Проект BG16М1ОР002-3.022-0001 „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА е бенефициент по проект: „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“, съфинансиран с до 85 % от Европейският фонд за регионално развитие на ЕС и 15 % национално съфинансиране от държавния бюджет.

 

За повече информация