Процедури извършвани на основание Закона за биологичното разнообразие

Издаване на регистрационен документ за екземпляри от видове по чл. 70, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР – дв 77/2002 г.);

Обявяване и заличаване на вековни дървета;

Разпореждане с намерени мъртви или ранени екземпляри от приложение № 3 на ЗБР /чл. 39 на ЗБР/;

Становище във връзка Наредба № 8 / 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със ЗБР за животинските и растителни видове от приложение №3, за животинските видове от приложение №4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение №3 и приложение №4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение №5;

Процедури съгласно Заповед № РД-361/09.04.2004 г. за определяне режимите, реда и условията за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете: лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia)

Обявяване и промени в защитените зони

Закон за биологичното разнообразие и подзаконовите нормативни документи към него: Правилник за дейността на спасителните центрове /ДВ бр. 14/2004 г./, Заповед № РД-242/14.03.2003 г. за определяне на местата, изпълняващи функции на спасителни центрове;
Наредба №4/08.07.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за  въвеждане на не местни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата;

Наредба №5/01.08.2003 г.  за условията и реда за разработване на планове за действие на растителни и животински видове;
Наредба № 8/12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със ЗБР за животинските и растителни видове от приложение №3, за животинските видове от приложение №4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение №3 и приложение №4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение №5;

Наредба №14/27.10.2005 г.  за условията и реда за издаване на разрешителни за  въвеждане на не местни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане;
Заповед № РД-361/09.04.2004 г.  за определяне режимите, реда и условията за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете: лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia) /на основание чл. 42, ал. 2, във връзка с чл. 41, ал. 2, т. 3 и 5 от ЗБР/;

Заповед № РД-09-138(РД-266) 19.03.2003 г. на МЗГ и МОСВ за въвеждане на режими и условия за опазване и регулирано ползване на есетровите видове риби от приложение №4 към ЗБР /на основание чл. 42, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗБР/; 1. Издаване на регистрационен документ за екземпляри от видове по чл. 70, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР – дв 77/2002 г.)

 • На регистрация подлежат всички екземпляри от видове по чл. 70, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), с изключение на:
 • хранителни продукти от тях;
 • видовете, предмет на Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за лечебните растения;
 • цветни мутациина видовете птици и изкуствено получени хибриди от орхидеи по чл. 70, т. 2, които не притежават естествената окраска на дивите форми;
 • дребни кожени изделия;
 • безгръбначни животни;
 • внесени екземпляри, определени със заповед на Министъра на ОСВ, които са лична собственост или съпружеска имуществена собственост.
 • Регистрацията се извършва с документ, издаден от регионална инспекция по околната среда и водите – Варна, на основание чл. 91 от ЗБР,  по постоянния адрес на собственика на екземпляра – физическо лице, или по седалището, съответно адреса на управлението, на собственика на екземпляра – юридическо лице.
 • За откриване на процедура за издаване на регистрационен документ за екземпляри от видове по чл. 70, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, собственикът в 15-дневен срок от придобиването на екземпляра или в 40 дневен срок от получаване на поколение от видове по чл. 70, т. 1 и 2 внася в РИОСВ-Варна следните документи /чл. 92 от ЗБР/:

Заявление – по образец получен на административно гише, с данни за:
– име и ЕГН – за физически лица, а за юридически лица – наименование, седалище и БУЛСТАТ;
– данни за екземпляра – вид и състояние (жив, мъртъв, част от екземпляр или продукт);
– адрес на отглеждане – при придобиване на жив екземпляр;
– начин на придобиване – внесен, закупен, разменен, дарен, размножен на затворено, намерен.

Към заявлението се прилага ако има такъв/:
– оригинален документ за регистрация, издаден от регионалната инспекция по околната среда и водите – при покупка на вече регистриран по чл. 91 екземпляр;
–   документ за произход /разрешително по CITES, разрешително от МОСВ за ползване на изключения по чл. 48, документ за закопуване по чл. 108, протокол на РИОСВ и други/;
–  начин на маркировка на екземпляра /ако има такава – ЗБР предвижда издаването на наредба, която да урежда търговията, етикирането и маркирането на екземпляри, вкл. месо, хайвер, семена, лечебни препарати, облекла, аксесоари, обувки и др. изделия от видовете по чл. 70, т. 1и 2 / ;
– оригинално разрешително или друг документ за улавяне или убиване на екземпляра от природата, предвиден в нормативен акт и доказващ законността на придобиването на екземпляра.

 • Екземпляри от видове по чл. 70, т. 1, за които е издадено разрешително за внос, и тези по чл. 70, т. 1 и 2, за които има оригинално разрешително за износ, издадено от страна на износител, след влизане в сила на този закон, се регистрират служебно от регионалните инспекции по околна среда и водите без постъпки на собственика по реда на чл. 92;
 • РИОСВ-Варна издава документа за регистрация /регистрационна карта/ в срок до 5 работни дни от постъпване на документацията по чл. 90, ал. 3 и в срок до 20 работни дни при необходимост от проверка за уточняване на вида или обстоятелствата по придобиването на екземпляра, след което писмено уведомява лицето, че документът е изготвен.
 • Регистрационните карти биват  два вида /по образец/:

Регистрационна карта- 1 се използва при регистриране на единични екземпляри (независимо от вида и таксономичната група), които са  недвусмислено маркирани или екземпляри, които имат характерен индивидуален (естествен или придобит) белег, който ги отличава от други екземпляри от същия вид.

Регистрационна карта – 2 се използва при регистрация на група екземпляри, които са във възраст или размер, при които е невъзможно индивидуално маркиране по недвусмислен начин. След достигане на възраст или размер, при който екземплярите могат да бъдат маркирани и това се извърши от собственика се прилага Регистрационна карта – 1.

Забележка: Собственикът на регистриран екземпляр е длъжен писмено да уведоми РИОСВ-Варна при:
– промяна на обстоятелства, свързани с екземпляра – смяна на собственика, смяна на адреса на отглеждане на жив екземпляр, смърт, унищожаване, кражба или изгубване на екземпляра;
– унищожаване, повреждане, изгубване или кражба на документа за регистрация на екземпляра 2. Обявяване и заличаване на вековни или забележителни дървета

 • процедура за обявяване на вековно или забележително дърво за защитено, се открива след постъпване в РИОСВ-Варна, на предложение за обявяването му. Предложението трябва да съдържа по възможност следната информация: вид, обиколка и възраст на дървото; място и собственост на земята,  където то се намира.
 • Ако предложението е постъпило от името на собственика на земята, където се  намира дървото, от РИОСВ се прави проверка на място за потвърждаване на информацията за вид, обиколка и възраст на дървото като се съставя констативен протокол.
 • Ако предложението е постъпило от името на лице, което не е собственик на земята, където се намира дървото, същото се съгласува със собственика:
  – при несъгласие с предложението, процедурата се прекратява.
  – при съгласие, РИОСВ прави проверка на място за потвърждаване на информацията за вид, обиколка и възраст на дървото като се съставя констативен протокол.
 • след извършване на проверката, на база направените констатации, Директорът на РИОСВ-Варна и лицето – собственик на имота, подписват протокол, в който се посочват местонахождението и характеристиките на дървото – вид, възраст, височина и други особености, неговото състояние и необходимите поддържащи мерки, както и задълженията на собственика за опазване на обекта.
 • Протоколът и скица за местонахождението на дървото се изпращат в Министерството на околната среда и водите, където Министърът издава заповед за обявяване на дървото за защитено, която се обнародва в “Държавен вестник”.
 • За обявените защитени дървета в РИОСВ-Варна се води регистър.

Забележка:  Собствениците на дървета, обявени за защитени, са длъжни:
1.  да ги опазват от унищожаване или увреждане;
2.  да уведомяват съответната регионална инспекция по околната среда и водите за настъпили промени в състоянието на обекта;
3.  да съгласуват със съответната регионална инспекция по околната среда и водите дейностите, необходими за поддържане или възстановяване на състоянието на обекта;
4.  да осигуряват достъп на представители на регионалната инспекция по околната среда и водите до имота за извършване на проверки по състоянието на защитените дървета. Унищожени, изсъхнали или не възстановимо увредени защитени дървета се заличават по реда на обявяване на дърветата за защитени, след постъпване на сигнал в РИОСВ-Варна или направени констатации при контролна проверка. 3. Разпореждане с намерени мъртви или ранени екземпляри от приложение № 3 на ЗБР /чл. 39 на ЗБР/

 • Лице, което е намерило ранен или мъртъв екземпляр, без умисъл е ранило или убило екземпляр от животински вид от приложение № 3, е длъжно при спазване на разпоредбата на чл. 38, ал. 1, т. 5 да уведоми за това най-близката регионална инспекция по околната среда и водите или държавно лесничейство.
 • По преценка на регионалната инспекция по околната среда и водите или държавното лесничейство и в зависимост от състоянието му екземплярът:

1.  се пуска на свобода в подходящ район;
2.  се изпраща за лечение или отглеждане в спасителен център, ветеринарна клиника или зоологическа градина;
3.  се предоставя на научна организация или училище или природонаучен музей за изследване или попълване на учебни сбирки;
4.  се оставя на мястото, където е намерен или убит.

 • За разпореждането с екземпляра се съставя протокол, който се изпраща в Министерството на околната среда и водите, в 10 – дневен срок от датата на съставянето му.

Забележка: за животинските видове от приложение № 3 се забраняват:

 • всички форми на умишлено улавяне ли убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;
 • преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;
 • унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени, разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;
 • увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция;
 • вземане на намерени мъртви екземпляри;
 • притежаване, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;
 • препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница,, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Забраните са валидни за всички жизнени стадии от развитието на животните.

 • в случая със заболяването “птичи грип” разпореждането е съгласно заповедите дадени от министъра на ОСВ.

 4. По Наредба № 8 / 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за  животинските и растителни видове от приложение №3, за животинските видове от приложение №4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение №3 и приложение №4 и за използване на неселективни уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение №5, РИОСВ извършва проверка на обстоятелствата и дава становище на Министъра на околната среда и водите по подадено в Министерството заявление и приложенията към него при издаване на разрешително на основание на чл. 49, ал. 1 от ЗБР.

 • За издаване на разрешително за изключение от забраните  посочени в чл. 2, т. 1,2,4,5 и 6 от Наредба № 8 за:
  1. видове от приложение № 3 към ЗБР;
  2. животинските видове от приложение № 4 към ЗБР, с изключение на видовете риби и ловните видове;
  3. видовете птици по чл. 45 от ЗБР, срещащи се в диво състояние на територията на Република България, становището се дава в срок до 10 работни дни от постъпването на документите в РИОСВ-Варна.
 • В случаите на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 /за предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък, гори, води, рибарници и други имоти/ в зависимост от целта на исканото изключение, в 7-дневен срок от получаване на заявлението и приложенията към него в РИОСВ-Варна, директорът на РИОСВ-Варна назначава комисия в състав: председател – представител на РИОСВ, и членове – по един представител на съответното кметство, община, държавно лесничейство или държавна дивечовъдна станция и на заявителя.  При извършване на проверката комисията може да изиска допълнителни данни от заявителя, както и да привлича независими експерти за изясняване на данните и обстоятелствата, съдържащи се в заявлението.

 Комисията извършва проверка на обстоятелствата по заявлението и приложенията към него и в срок до 15 работни дни след назначаването изготвя протокол с предложение до министъра на околната среда и водите:
1. да издаде разрешително при определени условия, посочени в протокола;
2. да откаже издаването на разрешително въз основа на посочени в протокола мотиви за това. 5. Процедури съгласно Заповед № РД-361/09.04.2004 г. за определяне режимите, реда и условията за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете: лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia)

 • Периодът за събиране от природата и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермено отглеждане е от 10 май до 30 юни включително като минималният размер на събираните, изкупуваните и изнасяните охлюви и черупки от тях е 28 мм в диаметър.
 • Лицата, които изкупуват охлюви с цел търговия, включително изнасяне през граница, са длъжни:
 • Да организират пунктове за изкупуване на охлюви, оборудвани със:
 • хладно помещение за съхранение на живи охлюви;
 • подходящ амбалаж за съхранение и транспорт на живите охлюви – дървени касети или плетени полиетиленови  чували “тип гаци”;
 • калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви с диаметър на отворите 28 мм.
 • в срок до 1 май на текущата година да уведомяват писмено РИОСВ за местонахождението и отговорниците на пунктовете.
 • да връщат незабавно в природата маломерните охлюви.
 • В срок до 25 април на текущата година лицата, отглеждащи охлюви във ферми, трябва да декларират наличните количества в РИОСВ, след което РИОСв извършва проверка на място и съставя протокол.
 • В срок до 5 юли на текущата година износителите трябва да декларират писмено в РИОСВ всички количества изкупени охлюви, които не са изнесени в периода 10 май – 30 юни и мястото на съхранението им, след което РИОСв извършва проверка на място и съставя протокол.
 • След 30 юни на текущата година МОСВ издава удостоверения за износ на охлюви при условията на ПМС № 233 от 2000 г. (ДВ, бр. 93 от 2000 г., изм. и доп.), въз основа от протокола от проверката на РИОСВ.