Pешения по чл. 31, ал. 10 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 20, ал.1 от Наредбата

 

 

2020 година

РЕШЕНИЕ № ВН 26-ПР- ОС /2020 г.  Възложител: “БОЯНА АГРО” ООД, с адрес: гр. Добрич, бул. “Добричка Епопея” №10 /Дата на публикуване:  17.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 25-ПР- ОС /2020 г.  Възложител: ET “ФАНИ 21-ЕРТАН ВЕЖДИЕВ”, с адрес: с. Оброчище, община Варна /Дата на публикуване:  17.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 24-ПР- ОС /2020 г.  Възложител: “ЗЪРПОИРОИЗВОДСТВО СУВОРОВО” ООД , адрес: гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” 1 /Дата на публикуване:  16.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 23-ПР- ОС /2020 г.  Възложител: “АГРО ПОА ИНВЕСТ” АД, с адрес: гр. Сливен, ул. “Стефан Караджа”  №5 /Дата на публикуване:  16.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 22-ПР- ОС /2020 г.  Възложител:  ЕТ „АРЕТ-ПЕТЪР ПЕТРОВ”, адрес: гр. Варна, ул. “Братя Миладинови” № 27. an. 1. ет. 3  /Дата на публикуване:  15.07.2020/

РЕШЕНИЕ № ВН 21-ПР- ОС /2020 г.  Възложител: Петров, с адрес: гр. Варна  /Дата на публикуване:  15.07.2020/

 

2019 година

РЕШЕНИЕ № ВН 15-ПР- ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 25.09.2019 г

РЕШЕНИЕ № ВН 14-ПР- ОС /2019 г.

Дата на публикуване: 05.09.2019 г

 

2017 година

РЕШЕНИЕ № ВН 8  ПР – ОС /2017г.

Дата на публикуване: 28.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ № ВН 7  ПР – ОС /2017г.

Дата на публикуване: 23.03.2017 г.

2016 година

РЕШЕНИЕ № ВН 12  ПР – ОС /2016г.

Дата на публикуване: 15.06.2016 г.

РЕШЕНИЕ № ВН 9  ПР – ОС /2016г.

Дата на публикуване: 26.02.2016 г.

РЕШЕНИЕ № ВН 8  ПР – ОС /2012г.

Дата на публикуване: 26.02.2016 г.

2012 година

РЕШЕНИЕ № ВН 2  ПР – ОС /2012г.

Дата на постановяване: 20.12.2012 г.

РЕШЕНИЕ № ВН 1  ПР – ОС1 /2012г.

Дата на постановяване: 29.11.2012 г.

РЕШЕНИЕ № ВН 1  ПР – ОС /2012г.

Дата на постановяване: 11.10.2012 г.

2011 година

РЕШЕНИЕ № ВН 3 – ПР – ОС /2011г.

Дата на постановяване: 20.05.2011 г.

РЕШЕНИЕ № ВН 5 – ПР – ОС /2011г.

Дата на постановяване: 16.03.2011 г.

РЕШЕНИЕ № ВН 1 – ПР – ОС /2011г.

Дата на постановяване: 09.03.2011 г.

РЕШЕНИЕ № ВН 2 – ПР – ОС /2011г.

Дата на постановяване: 02.03.2011 г.

2009 година

РЕШЕНИЕ № ВН 26 – ПР – ОС /2009г.

Дата на постановяване: 16.12.2009 г.

РЕШЕНИЕ № ВН 25 – ПР – ОС /2009г.

Дата на постановяване: 16.12.2009 г.

РЕШЕНИЕ № ВН 24 – ПР – ОС /2009г.

Дата на постановяване: 16.12.2009 г.

РЕШЕНИЕ № ВН 23 – ПР – ОС /2009г.

Дата на постановяване: 08.12.2009 г.

РЕШЕНИЕ № ВН 22 – ПР – ОС /2009г.

Дата на постановяване: 10.12.2009 г.

РЕШЕНИЕ № ВН 21 – ПР – ОС /2009г.

Дата на постановяване: 17.11.2009 г.

На основание чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  26 август 2009 г. Решение № ВН 20 – ПР-ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се постановява: Да се извърши оценка на степента на въздействие на ПУП за поземлен имот  № 216019, земеделска територия с начин на трайно ползване – изоставена нива, шеста категория, с площ 2,000 дка, местност “Каба мал”, землище на с. Долище, община Аксаково, област Варна, с цел преотреждане за “жилищно строителство”, с възложител – ПАРУШ ИВАНОВ БАНЧЕВ. С настоящето решение се преценява, че реализацията на ПУП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Батова”, код BG 0002082 и  защитена зона “Долината на река Батова”, код BG. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ПУП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад.
Решението се намира в РИОСВ -Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  17 август 2009 г. Решение № ВН 19 – ПР-ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се постановява: Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение /ИП/ за поземлен имот № 44882.15.22, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за електроенергийно производство, с площ 6,400 дка, с цел преотреждане за „вятърна електроцентрала”, местност “Долапйолу”, землище на с. Ляхово, община Балчик, област Добрич, с възложител – „ВИНДФЕРМ БАЛЧИК 2”. С настоящето решение се преценява, че реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Батова”, код BG 0002082 и  защитена зона “Долината на река Батова”, код BG. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад.
Решението се намира в РИОСВ -Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  17 август 2009 г. Решение № ВН 18 – ПР-ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се постановява: Да се извърши оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение /ИП/ / за поземлен имот № 44882.11.26, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за електроенергийно производство, с площ 6,400 дка, с цел преотреждане за „вятърна електроцентрала”, местност “Бекчи ач”, землище на с. Ляхово, община Балчик, област Добрич, с възложител – „ВИНДФЕРМ БАЛЧИК 1”. С настоящето решение се преценява, че реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Батова”, код BG 0002082 и  защитена зона “Долината на река Батова”, код BG 0000102. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад.
Решението се намира в РИОСВ -Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  17 август 2009 г. Решение № ВН 17 – ПР-ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се постановява: Да се извърши оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение /ИП/ за поземлен имот № 44882.14.80, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за електроенергийно производство, с площ 6,400 дка, с цел преотреждане за „вятърна електроцентрала”, местност “Чалъ гьолджук”, землище на с. Ляхово, община Балчик, област Добрич, с възложител – „ВИНДФЕРМ БАЛЧИК 1” ООД. С настоящето решение се преценява, че реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Батова”, код BG 0002082 и  защитена зона “Долината на река Батова”, код BG. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад.
Решението се намира в РИОСВ -Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  20 август 2009 г. Решение № ВН 16 – ПР-ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се постановява: Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение /ИП/ за поземлен имот № 025012, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, десета категория, с площ 20,004 дка /съгласно представена скица за имота с № Ф02372/22.05.2009 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Аксаково/, с цел преотреждане за „фотоволтаична централа”, местност “Бостан алча”, землище на с. Новаково, община Аксаково, област Варна, защитена зона “Батова”, код BG 0002082 и защитена зона „Долината на река Батова”, BG 0000102, с възложител – „КРЕАТИВ ИНВЕСТ ГРУП” ООД. С настоящето решение се преценява, че реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Батова”, код BG 0002082 и защитена зона „Долината на река Батова”, BG 0000102. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад.
Решението се намира в РИОСВ -Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  12 август 2009 г. Решение № ВН 15 – ПР-ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с, което се постановява: Да се извърши оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „Изграждане на мидени ферми в акваторията на Черно море” с площ общо 1000 дка. Инвестиционното предложение попада в част от Черно море, защитена зона “Калиакра”, код BG 0002051 и защитена зона “Комплекс Калиакра”, код BG 0000573, с възложител – “ЕЙМ” ООД. С настоящето решение се преценява, че реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове птици, предмет на опазване взащитена зона “Калиакра”, код BG 0002051 и защитена зона “Комплекс Калиакра”, код BG 0000573. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад. Решението се намира в РИОСВ-Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  10 август 2009 г. Решение № ВН 14 – ПР-ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което се постановява: Да се извърши оценка на степента на въздействие на ПУП за поземлен имот №  000197, земеделска територия с начин на трайно ползване – пасище, мера, трета категория, с площ 30,027 дка, с цел преотреждане за “жилищно строителство”, землище на с. Крумово, община Аксаково, област Варна, защитена зона “Суха река”, с код BG с код BG 0000107, с възложител – Тодор Димитров Митев. С настоящето решение се преценява, че реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове,предмет на опазване в защитена зона “Суха река”, с код BG 0000107. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад.
Решението се намира в РИОСВ -Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  02 юли 2009 Решение № ВН 12 – ПР-ОС/2009. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с което се постановява : Да се извърши оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 119014, земеделска територия с начин на трайно ползване – пасище, мера, пета категория, с площ 5,001 дка, местност “Варненски път”, землище на с. Долище, община Аксаково, област Варна, с цел преотреждане за “жилищно строителство”, с възложител – “ФИОРЪС” ООД.
С настоящето решение се преценява, че реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона “Батова”, код BG 0002082 и защитена зона “Долината на река Батова”, с код BG 0000102. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад.
Решението се намира в РИОСВ -Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  25 юни 2009 Решение № ВН 11 – ПР-ОС/2009. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с което се постановява : Да се извърши оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 089016, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, трета категория, с площ 26,800 дка, местност “Новата кория”, землище на с. Николаевка, община Суворово, област Варна, с цел преотреждане за „фотоволтаична централа”, с възложител – „ФВ ПАРК НОВАТА КОРИЯ” ЕООД.
С настоящето решение се преценява, че реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона “Суха река”, код BG 0000107. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад.
Решението се намира в РИОСВ -Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  30 април 2009 Решение № ВН 10 – ПР-ОС/2009. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с което се постановява : Да се извърши оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 024036, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, десета категория, с площ 5,638 дка, местност “Голям маджар”, землище на с. Ново Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, с цел преотреждане за „вилно строителство”, с възложител – Анета Атанасова Никифорова.
С настоящето решение се преценява, че реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона “Комплекс Камчия”, код BG 0002045, и защитена зона „Камчия”, код BG 0000116. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад.
Решението се намира в РИОСВ -Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  29 април 2009 Решение № ВН 9 – ПР-ОС/2009. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с което се постановява : Да се извърши оценка степента на въздействие на ПУП-ПЗ за поземлен имот №65543.15.29, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, с площ 14.122 дка, землище на с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич, с цел отреждане за жилищни нужди, с възложител – ВИВИАНА ВЛАДИМИРОВА СТАВРЕВА.
С настоящето решение се преценява, че реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона “Калиакра”, код BG0002051. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад.
Решението се намира в РИОСВ -Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  09 април 2009 Решение № ВН 8 – ПР-ОС/2009. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с което се постановява : Да се извърши оценка степента на въздействие на ПУП за поземлен имот  № 061068, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, осма  (24,395) и шеста (1,604) категория, с площ 25,999 дка, местност “Перчемлията”, землище на с. Кичево, община Аксаково, област Варна, с цел преотреждане за “жилищно строителство”, с възложител – “ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ” ООД.
С настоящето решение се преценява, че реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона “Батова”, код BG 0002082. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад.
Решението се намира в РИОСВ -Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  01 април 2009 Решение № ВН 7 – ПР-ОС/2009. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с което се постановява : Да се извърши оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 025009, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, десета категория, с площ 4,799 дка, местност “Голям маджар”, землище на с. Ново Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, с цел преотреждане за „жилищно строителство”, с възложител – Димитър Георгиев Байлов.
С настоящето решение се преценява, че реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона “комплекс Камчия”, код BG 0002045 и „Камчия” с код BG 0000116. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад.
Решението се намира в РИОСВ -Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  06 март 2009 Решение № ВН 6 – ПР-ОС/2009. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с което се постановява : Да се извърши оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти № 067030, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, с площ 7,111 дка, местност “Дана боан”, землище на с. Климентово, община Аксаково, област Варна, с цел преотреждане за “жилищно строителство”, с възложител – “Мериленд порт” ООД.
С настоящето решение се преценява, че реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона “Батова”, код BG 0002082. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад.
Решението се намира в РИОСВ -Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  06 март 2009 Решение № ВН 5 – ПР-ОС/2009 за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с което се постановява : Да се извърши оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти № 061130, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, с площ 24,806 дка, местност “Дана боан”, землище на с. Климентово, община Аксаково, област Варна, с цел преотреждане за “жилищни сгради”, с възложител – “Мериленд” ООД.
С настоящето решение се преценява, че реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона “Батова”, код BG 0002082. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад.
Решението се намира в РИОСВ -Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  20 февруари 2009 Решение № ВН 4 – ПР-ОС/2009 за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с което се постановява : Да се извърши оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти №05009.515.263 и №05009.515.301, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, с обща площ 14.024 дка, землище на с. Божурец, община Каварна, с цел отреждане за “жилищни нужди”, с възложител – КИРИЛ МАРИНОВ КАНДИЛАРОВ.
С настоящето решение се преценява, че реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона “Белите скали”, код BG0002097 и “Комплекс Калиакра”, с код BG0000573. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад.
Решението се намира в РИОСВ -Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  19 февруари 2009 Решение № ВН 3 – ПР-ОС/2009 за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с което се постановява : Да се извърши оценка степента на въздействие на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 024022, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, десета категория, с площ 5,000 дка, местност “Голям маджар”, землище на с. Ново Оряхово, община Долни чифлик, област Варна, с цел преотреждане за „жилищно и вилно строителство”, с възложител – Ивайло Стефанов Йотов.
С настоящето решение се преценява, че реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона “Комплекс Камчия”, код BG 0002045 и „Камчия”, код BG 0000116. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад.
Решението се намира в РИОСВ -Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 20 ал. ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  11 февруари 2009 Решение № ВН 2 – ПР-ОС/2009 за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с което се постановява : Да се извърши оценка степента на въздействие на ПУП за поземлен имот № 048085, с начин на трайно ползване – нива, трета категория, площ 7,001 дка, местност “Джемал Мезар”, землище на с. Яребична, община Аксаково, област Варна, с възложител – “ГЕОРГИОС МАНОЛИ И САНС” ЕООД.
С настоящето решение се преценява, че реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона “Батова”, код BG0002082. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад.
Решението се намира в РИОСВ -Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

На основание чл. 20 ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  съобщава за издадено на  15 януари 2009 Решение № ВН 1 – ПР-ОС/2009 за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с което се постановява : Да се извърши оценка степента на въздействие на ПУП за поземлен имот № 071099, земеделска територия с начин на трайно ползване – използваема ливада, трета категория, площ 3,000 дка, с цел отреждане на имота за “жилищно строителство”, землище на с. Николаевка, общ. Суворово, с възложител – “Уестърн ойл интернешънъл” ЕООД.
С настоящето решение се преценява, че реализацията на ИП има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона “Суха река” с код BG 0000107. Възложителят следва да представи оценка за степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на защитената зона във вид на доклад.
Решението се намира в РИОСВ -Варна, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на основание чл.20 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007г.) за 2008 г.