Архив на издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

2021 година

РЕШЕНИЕ No ВА 212-ПР2021  за инвестиционно предложение за разширение на съществуващ център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства по КККР на град Варна /дата на публикуване 29.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 211-ПР2021  за инвестиционно предложение за „Изваждане на обекти за обществено обслужващи и складови дейности” в землището на кв. Виница, гр. Варна /дата на публикуване 29.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 210-ПР2021  за инвестиционно предложение за „Изграждане на път”, изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, в землището на село Калиманци, община Суворово /дата на публикуване 29.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 209-ПР2021  за инвестиционно предложение за „Промяна в технологията на преработка на сурово краве мляко в съществуваща мандра/цех с допълване на техника за масло и сметана и увеличаване капацитета на преработка на мляко“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 39061.22.21, землище село Котленци, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 22.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 208-ПР2021  за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на търговски комплекс“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.3513.1964, район „Младост“, гр. Варна /дата на публикуване 21.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 207-ПР2021  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на поливна система за напояване на зърнени и фуражни култури“ в местностите „Корията“ и „Сухата река“, землище село Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна /дата на публикуване 21.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 206-ПР2021  за инвестиционно предложение “Строително – ремонтни дейности па рейдова кула и административна сграда, с цел разполагане на комуникационно-информационен център”, Пристанище Варна – Изток, район “Одесос”, гр. Варна  /дата на публикуване 17.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 205-ПР2021  за инвестиционно предложение за газифициране на съществуващи казани за варене на ракия в имот с пл. № 1017, масив 28, с. Бранище. общ. Добричка  /дата на публикуване 17.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 204-ПР2021  за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на сграда със смесено предназначение” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.3511.578, район „Младост”, гр. Варна /дата на публикуване 17.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 203-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за преработка и съхранение на земеделска продукция” по КККР на гр. Каварна /дата на публикуване 17.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 202-ПР2021  на инвестиционно предложение за Водовземане от съществуващ водоизточник – тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 35064.10.93 по КККР на гр. Каварна /дата на публикуване 16.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 201-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения за захранване с природен газ на имоти в регулацията на гр. Генерал Тошево” /дата на публикуване 16.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 200-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на предприятие за производство на полуфабрикати, разфасовки, заготовки, сурово-сушени, варено-пушени и термични продукти от „червено” и „бяло” месо” с. Слънчево, общ. Аксаково /дата на публикуване 13.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 199-ПР2021  на инвестиционно предложение “Изграждане на комплекс от 30 бр. еднофамилни жилищни сгради” в УПИ I-115586, идентичен с ПИ 58445.115.568. урбанизирана територия, с площ 19335 кв.м, НТП “Ниско застрояване (до 10 m)”, местност “Корията”, с. Приселци, общ. Аврен, гр. Варна /дата на публикуване 09.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 198-ПР2021  на инвестиционно предложение за ИП “Разширение към съществуващо предприятие за преработка на животински субпродукти, изграждане на локална пречиствателна станция за производствени отпадъчни води и нов БКТП” гр. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване 08.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 197-ПР2021  на инвестиционно предложение “Изграждане на сграда за обществено обслужване, търговска сграда и паркинги” свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-592 „за автогара, бензиностанция и газостанция”, представляващ ПИ 10135.3516.197, урбанизирана територия, НТП “За автогара, автоспирка” и ПИ 10135.3516.198, урбанизирана територия, НТП “За бензиностанция, газостанция. метанстанция”, с обща площ 18704 кв.м. кв. 5, 26 м.р., гр. Варна /дата на публикуване 07.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 196-ПР2021  на инвестиционно предложение за Разширение на оранжериен комплекс за отглеждане на домати и краставици, местност „Зюмбилията”, землище на с. Църква, община Балчик, област Добрич /дата на публикуване 07.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 195-ПР2021  на инвестиционно предложение ИП за “Изграждане на търговски комплекс в ПИ 10135.4508.332 и улична регулация в ПИ 10135.4508.333″, урбанизирана територия, с обща площ 7454 кв.м. НТП „Нива”, район „Владислав Варненчик”. гр. Варна /дата на публикуване 06.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 194-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на ферма за отглеждане на животни-фазани и пъдпъдъци”, с капацитет до 1500 бр. животни, в ПИ 32860.24.10, горска територия, с плот 15359 кв.м. НТП “Просека“, с. Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна, свързано с изработване на ПУП-113 в обхвата на ПИ 32860.24.10, с цел отреждане на имота „за ферма за отглеждане на животни“ /дата на публикуване 06.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 193-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Увеличаване количествата на вече разрешени отпадъци – излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и уточняване вида на отпадъците, с които се извършват дейности по третиране преди предаване за последващо оползотворяване на територията на площадка с местонахождение: гр. Аксаково /дата на публикуване 03.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 192-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на складова база за съхранение и пакетиране на замразени храни и сушени подправки с производство на замразени храни в поземлен имот с идентификатор 37099.44.91 (стар номер 044091), с площ 5110 кв. м по КККР на село Кичево, община Аксаково /дата на публикуване 02.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 191-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на поливна система и водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение“ в ПИ №№ 30394.15.44 , 30394.15.45. стар идентификатор 30394.15.16, земеделска територия, с обща площ 78723 кв.м, НТП „Нива”, с. Захари Стояново, общ. Шабла, обл. Добрич /дата на публикуване 02.12.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 190-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Добавяне на два нови отпадъка с кодове и наименования: 13 07 03* – други горива (включително смеси) и 13 08 99* – отпадъци, неупоменати другаде, за извършване на дейност по оползотворяване с код R 13: „R 13 съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R 1- R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането” в сграда с идентификатор 10135.3514.267.18 (складово помещение No 6), с площ 113 кв.м. разположена на площадка в ПИ 10135.3514.267, урбанизирана територия, с площ 78442 кв.м. НТП “За складова база”, 3П3, район „Младост”, гр. Варна /дата на публикуване 19.11.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 189-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Оптимизиране и промяна на част от параметрите на „Ветроенергиен парк в група имоти в землищата на с. Кремена и с. Тригорци, община Балчик, област Добрич“ /дата на публикуване 17.11.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 188-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Промяна на Възложителя, оптимизиране и промяна на част от параметрите на “Ветроенергиен парк в група имоти в землището на с. Стражица, община Балчик, област Добрич” /дата на публикуване 17.11.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 187-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на обект – предприятие за производство на кулинарна продукция” в поземлен имот с идентификатор: 87518.23.18, по плана на с. Яребична, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 17.11.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 186-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Напояване на 449.10 дка земеделски земи в землището на гр. Генерал Тошево” с цел производство на селскостопанска продукция от съществуващо водовземно съоръжение, изходящо се в ПИ 14711.160.99, земеделска територия, с площ 16266 кв.м. НТП “Друг вид земеделска земя”, гр. Генерал Тошево, обл. Добрич /дата на публикуване 17.11.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 185-ПР2021  на инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на демонстрационно-обучителна фотоволтаична електроцентрала и БКТП”, свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхват ПИ 58654.6.104, земеделска територия, с площ 21883 кв.м. НТП “Неизползвана пива (угар, орница)”, с. Просечен, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 17.11.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 184-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на пет жилищни сгради за сезонно обитаване и ресторант със стаи за настаняване” в ПИ 86088.12.38 и ПИ 86088.12.70, УПИ П-38.70 “за жилищно строителство и обществено обслужване”, кв. 12, урбанизирана територия, с обща площ 6437 кв.м. НТП „Ниско застрояване (до 10 m)”. с. Юнец. общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване 12.11.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 183-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на система за капково напояване на лешникова градина” в ПИ 53182.49.5, земеделска територия, с площ 264771 кв.м. НТП „Изоставена орна земя”, с. Овчага, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване 12.11.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 182-ПР2021  на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на осем жилищни сгради“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 83404.20.30, по плана на село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване 11.11.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 181-ПР2021  на инвестиционно предложение за ИП “Отглеждане на риба” в яз. “Черковна”, Територия, заета от води и водни обекти, с площ 67016 кв.м, НТП “Язовир”, с. Черковна, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване 11.11.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 180-ПР2021  на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на обект за производство и реализация на пресни и замразени хлебни и сладкарски изделия, учебен център, шоурум, административни и жилищни сгради и изграждане на трафопост“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват ПИ 58445.3.307, земеделска територия, с площ 14962 кв.м. ПТП “Нива”, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 11.11.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 179-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на обект за рекреационни дейности към винарска изба „Салла естейт”, включваща магазин за продажби па вино на дребно, изложбена зала на ниво 1, ниво 2 и винотека” в ПИ 04457.9.261, урбанизирна територия, с площ 20839 кв.м, НТП „За стопански двор“, с. Блъсково. общ. Провадия /дата на публикуване 11.11.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 178-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на десет броя жилищни сгради” в ПИ №№: 87518.30.17, 87518.30.18, 87518.30.19, 87518.30.20, 87518.30.21, 87518.30.22, 87518.30.23, 87518.30.24, 87518.30.25, 87518.30.26, урбанизирана територия, с обща площ 9119 кв.м, ПТП „Нива”, с. Яребична, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 11.11.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 177-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за обществено обслужване, жилищно строителство и паркинг“ в УПИ V-224, кв. 5 по плана на ж.к.“Младост“ II м.р., град Варна, ПИ 10135.3512.1432, с площ 4037 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“ по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 11.11.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 176-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Промяна на количествата на отпадъци, приемани на площадка за дейности по третиране и добавяне за събиране и съхраняване на отпадъци с нови кодове“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.603.297, гр. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване 11.11.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 175-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Добив и първична преработка на варовици от находище „Петров дол“, в землище с. Петров дол, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване 11.11.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 174-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Водовземане на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-1 311  “Герганова-Малеевска” със система за капково напояване за поливане на лешникови насаждения в поземлен имот 65125.61.33. площ 13 898 кв. м /съгласно договор за доброволна делба 13 900 кв. м/, вид собств. частна, вид територия – земеделска, категория 4, HTI1 – друг вид трайно насаждение, стар номер 061033, м. Нови места, с. Садово, община Аврен, област Варна /дата на публикуване 11.11.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 173-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на комплекс курортни вили, бар и басейни“ в У ПИ 1-546, кв.243 (ПИ 39459.25.546) по плана на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 09.11.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 172-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Вътрешно преустройство и промяна предназначение на снек-бар с идентификатор № 10135.3515.1727.1.27 в дентални кабинети и салон за красота” находящ се в съществуваща многофамилна жилищна сграда в ПИ 10135.3515.1727, урбанизирана територия, с площ 599 кв.м. НТП “За друг обществен обект, комплекс”, район „Младост“, гр. Варна /дата на публикуване 26.10.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 171-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Преустройство и пристройка за разширение на краварник, изграждане на покривна фотоволтаична централа с мощност от 115,2 kWp върху покрива на сграда и закупуване на оборудване за нуждите на кравефермата”, с. Сърнец. общ. Тервел, обл. Добрич/дата на публикуване 25.10.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 170-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на сондаж (тръбен кладенец)–1 „Садово-Община Аврен” в поземлен имот с идентификатор: 65125.61.24, землище с. Садово, общ. Аврен, обл. Варна/дата на публикуване 19.10.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 169-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на клинична и вирусологична лаборатория на /СМДЛ/ „РАМУС” и “Блус Бар-Варна”, представляващи преустройство и смяна на предназначението на търговски площи”, гр. Варна /дата на публикуване 19.10.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 168-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 21912.183.3, землище гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване 18.10.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 167-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Увеличаване количеството на вече разрешени отпадъци и добавяне на нови отпадъци и нови дейности с отпадъци на съществуваща площадка за третиране на строителни отпадъци в ПИ 10135.4040.26, ЗПЗ, гр. Варна, м-ст „Трошеви ниви”, и извършване на дейности по съхраняване и рециклиране/възстановяване на други неорганични материали (влагане в производството на цимент) на отпадъци с код 19 12 09 – минерали (например пясък, камъни) в ПИ 10135.4040.27. ЗПЗ, град Варна, м-ст „Трошени ниви” /дата на публикуване 18.10.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 166-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури” в УПИ XXII-8, по плана на село Медово, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 15.10.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 165-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на шоурум” в ИП 72624.447.447, гр. Добрич /дата на публикуване 15.10.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 164-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Модернизиране на сграда за отглеждане на говеда чрез изграждане на навес-пристройка към съществуваща стопанска сграда с идентификатор 12173.501.308.12 в ПИ 12173.501.308, с площ 38695 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект” по КККР на с. Вранино, общ. Каварна /дата на публикуване 14.10.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 163-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен кладенец ТК-2 „БОРА-РВБ-Осеново” с цел водоснабдяване на жилищни сгради”, с. Осеново. общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 07.10.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 162-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) за Изграждане на сграда за търговска дейност и офиси” в ПИ 10135.3511.18, с площ 1822 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за друг вид застрояване” по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 07.10.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 161-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на неопасни отпадъци“ в гр. Варна /дата на публикуване 06.10.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 160-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на количествата на отпадъци с кодове: 20 01 36 и 16 06 01* на съществуващи площадки, в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.4507.318 и 1035.2551.544“ по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна /дата на публикуване 04.10.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 159-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) за “Увеличаване на количеството на образуваните и подлагани на предварително третиране на отпадъци, с код 19 12 08 и добавяне на нова дейност по балиране на генерираните технологични отпадъци, с код 19 12 12” в сортировъчен център за употребявани облекла, Южна промишлена зона (ЮПЗ), гр. Аксаково /дата на публикуване 28.09.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 158-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) за „Провеждане на защитни дейности по преоткосиране и стабилизеране на откосите на граничната зона между поземлен имот (ПИ) № 80861.6.221 и ПИ 80861.6.167“, по плана на с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 28.09.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 157-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка, монтиране на фотоволтаични модули на покрив, ново водовземно съоръжение, в поземлен имот с идентификатор: 44714.20.19 и хидромелиоративно съоръжение“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 44714.20.19, 44714.20.25, 44714.20.17, 44714.20.16, 44714.20.13 и 44714.20.12, землище с. Люляково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич /дата на публикуване 24.09.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 156-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане па площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинствата” в ПИ № 72624.619.430, урбанизирана територия, с площ 3981 кв.м. НТП “За друг вид отпадъци”, кв. 40, УПИ II, жк. „Балик-Йовково-юг”,гр. Добрич /дата на публикуване 21.09.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 155-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Отглеждане на риба по рециркулационен метод“ в съществуващи сгради находящи се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 21912.157.595, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Долни чифлик и изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор: 21912.157.595, в гр. Долни чифлик /дата на публикуване 21.09.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 154-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на домати и краставици и изграждане на сондаж” в ПИ 54145.41.1, земеделска територия, с площ 5300 кв.м. НТП “Изоставена орна земя”, местност “Воденицата“, с. Осеново. общ. Аксаково. обл. Варна /дата на публикуване 21.09.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 153-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на газово стопанство и площадков газопровод за захранване на дестилационна инсталация” , по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 17.09.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 152-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на сграда за търговия и обществено обслужване” в УПИ I- 99, кв. 16, идентичен с ПИ 10135.2569.99, урбанизирана територия, с площ 1767 кв.м. НТП “За курортен хотел, почивен дом“, район “Приморски”, гр. Варна /дата на публикуване 16.09.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 151-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Животновъдна ферма”  по плана на село Изворник, общ. Вълчи дол /дата на публикуване 14.09.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 150-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на група от две жилищни сгради. 4 бр. самостоятелни гърговски обекта и два трафопоста” /дата на публикуване 14.09.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 149-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ” в УПИ III-541 в кв. 79 по плана на гр. Аксаково /дата на публикуване 13.09.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 148-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) за „Рехабилитация на разпределителен топлопровод от отклонение за комплекс “Орхид хилс'” до отклонение за детска градина „Делфинче” и изграждане на разпределителни топлопроводи и топлопроводни отклонения до всички входове на новите строежи в имоти с идентификатори 10135.3511.1389 и 10135.3511.1390 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 10.09.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 147-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на две сгради със смесено предназначение'”, по плана на „Паркова зона”, район „Вл. Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване 10.09.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 146-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) за “Водовземане с обем от 36 000 куб. м на година от повръхностен воден обект – Язовир „Плачи дол 1”, з-ще с. Плачи дол, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 10.09.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 145-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) за „Изкореняване, презасаждане, изграждане на подпорна стена и система за капково напояване на трайни насаждения – винени лозя”  землище гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна /дата на публикуване 10.09.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 144-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение  в УПИ I-1424,1425 (ПИ 10135.3511.1554), кв. 17 по плана на ж.к. “Възраждане” – IV микрорайон, район „Младост”, гр. Варна /дата на публикуване 09.09.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 143-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на автосервиз и паркинг за тежкотоварни автомобили”,  с. Тополи, общ. Варна /дата на публикуване 07.09.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 142-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения от десертни лозя, капково напояване, монтиране на система против слана, закупуване на техника и обурудване и изграждане на фотоволтаична централа“ в поземлени имоти (ПИ) №№ 06104.17.60, 06104.17.61, 06104.17.95 и 06104.17.94, землище село Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 01.09.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 141-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Промяна предназначение и реконструкция на етаж от административна сграда в медицински център” находят се в сграда с идентификатор 10135.73.164.6. район “Владислав Варненчик”. гр. Варна /дата на публикуване 31.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 140-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за обществено обслужване – общежитие от апартаментен тип“ в УПИ XXVIII-1792, кв. 38, по плана на ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна /дата на публикуване 31.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 139-ПР2021  на инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на обект за преработка на мляко от собствено производство и съхранение на млечни продукти” в У ПИ ХII-178, с площ 1019 кв.м. кв. 18 по КККР на с. Ветрино. общ. Ветрино. обл. Варна /дата на публикуване 30.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 138-ПР2021  на инвестиционно предложен не за “Ремонт на съществуващо и изграждане на ново котелно, закупуване на автоматизирана машина за пръскане в оранжерийно производство, закупуване и монтаж на система за преработка и дезинфекция на дренажни поливни води” /дата на публикуване 27.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 137-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъден обект и доилна зала”, по плана на село Воднянци, общ. Добричка /дата на публикуване 27.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 136-ПР2021  на инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на тръбопровод с помнена станция”, с. Щипско. общ. Вълчи дол. обл. Варна /дата на публикуване 27.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 135-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка-навес за съхранение па селскостопанска продукция и инвентар с поставени фотоволтаици на покрива и изграждане на ново водовземно съоръжение в ПИ 81219.25.9 и хидромелиоративно съоръжение-резервоар за вода”, с. Чернооково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич /дата на публикуване 27.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 134-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на силозна складова база за съхранение на зърно, склад за семена, препарати за растителна защита и торове, офис сграда с лаборатория, кантар, мобилна бензиностанция /дизелова колонка/ и трафопост, предвижда сe водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец”, с. Слънчево, м-ст Ергенлък, общ. Аксаково /дата на публикуване 25.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 133-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изкореняване, презасаждане, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване на трайни насаждения-винени лозя”, с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 24.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 132-ПР2021  на инвестиционни предложение за ИП “Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци”, гр. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 24.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 131-ПР2021  на инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на жилищен комплекс”, район “Приморски”, гр. Варна /дата на публикуване 24.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 130-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец и увеличаване на площите за нопояване на земеделски култури от 18.25 дка на 105 дка, в землището на село Селце, общ. Каварна /дата на публикуване 24.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 129-ПР2021  на инвестиционно предложение за изграждане на „Общежитие“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.4024.82, местност „Боклук тарла“, гр. Варна /дата на публикуване 24.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 128-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на траурна зала”, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ I-131, кв. 365. идентичен с ПИ 07598.365.1. урбанизирана територия, с площ 12406 кв.м. НТП „Гробищен парк”, гр. Бяла, общ. Бяла. обл. Варна /дата на публикуване 24.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 127-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.4021.64, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна /дата на публикуване 20.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 126-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Извършване на дейности по предварително третиране (трошене с мобилна трошачка) и рециклиране на строителни отпадъци” в ПИ с идентификатор 37099.47.85 по КККР на с. Кичево. общ. Аксаково, област Варна /дата на публикуване 19.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 125-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на магазин със смесено предназначение” по плана на гр. Провадия /дата на публикуване 19.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 124-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на цех за производство на кашкавал и ЛПСОВ”, което е свързано с изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 14667.40.141, земеделска територия, с площ 1920 кв.м, НТП „Нива”, с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя в устройствена зона „Пп“ с конкретно предназначение на имота „за производствена и складова дейност” /дата на публикуване 18.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 123-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Увеличаване на количеството на отпадък – излезли от употреба губи, с код 16 01 03 от 10т на 100т“ в поземлен имот с идентификатор: 72709.502.387, местност „Абоба“, село Тополи, общ. Варна /дата на публикуване 17.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 122-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка-навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, с поставени фотоволтаици на покрива и изграждане на ново водовземно съоръжение в ПИ 36467.189.190 и хидромелиоративно съоръжение-резервоар за вода“ с цел капково напояване на етерично маслени култури и билки в ПИ 36476.189.190, земеделска територия, с площ 80006 кв.м, НТП “Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“ и ПИ №№ 36467.189.7, 36467.189.2, земеделска територия, с обща площ 957114 кв.м. НТП „Нива“, с. Кардам, общ. Генерал Тошево. обл. Добрич /дата на публикуване 17.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 121-ПР2021  на инвестиционно предложение за Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка – навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар с поставени фотоволгаици на покрива, ново водовземно съоръжение /дата на публикуване 16.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 120-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Водовземане от нов тръбен кладенец ТК „Раковски – Бончев 61″ /дата на публикуване 16.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 119-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Монтаж на допълнително оборудване в Инсталация за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури“ в поземлен имот с идентификатор 61741.18.17 по КККР на с. Разделна, общ. Белослав /дата на публикуване 13.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 118-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на група от жилищни сгради – 12-15 жилищни сгради, басейн вътрешни алеи, озеленяване и облагородяване на имота”, в ПИ 54145.2.725. земеделска земя, с начин на трайно ползване „пасище”, по КККР на с. Осеново. общ. Аксаково. обл. Варна /дата на публикуване 09.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 117-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение в УПИ 1-32, гр. Варна /дата на публикуване 06.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 116-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на търговска и офис сграда в У ПИ III-711 (ПИ 10135.4510.711 по КККР на гр. Варна) /дата на публикуване 06.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 115-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение”  /дата на публикуване 05.08.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 114-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за промишлено водоснабдяване на цех за производство на екструдирани храни и противопожарни цели в силозно стопанствo” /дата на публикуване 2.8.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 113-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на автоматизирани поливни системи за напояване на земеделски култури, а именно: централна пивотна система и поливна система с разпръсквачи” в землището на с. Щипско, община Вълчи дол /дата на публикуване 30.07.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 112-ПР2021  на инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на сграда със смесено предназначение” в ПИ 10135.4022.60, урбанизирана теритотрия. с площ 902 кв.м, НТП ..Нива”, идентичен с УПИ VI-62, кв. 1. район ..Владислав Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване 28.07.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 111-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на открит паркинг за коли и камиони'” в УПИ XLIII-593, 594, 595, 599, кв. 32 по плана на ЗПЗ, район „Владислав Варненчик“, град Варна /дата на публикуване 28.07.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 110-ПР2021  на инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на нова сграда на детска градина № 48 “Ран Босилек” , по плана на с. Тополи, общ. Варна /дата на публикуване 27.07.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 109-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Разширение на курортно-туристическа база” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00789.203.204, по плана на село Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна /дата на публикуване 27.07.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 108-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на 4 бр. жилищни сгради в затворен комплекс, офиси, детска градина, занималия, аптека, магазин, склад за хранителни стоки и подземни и надземни гаражи” в ПИ 10135.2039.191. урбанизирана територия, с площ 18098 кв.м, НТП „Нива”, район „Приморски“, местност „Таушан тепе“, гр. Варна /дата на публикуване 26.07.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 107-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.1508.81 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 23.07.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 106-ПР2021  на инвестиционно предложение предложение за “Изграждане на сграда със смесено предназначение” в ПИ 10135.4022.60. урбанизирана теритотрия. с площ 2398 кв.м, НТП „Нива“, идентичен с УПИ IX-1, кв. 3, район “Владислав Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване 21.07.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 105-ПР2021  на инвестиционно предложение предложение за „Изграждане на сондаж” в ПИ 37099.31.138. земеделска територия, с площ 1593 кв.м, ПТП “Нива”, с. Кичево. общ. Аксаково, обл. Варна, с цел добив на подземни води за напояване на земеделски култури в ПИ 37099.31.137 и ПИ 37099.31.138 /дата на публикуване 20.07.2021г./

РЕШЕНИЕ No ВА 104-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на разпределителни топлопроводи и топлопроводни отклонения”, гр. Варна/дата на публикуване 19.07.2021г.

РЕШЕНИЕ No ВА 103-ПР2021  на инвестиционно предложение “Изграждане на укрепително съоръжение и сграда със смесено предназначение“ в УПИ XXV-170, 542, кв. 6. идентичен с ПИ 10135.2563.1885, урбанизирана територия, с площ 2220 кв.м. НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, район „Приморски“, гр. Варна /дата на публикуване 19.07.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 102-ПР2021  на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на автоцентър, работилница за възобновяване (рециклиране) на автомобилни части и агрегати, търговски комплекс, заведение за общественно хранене (снек бар), зарядна станция за зареждане на електрически автомобили за общественно ползване и трафопост”/дата на публикуване 15.07.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 101-ПР2021  на инвестиционно предложение касаещо „Изграждане на сграда със смесено предназначение”/дата на публикуване 14.07.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 100-ПР2021  на инвестиционно предложение „Ремонт, реконструкция и смяна предназначението на съществуващ склад в доилна зала и мандра“ в ПИ 03602.115.32, урбанизирана територия, с площ 5533 кв.м, НТП „За стопански двор“, с. Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна /дата на публикуване 13.07.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 99-ПР2021  на инвестиционно предложение “Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.4021.66, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна /дата на публикуване 13.07.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 98-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) за обработване на площи с лавандулови насаждения с отработена лавандулова маса получена от дестилацията на лавандула /дата на публикуване 13.07.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 97-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по събиране и временно съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), и увеличаване на площта на коята ще се извършват дейностите с отпадъци“ в ПЗ „Север“, гр. Добрич /дата на публикуване 09.07.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ПИ – 1/2021г.   за предварително изпъление на РЕШЕНИЕ No ВА 96-ПР2021 необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за “Изграждане на необходимото оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци, разрешени за оползотворяване в пещ 7 към на Инсталация за производство на циментов клинкер”, „Обособяване на нова площадка за приемане с ЖП транспорт и съхранение на алтернативни горива“ и „Реконструкция и модернизация на система за подаване на алтернативни горива към пещ 7 на Инсталация за производство на циментов клинкер“ в ПИ с идентификатор №20482.305.87 по КККР на град Девня, Община Девня, област Варна /дата на публикуване 09.07.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 96-ПР2021  на инвестиционно предложение разгледано в неговата цялост за,, Изграждане на необходимото оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци, разрешени за оползотворяване в пещ 7 към на Инсталация за производство на циментов клинкер”, „Обособяване на нова площадка за приемане с ЖП транспорт и съхранение на алтернативни горива” и „Реконструкция и модернизация на система за подаване на алтернативни горива към пещ 7 на Инсталация за производство на циментов клинкер” в ПИ с идентификатор №20482.305.87 по КККР на град Девня, Община Девня, област Варна /дата на публикуване 07.07.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 95-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране и временно съхраняване на строителни и зелени отпадъци“ в УПИ III-182016, кв. 365 по плана на гр. Бяла, обл. Варна, свързано с изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ III-182016. кв. 365 по плана на гp. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 06.07.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 94-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на десет броя къщи за гости“ в поземлен имот с идентификатор: 83017.503.3112, гр. Шабла и изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за по-горе цитирания имот, в гр. Шабла /дата на публикуване 05.07.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 93-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на 28 бр. жилищни сгради и трафопост“ в поземлени имоти с идентификатор 04426.78.30, 04426.78.32 и 04426.78.33, урбанизирана територия, с обща площ 32654 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект”, местност „До село“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, свързано с изработване на ПУП-ПРЗ с цел урегулиране на имотите и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“ /дата на публикуване 28.06.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 92-ПР2021  на инвестиционно предложение „Разширение на изградената газоразпределителна мрежа на гр. Аксаково в урбанизирана територия“ /дата на публикуване 25.06.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 91-ПР2021  на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на пет жилищни сгради“ в село Климентово, общ. Аксаково. обл. Варна /дата на публикуване 25.06.2021г. /

РЕШЕНИЕ N ВА – 1 / 02.08.2021 за поправка на фактическа грешка на Решение РЕШЕНИЕ No ВА 90-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на пет водовземни съоръжения – тръбни кладенци (ТК) в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 39493.28.38, 39493.9.11, 39493.4.24, 39493.5.100 и 39493.15.14 с цел напояване на земеделски култури“, в същите ПИ, землище с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич /дата на публикуване 02.08.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 90-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на пет водовземни съоръжения – тръбни кладенци (ТК) в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 39493.28.38, 39493.9.11, 39493.4.24, 39493.5.100 и 39493.15.14 с цел напояване на земеделски култури“, в същите ПИ, землище с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич /дата на публикуване 23.06.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 89-ПР2021  на инвестиционни предложения (ИП) за „Изграждане на смесена сграда с жилища, магазини, хотел и подземен гараж”/дата на публикуване 15.06.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 88-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на шест двуетажни жилищни сгради с подземен паркинг за целогодишно обитаване и водоснабдяване чрез съществуващ сондаж”/дата на публикуване 15.06.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 87-ПР2021  на инвестиционно предложение за с „Изграждане на две водовземни съоръжения за добив на подземни води с цел напояване на лешникови насаждения ” в ПИ № 53182.49.1 и ПИ № 53182.49.2 по КККР на с. Овчата, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване 14.06.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 86-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно еко селище за отдих“, състоящо се от преместваеми постройки на обслужващи сгради за хранене и търговия, както и сгради за отдих, с общ брой тридесет постройки, в поземлен имот с идентификатор 65259.501.68, с площ 7079 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Средно застрояване от 10 до 15 м“ по плана на село Самотино, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 31.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 85-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на двадесет броя еднофамилни двуетажни жилищни сгради, една многофамилна триетажна жилищна сграда и трафопост“ свързано с изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ по отношение на ПИ 10135.2623.8882, урбанизирана територия, с площ 8981 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m), CO „Горна трака“, район „Приморски“, гр. Варна /дата на публикуване 31.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 84-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за производство на храни от животински произход – обект за преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти“ в УПИ XXIV-311. кв. 49. по плана на село Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна /дата на публикуване 27.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 83-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изфаждане на нова работна сграда и доставка, и монтаж на технологично оборудване за подово (волиерно) интензивно отглеждане на кокошки носачки с капаците! 100 000 броя птици”, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка /дата на публикуване 26.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 82-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Монтаж на 7 броя газови отоплителни водогрейни котлета в работни помещения за интензивно отглеждане на свине майки, 3 броя малки газови отоплителни водогрейни котлета в склад за дезинфектанти и увеличаване на производствения капацитет на съществуващ фуражен цех” на територията на свинекомплекс Брестак /дата на публикуване 25.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 81-ПР2021  на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на мандра”, с. Воднянци, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 21.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 80-ПР2021  на инвестиционно предложение свързано с реконструкция на линейни съоръжения на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия в обхвата на въздушна електропроводна линия /дата на публикуване 21.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 79-ПР2021  на инвестиционно предложение свързано с обособяване на площадка за дейности по събиране и временно съхранение на отпадъци от пластмаса в ПИ 39127.14.66. с. Кочмар, общ. Тервел /дата на публикуване 21.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 78-ПР2021  на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на тръбен кладенец” /дата на публикуване 21.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 77-ПР2021  на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на 6 бр. сгради от лек тип за сезонно ползване” /дата на публикуване 21.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 76-ПР2021  на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на жилищни сгради” в гр. Варна /дата на публикуване 21.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 75-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на ресторант със стаи за гости над него, три двуетажни къщички и една едноетажна къща – бунгало в поземлен имот с идентификатор 83017.506.122 по КККР на гр. Шабла /дата на публикуване 20.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 74-ПР2021  на инвестиционно предложение Изграждане на площадка за дейности по временно съхранение, подготовка за повторна употреба на дрехи втора употреба, балиране/ уплътняване на отпадъци от облекла и текстил в ЗПЗ-Варна, ПИ № 10135.4510.802 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 19.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 73-ПР2021  на инвестиционно предложение „Изграждане на Логистичен център – складова база за промишлени стоки“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67489.65.8. с площ 23 дка, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. Слънчево, общ. Аксаково /дата на публикуване 19.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 72-ПР2021  на инвестиционно предложение “Изграждане на складова база за съхранение на употребявани дрехи в ПИ 10135.4507.288 по КККР на гр. Варна” /дата на публикуване 18.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 71-ПР2021  на инвестиционно предложение „Изграждане на сграда със смесено предназначение в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4022.117, с площ 3863 кв. м, идентичен с УПИ VI-5, кв. 4 по плана на местност „Караулницата“, район „Владислав Варненчик“, община Варна /дата на публикуване 14.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 70-ПР2021  на инвестиционно предложение  свързано с „Подготовка за повторна употреба – преглед и сортиране на употребявани облекла и текстилни материали в съществуващи халета, разположени в ПИ № 67489.1.13 (образуван от 001013), с площ 6.195 дка с трайно предназначение урбанизирана територия, местност „Старо село“, в землището на с. Слънчево, община Аксаково /дата на публикуване 14.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 69-ПР2021  на инвестиционно предложение за изграждане на автосервиз, автоморга, паркинг и склад, свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 58503.175.854, гр. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване 10.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 68-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на шест жилищни сгради”, по една във всеки от новообразуваните УПИ, във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.5.200, с площ 6894 кв.м, находящ се в местност „Каваците“, землище на с. Приселци, общ. Аврен /дата на публикуване 05.05.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 67-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци, в това число разкомплектоване на ИУМПС, подготовка за повторна употреба, разглобяване на ИУЕЕО, сортиране и рязане на ОЧЦМ и балиране на пластмаса, хартия, картон и опаковки“, Северна Промишлена зона, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване 29.04.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 66-ПР2021  на инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на автогара“, район „Младост“, гр. Варна /дата на публикуване 29.04.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 65-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за обществено обслужване – магазин на един етаж“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3512.265, с площ 4000 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“ по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 28.04.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 64-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Ферма за отглеждане на животни““, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, по КККР на с. Радан войвода, община Вълчи дол, обл.Варна /дата на публикуване 23.04.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 63-ПР2021  на инвестиционно предложение за ИП „Облагородяване на достъпа до рибарско селище “Карантината“, изграждане на образователно-информационен център в УПИ I – “за рибарско селище” и изграждане на зони за спорт в УПИ II – “за рибен ресторант” и УПИ III – “за информационен център”, кв. 4, кв. „Аспарухово“, гр. Варна /дата на публикуване 23.04.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 62-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец-1 „Орех 8-Щипско“ за добив на подземни води“ в ПИ с идентификатор 84022.11.199, землище с. Щипско, общ. Вълчи дол, с цел напояване на земеделски куртури, в ПИ с идентификатори: 84022.11.146, 84022.11.148 и 84022.11.195, местност „Дядобанковата могила“, землище с. Щипско, общ. Вълчи дол /дата на публикуване 21.04.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 61-ПР2021  на инвестиционно предложение за  „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Долни чифлик – Старо Оряхово“ в поземлен имот № 21912.111.671, по КВС на гр. Долни чифлик /дата на публикуване 19.04.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 60-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Обособяване на обект за извършване на дейности по третиране на отпадъци – съхраняване, смилане/раздробяване, сушене и рециклиране“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.603.366, гр. Добрич и за „Временно съхраняване на отпадъци“ в ПИ с идентификатор: 72624.603.12, гр. Добрич /дата на публикуване 19.04.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 59-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на център за иновационен туризъм и релаксация в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39493.12.68, с площ 2000 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно ползване „Нива“ в землището на с. Крапец, общ. Шабла /дата на публикуване 19.04.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 58-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъден обект” в УПИ I-23 и II-23, кв. 7, по плана на с. Балик, общ. Тервел, обл. Добрич /дата на публикуване 14.04.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 57-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на смесена cграда с три подземни етажа и хранителен магазин“ в УПИ VIII-231 „за смесено предназначение“, идентичен с ПИ 10135.2562.279, с площ 3324 кв.м, урбанизирана територия, НТП „Високо застрояване (над 15 m)“, район „Приморски“, гр. Варна /дата на публикуване 09.04.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 56-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на административна сграда“ в поземлен имот с идентификатор: 20482.505.526, Промишлена зона-Юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна /дата на публикуване 09.04.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 55-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Продължаване на добива на пясък от находище Маница“ в землището на гр. Варна, общ. Варна /дата на публикуване 09.04.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 54-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по третиране/рециклиране на строителни отпадъци, дървен отпадък, метален скрап и гуми”  Западна промишлена зона (ЗПЗ), бул. „Вл. Варненчик” № 281, гр. Варна /дата на публикуване 07.04.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 53-ПР2021  на инвестиционно предложение за изграждане на „Ремонт и реконструкция на съществуващи рибарници с цел риборазвъждане в ПИ №24102.37.198, ПИ №24102.38.197 и водовземане от Дуранкулашко езеро в землището на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич” /дата на публикуване 07.04.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 52-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци, в това число рязане на катализатори и смилане и хомогенизиране на получените отпадъци от предварителното третиране на катализаторите, разкомплектоване на ИУМПС, подготовка за повторна употреба, разглобяване на ИУЕЕО, сортиране и рязане на ОЧЦМ и балиране на пластмаса, хартия и картон и опаковки” в парцел № 085027 по парцелния тлан на стопанския двср на гр. Игнатиево, община Аксаково с площ 1155 кв.м. /дата на публикуване 07.04.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 51-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Обект за производство на занаятчийска бира” в съществуваща сграда с идентификатор 35064.501.1517.1, по КККР на гр. Каварна /дата на публикуване 05.04.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 50-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, опаковки (метални, хатиени, картонени и пластмасови) и предварително третиране (сортиране и рязане) на ОЧЦМ” в гр. Добрич /дата на публикуване 01.04.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 49-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на склад за авточасти и сондаж“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4507.194, с площ 3157 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, находящ се в местност „Атанас Тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване 30.03.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 48-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение /тръбен кладенец/“Христо Недков – Стожер“ за напояване на ябълкова и орехова градини, в поземлени имоти, землище с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 30.03.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 47-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на нова сграда за Детска градина №10 „Слънчице“, с административен адрес ул. „Даскал Димитър Попов“ № 1, гр. Добрич /дата на публикуване 26.03.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 46-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец – 1 „Георгиев-Крапец“ за напояване на земеделски култури (пипер/’ в поземлени имоти с идентификатори: 39493.17.6, 39493.17.22, 39493.17.124 и 024029, землище с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич /дата на публикуване 26.03.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 45-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) свързано с обединяване, преустройство и промяна предназначението на търговски обекти с идентификатори 10135.1504.38.2.15 и 10135.1504.38.2.16, разположени в партерния етаж (подблоковата част) на многофамилна жилищна сграда, попадаща в кв. 427, по плана на 4-ти м.р. гр. Варна, в амбулатория за дентална практика /дата на публикуване 25.03.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 44-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Производство на кулинарна продукция и печива – хлебни и сладкарски малотрайни и трайни изделия“ в УПИ XXIV-1219, 1236, кв. 41, по плана на ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване 25.03.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 43-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Площадка за третиране на отпадъци – център за търговска дейност с ОЧЦМ, събиране, транспортиране, временно съхраняване на опасни и неопасни отпадъци в това число – НУБА, гуми, масла опаковки и др., разкомплектоване на ИУМПС, разглобяване на ИУЕЕО и склад за части повторна употреба” в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич /дата на публикуване 23.03.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 42-ПР2021  на инвестиционно предложение предложение „Извършване на дейности по третиране на текстилни отпадъци и на употребявани дрехи на площадка за дейности с отпадъци“ в УПИ XIV и XII, с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване 17.03.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 41-ПР2021  на инвестиционно предложение предложение „Изграждане и оборудване на цех Рендеринг“ в гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 15.03.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 40-ПР2021  на инвестиционно предложение предложение свързано с разделяне на част от ПИ с идентификатор 10135.513.100 на три нови УПИ – УПИ 1-100 „За плажни атракции, търговски обекти и озеленяване“, УПИ VI-100 „За КОО“ и УПИ VII-100 „За ресторант“, в гр. Варна /дата на публикуване 11.03.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 39-ПР2021  на инвестиционно предложение предложение за „Изграждане на търговска сграда” в УПИ Х-517,228 „за обществено обслужване”, с площ 11650 кв.м, кв. 70, по плана на жк. „Балик-Йовково”-Юг, гр. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване 09.03.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 38-ПР2021  на инвестиционно предложение предложение за „Изграждане на къмпинг за каравани, бунгала, офис и санитарни възли“ в село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 09.03.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 37-ПР2021  на инвестиционно предложение предложение за „Изграждане на нов кланичен пункт с транжорна и производство на колбаси“ в съществуваща сграда с идентификатор: 43997.99.3.2, находяща се поземлен имот с идентификатор: 43997 99 3, землище село Ловчанци, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 01.03.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 36-ПР2021  на инвестиционно предложение предложение за „Изграждане на открит и закрит манеж с конюшня, с цел разширяване и модернизиране на съществуваща база за отглеждане на коне“ в ПИ 04457.9.7, урбанизирана територия, с площ 18371 кв.м, НТП „За стопански двор“, с. Блъсково, общ. Провадия /дата на публикуване 25.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 35-ПР2021  на инвестиционно предложение свързано с промяна предназначението на самостоятелен обект – магазин с идентификатор 10135.5502.539.1.15, със застроена площ от 145,31 кв.м, находящ се в сграда изградена в УПИ X, кв. 8 по плана на 27-ми микро район на гр. Варна в амбулатория за специализирана медицинска помощ /дата на публикуване 24.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 34-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на сондаж (тръбен кладенец) за добив на подземни води в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32278.43.24, с площ 7038 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За складова база“, находящ се в местност „Клиса баир“, землище на гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна /дата на публикуване 23.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 33-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на 56 бр. еднофамилни сгради“ в ПИ 10135.5075.73 по КККР на град Варна, с площ 35 387 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), идентичен с УПИ I-23, кв. 76 (предишен идентификатор 10135.5075.23), местност „Карантината“, район „Аспарухово“, гр. Варна /дата на публикуване 23.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 32-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на магазин № 1 с идентификатор 10135.3511.591.1.78 в медико-дентален център“, с площ 154,50 кв.м, находящ като самостоятелен обект в съществуваща сграда в ПИ 10135.3511.591, урбанизирана територия, НТП „Комплексно застрояване“, район „Младост“, гр. Варна /дата на публикуване 22.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 31-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Промяна на параметрите на един вятърен генератор, касаеща номинална мощност от 1,5 MW на 2 MW, височина на кулата 78 м, диаметър на ротора 80 м“ в ПИ №23769.52.106, землище на село Дропла, община Балчик, област Добрич /дата на публикуване 19.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 30-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждането на три нови жилищни сгради и автосервиз в ПИ № 10135.3513.475 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 19.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 29-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на осем жилищни сгради” /дата на публикуване 18.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 28-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение /тръбен кладенец/ „Медекс- Слънчево“ за капково напояване на лозя и овощна градина“ в поземлен имот с идентификатор 67489.48.15, село Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 17.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 27-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на многофамилни жилищни сгради „Азур Премиум“, обменно бюро, фризьорски салон, аптека, магазини за хранителни и промишлени стоки, ресторант-пицария, спортен център, басейни, подземни гаражи и паркинги“ в ПИ 10135.2569.334, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-114,230 „за жил. сгради и ТП“ и УПИ V-230 „за жил. сгради и ТП“, кв. 24, с обща площ 9884 кв.м, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“, район „Приморски“ гр. Варна /дата на публикуване 17.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 26-ПР2021  на инвестиционно предложение за свързано с изграждане и експлоатация на “Работилница с площадка за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС и специализирана селскостопанска техника”, площадката ще бъде разположена на територията на бивш стопански двор, в ПИ 05061.210.17 по КККР на с. Божурово, община Добричка, област Добрич /дата на публикуване 17.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 25-ПР2021  на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на медицински център и промяна по време на строителството на многофамилна сграда” /дата на публикуване 16.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 24-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на жилищни сгради с подземни и надземни нива“ в поземлен имот № 10135.3513.1777, с площ 23407 кв. м, урбанизирана територия, НТП „за друг вид застрояване“, район “Младост”, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване 16.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 23-ПР2021  на инвестиционно предложение за изграждане на тръбен кладенец /ТК/-1 „Садово-Община Аврен“ в поземлен имот с идентификатор 65125.61.1, землище с. Садово, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 16.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 22-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Модернизиране на кравеферма чрез реконструкция и изграждане на пристройка за разширение на краварник” /дата на публикуване 11.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 21-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и търговия с авточасти – втора употреба за МПС” в гр. Варна /дата на публикуване 10.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 20-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на търговска сграда“ в УПИ XX „за търговия и обществено обслужване“, кв. 29, с площ 380 кв.м по плана на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 09.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 19-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на нов тръбен кладенец“ в ПИ 48828.501.114, урбанизирана територия, с площ 2067 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Могилище, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел напояване на селскостопански култури в ПИ с идентификатори № 48828.13.9 (част), №48828.13.56 (част) и №48828.18.1, с обща площ 65,911 дка, землище на с. Могилище, община Каварна /дата на публикуване 09.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 18-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Промяна на апартхотел в общежитие“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.529, с площ 2652 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“ по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 09.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 17-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за обслужващи дейности с трафопост и подземно застрояване“ в ПИ 10135.1507.1180, урбанизирана територия, с площ 1029 кв.м, НТП „Високо застрояване (над 15 m)“, район „Одесос“, гр. Варна /дата на публикуване 04.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 16-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци с капацитет 95 т/денонощие и 34000 т/годишно“ в ПИ №31005.15.51, площ 491 465 т2, стар № 000051, вид територия – урбанизирана, НТП – депо за индустриални отпадъци, землище с. Златина, община Провадия, област Варна /дата на публикуване 03.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 15-ПР2021  на инвестиционно предложение за изграждане на горски автомобилен път „Житница“ в района на дейност на териториално поделение ДГС ,Добрич“ с проектна дължина 2234 л.м., трета степен /дата на публикуване 02.02.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 14-ПР2021  на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на автосервиз, автомивка и бензиностанция“ свързано с изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 20482.501.2551, урбанизирана територия, с площ 2743 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с цел образуване на нов УПИ IX-2551 “за автосервиз, автомивка и бензиностанция“ /дата на публикуване 28.01.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 13-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Изграждане на сезонен хотел“ в УПИ XIX-633 /ПИ 39459.25.633/, с площ 2887 кв.м. кв. 253, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 28.01.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 12-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна на предназначение на Офис № 1 и Офис № 3“ в „Амбулатория за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ (АИГППСМП)” в жилищна сграда, в УПИ IX-15, 16, кв. 657, по плана на 6-ти м.р., район „Приморски“, гр. Варна /дата на публикуване 26.01.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 11-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води от съществуващ тръбен кладенец ТК-1 “Атанасова-Шабла“ (С-8х), с цел капково напояване на зеленчукова градина“ в ПИ 83017.37.25 и ПИ 83017.37.26, земеделска територия, с обща площ 51285 кв.м, НТП „Нива“, местност „Тарамбичовите градини“, гр. Шабла, обш. Шабла, обл. Добрич /дата на публикуване 26.01.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 10-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Разширение и изменение на пристанище за обществен транспорт с регионално значение “Одесос ПБМ-Варна”, свързано с изграждане на „Железопътна везна, промяна па групи от метални силози за зърно, от 10 бр. на до 12 бр. при запазващ се общ обем до 100 000 m3, ЖП коловоз за обслужване на ново силозно стопанство в имоти 10135.5501.356 и 10135.5501.156, събаряне и заличаване на 2 сгради, подкранов път в зоната на новата кейова стена, премахване на част от съществуваща кейова стена, промяна в дължината на новата стена с дължина на кейовия фронт от 220 на 221,15 м“ в поземлен имот с идентификатор 10135.5501.356 и прилежащата акватория на Варненско езеро, Южна промишлена зона, гр. Варна, обл. Варна /дата на публикуване 26.01.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 9-ПР2021  на инвестиционно предложение за „Изграждане на Магазин за хранителни и битови стоки тип „ЛИДЛ“, в УПИ XXXI – за стопанска дейност, кв. 6, по плана на гр. Провадия, СПЗ III етап /дата на публикуване 26.01.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 8-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на спортна площадка и ограда” в УПИ II -поща, квартал 24, гр. Игнатиево, общ. Аксаково /дата на публикуване 14.01.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 7-ПР2021  на инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ е идентификатор 12574.43.34 на КККР на гр.Вълчи дол с цел имота от нива да се отреди за инженерно — техническа инфраструктура” и „Изработване на проект за ПУП – ПП за изграждане на техническа инфраструктура извън урбанизираната територия на гр. Вълчи дол за захранване на въжена и снежна линия” в ПИ е идентификатор 12574.45.36 по КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна   /дата на публикуване 13.01.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 6-ПР2021  на инвестиционно предложение за “Разширение на кравеферма и изграждане на водопровод” свързано с изработване на проекти за Подробен устройствен план – План за застрояване по плана на гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич   /дата на публикуване 12.01.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 5-ПР2021  на инвестиционно предложение за изграждане на „Обект за преработка на риба и аквакултури“ в село Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване 11.01.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 4-ПР2021  на  инвестиционно предложение за “Изграждане на дентален център“ в ПИ 10135.2559.275, урбанизирана територия, с площ 2875 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, район „Приморски“, гр. Варна /дата на публикуване 06.01.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 3-ПР2021  на  инвестиционно предложение за „Пристройка, надстройка, реконструкция и фасадно оформление на онкологична болница- База 2“ в УПИ VII-1783, 2628 (ПИ 10135.5506.361), кв. 151, по плана на 24 м.р., кв. Аспарухово, гр. Варна /дата на публикуване 06.01.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 2-ПР2021  на  инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 39061.26.11, с площ 58253 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“, находящ се в местност „Костикгилер Кория“, с. Котленци, общ. Добричка, за напояване на селскостопанска продукция в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 39061.26.11, 39061.26.9 и 39061.26.51, с обща площ от 122,885 дка, находящи се в с. Котленци, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 05.01.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 1-ПР2021  на  инвестиционно предложение за „Поставяне на мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове” на площадка от 150 кв.м в ПИ с площ от 6000 кв.м, с № 67489.18.711 в землището на с. Слънчево, общ. Аксаково /дата на публикуване 05.01.2021г. /

2020 година

РЕШЕНИЕ No ВА 162-ПР2020  на  инвестиционно предложение за „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в село Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 04.01.2021г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 161-ПР2020  на  инвестиционно предложение за „Изграждане на овцеферма за 50 бр. овце заедно с подрастващите и млекосъбирателен пункт“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на УПИ I, кв. 31, по КККР на с. Кочмар, общ. Тервел и отреждането му за „животновъден обект-овчарник” /дата на публикуване 31.12.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 160-ПР2020  на  инвестиционно предложение за „Изменение на част от Апарткомплекс, в УПИ IX-6, кв. 334, 9 м.р., ул. „Баба Тонка” № 1, район „Одесос”, гр. Варна /дата на публикуване 29.12.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 159-ПР2020  на инвестиционно предложение за „Изграждане на две водовземни съоръжения“ в поземлен имот с идентификатор № 35376.110.27, площ 78,270 дка, вид територия – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, стар номер – парцел VIII- 5.6.26, квартал 33, село Калиманци, община Суворово, област Варна /дата на публикуване 22.12.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 158-ПР2020  на инвестиционно предложение за “Водовземане от действащ сондаж С-2х „Грийн парк”, с цел капково напояване на полски култури” в ПИ 62788.31.107, урбанизирана територия, с площ 48833 кв.м. НТП „Незастроен имот за жилищни нужди”, с. Рогачево. общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 21.12.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 157-ПР2020  на инвестиционно предложение за “Изграждане на ресторант” в У ПИ I-64, 69, 206, 207 (ПИ 10135.2569.305), “за обществено обслужване, озеленяване, спорт, атракции, ТП и КПС“, с площ 10854 кв.м, кв. 15, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна /дата на публикуване 17.12.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 156-ПР2020  на инвестиционно предложение за “Изграждане на магазин със склад“ в ПИ 10135.4508.208, урбанизирана територия, с площ 8961 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване 16.12.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 155-ПР2020  на инвестиционно предложение за „Изграждане на риборазвъдно стопанство” в ПИ 67739.31.220. с площ 221935 кв.м, с НТП „Язовир”, територия заета от води и водни обекти“, с. Снежина, общ. Провадия, обл. Варна /дата на публикуване 14.12.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 154-ПР2020  на инвестиционно предложение за “Разширение и изменение на площадка за добив на подземни богатства-пясъци” от находище „Калиманци” разположено в землището на с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 11.12.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 153-ПР2020  на инвестиционно предложение за „Изграждане на Детска градина”, в УПИ-IV „детска градина”, кв. 14, с. Изворско, община Аксаково /дата на публикуване 11.12.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 152-ПР2020  на инвестиционно предложение за “Изграждане на 5 бр. еднофамилни жилищни сгради“ в ПИ 58445.115.568. земеделска територия, с площ 19335 кв.м, НТП „Нива“, местност „Корията“, с. Приселци, общ. Аврен. обл. Варна /дата на публикуване 08.12.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 151-ПР2020  на инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по временно съхранение и балиране/уплътняване на битови отпадъци от облекла и текстил“ на площадка – склад № 1, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3514.238, гр. Варна /дата на публикуване 03.12.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 150-ПР2020  на инвестиционно предложение за “Монтаж на модулна станция за дизелово гориво за собствени нужди”, находяща се в местност „Под село”, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна/дата на публикуване 02.12.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 149-ПР2020  на инвестиционно предложение за „Изграждане на шоурум и склад за съхранение и ремонтна дейност на помпено оборудване, трафопост и паркинг” , район „Владислав Варненчик”р гр. Варна/дата на публикуване 01.12.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 148-ПР2020  на инвестиционно предложение за „Изграждане на модулна бензиностанция, офиси, складове, търговски комплекс и хотел“ в поземлен имот с идентификатор 32278.32.35, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 30.11.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 147-ПР2020  на инвестиционно предложение за „Изграждане на общо пет жилищни сгради, от които три жилищни сгради в поземлен имот (ПИ) № 07598.118.82 и две жилищни сгради в ПИ № 07598.118.83, урбанизирана територия, с обща площ 1578 кв. м, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на жилищна зона „Бяла река“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл.Варна /дата на публикуване 30.11.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 146-ПР2020  на инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) „Българево-Димов” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07257.22.45, землище с. Българево, общ. Каварна, с цел напояване на ПИ с идентификатори: 07257.22.43 и 07257.22.45, в землището на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване 27.11.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 145-ПР2020  на инвестиционно предложение за “Изграждане на модулна инсталация за светли горива и метален павилион за обслужващи дейности”, гр. Варна /дата на публикуване 26.11.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 144-ПР2020  на инвестиционно предложение за „Изграждане на смесена сграда с обособени ресторант, магазини и жилищна част-апартаментен тип, свързано с проект на Подробен устройствен план -План за застрояване/ПУП-ПЗ/,  гр. Бяла, общ. Бяла, обл.Варна /дата на публикуване 25.11.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 143-ПР2020  на инвестиционно предложение за „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради” в гр. Варна /дата на публикуване 25.11.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 142-ПР2020  на инвестиционно предложение за „Модернизация и преоборудване на Мидена ферма „Дълбока“ в комплексно стопанство за производство на миди и риба, в района на с. Българево, общ.Каварна /дата на публикуване 20.11.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 141-ПР2020  на инвестиционно предложение свързано с разширение на апартаментен комплекс „Топола Скайс” с 2 входа (Е и Ж) към съществуващия блок 3 в поземлен имот(ПИ) с идентификатор 72693.149.148 по кадастрална карта (КК) на с.Топола, община Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване 18.11.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 140-ПР2020  на инвестиционно предложение за „Изграждане на силози, резервоари за рафинирано и нерафинирано олио, два резервоара за дизелово гориво, един резервоар за хексан и два кантара“ към „Бъдещо предприятие за производство, съхранение, рафиниране, бутилиране на растителни масла и пречиствателна станция“ в ПИ 35376.100.27, село Калиманци, община Суворово, област Варна /дата на публикуване 16.11.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 139-ПР2020  на инвестиционно предложение за „Разполагане на мобилен модул за дизелово гориво и бетоно-смесителна инсталация с прилежащите съоръжения” в УПИ IV-23,24 „за бетонов възел”, кв. 5, с площ 7938 кв.м, местност „Трошеви ниви”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна  /дата на публикуване 13.11.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 138-ПР2020  на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на кравеферма” свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ). с цел промяна предназначението на УПИ VII и VIII, кв. 2, по плана на с. Коларци, общ. Тервел, обл. Добрич  /дата на публикуване 10.11.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 137-ПР2020  на инвестиционно предложение за „Изграждане на обект за обработка на билки и плодове“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05102.128.63, с площ 6513 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“, село Бозвелийско, община Провадия, област Варна /дата на публикуване 06.11.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 136-ПР2020  на инвестиционно предложение за „Промяна на предназначението на магазини № 7, 8, 9, обособяване на помещения за абонатни станции в сутерен, проектиране на ОВК и вътрешни функционални изменения в четири апартамента“ в съществуващи жилищни сгради, в УПИ VIl-„3a жилищно строителство, обществено обслужване и магазини (с идентификатор 10135.3513.1845)“, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна /дата на публикуване 05.11.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 135-ПР2020  на инвестиционно предложение за „Изграждане на бензиностанция за дизелово гориво, офис сграда, складова база, трафопост и паркинг“ в ПИ 10135.4510.452, урбанизирана територия, с площ 8006 кв.м. НТП „За друг вид производствен, складов обект“, район „Владислав Варненчик“, ЗПЗ, гр. Варна /дата на публикуване 05.11.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 134-ПР2020  на инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор №35746.25.19 (стар номер 025019), с площ 9601 кв.м, землище на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич /дата на публикуване 03.11.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 133-ПР2020  на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземна вода“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.87.85, гр. Добрич /дата на публикуване 02.11.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 132-ПР2020  на  инвестиционно предложение за ИП „Разширение на ОУ „Васил Друмев“, находящо се в ПИ 10135.2560.221, урбанизирана територия, с площ 5095 кв.м, НТП „За обект комплекс за образование“, район „Приморски“, гр.Варна /дата на публикуване 30.10.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 131-ПР2020  на инвестиционно предложение за „Изграждане на модулна бензиностанция за бензин и дизел“ в УПИ I, кв. 515, ж.к. „Русия 1“, гр. Добрич /дата на публикуване 29.10.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 130-ПР2020  на инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на овцеферма“ свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с цел промяна предназначението на УПИ III-14, кв. 2 по КККР на с. Миладиновци, общ. Добричка и отреждането му за „ПСД- животновъдна ферма за отглеждане на овце” /дата на публикуване 28.10.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 129-ПР2020  на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на офис сграда за обществено обслужване“ в ПИ 10135.1506.632, урбанизирана територия, с площ 162 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 т)“, район „Одесос“, гр. Варна /дата на публикуване 28.10.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 128-ПР2020  на инвестиционно предложение за Изграждане на ново водовземно съоръжение за нуждите на кравеферма в ПИ с идентификатор 29444.69.23 по КККР на с. Житен, общ. Ген. Тошево. обл. Добрич /дата на публикуване 26.10.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 127-ПР2020  на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води за водоснабдяване за други цели (автомивка)“ в ПИ 10135.4023.65. урбанизирана територия, с площ 19010 кв.м, НТП „ За търговски обект, комплекс”, местност „Боклук тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване 23.10.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 126-ПР2020  за увеличаване на броя на пребиваващите ж.п. цистерни от 7 бр. на 12 бр. всяка с капацитет по 37,14 тона в „Складово стопанство за пропан-бутан”, град Добрич   /дата на публикуване 22.10.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 125-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с 84 000 места” в ПИ с идентификатор №69300.53.1. площ 103 919 кв. м.   /дата на публикуване 16.10.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 124-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Монтаж на модулна инсталация за светли горива“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.201 по КККР на гр. Девня /дата на публикуване 16.10.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 123-ПР2020  за инвестиционно предложение (ИП) за “Производство и изгаряне на брикети (със съдържание до 10 % петрококс в тях) във варовите пещи на завода” в ПИ с идентификатор № 20482.505.201, площ 757 406 кв. м, НТП – за химическата и каучуковата промишленост, вид територия – урбанизирана, град Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване 14.10.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 122-ПР2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на пет жилищни сгради” в ПИ № 10135.5403.5314, ПИ № 10135.5403.5315, ПИ № 10135.5403.5316, ПИ № 10135.5403.5317, ПИ № 10135.5403.5318, по плана на СО „Боровец – юг”, гр. Варна /дата на публикуване 12.10.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 121-ПР2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 8 бр. еднофамилни сгради” в ПИ 10135.2054.51, идентичен с УПИ LX-20, кв. 207, с площ 4158 кв.м, НТП „Друг вид дървопроизводителна гора”, местност „Коджа тепе”, район „Приморски”, гр. Варна /дата на публикуване 07.10.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 120-ПР2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Разполагане на преместваем обект-колонка и резервоар за модулна станция за дизелово гориво за надземен монтаж” в ПИ 37246.118.27, урбанизирана територия, с площ 3217 кв.м, НТП „За стопански двор”, с. Климентово, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 05.10.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 119-ПР2020  за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на приют за бездомни животни (кучета) и реконструкция на съществуващ сграден фонд” в ПИ 36868.117.8, урбанизирана територия, с площ 11226 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект”, с. Кипра, общ. Девня, свързано с изработване на ПУП-ПЗ, с цел отреждане на имота за „производствени и складови дейности” /дата на публикуване 05.10.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 118-ПР2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Оползотворяване на отпадък с код 10 01 05 и влагането му вместо природен гипс в производството на строителни материали – газобетонни зидарийни блокчета в ПИ с идентификатор № 72624.603.8, площ 99 288 кв.м., гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване 02.10.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 117-ПР2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Поставяне на модулна станция за зареждане с дизелово гориво на ведомствени МПС” в ПИ 20482.505.566. урбанизирана територия, с площ 71493 кв.м. НТП „За друг вид производствен, складов обект”. Промишлена зона-юг, гр. Девня. общ. Девня. обл. Варна /дата на публикуване 01.10.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 116-ПР2020  за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на изложбена зала за модулни басейни и понтони” в ПИ 10135.4510.1071. урбанизирана територия, с площ 2596 кв.м, НТП „Нива”, район „Владислав Варненчик'”, ЗПЗ, местност „Налбанка”, гр. Варна /дата на публикуване 01.10.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 115-ПР2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на футболно игрище с изкуствено покритие и паркинг” свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II и УПИ III, кв. 241, с цел образуването на нов УПИ V „за хотел и обществено обслужване”, с площ 6074 кв.м, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 01.10.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 114-ПР2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на пет жилищни сгради”‘ на площ от 4703 кв.м, по една сграда във всеки от следните поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 30497.13.98, 30497.13.100. 30497.13.101, 30497.13.102, 30497.13.103, землище на село Звездица, община Варна /дата на публикуване 28.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 113-ПР2020  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изработване па ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.45.36 по КК на гр. Вълчи дол /дата на публикуване 28.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 112-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци“ в Промишлената зона на гр. Добрич /дата на публикуване 28.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 111-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на сграда в Център за изкуства и занаяти, находяща се в УПИ V – за парк, кв. 28 по плана на гр. Долни чифлик /дата на публикуване 28.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 110-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на газово стопанство на компресиран природен газ и площадков газопровод за захранване на хотелски комплекс с аквапарк“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02508.541.175, местност „Табията“, гр. Балчик, община Балчик, област Добрич /дата на публикуване 28.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 109-ПР2020  за инвестиционно предложение свързано с поетапно изграждане на пет /5/ жилищни сгради за сезонно обитаване в УПИ XVIII-33, кв. 1, м-ст „Мечо ухо” по плана на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик /дата на публикуване 25.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 108-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Разполагане на преместваеми обекти – модулна инсталация за светли горива и павилион за търговия“ в поземлен имот (ПИ) 20482.505.88, урбанизирана територия, с площ 4524 кв.м, НТП „За административна сграда, комплекс“, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна /дата на публикуване 24.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 107-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец” с цел водоснабдяване за други цели-приготвяне на бетонови разтвори в ПИ 10135.4040.27, урбанизирана територия, с площ 7938 кв.м. НТП “За друг вид производствен, складов обект”, местност “Трошеви ниви”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване 23.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 106-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез нов сондажен кладенец в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.48.31 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, за напояване на тревни чимове в поземлени имоти с идентификатори 58445.48.29, 58445.48.30, 58445.48.31, 58445.48.32 и 58445.48.33 по КККР на с. Приселци, общ.Аврен /дата на публикуване 23.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 105-ПР2020  за инвестиционно предложение свързано с разполагане на надземна модулна инсталация за светли горива в ПИ № 20482.505.450 по кадастралната карта за Промишлена зона – юг на гр.Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване 18.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 104-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване преди предаване за последващо оползотворяване на излезли от употреба гуми” в Промишлената зона – Юг на гр. Девня /дата на публикуване 14.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 103-ПР2020  за инвестиционно предложение свързано с „Добавяне на нови отпадъци, с които се предвижда извършване на дейности по третиране на територията на площадка с местонахождение: гр. Белослав /дата на публикуване 14.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ПИ – 2/2020г.   за предварително изпъление на РЕШЕНИЕ No ВА 102-ПР2020 необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение “Площадка за събиране, временно съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци, в т.ч. подготовката им с други видове неопаснй отпадъци за последващо оползотворяване” разположена на територията на ПИ № 55110.60.83  м-ст “Средния сакар”, землище на с. Падина, общ. Девня, постъпило искане от страна на възложителя „Он Енерджи” ЕООД – гр. София /дата на публикуване 11.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 102-ПР2020  за инвестиционно предложение за “Площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на неопасни отпадъци, в т.ч. подготовката им с други видове неопасни отпадъци за последващо оползотворяване” в ПИ с идентификатор № 55110.60.83, площ 74 919 кв. м, стар номер 55110.60.68, м. Средния сакар, с. Падина, община Девня, област Варна /дата на публикуване 10.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 101-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Модулна бензиностанция за зареждане на дизелово гориво, за собствени нужди” в поземлен имот с идентификатор: 20482.43.32, с площ 28834 кв.м, местност „Царското”, Стопански двор Девня-2, гр. Девня /дата на публикуване 09.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 100-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец” в ПИ 72179.19.4 с цел напояване на земеделски култури в ПИ 72179.19.4 и ПИ 72179.21.7, с обща площ 314,7 дка, земеделска територия, НТП „Нива”, с. Твърдица, общ. Шабла. обл. Добрич /дата на публикуване 08.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 99-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Водовземане от два нови водоизточника на подземни води – тръбни кладенци ТК1 “БИО ГАЗ БЪЛГАРИЯ – Генерал Колево” и ТК2 „БИО ГАЗ БЪЛГАРИЯ -Генерал Колево” за напояване на селскостопанска продукция” в поземлен имот с идентификатор 14684.75.1 с площ 1403225 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива” по КККР на с. Генерал Колево, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 04.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 98-ПР2020  за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки” в землище гр. Добрич /дата на публикуване 02.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 97-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов тренировъчен център за морски лица” по КККР на гр.Варна /дата на публикуване 02.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 96-ПР2020  за инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на четири броя сгради с малки ремонтни работилници”, район “Владислав Варненчик”, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване 02.09.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 95-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на център за работа с деца” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2556.383, с площ 2450 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване “3а друг обществен обект, комплекс” по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 28.08.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 94-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение / тръбен кладенец/ в ПИ с идентификатор 58445.30.11, с площ 28.497дка, в местност Пазарлията, в землището на с. Приселци, общ. Аврен. за “Напояване на лозови масиви” в ПИ с идентификатори 58445.32.12, 58445.30.1, 58445.30.11, 58445.28.1, 58445.28.2, 58445.28.3, 58445.28.4, 58445.28.5, 58445.29.6, 58445.29.7, 58445.29.8, 58445.29.9, 58445.29.14, 58445.29.15, 58445.29.16, 58445.29.17 и 58445.29.20 с обща площ 229 дка в землището на с. Приселци. общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 26.08.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 93-ПР2020  за инвестиционно предложение за “Изграждане на свинеферма” в УПИ IV псд, кв. 3, с площ 5221,37 кв. м, по плана на с. Овчарово, общ. Добричка /дата на публикуване 21.08.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 92-ПР2020  за инвестиционно предложение за “Изграждане на две жилищни сгради в ПИ 07598.118.72 и три жилищни сгради в ПИ 07598.118.67″. земеделска територия, с обща площ 1536 кв.м, с НТП „Нива”, по КККР на жилищна зона „Бяла река”, гр. Бяла, общ. Бяла. обл. Варна /дата на публикуване 19.08.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 91-ПР2020  за инвестиционно предложение за “Промяна на предназначението и реконструкция на магазини и бар” в „Медицински център”, в сграда с идентификатор 10135.513.472.19, по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 17.08.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 90-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма за 100 бр. кози и производство на мляко” с. Приселци. общ. Аврен, обл. Варна/дата на публикуване 14.08.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 89-ПР2020  за инвестиционно предложение за “Жилищно строителство” свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел делба на ПИ 87518.27.122 и конкретно отреждане “за жилищно строителство” на новообразувани имоти по плана на с. Яребична, общ. Аксаково. обл. Варна/дата на публикуване 14.08.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 88-ПР2020  за инвестиционно предложение свързано с обособяване на площадка за ситуиране на 2 броя трейлърни ремаркета за компресиран природен газ с капацитет до 5782 нмЗ газ за резервно газово захранване на завод за полипропиленово фолио в ПИ 00182.28.65 по КККР на гр. Аксаково/дата на публикуване 14.08.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 87-ПР2020  за инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на търговски комплекс” в ПИ 07598.301.4, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс”, с площ 1083 кв.м, включен в УПИ I, кв. 28 по КККР на гр. Бяла. обл. Варна /дата на публикуване 12.08.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 86-ПР2020  за инвестиционно предложение “Изграждане на 7 бр. многофамилни жилищни сгради, представляващи жилищен комплекс от затворен тип “АЗУР-ДЕЛУКС”, спортен център, басейни, водни огледала, подземни гаражи и паркинги” в ПИ 10135.2569.320. урбанизирана територия, с площ 12014 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 т)”, район „Приморски”, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна /дата на публикуване 11.08.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 85-ПР2020  за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), разглобяване на излязло от употреба електронно електрическо оборудване (ИУЕЕО), съхраняване на (НУБА), пластмаса, хартия и опаковки, както и склад за части повторна употреба в ПИ 35064.501.755, находящ се в гр. Каварна, ул. „Стефан Караджа” № 3 с трайно предназначение на територията „урбанизирана”, и начин на трайно ползване „за машиностроителната и машинообработващата промишленост”, площ 1652 кв. м. /дата на публикуване 07.08.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 84-ПР2020  за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за обработка на биоотпадъци” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02508.90.772, с площ 35471 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: „За стопански двор” по КККР на гр. Балчик, общ. Балчик, област Добрич /дата на публикуване 07.08.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 83-ПР2020  за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец” в имот с идентификатор 56695.14.20 по КККР на с. Плачи дол, общ. Добричка, обл. Добрич, за гравитачно напояване на площ от 66706 м2 (имоти с идентификатори 56695.14.20 и 56695.14.21) съществуваща зеленчукова градина /дата на публикуване 07.08.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 82-ПР2020  за инвестиционно предложение “Промяна дълбочината на изземване на находище за открит добив на подземни богатства „Цареви ливади” общ. Суворово от ниво 120 на ниво 90 над морското равнище /дата на публикуване 04.08.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 81-ПР2020  за инвестиционно предложение „Преустройство и модернизация на комплексна автоснабдителна станция”, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2555.2577 по плана на ж.к. „Изгрев”, 23-ти м.р. гр. Варна /дата на публикуване 04.08.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 80-ПР2020  за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за приемане и временно съхраняване на отпадъци” в обект с идентификатор 10135.5501.185.1.4. представляващ складово помещение с площ 145 кв.м по КККР на гр. Варна, ЮПЗ /дата на публикуване 31.07.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 79-ПР2020  за инвестиционно предложение „Допълнение към ИП за изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска продукция – пункт за изваряване на рози, етерично-маслени култури (ЕМК), фуражно производство и добив на студено пресовани масла, находящи се в УПИ XI, кв. 27 по плана на с. Славеево, общ. Добричка, област Добрич” /дата на публикуване 30.07.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 78-ПР2020  за инвестиционно предложение свързано с изграждане на фуражен цех за производство на комбинирани и медикаментозни фуражи, монтиране на котел с мощност 420 kW и газова бутилкова инсталация с вместимост до 3000 Nm3 компресиран природен газ – метан в УПИ IV, кв. 3 по плана на с. Овчарово, община Добричка/дата на публикуване 29.07.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 77-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради и паркинг за моторни превозни средства /МПС/” в поземлен имот с идентификатор 62788.29.14, землище с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 27.07.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 76-ПР2020  за инвестиционно предложение (ИП) за “Монтаж на 2 бр. газоколонки, 2 бр. компресорни модули, израждане на инсталационен канал и стоманобетонна площадка за оборудването – за зареждане на товарни автомобили с компресиран природен газ от платформи с батерии от бутилки” в УПИ VII-226,570, кв. 1, поземлен имот (ПИ) 20482.505.670 по КККР на гр. Девня /дата на публикуване 22.07.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 75-ПР2020  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с: “Изграждане на многофункционална спортна зала” в УПИ 1-23, кв. 4, гр. Вълчи дол, област Варна /дата на публикуване 21.07.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 74-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на растителна и животинска продукция, без промяна предназначението на имота и изграждане на сондаж за напоителни нужд” с. Кичево, общ. Аксаково /дата на публикуване 20.07.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 73-ПР2020  за инвестиционно предложение за Преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на плодови сокове и нектари със складова и сортировъчна зона”, в поземлен имот с идентификатор 02508.90.770, /сграда с идентификатор 02508.90.770.8/ по КККР на град Балчик, община Балчик, обл. Добрич, местност „Момчил” /дата на публикуване 13.07.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 72-ПР2020  за инвестиционно предложение за Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.62.15 по КККР на гр. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота от за „Широколистна гора” в за „Еко пътека и въжена линии”, и изработване па ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.62.8 по КККР на гр. Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „За туристическа база. хижа” в за „Спортно-образователни, развлекателни в рекреационни нужди” /дата на публикуване 09.07.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 71-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на овцеферма” свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с цел промяна предназначението на ПИ 03040.120.7, земеделска територия, с площ 1706 кв.м, НТП „За стопански двор”, с. Бдинци, общ. Добричка, обл. Добрич и отреждането му за „ПСД-животновъдна ферма” /дата на публикуване 09.07.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 70-ПР2020  за инвестиционно предложение за  „Обособяване на площадка за третиране на строителни отпадъци /СО/”, в имот № 12262.12.50 в землището на с. Врачанци, община Добричка, област Добрич /дата на публикуване 06.07.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 69-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Монтаж на модулна станция за светли горива”, находяща се в ПИ 20482.505.12, урбанизирана територия, НТП „За друг вид производствен, складов обект”‘, с площ 11825 кв.м, „Промишлена зона-юг”, гр. Девня. обл. Варна /дата на публикуване 01.07.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 68-ПР2020  за инвестиционно предложение за “Изграждане на винарна с дегустационна и ресторант, пет едноетажни къщи, руска баня и параклис” свързано с изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в обхвата на ПИ 03811.84.150, с площ 5000 кв.м, с НТП „Лозе”, по КККР на с. Бенковски, местност „Ени чешма”, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 30.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 67-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Разширение и изменение на площадка за добив на подземни богатства-варовици”” от находище ..Суворово”, разположено в землището на гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 29.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 66-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изменение на част от параметрите на съществуваща дестилерия за етерично-маслени култури” в село Изворово, общ. Генерал Тошево /дата на публикуване 24.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 65-ПР2020  за инвестиционни предложения за „Поставяне на съоръжение-инсинератор за изгаряне/обезвреждане на отпадъци от животни” в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с.Дончево, общ. Добричка; „Изграждане (монтиране) на 4 броя дезинфекционни станции за дезинфекция на влизащите на територията на птицекомбината превозни средства” в поземлени имоти с идентификатори 22988.33.34, 22988.21.113, 22988.21.115, находящи се в с. Дончево, общ. Добричка и поземлен имот с идентификатор 53597.23.1, находящ се в с. Опанец, общ. Добричка; „Изграждане на ограда на прилежащия имот на ферма стокови носачки” в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка; „Изграждане на санитарен пропускник и метална ограда на ферма подрастващи стокови носачки” в поземлени имоти с идентификатори 22988.21.113, 22988.21.115. находящи се в с.Дончево, общ. Добричка; „Закупуване на мобилна специализирана машина за извършване на дезинфекции” за птицефермата в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка; „Изграждане на инсталация ADVA Farm за структуриране и витализиране на питейна вода за животни” в поземлен имот с идентификатор 53597.23.1, находящ се в с. Опанец, общ. Добричка /дата на публикуване 22.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 64-ПР2020  за инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с цел напояване на земеделски култури” в ПИ 06793.502.8. урбанизирана територия, с площ 12854 кв.м. НТП ,.Ниско застрояване (до 10 m)”. с. Брястово, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 19.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 63-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Производство на зеленчуци и плодове на площ от 7840 кв. м, и изграждане на сондаж за напояване” в ПИ № 67489.55.17 по КККР на с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 19.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 62-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Амбулатория за дентална практика” в гр. Долни чифлик /дата на публикуване 16.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 61-ПР2020  за инвестиционно предложение за “Промишлена газова инсталация за захранване на съществуващи консуматори от газово стопанство на компенсиран природен газ в асфалтова база” в поземлен имот № 72271.501.4, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект”, с площ 19715 кв.м, гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич /дата на публикуване 15.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 60-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Модулна станция за дизелово гориво” в поземлен имот с идентификатор 70175.117.43, местност „Високата канара”, гр. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 12.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 59-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова сграда на два етажа и един полуподземен етаж за складови и обслужващи дейности” в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.753, с площ 2735 кв.м, ЗПЗ, район „Младост”, гр. Варна /дата на публикуване 09.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 58-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Преустройство и смяна предназначение на съществуваща сграда -гараж в обект за винопроизводство” в УПИ XII, „за социални дейности и безвредни производствени дейности”, кв. 71 по плана на с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 08.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 57-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Обособяване на център за лечебни (здравни) услуги на първи етаж и в сутерена на съществуваща сграда за хотелиерски услуги – апарт-хотел” в гр. Варна /дата на публикуване 04.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 56-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност до 5 MW, височина на кулата до 125 м, диаметър на ротора до 150 м” в поземлен имот №77390.27.70, землище на село Храброво, община Балчик, област Добрич /дата на публикуване 02.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 55-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на промишлена газова инсталация към консуматори в асфалтова база”, находяща се в ПИ 12262.12.50, с. Врачанци, общ. Добричка, обл. Добрич с възложител „Пътно строителство” АД, гр. Добрич /дата на публикуване 02.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 54-ПР2020  за инвестиционно предложение за “Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец (ТК) “Финеш-Пролез”, изграден в ПИ № 58596.7.51 за напояване на зеленчукови култури в ПИ №№ 58596.7.51, 58596.7.52. 58596.7.28 и 58596.7.29 с обща площ 149,007дка” в землището на с. Пролез, общ. Шабла, обл.Добрич /дата на публикуване 01.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 53-ПР2020  за инвестиционно предложение за “Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения за захранване на имоти с природен газ, в регулацията на гр. Генерал Тошево” /дата на публикуване 01.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 52-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение” в гр. Варна /дата на публикуване 27.05.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 51-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на сгради с обществено предназначение” в гр. Варна /дата на публикуване 27.05.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 50-ПР2020  за инвестиционно предложение за ИП “Промяна предназначението на първи жилищен етаж в самостоятелна медико-диагностична лаборатория със сектор за микробиология и вирусология, индивидуална практика за първична медицинска помощ (ИППМП) и амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ (АСИМП)”, находяща се в УПИ VI1-767, кв. 45, кв. Виница. гр. Варна, обл. Варна /дата на публикуване 26.05.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 49-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на кариера за добив на подземни богатства-пясъци от находище за строителни материали „Милкова мера”, землище на с. Садово, общ. Аврен, област Варна /дата на публикуване 26.05.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 48-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на център за търговска дейност с ОЧЦМ, събиране, временно съхраняване на опасни и неопасни отпадъци, в това число – НУБА, гуми, масла, опаковки и др., разкомплектуване на ИУМПС и разглобяване на ИУЕЕО, склад за части повторна употреба” гр. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване 21.05.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 47-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Производство на сухи кремообразни, емулгиращи и желирани смеси” в село Слънчево, общ. Аксаково /дата на публикуване 20.05.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 46-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма за угояване на телета” с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 14.05.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 45-ПР2020  за инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда – апартаментен тип”, „Хотел” и „3 броя еднофамилни жилищни сгради” и паркинг в УПИ VIII-134, кв. 4 по плана на 30 „Луна”, гр. Бяла/дата на публикуване 13.05.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 44-ПР2020  за инвестиционно намерение за „Изграждане на сгради със смесено предназначение” в гр. Варна/дата на публикуване 07.05.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 43-ПР2020  за изграждането на „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи” с капацитет 8 места за резидентна грижа и 20 места за консултативни услуги и „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи” с капацитет 8 места за резидентна грижа в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.201 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 30.04.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 42-ПР2020  за инвестиционно предложение свързано с „Благоустрояване на междублокови пространства в район “Вл. Варненчик”, II-ри микрорайон, източна част, включително ул. “Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна  /дата на публикуване 28.04.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 41-ПР2020  за инвестиционното предложение се отнася за „Съхранение и употреба на компресиран природен газ за нуждите на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури” в  гр. Балчик, общ. Балчик. /дата на публикуване 27.04.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 40-ПР2020  за инвестиционно предложение за “Утилизация на боеприпаси, които са включени в списъка на излишните за Българската армия оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия” в сграда с идентификатор № 38354.307.13.1, землище на село Константиново, община Варна, област Варна /дата на публикуване 27.04.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 39-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на две водовземни съоръжения (тръбни кладенци) за добив на подземни води и системи за капково напояване на лешникова градина” в ПИ с идентификатор 65543.23.3, с площ 162,005 дка, земеделска територия, с НТП „нива”, в землището на с. Свети Никола, общ. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване 23.04.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 38-ПР2020  за инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен кладенец ТК-1” в ПИ 32278.30.61. гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 22.04.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 37-ПР2020  за инвестиционно предложение “Изграждане на водовземно съоръжение за напояване на лозови насаждения” в село Аврен, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 21.04.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 36-ПР2020  за инвестиционно предложение “Изграждане на два броя експлоатационни сондажи, с прилежащи съоръжения и комуникации” в поземлен имот с идентификатор №58503.171.229, площ от 427 243 кв. м, вид на територията – урбанизирана, НТП-други промишлени територии, стар номер 000229, землище на град Провадия, община Провадия, област Варна /дата на публикуване 06.04.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 35-ПР2020  за инвестиционно предложение за “Изграждане на център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи” в гр. Варна /дата на публикуване 30.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 34-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Интензивно отглеждане на следните видове риба: шаран, толстолоб, амур, сулка и сом в язовир „Николаевка 1″, в землището на с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 30.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 33-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Търговия с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба гуми (ИУГ), метални опаковки и последваща обработка, включваща: сортиране, уплътняване, рязане, разкомплектоване, разглобяване и шредиране” на площадка в Промишлена зона – Юг, гр. Девня /дата на публикуване 30.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 32-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на дестилерия за етерични масла” с. Храброво, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 30.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 31-ПР2020  за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ следните самостоятелни съставни части: Изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 05311.50.2 и 05311.50.3 по КККР на с. Болярци, общ. Аврен /дата на публикуване 24.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 30-ПР2020  за Разширение и изменение на съществуваща площадка за дейности с отпадъци с включване на нови дейности, по: сортиране и рязане на отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки; разглобвяване на ИУЕЕО; увеличаване количествата на ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА, метални опаковки и смесени опаковки, в ПИ с идентификатор 10135.73.542, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен,складов обект”, с площ 677 кв.м.. Промишлена зона „Планова”, район „Владислав Варненчик”, в гр. Варна /дата на публикуване 23.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 29-ПР2020  за изграждане на директен, присъединителен газопровод от ГРС „Девня” до т.29 от присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен” до завод за полипропиленово фолио, Промишлена зона “Юг”, гр.Девня” /дата на публикуване 23.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 28-ПР2020  за “Ситуиране на трейлърни ремаркета за компресиран природен газ за газово захранване на котел” в село Славеево, общ. Добричка /дата на публикуване 19.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 27-ПР2020  за „Извършване на основен ремонт и промяна на предназначение на два самостоятелни обекта с имотни идентификатори: 10135.5502.119.3.7 и 10135.5502.108.2.2, находящи се в ж.к. „Дружба”, Район „Аспарухово”, гр. Варна, във връзка със създаване на функциониращ „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с множествени увреждания” със „Заместваща грижа” /дата на публикуване 17.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 26-ПР2020  за „Водовземане от съществуващ сондаж С-2х, находящ се в ПИ 83017.12.5. гр. Шабла, с цел капково напояване на зеленчукова градина в същия имот, с площ 54 756 дка” /дата на публикуване 17.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 25-ПР2020  за „Промяна в техническите характеристики на един ветрогенератор” в ПИ с идентификатор №35064.22.46 по КККР на град Каварна, община Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване 17.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 24-ПР2020  за Оптимизиране на поливната инсталация на овощни градини в землището на с. Оброчище, общ. Балчик, свързано с изменение на точката на водовземане от р. Батовска/дата на публикуване 13.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 23-ПР2020  за Изграждане на осем еднофамилни жилищни сгради, район „Приморски”, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна/дата на публикуване 12.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 22-ПР2020  за Изграждане на рибарник и водовземане от повърхностен воден обект река Батова в село Батово, общ. Добричка /дата на публикуване 04.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 21-ПР2020  за Изграждане на производствен цех за сладкарски изделия свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване/ПУП-ПЗ/, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на ПИ 69763.5.5, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя”, с площ 599 кв.м, с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване 02.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 20-ПР2020  за „Сграда А4 – складове, офиси и магазини” разположена на площ около 2500 м2, в УПИ XVII-13, кв.50 по плана на Западната промишлена зона на гр. Варна, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3514.130, с обща площ от 126945 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект” по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 25.02.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 19-ПР2020  за “Изграждане на общежитие”, в ПИ 10135.4505.424, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс”, с площ 1442 кв.м, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна /дата на публикуване 24.02.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 18-ПР2020  за Реконструкция на ВЛ 110 kV „Дропла” от п/ст „Генерал Тошево” до п/ст „Шабла”, с 311 бр. стоманорешетъчни стълбове /дата на публикуване 18.02.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 17-ПР2020  за Разширение на съществуващ резервоарен парк за течен амоняк в ПИ с идентификатор № 20482.505.425, площ 88,022 дка, трайно предназначение на територията -урбанизирана, начин на трайно ползване -за химическа и каучукова промишленост, стар номер част от 110, землище на град Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване 17.02.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 16-ПР2020  за Преустройство на сграда овчарник в дестилерия за етерично -маслени култури в поземлен имот 065039, с. Телериг, общ. Тервел, обл. Добрич /дата на публикуване 13.02.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 15-ПР2020  за Монтиране на поставяем обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко в УПИ I, кв. 46, с площ 858 кв. м, по плана на с. Неофит Рилски, общ. Ветри но, обл. Варна /дата на публикуване 13.02.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 14-ПР2020  за изграждане на „Комплекс за производствено – складова и рекреационна дейност” в землището на с. Невша, общ. Ветрино /дата на публикуване 13.02.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 13-ПР2020  за „Преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея за промяна на предназначението и в общежитие с ООХ и магазин за хранителни стоки” в УПИ XXV, кв. 3, с НТП „ПСД, търговия, ООХ и общежитие”, с площ 11787,29 кв.м, по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 12.02.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 12-ПР2020  за Изграждане на дест броя жилищни сгради в с. Юнец, общ. Долни чифлиик, обл. Варна /дата на публикуване 07.02.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 11-ПР2020  за Изграждане на тръбни кладенци за добив на подземни води за напояване на зелени и тревни площи и други цели (за осигуряване на алтернативно водоснабдяване и за всички други цели на „Летище Варна”) в ПИ с идентификатори №№ 00182.307.40, 00182.307.36, 00182.307.42, 00182.307.29, землище на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 31.01.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 10-ПР2020  за Изграждане на търговски обслужващ комплекс, състоящ се магазини, офиси и автопаркинг за моторни превозни средства” в поземлен имот с идентификатор 67489.69.22, с площ 9999 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива”, местност „Ергенлък” по кадастралната карта и кадастрални регистри на село Слънчево, общ. Аксаково /дата на публикуване 29.01.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 9-ПР2020  за Поставяне на преместваеми обекти-геодезични куполи за сезонно ползване в ПИ № 10135.5077.41 и № 10135.5077.10, м-ст “Прибой” по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 23.01.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 8-ПР2020  за Промяна на предназначение, основен ремонт и пристрояване на съществуваща сграда с идентификатор 10135.3511.1461.10, с площ 524 кв.м, в „Център за временно настаняване”, в ПИ с идентификатор 10135.3511.1461, ПЗ „ Планова” № 119, район „Младост”, гр. Варна /дата на публикуване 20.01.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 7-ПР2020  за изграждане на „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води от кланица, транжорна и предприятие за месопреработка” /дата на публикуване 14.01.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 6-ПР2020  за изграждане на три буни и три малки мостчета в крайбрежните води на „Черно море” във връзка с предстоящо изграждане на поредни етапи от обект „Мидена ферма Дълбока” в района на с. Българево, общ. Каварна /дата на публикуване 13.01.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 5-ПР2020  за  „Монтиране на съоръжения за напояване на 10 дка разсад за етерично маслени култури” и „Изменение на разрешително за водовземане на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – ТК „Балев – Каварна” за промишлено водоснабдяване на дестилерия” в гр. Каварна, обл. Добрич  /дата на публикуване 13.01.2020г./

РЕШЕНИЕ No ВА 4-ПР2020 за Изграждане на складова база, офис и бизнес център в гр. Аксаково /дата на публикуване 10.01.2020г./

РЕШЕНИЕ No ВА 3-ПР2020 за Изграждане/монтиране на 6 броя бунгала за сезонно обитаване и павилион за търговска дейност тип “снек бар” в ПИ 39459.25.563, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 09.01.2020г./

РЕШЕНИЕ No ВА 2-ПР2020 за Разширение на съществуващо производство на оловно-кисели акумулаторни батерии чрез закупуване и монтиране на ново технологично оборудване в производствен цех находящ се в гр. Добрич, община Добрич, в поземлен имот 72624.603.362 /стар идентификатор 72624.603.300//дата на публикуване 08.01.2020г./

РЕШЕНИЕ No ВА 1-ПР2020 за „Изграждане на модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко с капацитет 300 л дневно” в УПИ VII, кв. 31А по плана на с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич /дата на публикуване 07.01.2020г./

2019 година

РЕШЕНИЕ No ВА 176-ПР2019 за Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на общ. Бяла, обл. Варна в поземлен имот с идентификатор 07598.82.13, м-ст “Турта” по КККР на общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 30.12.2019г./

РЕШЕНИЕ No ВА 175-ПР2019 за Промяна предназначението на съществуваща сграда от „Хотел, магазини за хранителни и промишлени стоки, офис и снек-бар” в „Дом за стари хора и социални дейности” находяща се в УПИ X, кв. 27 по регулационния план на с. Шкорпиловци. община Долни чифлик, област Варна /дата на публикуване 27.12.2019г./

РЕШЕНИЕ No ВА 174-ПР2019 за Изграждане на въздушен електропровод (BE) 110 kV п/ст „Варна север” – п/ст „Каварна” с увеличение на броя електропреносни стълбове – от 275 на 298 броя – или с общо 23 броя, добавяне на 10 нови реперни стълба и преместването на някои от реперните стълбове /дата на публикуване 23.12.2019г./

РЕШЕНИЕ No ВА 173-ПР2019 за Складови и производствени дейности, свързани с неопасно производство и складиране на същото. Открити складове за инертни материали /пясък, чакъл, каменно брашно/ и тяхното трошене и сортиране чрез трошачно-сортировъчна инсталация.  Закрити съоръжения  за доставка, обработка,  съхранение и експедиция на зърнени култури /зърнобаза/. Водоем за пожарно водоснабдяване и други дейности” в ПИ с идентификатор № 31005.15.2, площ 360 093 кв.м, НТП Нива, вид територия Земеделска, категория 10, м. Мерата, с. Златина, община Провадия, област Варна

РЕШЕНИЕ No ВА 172-ПР2019 за Реконструкция и разширение на газорегулираща станция (ГРС) “Страшимирово”, ИП ще обхваща и поземлен имот 69763.28.15 в землището на с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна

РЕШЕНИЕ No ВА 171-ПР2019 за „Реновиране на обект за производство на мляко и млечни продукти от собствена ферма“ в ПИ с идентификатор 05311.50.3, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „За животновъдна ферма“, м-ст „Курията“, с. Болярци, общ. Аврен, обл. Варна  /дата на публикуване:17.12.2019/

РЕШЕНИЕ No ВА 170-ПР2019 за Изграждане на водовземно съоръжение в ПИ с 10135.2569.322 в землището на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна за водоснабдяване с термоминерални води на ваканционен комплекс „Гранд хотел Варна”, включващ ПИ с идентификатори 10135.2569.322, 10135.2569.125, 10135.2569.310 и 10135.2569.311, по КККР на гр. Варна, обл. Варна /дата на публикуване:17.12.2019/

РЕШЕНИЕ No ВА 169-ПР2019 за Извършване на реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради и извършване на ново строителство на четири броя бунгала, в ПИ № 000240 по ПУП – ПРЗ на ПИ № 000240 по КВС на с. Солник, община Долни чифлик, област Варна /дата на публикуване:16.12.2019/

РЕШЕНИЕ No ВА 168-ПР2019 за Увеличаване на количествата за съхранение на отпадъци и включване на нови дейности по оползотворяване с отпадъци” в ПИ № 37099.47.40,   площ  4 000 кв.м, /съгласно нотариален акт площ 4 001 кв. м/, стар номер 047040, вид собств. частна, вид/ територия – урбанизирана, НТП – за друг вид застрояване, м. Казълджик Пунар, село Кичево, община Аксаково, област Варна /дата на публикуване:12.12.2019/

РЕШЕНИЕ No ВА 167-ПР2019 за Изграждане на транспортен достъп до поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 14653.210.450, 14653.210.451, 14653.210.452, 14653.210.453, 14653.210.454 (идентични с ПИ 14653.210.2) по КККР на с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна  /дата на публикуване:12.12.2019/

РЕШЕНИЕ No ВА 166-ПР2019

Дата на публикуване:09.12.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 165-ПР2019

Дата на публикуване:05.12.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 164-ПР2019

Дата на публикуване:05.12.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 163-ПР2019

Дата на публикуване:04.12.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 162-ПР2019

Дата на публикуване:04.12.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 161-ПР2019

Дата на публикуване:04.12.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 160-ПР2019

Дата на публикуване:03.12.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 159-ПР2019

Дата на публикуване:03.12.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 158-ПР2019

Дата на публикуване:28.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 157-ПР2019

Дата на публикуване:27.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 156-ПР2019

Дата на публикуване:22.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 155-ПР2019

Дата на публикуване:18.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 154-ПР2019

Дата на публикуване:18.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 153-ПР2019

Дата на публикуване:14.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 152-ПР2019

Дата на публикуване:12.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 151-ПР2019

Дата на публикуване:11.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 150-ПР2019

Дата на публикуване:08.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 149-ПР2019

Дата на публикуване:08.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 148-ПР2019

Дата на публикуване:07.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 147-ПР2019

Дата на публикуване:06.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 146-ПР2019

Дата на публикуване:05.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 145-ПР2019

Дата на публикуване:05.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 144-ПР2019

Дата на публикуване:04.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 143-ПР2019

Дата на публикуване:01.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 142-ПР2019

Дата на публикуване:29.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 141-ПР2019

Дата на публикуване:29.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 140-ПР2019

Дата на публикуване:23.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 139-ПР2019

Дата на публикуване:22.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 138-ПР2019

Дата на публикуване:14.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 137-ПР2019

Дата на публикуване:14.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 136-ПР2019

Дата на публикуване:11.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 135-ПР2019

Дата на публикуване:11.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 134-ПР2019

Дата на публикуване:09.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 133-ПР2019

Дата на публикуване:08.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 132-ПР2019

Дата на публикуване:08.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 131-ПР2019

Дата на публикуване:03.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 130-ПР2019

Дата на публикуване:20.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 129-ПР2019

Дата на публикуване:19.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 128-ПР2019

Дата на публикуване:18.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 127-ПР2019

Дата на публикуване:18.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 126-ПР2019

Дата на публикуване:16.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 125-ПР2019

Дата на публикуване:16.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 124-ПР2019

Дата на публикуване:16.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 123-ПР2019

Дата на публикуване:11.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 122-ПР2019

Дата на публикуване:11.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 121-ПР2019

Дата на публикуване:04.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 120-ПР2019

Дата на публикуване:02.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 119-ПР2019

Дата на публикуване:02.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 118-ПР2019

Дата на публикуване:29.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 117-ПР2019

Дата на публикуване:28.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 116-ПР2019

Дата на публикуване:28.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 115-ПР2019

Дата на публикуване:28.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 114-ПР2019

Дата на публикуване:22.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 113-ПР2019

Дата на публикуване:20.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 112-ПР2019

Дата на публикуване:20.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 111-ПР2019

Дата на публикуване:14.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 110-ПР2019

Дата на публикуване:09.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 109-ПР2019

Дата на публикуване:08.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 108-ПР2019

Дата на публикуване:08.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 107-ПР2019

Дата на публикуване:05.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 106-ПР2019

Дата на публикуване:30.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 105-ПР2019

Дата на публикуване:29.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 104-ПР2019

Дата на публикуване:25.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 103-ПР2019

Дата на публикуване:23.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 102-ПР2019

Дата на публикуване:18.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 101-ПР2019

Дата на публикуване:17.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 100-ПР2019

Дата на публикуване:17.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 99-ПР2019

Дата на публикуване:17.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 98-ПР2019

Дата на публикуване:11.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 97-ПР2019

Дата на публикуване:11.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 96-ПР2019

Дата на публикуване:09.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 95-ПР2019

Дата на публикуване:04.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 94-ПР2019

Дата на публикуване:02.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 93-ПР2019

Дата на публикуване:01.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 92-ПР2019

Дата на публикуване:01.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 91-ПР2019

Дата на публикуване:28.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 90-ПР2019

Дата на публикуване:27.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 89-ПР2019

Дата на публикуване:27.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 88-ПР2019

Дата на публикуване:26.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 87-ПР2019

Дата на публикуване:14.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 86-ПР2019

Дата на публикуване:13.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 85-ПР2019

Дата на публикуване:13.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 84-ПР2019

Дата на публикуване:13.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 83-ПР2019

Дата на публикуване:12.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 82-ПР2019

Дата на публикуване:10.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 81-ПР2019

Дата на публикуване:10.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 80-ПР2019

Дата на публикуване:10.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 79-ПР2019

Дата на публикуване:07.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 78-ПР2019

Дата на публикуване:07.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 77-ПР2019

Дата на публикуване:06.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 76-ПР2019

Дата на публикуване:05.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 75-ПР2019

Дата на публикуване:03.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 74-ПР2019

Дата на публикуване:03.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 73-ПР2019

Дата на публикуване:31.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 72-ПР2019

Дата на публикуване:31.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 71-ПР2019

Дата на публикуване:31.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 70-ПР2019

Дата на публикуване:31.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 69-ПР2019

Дата на публикуване:30.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 68-ПР2019

Дата на публикуване:30.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 67-ПР2019

Дата на публикуване:29.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 66-ПР2019

Дата на публикуване:28.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 65-ПР2019

Дата на публикуване:27.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 64-ПР2019

Дата на публикуване:23.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 63-ПР2019

Дата на публикуване:22.05.2019

Решение ВА   –   1/П/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка от тук

Дата на публикуване:10.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 62-ПР2019

Дата на публикуване:21.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 61-ПР2019

Дата на публикуване:17.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 60-ПР2019

Дата на публикуване:16.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 59-ПР2019

Дата на публикуване:15.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 58-ПР2019

Дата на публикуване:15.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 57-ПР2019

Дата на публикуване:15.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 56-ПР2019

Дата на публикуване:15.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 55-ПР2019

Дата на публикуване:10.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 54-ПР2019

Дата на публикуване:10.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 53-ПР2019

Дата на публикуване:09.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 52-ПР2019

Дата на публикуване:07.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 51-ПР2019

Дата на публикуване:30.04.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 50-ПР2019

Дата на публикуване:25.04.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 49-ПР2019

Дата на публикуване:24.04.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 48-ПР2019

Дата на публикуване:23.04.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 47-ПР2019

Дата на публикуване:16.04.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 46-ПР2019

Дата на публикуване:12.04.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 45-ПР2019

Дата на публикуване:12.04.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 44-ПР2019

Дата на публикуване:12.04.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 43-ПР2019

Дата на публикуване:12.04.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 42-ПР2019

Дата на публикуване:11.04.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 41-ПР2019

Дата на публикуване:09.04.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 40-ПР2019

Дата на публикуване:09.04.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 39-ПР2019

Дата на публикуване:29.03.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 38-ПР2019

Дата на публикуване:18.03.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 37-ПР2019

Дата на публикуване:18.03.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 36-ПР2019

Дата на публикуване:14.03.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 35-ПР2019

Дата на публикуване:11.03.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 34-ПР2019

Дата на публикуване:07.03.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 33-ПР2019

Дата на публикуване:05.03.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 32-ПР2019

Дата на публикуване:27.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 31-ПР2019

Дата на публикуване:27.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 30-ПР2019

Дата на публикуване:25.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 29-ПР2019

Дата на публикуване:21.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 28-ПР2019

Дата на публикуване:20.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 27-ПР2019

Дата на публикуване:20.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 26-ПР2019

Дата на публикуване:20.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 25-ПР2019

Дата на публикуване:18.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 24-ПР2019

Дата на публикуване:15.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 23-ПР2019

Дата на публикуване:15.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 22-ПР2019

Дата на публикуване:06.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 21-ПР2019

Дата на публикуване:06.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 20-ПР2019

Дата на публикуване:06.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 19-ПР2019

Дата на публикуване:06.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 18-ПР2019

Дата на публикуване:05.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 17-ПР2019

Дата на публикуване:04.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 16-ПР2019

Дата на публикуване:29.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 15-ПР2019

Дата на публикуване:28.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 14-ПР2019

Дата на публикуване:24.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 13-ПР2019

Дата на публикуване:24.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 12-ПР2019

Дата на публикуване:22.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 11-ПР2019

Дата на публикуване:22.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 10-ПР2019

Дата на публикуване:22.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9-ПР2019

Дата на публикуване:21.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8-ПР2019

Дата на публикуване:18.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7-ПР2019

Дата на публикуване:17.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6-ПР2019

Дата на публикуване:15.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5-ПР2019

Дата на публикуване:14.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4-ПР2019

Дата на публикуване:10.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3-ПР2019

Дата на публикуване:10.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2-ПР2019

Дата на публикуване:08.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1-ПР2019

Дата на публикуване:08.01.2019

 

2018 година

РЕШЕНИЕ No ВА 191-ПР2018

Дата на публикуване:31.12.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 190-ПР2018

Дата на публикуване:27.12.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 189-ПР2018

Дата на публикуване:14.12.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 188-ПР2018

Дата на публикуване:11.12.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 187-ПР2018

Дата на публикуване:05.12.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 186-ПР2018

Дата на публикуване:05.12.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 185-ПР2018

Дата на публикуване:29.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 184-ПР2018

Дата на публикуване:27.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 183-ПР2018

Дата на публикуване:27.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 182-ПР2018

Дата на публикуване:22.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 181-ПР2018

Дата на публикуване:22.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 180-ПР2018

Дата на публикуване:21.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 179-ПР2018

Дата на публикуване:20.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 178-ПР2018

Дата на публикуване:19.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 177-ПР2018

Дата на публикуване:15.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 176-ПР2018

Дата на публикуване:14.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 175-ПР2018

Дата на публикуване:06.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 174-ПР2018

Дата на публикуване:06.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 173-ПР2018

Дата на публикуване:02.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 172-ПР2018

Дата на публикуване:30.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 171-ПР2018

Дата на публикуване:25.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 170-ПР2018

Дата на публикуване:25.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 169-ПР2018

Дата на публикуване:23.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 168-ПР2018

Дата на публикуване:22.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 167-ПР2018

Дата на публикуване:22.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 166-ПР2018

Дата на публикуване:18.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 165-ПР2018

Дата на публикуване:18.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 164-ПР2018

Дата на публикуване:18.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 163-ПР2018

Дата на публикуване:18.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 162-ПР2018

Дата на публикуване:16.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 161-ПР2018

Дата на публикуване:15.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 160-ПР2018

Дата на публикуване:08.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 159-ПР2018

Дата на публикуване:08.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 158-ПР2018

Дата на публикуване:08.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 157-ПР2018

Дата на публикуване:08.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 156-ПР2018

Дата на публикуване:04.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 155-ПР2018

Дата на публикуване:28.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 154-ПР2018

Дата на публикуване:27.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 153-ПР2018

Дата на публикуване:21.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 152-ПР2018

Дата на публикуване:19.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 151-ПР2018

Дата на публикуване:19.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 150-ПР2018

Дата на публикуване:17.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 149-ПР2018

Дата на публикуване:11.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 148-ПР2018

Дата на публикуване:10.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 147-ПР2018

Дата на публикуване:10.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 146-ПР2018

Дата на публикуване:07.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 145-ПР2018

Дата на публикуване:03.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 144-ПР2018

Дата на публикуване:31.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 143-ПР2018

Дата на публикуване:31.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 142-ПР2018

Дата на публикуване:30.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 141-ПР2018

Дата на публикуване:28.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 140-ПР2018

Дата на публикуване:28.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 139-ПР2018

Дата на публикуване:28.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 138-ПР2018

Дата на публикуване:23.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 137-ПР2018

Дата на публикуване:21.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 136-ПР2018

Дата на публикуване:21.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 135-ПР2018

Дата на публикуване:17.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 134-ПР2018

Дата на публикуване:13.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 133-ПР2018

Дата на публикуване:10.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 132-ПР2018

Дата на публикуване:09.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 131-ПР2018

Дата на публикуване:08.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 130-ПР2018

Дата на публикуване:08.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 129-ПР2018

Дата на публикуване:07.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 128-ПР2018

Дата на публикуване:02.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 127-ПР2018

Дата на публикуване:02.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 126-ПР2018

Дата на публикуване:31.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 125-ПР2018

Дата на публикуване:30.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 124-ПР2018

Дата на публикуване:30.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 123-ПР2018

Дата на публикуване:30.07.2018

РЕШЕНИЕ No ВА 2-П2018

Дата на публикуване:07.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 122-ПР2018

Дата на публикуване:30.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 121-ПР2018

Дата на публикуване:30.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 120-ПР2018

Дата на публикуване:19.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 119-ПР2018

Дата на публикуване:19.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 118-ПР2018

Дата на публикуване:18.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 117-ПР2018

Дата на публикуване:18.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 116-ПР2018

Дата на публикуване:18.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 115-ПР2018

Дата на публикуване:18.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 114-ПР2018

Дата на публикуване:17.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 113-ПР2018

Дата на публикуване:17.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 112-ПР2018

Дата на публикуване:13.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 111-ПР2018

Дата на публикуване:11.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 110-ПР2018

Дата на публикуване:09.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 109-ПР2018

Дата на публикуване:04.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 108-ПР2018

Дата на публикуване:04.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 107-ПР2018

Дата на публикуване:03.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 106-ПР2018

Дата на публикуване:02.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 105-ПР2018

Дата на публикуване:28.06.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 104-ПР2018

Дата на публикуване:25.06.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 103-ПР2018

Дата на публикуване:22.06.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 102-ПР2018

Дата на публикуване:18.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 101-ПР2018

Дата на публикуване:15.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 100-ПР2018

Дата на публикуване:15.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 99-ПР2018

Дата на публикуване:12.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 98-ПР2018

Дата на публикуване:08.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 97-ПР2018

Дата на публикуване:08.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 96-ПР2018

Дата на публикуване:05.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 95-ПР2018

Дата на публикуване:04.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 94-ПР2018

Дата на публикуване:04.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 93-ПР2018

Дата на публикуване:29.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 92-ПР2018

Дата на публикуване:28.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 91-ПР2018

Дата на публикуване:25.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 90-ПР2018

Дата на публикуване:25.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 89-ПР2018

Дата на публикуване:25.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 88-ПР2018

Дата на публикуване:25.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 87-ПР2018

Дата на публикуване:21.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 86-ПР2018

Дата на публикуване:18.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 85-ПР2018

Дата на публикуване:18.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 84-ПР2018

Дата на публикуване:18.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 83-ПР2018

Дата на публикуване:16.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 82-ПР2018

Дата на публикуване:15.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 81-ПР2018

Дата на публикуване:15.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 80-ПР2018

Дата на публикуване:15.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 79-ПР2018

Дата на публикуване:14.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 78-ПР2018

Дата на публикуване:14.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 77-ПР2018

Дата на публикуване:14.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 76-ПР2018

Дата на публикуване:14.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 75-ПР2018

Дата на публикуване:14.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 74-ПР2018

Дата на публикуване:14.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 73-ПР2018

Дата на публикуване:11.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 72-ПР2018

Дата на публикуване:11.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 71-ПР2018

Дата на публикуване:10.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 70-ПР2018

Дата на публикуване:10.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 69-ПР2018

Дата на публикуване:10.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 68-ПР2018

Дата на публикуване:04.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 67-ПР2018

Дата на публикуване:30.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 66-ПР2018

Дата на публикуване:27.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 65-ПР2018

Дата на публикуване:27.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 64-ПР2018

Дата на публикуване:26.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 63-ПР2018

Дата на публикуване:26.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 62-ПР2018

Дата на публикуване:26.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 61-ПР2018

Дата на публикуване:26.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 60-ПР2018

Дата на публикуване:23.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 59-ПР2018

Дата на публикуване:23.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 58-ПР2018

Дата на публикуване:17.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 57-ПР2018

Дата на публикуване:17.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 56-ПР2018

Дата на публикуване:13.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 55-ПР2018

Дата на публикуване:13.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 54-ПР2018

Дата на публикуване:12.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 53-ПР2018

Дата на публикуване:05.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 52-ПР2018

Дата на публикуване:04.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 51-ПР2018

Дата на публикуване:04.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 50-ПР2018

Дата на публикуване:28.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 49-ПР2018

Дата на публикуване:28.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 48-ПР2018

Дата на публикуване:21.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 47-ПР2018

Дата на публикуване:21.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 46-ПР2018

Дата на публикуване:20.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 45-ПР2018

Дата на публикуване:19.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 44-ПР2018

Дата на публикуване:15.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 43-ПР2018

Дата на публикуване:15.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 42-ПР2018

Дата на публикуване:14.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 41-ПР2018

Дата на публикуване:14.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 40-ПР2018

Дата на публикуване:09.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 39-ПР2018

Дата на публикуване:09.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 38-ПР2018

Дата на публикуване:07.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 37-ПР2018

Дата на публикуване:07.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 36-ПР2018

Дата на публикуване:01.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 35-ПР2018

Дата на публикуване:28.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 34-ПР2018

Дата на публикуване:28.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 33-ПР2018

Дата на публикуване:28.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 32-ПР2018

Дата на публикуване:23.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 31-ПР2018

Дата на публикуване:23.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 30-ПР2018

Дата на публикуване:16.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 29-ПР2018

Дата на публикуване:15.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 28-ПР2018

Дата на публикуване:15.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 27-ПР2018

Дата на публикуване:09.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 26-ПР2018

Дата на публикуване:06.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 25-ПР2018

Дата на публикуване:05.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 24-ПР2018

Дата на публикуване:02.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 23-ПР2018

Дата на публикуване:31.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 22-ПР2018

Дата на публикуване:30.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 21-ПР2018

Дата на публикуване:30.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 20-ПР2018

Дата на публикуване:30.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 19-ПР2018

Дата на публикуване:26.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 18-ПР2018

Дата на публикуване:25.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 17-ПР2018

Дата на публикуване:25.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 16-ПР2018

Дата на публикуване:24.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 15-ПР2018

Дата на публикуване:23.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 14-ПР2018

Дата на публикуване:22.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 13-ПР2018

Дата на публикуване:19.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 12-ПР2018

Дата на публикуване:18.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 11-ПР2018

Дата на публикуване:17.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 10-ПР2018

Дата на публикуване:16.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9-ПР2018

Дата на публикуване:12.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8-ПР2018

Дата на публикуване:12.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7-ПР2018

Дата на публикуване:09.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6-ПР2018

Дата на публикуване:09.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5-ПР2018

Дата на публикуване:09.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4-ПР2018

Дата на публикуване:09.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3-ПР2018

Дата на публикуване:05.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2-ПР2018

Дата на публикуване:04.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1-ПР2018

Дата на публикуване:04.01.2018 г

 

2017 година

 

РЕШЕНИЕ No ВА 211-ПР2017

Дата на публикуване:29.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 210-ПР2017

Дата на публикуване:29.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 209-ПР2017

Дата на публикуване:28.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 208-ПР2017

Дата на публикуване:22.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 207-ПР2017

Дата на публикуване:22.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 206-ПР2017

Дата на публикуване:22.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 205-ПР2017

Дата на публикуване:20.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 204-ПР2017

Дата на публикуване:19.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 203-ПР2017

Дата на публикуване:19.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 202-ПР2017

Дата на публикуване:19.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 201-ПР2017

Дата на публикуване:18.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 200-ПР2017

Дата на публикуване:18.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 199-ПР2017

Дата на публикуване:18.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 198-ПР2017

Дата на публикуване:14.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 197-ПР2017

Дата на публикуване:13.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 196-ПР2017

Дата на публикуване:13.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 195-ПР2017

Дата на публикуване:08.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 194-ПР2017

Дата на публикуване:08.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 194-ПР2017

Дата на публикуване:08.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 193-ПР2017

Дата на публикуване:07.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 192-ПР2017

Дата на публикуване:01.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 191-ПР2017

Дата на публикуване:01.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 190-ПР2017

Дата на публикуване:27.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 189-ПР2017

Дата на публикуване:27.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 188-ПР2017

Дата на публикуване:27.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 187-ПР2017

Дата на публикуване:21.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 186-ПР2017

Дата на публикуване:20.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 185-ПР2017

Дата на публикуване:20.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 184-ПР2017

Дата на публикуване:20.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 183-ПР2017

Дата на публикуване:16.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 182-ПР2017

Дата на публикуване:16.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 181-ПР2017

Дата на публикуване:16.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 180-ПР2017

Дата на публикуване:16.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 179-ПР2017

Дата на публикуване:09.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 178-ПР2017

Дата на публикуване:08.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 177-ПР2017

Дата на публикуване:07.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 176-ПР2017

Дата на публикуване:07.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 175-ПР2017

Дата на публикуване:03.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 174-ПР2017

Дата на публикуване:03.11.2017 г