Съобщения за Становища и Решения по преценка от Екологична оценка съгласно чл.88,ал.6 от ЗООС загубили правно действие

Съобщение за загуба на правно действие на Становище по екологична оценка №ВА – 1/2012 г.

            Във връзка с изискванията на чл. 88, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ – Варна СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за “изграждане на складова база за промишлени стоки” в поземлен имот № 021012 с площ 12.800 дка, начин на трайно ползване “нива”, осма категория при неполивни условия, местност “Дядо Бацова нива”, землище с. Слънчево, община Аксаково, област Варна е издадено Становище по екологична оценка №ВА – 1/2012 г. за „съгласуване на плана“ постановено на 04.04.2012 г.

           РИОСВ – Варна информира за извършена проверка по чл. 88, ал. 6 от ЗООС „Становището или решението по ал. 1 губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план или програма, което се установява с проверка от компетентния орган по околна среда“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на становището няма одобрен Подробен устройствен план по реда на ЗУТ.

           Съгласно изискванията на чл. 88, ал. 6 от ЗООС, Становище по екологична оценка №ВА – 1/2012 г. е загубило правното си действие.

Моля изтеглете файла