Доклади за оценка на степента на въздействие върху околната среда (ДОВОС)

Доклади за: оценка на въздействие върху околната среда (ДОВОС)

Достъпът до докладите, чиито срок на публикуване е изтекъл, може да се получи по реда на  Закона за достъп до обществена информация – за помощ използвайте следната връзка: ЗДОИ – РИОСВ-Варна

  • На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен обществен достъп за период 30 календарни дни преди срещата за общественото обсъждане за запознаване на обществеността на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26754 до доклад за ОВОС с приложения: преработено задание, нетехническо резюме и  оценка по чл. 99а от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ за   ИП  „Инсталация за безотпадна технология за солно-кисело разлагане на фосфорит за получаване на фосфорна киселина и дикалциев фосфат  и монтаж на оборудване за сушене и гранулиране на фосфатни торове с маркировка „ЕО ТОР“  в поземлен имот №20482.505.548, площ 27 490 кв. м, /площ по нотариален акт 27 529 кв. м/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, землище на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител: ‘‘Технофос‘‘ ЕАД. Съобщението за обществен достъп и изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 30 дни считано от 26.05.2020г.  (публикувано на 26.05.2020г.).