Списък на защитени територии във Варненска област

/Март 2014 г./

Защитена територия (ЗТ) Община

/землище/

Заповед за обявяване Площ Цел на обявяване – да се запазят:
 

І. Резервати (Р), поддържани резервати (ПР)

 Р “Камчия”  Д. Чифлик

Аврен

 

Зап. № РД-226/20.03.2009 г.

(в процес на актуализация)

 

8497.531

дка

редки и характерни растителни и животински  видове и стабилизиране екосистемата на заливната гора Лонгоза.
 ПР “Вълчи преход”  Д. Чифлик

с. Голица

Зап. № 371/15.10.1999 г.

(в процес на актуализация)

 439 дка типичните смесени буково-дъбови, буково-благунови и благуново-габърови насаждения.
 ПР “Киров дол”  Д. Чифлик

с. Солник

 

Зап. № 386/15.10.1999 г

(в процес на актуализация)

 

515 дка

типичната благуново-церово-букова гора.
 ПР “Върбов дол”  Дългопол

с. Аспарухово

 

Зап. № 385/ 15.10.1999 г.

(в процес на актуализация)

706 дка типичните смесени благуново-дъбови насаждения
 ПР “Калфата” Айтос Бс

Дългопол Вн

с. Поляците

 Зап. № 387/ 15.10.1999 г.

(в процес на актуализация)

 

469 дка

типичните смесени дъбово-благунови и букови насаждения
II Природни паркове (ПП)
 

ПП “Златни пясъци”

 

Варна, Балчик
с. Осеново,
с. Кранево

 

Зап.№РД-580/14.08.2001 г.

 

13207

дка

растителни и животински съобщества и характерни земни образувания и пейзажи
 

IІІ. Защитени местности (ЗМ).

ЗМ “Ракитник” Варна

кв. Галата

 

Зап.№РД-818/23.08.2002 г.

 

22 дка

местообитанията на много рядък и защитен вид – Ракитник.
ЗМ “Петрича” Белослав

с. Разделна

 

Зап.№РД-809/23.08.2002 г.

 

1269 дка

местообитания на редки грабливи птици и заб. ландшафт.
ЗМ “Славейкова  гора” Провадия

с. Славейково

Зап.№РД-810/23.08.2002 г. 735 дка местообитаниета на редки грабливи птици, дъбова гора.
ЗМ “Ятата” Белослав

с.Констонтиново

Зап.№РД-811/23.08.2002г 1540 дка местообитания на редки и застрашени видове птици.
ЗМ “Тулумова пещера” Дългопол

с. Арковна

Зап.№РД-812/23.08.2002 г. 30 дка местообитания на защитени видове, специфичен ландшафт
ЗМ“Аладжа манастир” Варна

кв. Виница

 

Зап.№РД-813/23.08.2002 г.

 

170 дка

редки растителни и животински  видове, забележителен ландшафт.
ЗМ “Снежанска кория” Провадия

с. Снежина

Зап.№РД-814/23.08.2002 г. 810 дка вековна дъбова гора – възраст 170 год.
ЗМ “Водениците” Дългопол

с. Сладка вода

с. Камен дял

 

Зап.№РД-815/23.08.2002 г.

 

450 дка

местообитания на редки и защитени видове птици, забележителен ландшафт.
ЗМ “Орлов камък“ Д. Чифлик

С. Гор. чифлик

 

Зап.№РД-816/23.08.2002 г.

 

4 дка

специфичен ландшафт, водопад, местообитание на грабливи птици.
ЗМ “Побити камъни”  

Белослав

Аксаково

14 групи

 

Зап.№РД-817/23.08.2002 г.

 

2533 дка

специфичен ландшафт, местообитанията на редки растителни и животински видове.
ЗМ “Лиман” Аврен

с. Близнаци

Зап.№РД-821/23.08.2002г 52 дка лимана, водолюбива растителност и местообитания
ЗМ “Преграда” Дългопол

с. Дебелец

Зап.№РД-823/23.08.2002 г. 35 дка насажденията от зимен дъб и благун на възраст 140-160г.
 

 

ЗМ “Казашко”

Варна

с.Казашко

с.Тополи

кв. Владиславово

 

Зап. № 49/15.02.1995 г

      2585.5 акв.9926.8

12512.3

дка

 

естествени местообитания на застрашени видове,

9926.8 дка акватория

ЗМ “Мочурището” Варна

с.Казашко

с.Тополи

кв. Владиславово

 

Зап.№РД-515/12.07.2007 г.

 

218.33 дка

ограничаване на антропогенното въздействие върху защитена местност “Казашко”
ЗМ ”Голямата канара”  

Провадия

с.Петров дол

 

Зап. № 213/ 05.04.1979 г.

 

330 дка

карстов каньон, местообитание на грабливи птици (египетски лешояд)
ЗМ “Рояшка скала”  

Дългопол

с. Рояк

 

Зап.№Д-1219/09.12.2005 г.

 

72 дка

Специфичен ландшафт и местообитания на растителни и животински видове
ЗМ “Голямо и малко було”  

Ветрино

с. Невша

 

Зап.№РД–231/14.04.2006 г.

 

1975 дка

Характерен ландшафт и местообитания на защитени растителни и животински видове.
ЗМ “Козя река” Дългопол

с. Аспарухово

 

Зап.№РД–37/30.05.2006 г.

 

1209 дка

Характерен ландшафт и местообитания на защитени растителни и животински видове.
ЗМ “Горска барака” Долни Чифлик

с. Юнец

 

Зап.№РД–820/23.08.2002г

 

944 дка

Вековна благуново-горуново-буково семенна гора.
ЗМ “Дебелец” Дългопол

с. Поляците

Зап. № РД-532/12.07.2007 г. 605 дка Буферна зона на ПР”Върбов дол”
ЗМ “Дъбовете” Дългопол

с. Поляците

Зап. № РД-513/12.07.2007 г. 595 дка Буферна зона на ПР “Калфата”
ЗМ “Солник” Долни чифлик

с. Бърдарево

Зап. № РД-516/12.07.2007 г. 266 дка Буферна зона на ПР “Киров дол”
ЗМ “Михов дол” Долни чифлик

с. Горен чифлик

с. Голица

 

Зап. № РД-531/12.07.2007 г.

 

869 дка

Буферна зона на ПР “Вълчи преход”
ЗМ “Лонгоза” Аврен

Долни чифлик

 

Зап. №РД-523/12.07.2007 г.

 

2300 дка

 

Буферна зона на Р “Камчия”

ЗМ “Цар-Борисов лопен” Суворово

с. Чернево

 

Зап. № РД-565/16.07.2013 г.

 

74.560 дка

Опазване на раст. вид и неговото местообитание
ЗМ “Трижилкова метличина” Ветрино

с. Невша

 

Зап. № РД-473/28.05.2013 г.

 

168.712 дка

Опазване на раст. вид и неговото местообитание
ЗМ “Пробития камък-Цар Борисовия лопен” Провадия

с. Равна

 

Зап. № РД-476/28.03.2013 г.

 

799.779 дка

Опазване на раст. вид и неговото местообитание
ЗМ “Наделенолистно великденче”  

Девня

 

Зап. № РД-569/17.07.2013 г.

 

225.05 дка

Опазване на раст. вид и неговото местообитание
 

ІV. Природни забележителности (ПЗ).

ПЗ “Горна и долна  капладжа”  

Белослав

 

Зап. № 37/11.01.1968 г.

 

80

 

характерен обект /пещера/, важен за науката и културата.
ПЗ “Находище на бял оман”  

Д. Чифлик

с. Детелина

 

Зап. № 853/10.08.1983 г.

 

20 дка

местообитание на рядко срещано лечебно растение, записано в ЧК на РБ.
ПЗ “Находище на урумово лале” Суворово

с. Чернево

 

Зап. № 689/22.07.1987 г.

 

5 дка

местообитание на много рядък и защитен вид
 

ПЗ “Куза скока”

Дългопол

с. Лопушна

 

Зап. № 1801/26.07.1961 г.

 

1 дка

характерен обект /водопад/, важен за науката и културата.
 

ПЗ “Сини вир”

Дългопол

с. Дебелец

 

Зап. № 37/11.01.1968 г.

 

4 дка

характерен обект /водопад/, важен за науката и културата.
 

ПЗ “Чудните скали”

 

Дългопол

с. Аспарухово

 

Зап. № 1869/17.02.1949 г.

Зап. № 1379/05.08.1960 г.

 

125 дка

специфичният ландшафт, местообитанията на редки растителни и животински видове.

В Област Варна се намират общо 40 защитени територии (ЗТ), както следва:

1 бр. резерват (Р)     8497.531 дка
4 бр. поддържани резервата (ПР)   2129 дка
1 бр. природен парк (ПП)   13207 дка
28 бр. защитени местности (ЗМ) 30813.731 дка
6 бр. природни забележителности (ПЗ) 235 дка
ОБЩА ПЛОЩ на Защитени територии 54882.262 дка