Утвърдени бюджети на РИОСВ – Варна

Нa основание чл. 93 от Закона за публичните финанси РИОСВ – Варна публикува утвърден бюджет за: