Важно

 РИОСВ-Варна създаде нов електронен адрес с наименование annex7@riosv-varna.org във връзка с публикувано в Държавен вестник бр.30 от 31.03.2020 г. изменение на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Задължителна е разпоредбата за лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 и получателите на отпадъци в случаите, когато не се изисква нотификация, да изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща не по-късно от деня на натоварване, копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12.

В случаите на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01) или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), заедно с Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, се изпраща и декларация по образец съгласно Приложение № 51 от Наредба № 1, с която се декларира, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.

За целите на осъществяване на ефективен контрол, следва да се изпращат и копия на договорите по чл.18 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.

ВАЖНО!

РИОСВ-Варна създаде електронен адрес с наименование movement-document@riosv-varna.org във връзка с изпълнение на задълженията на инспекцията като контролен орган по Регламент (ЕО) № 1013/2006 за превози (с местоназначение територията на РИОСВ-Варна), подлежащи на нотификационна процедура. С цел получаване на информация преди началото на всеки превоз на отпадъци, след получаване на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване, лицата следва да изпращат до РИОСВ-Варна по електронна поща копие на попълнен формуляр по Приложение IБ на Регламент (ЕО) № 1013/2006.