/2011 г. за „одобряване“ на инвестиционно предложение  за „Изграждане на ветроенергиен парк “Безмер”, състоящ се от 32 вятърни генератора, в поземлени имоти №№ 010036, 010037, 010069, 018100, 018013, 017064, 023032, 018066, 018027, 024078, 024028, 017047, 023038, 023112, 024083, 024020, 009006, землище с. Безмер; № 008089, землище с. Мали извор, и №№ 102022, 107013, 105035, 108003, 059017, 054009, 059045, 054013, 060029, 059069, 053033, 051017 и 060001, землище гр. Тервел, общ. Тервел, област Добрич, с възложител “Енергия Безмер” ООД, гр. София с технически параметри: номинална мощност  2,0 – 2,5  MW; височина на кулата до 105 м; диаметър на ротора до 100 м постановено на 15.04.2011 г. РИОСВ – Варна информира за извършена проверка по чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда относно реализацията на горецитираното инвестиционно предложение. При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.Съгласно изискванията на чл. 99, ал. 12 от ЗООС, Решение по ОВОС №ВА – 1/2011 г. е загубило правното си действие. Изтеглете тук

  • Съобщение за загуба на правно действие на Решение по ОВОС №ВА – 3/2015 г. Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ – Варна СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение по ОВОС №ВА – 3/2015 г. за „одобряване“ на инвестиционно предложение  “Интермодален терминал Варна“ на територията на гр. Варна, с възложители: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, Държавно предприятие “пристанищна инфраструктура” и ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” с местоположение- Зона 1 – ДП „ПИ”- пристанищна територия  – поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.1510.6,   10135.3514.389,  10135.3514.387 и Зона 1а – НК „ЖИ”- гарова зона – ПИ с идентификатори: 10135.3514.348,  10135.1510.50,  10135.1510.51,   10135.1510.4,  10135.1510.48,  10135.1510.47, землище на град Варна, община Варна. РИОСВ – Варна информира за извършена проверка по чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда относно реализацията на горецитираното инвестиционно предложение. При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. Съгласно изискванията на чл. 99, ал. 12 от ЗООС, Решение по ОВОС №ВА – 3/2015 г. е загубило правното си действие.  Изтеглете тук