Проект BG16М1ОР002-3.022-0001 „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“

Проект BG16М1ОР002-3.022-0001 „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“

Проект BG16М1ОР002-3.022-0001 „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“

 

 

 

 

 

Приключи Проект BG16М1ОР002-3.022-0001 „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна приключи работа като бенефициент по проект: „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“, съфинансиран с до 85 % от Европейският фонд за регионално развитие на ЕС и 15 % национално съфинансиране от държавния бюджет.

С оглед изпълнение на заложените дейности по проекта, е проведена информационна кампания в трите целеви общини – Балчик, Каварна и Шабла, за уведомяване на заинтересованите страни за процедурата за закупуване на земи.

В рамките на администрацията на РИОСВ-Варна, е създадена контактна точка във връзка с постъпващи запитвания относно подаване на заявления по процедурата.

Проведени са две обществени поръчки и са избрани изпълнители за дейностите по изготвяне на независими пазарни оценки на недвижимите имоти и юридическо обслужване на проекта.

Извършени са теренни проверки на обследване на място на степно природно местообитание 62С0* в обхвата на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“.

Извършени са дейности по набиране на документи по проекта за закупуване на имоти и са подготвени становища за проекти на решения на Министерски съвет.

Предвид приключилия срок за разплащане по проекта и наличието на нереализирани сделки, при обявяване на нова процедура за директно предоставяне на БФП по ПОС 2021 – 2027 г., РИОСВ-Варна ще направи предложение всички одобрени имоти, за които има събрани документи, да бъдат директно включени в процедурата и да са предмет на новото проектно предложение, при наличие на съгласие от страна на собствениците.


РИОСВ-Варна, уведомява всички заинтересовани лица, че от 15.12.2023 г. приключват дейностите по събиране на документи по проект №BG16M1OP002-3.022-0001 „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62C0 в защитена зона BG0000573 Комплекс Калиакра чрез закупуване на земи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съгласно Заповед № РД-ОП-10/07.02.2023 г. на министъра на околната среда и водите и ръководител на управляващия орган на ОПОС 2014 – 2020 г.

До 31.12.2023 г. ще продължат спомагателни поддейности, заложени в Механизма във връзка с попълване на досиетата, архивиране и уведомяване.

Предвид приключилия срок за разплащане по проекта и наличието на нереализирани сделки, съгласно Механизма, при обявяване на нова процедура за директно предоставяне на БФП по ПОС 2021 – 2027 г., РИОСВ-Варна ще направи предложение всички одобрени имоти, за които има събрани документи, да бъдат директно включени в процедурата и да са предмет на новото проектно предложение, при наличие на съгласие от страна на собствениците.

Всеки собственик, който желае да му бъдат върнати оригиналните документи за собственост, следва да заяви това пред РИОСВ-Варна, както и за начина на получаване на същите: на място в сградата на екоинспекцията и/или чрез лицензиран пощенски оператор.

 


До всички заявители по Проект BG16М1ОР002-3.022-0001 „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“

Уведомяваме Ви, че в 3-дневен срок от публикуването на протокола от Втори етап от работата на комисията за разглеждане на заявленията, всички собственици на имоти включени в списъка, следва да заявят писмено пред РИОСВ-Варна, съгласието си за сключване на договор за покупко-продажба със задължително посочване на входящият номер на заявлението.

Заявлението за съгласие може да бъде подадено, както на място в сградата на РИОСВ-Варна, на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, така и изпратено чрез Български пощи /с препоръчано писмо с обратна разписка/, куриерска фирма или онлайн, чрез e-mail: riosv-vn@ riosv-varna.bg.


ПРОТОКОЛ неразделна част от Протокол от 18.08.2023г. от работа на комисията назначена със Зaповед № 104/15.06.2023  г. на директора на РИОСВ – Варна и класиране на постъпилите заявления – втори етап. Дата на публикуване 21.11.2023г.

ПРОТОКОЛ неразделна част от Протокол от 18.08.2023г. от работа на комисията назначена със Зaповед № 104/15.06.2023  г. на директора на РИОСВ – Варна и класиране на постъпилите заявления – първи етап. Дата на публикуване 16.11.2023г.

ПРОТОКОЛ от работа на комисията назначена със Заповед № 104/15.06.2023  г. на Директора на РИОСВ гр. Варна – класиране 2-ри етап. Дата на публикуване 24.10.2023г.

ПРОТОКОЛ  неразделна част от протокол от  18.08.2023г. дата на публикуване 21.09.2023г.

ПРОТОКОЛ  неразделна част от протокол от  18.08.2023г. дата на публикуване 19.09.2023г.


Дата на публикуване: 08.09.2023г.: ПРОТОКОЛ  неразделна част от протокол от  18.08.2023г. от работа на комисията назначена със Зaповед № 104/15.06.2023  г. на директора на РИОСВ – Варна и класиране на постъпилите заявления – първи етап

Дата на публикуване: 18.08.2023г.:  ДОПЪЛНЕН ПРОТОКОЛ

 


Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна – като бенефициент по Проект BG16М1ОР002-3.022-0001 „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62СО* в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“

 ОБЯВЯВА

Процедура по закупуване на недвижими имоти, в които е установено наличие на природно местообитание 62СО* „Понто-Сарматски степи“

От 22.05.2023 г. Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Варна, започва прием на заявления за закупуване на недвижими имоти

Срок за подаване на заявления: от 22.05.2023 г. до 12.06.2023 г.

 

ПИСМА, ИСКАНИЯ, НАМЕРЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ И ДРУГА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, АДРЕСИРАНИ ДО РИОСВ-ВАРНА ИЛИ ДО МОСВ И КАСАЕЩИ ЗАКУПУВАНЕТО НА ИМОТИ, КОИТО СА ИЗПРАТЕНИ ПРЕДИ НАЧАЛНИЯ ИЛИ СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ, НЕ СЕ СЧИТАТ ЗА ВАЛИДНО ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ.

Начин на подаване на заявленията: на място в административната сграда на РИОСВ-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4; по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; по електронен път с електронен подпис на електронен адрес: riosv-vn@riosv-varna.bg

Необходими документи: Заявление по образец – Приложение № 1. Заявленията се подписват от собственика, респективно от всички съсобственици или упълномощени от тях лица, за които се представя копие на пълномощното. Заявления се подават поотделно за всеки имот. Когато собственик подава заявления за няколко имота, при наличие на повтарящи се документи той посочва към кое от подадените от него заявления е приложен пълният набор от документи.

Приложения към заявлението: – копие на документи за собственост; удостоверение за наследници; скица на недвижимия имот(ако е земеделски, придружена с характеристика на имота); пълномощно(ако се подава от пълномощник); удостоверение за вписванията, отбелязванията и заличаванията по партидата на имота, издадено от компетентната Служба по вписванията към Агенция по вписванията,( издадено не по-рано от 20 дни от подаване на заявлението); декларация на собственика по образец, съгласно Приложение № 2; декларация на собственика по образец, съгласно Приложение № 3;

Неразделна част от заявлението е и ценовото предложение на заявителя, което се представя в отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение“ – Приложение № 4.

Образци на документи: Приложени № 1 – заявление; Приложение № 2 – Декларация; Приложение № 3 – Декларация; Приложение № 4 – Ценово предложение.

Средства, определени за извършване на пазарни оценки на имоти: 142 800.00 лв.

Средства, определени за закупуване на имоти по процедурата: 12 512 613.54 лв.

Максимален брой имоти, подлежащи на закупуване по процедурата – 500 броя имоти.

 Лица и телефони за контакт във връзка с попълване и подаване на заявления и документи:

Христина Генова, тел. 052/678 887

Александър Бакалов, тел. 052/678 850

Доп. телефони за информация: 052/678 858, 052/678 844

Справка за разпространението на природно местообитание 62С0* „Понто-Сарматски степи“за всеки от имотите, попадащи изцяло в защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“

  • Образец на заявление – Приложение № 1;
  • Декларация на собственика по образец, съгласно Приложение № 2;
  • Декларация на собственика по образец, съгласно Приложение № 3;
  • Образец на Ценово предложение – Приложение № 4

ДОКУМЕНТИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗТЕГЛЕНИ ОТ ТУК


Информационни дни по проект: „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно  местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на  земи“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

В рамките 12 – 19 май 2023г. Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна със съдействието на  община Балчик, Каварна и Шабла проведоха информационни дни по проект: „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно  местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на  земи“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ във всички населени места, попадащи в обхвата на проекта. На всички присъстващи беше обяснена процедурата по закупуване на имоти и изискванията на които трябва да отговарят, както и разясняване на реда за подаване на необходимите документи и уточняване на всички срокове. Срещите в община Балчик и Каварна, с. Българево и с. Тюленово, преминаха при висок интерес от всички заинтересовани страни.

От 22 май до 12 юни РИОСВ-Варна обявява кампания по набиране на заявления, за закупуване на имоти по проект „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно  местообитание 62СО в защитена зона “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на  земи.

Проект BG16М1ОР002-3.022-0001 „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“ Проект BG16М1ОР002-3.022-0001 „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“ Проект BG16М1ОР002-3.022-0001 „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“

 


П О К А Н А

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с проект: „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно  местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на  земи“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 3 „Натура 2000 и  биоразнообразие“, Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна заедно с община Балчик, Каварна и Шабла Ви уведомяват, че ще се проведат информационни дни по населени места, попадащи в обхвата на проекта.

Поканата е към всички заинтересовани страни, чиито имоти попадат в Защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и местообитание “Понто-Сарматски степи” (с. Тюленово, община Шабла, област Добрич, с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич, с. Божурец, община Каварна, област Добрич, с. Топола, община Каварна, област Добрич), за следните дни:

 

12 май 2023г., с начален час 10.30 часа, в сградата на Община Балчик, ет.1/служебен вход/, Залата на Общински съвет;

16  май 2023г., с начален час 10.30 часа, заседателна зала, ет.1, административна сграда на община Каварна, гр. Каварна, ул. „Добротица“ 26;

17 май 2023г., с начален час 10.30 часа, в сграда на НЧ „Народен Будител 1940“ с. Българево;

19 май 2023г., с начален час 10.30 часа, в сградата на кметство с. Тюленово, община  Шабла.

 

Информационните дни се провеждат във връзка с разясняване процедурата по закупуване на имоти, необходими документи, срокове и други придружаващи въпроси.

Механизъм за закупуване на имоти, в които е установено наличието на природно местообитание 62С0* Понто-сарматски степи


Проект BG16М1ОР002-3.022-0001 „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“

 

На 12.04.2023г. в сградата на РИОСВ – Варна бе даден официален старт на проект „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно  местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на  земи“, който се изпълнява по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 3 „Натура 2000 и  биоразнообразие“.

В присъствието на медии и на представители на общини и малки населени места, в чиито землища попада Защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и местообитание “Понто-Сарматски степи”, екипът по управление на проекта представи основните дейности, целите и очакваните резултати от проекта и направи разяснения за предстоящите информационни срещи с всички заинтересовани страни, които ще бъдат проведени през месец май в населените места в целевата територия.

За повече информация

 


СЪОБЩЕНИЕ

На 12.04.2023г. от 14.00 часа в сградата на РИОСВ-Варна ще се даде официален старт на проект „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“. Бенефициент по проекта е Регионална инспекция по околната среда и водите – ВАРНА. За откриването са поканени всички заинтересовани държавни и общински институции съобразно териториалния обхват на проекта.
С оглед изпълнение на заложените дейности, за заинтересованите физически и юридически лица ще се проведат информационни срещи по населени места за изясняване на всички запитвания, финансиране, документация и др.
Публичните събития ще бъдат предварително обявени чрез съобщение до средствата за масово осведомяване (публикация в печатно и медийно издание, прессъобщение на сайта на РИОСВ-Варна, сайта на областните информационни центрове, информационни табла в сградите на малки и големи населени места, попадащи в обхвата на проекта и др.).


Проект BG16М1ОР002-3.022-0001 „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА е бенефициент по проект: „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“, съфинансиран с до 85 % от Европейският фонд за регионално развитие на ЕС и 15 % национално съфинансиране от държавния бюджет.

За повече информация