Информация и контакти във връзка с административно обслужване

ИНФОРМАЦИЯ  И КОНТАКТИ

ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ  

 1. Документите за административни услуги предоставяни от Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна се приемат от служителите в Центъра за административно обслужване в административната сграда на инспекцията на адрес:

гр. Варна, ул. Ян Палах № 4

ел. поща: riosv-vn@riosv-varna.bg

тел.: 052 678 845 и 052 678 846

На посочените телефони може да се получи информация от общ характер за реда, организацията и видовете административни услуги извършвани от РИОСВ-Варна.

Работно време на Центъра за административно обслужване: от 9,00 ч. до 17,30 ч. без прекъсване всеки работен ден.

В случаите, когато след 17,30 ч. има потребители на административни услуги в работните помещения, работата на служителите продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след регламентираното работно време.

Информация със специализиран характер за реда, организацията и видовете административни услуги, може да се получи на следните телефони:

 1. Директор на дирекция „Превантивна дейност“ – 052 678 887
 2. Началник отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ – 052 678 860
 3. Началник отдел „Атмосферен въздух, води и комплекдсно предотвратяване и контрол на замърсяването“ – 052 678 867

Работно време: всеки работен ден от понеделник до петък:

от 9,00 ч. до 12,30 ч. и от 13,00 ч. до 17,30 ч. 

 1. Начини на заявяване на административна услуга

Административни услуги могат да бъдат заявявани писмено и устно в Центъра за административно обслужване, по електронен път на имейл riosv-vn@riosv-varna.bg подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ), поддържана от Министерството на електронното управление.

 1. Начини на плащане
 • По банков път – BIC SOMBBGSF

IBAN BG 17 SOMB 9130 3137 0237 01

IBAN BG 08 SOMB 9130 3337 0237 01 – за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците

 • Плащане с платежна карта чрез терминално устройство ПОС, поставено в касата на инспекцията.
 1. Контрол върху дейността по предоставяне на административните услуги от Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна осъществява Министерството на околната среда и водите.
 1. Предложения във връзка с предоставяните административни услуги могат да се правят на ел. адрес: riosv-vn@riosv-varna.bg
 1. Начини за получаване на резултата от административната услуга
  • Лично или от упълномощено лице в Центъра за административно обслужване на РИОСВ-Варна.
  • На посочен електронен адрес.
  • Чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя/получателя. Цената на пощенската услуга, в случаите когато е вътрешна пощенска или куриерска пратка (на територията на Република България) се заплаща от получателя при получаване на пратката.

Анализ на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване: