Съобщения за информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционни предложения АРХИВ

АРХИВ

 

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34797 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на автосервиз, автомивка и бензиностанция“ свързано с план за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 20482.501.2551, урбанизирана територия, с площ 2743 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с цел образуване на нов УПИ IX-2551 “за автосервиз, автомивка и бензиностанция“, с възложител М. Веселинова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.01.2021г. (публикувано на 31.12.2020г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34786 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с “Изграждане на сезонен хотел“ в УПИ XIX-633 /ПИ 39459.25.633/, с площ 2887 кв.м, кв. 253, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител „ТАРГЕТ КОМ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.01.2021г. (публикувано на 31.12.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34654 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с Изграждане на горски автомобилен път „Житница“ в района на дейност на териториално поделение ДГС „Добрич“ с проектна дължина 2234 л.м. , трета степен, обхващащ ПИ с идентификатор 29489.5.940 с площ от 11971 кв.м, с. Житница, общ. Добричка, с възложител „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.01.2021г. (публикувано на 31.12.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34672 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на сондаж (тръбен кладенец) за добив на подземни води в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32278.43.24, с площ 7038 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За складова база“, находящ се в местност „Клиса баир“, землище на  гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с цел поливане на тревни и зелени площи и поддържане чистотата на двор, тротоари и площадки в същия имот, с възложител: „Софарма Трейдинг“ АД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 31.12.2020г. (публикувано на 30.12.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34787 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Водовземане от подземни води от съществуващ тръбен кладенец ТК-1 “Атанасова-Шабла“ (С-8х), с цел капково напояване на зеленчукова градина“ в ПИ 83017.37.25 и ПИ 83017.37.26, земеделска територия, с обща площ 51285 кв.м, НТП „Нива“, местност „Тарамбичовите градини“, гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител „ОВЧАРОВИ АГРО“ ЕООД . Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.12.2020г. (публикувано на 22.12.2020г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34792  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Промяна на апартхотел в общежитие“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.529, с площ 2652 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“ по КККР на гр. Варна, с възложител: „Галерия Строй“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 22.12.2020г. (публикувано на 21.12.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34583  до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Железопътна везна, промяна на групи от метални силози за зърно, от 10 бр. на до 12 бр. при запазващ се общ обем до 100 000 м3, ЖП коловоз за обслужване на ново силозна стопанство в имоти 10135.5501.356 и 10135.5501.156, събаряне и заличаване на 2 сгради, подкранов път в зоната на нова кейова стена, премахване на част от съществуваща кейова стена, промяна в дължината на новата стена с дължина на кейовия фронт от 220 на 221,15 м“ в поземлен имот с идентификатор 10135.5501.356, и прилежащата акватория на Варненско езеро, Южна промишлена зона, гр. Варна, обл. Варна, с възложител: “Одесос ПБМ” АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.12.2020г.  (публикувано на 18.12.2020 г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34676 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с ”Разширение на кравеферма и изграждане на водопровод” свързано с изработване на проекти за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72271.63.56, земеделска територия, с площ 6500 кв.м, НТП „Гори и храсти в земеделска земя” и Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект подземен захранващ водопровод за ПИ 72271.63.330, урбанизирана територия, с площ 10000 кв.м, НТП „За животновъдна ферма”, по плана на гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложители Т.Тодоров и Ж.Тодорова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.12.2020г. (публикувано на 16.12.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34210  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с “Изграждане на работилница с площадка за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС и специализирана селскостопанска техника, в ПИ 05061.210.17 по КККР на с. Божурово, община Добричка, област Добрич”, с възложител: „СИ АГРО 2011“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.12.2020 г.  /публикувано на 16.12.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34728 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Пристройка, надстройка, реконструкция и фасадно оформление на онкологична болница- База 2“ в УПИ VII-1783, 2628 (ПИ 10135.5506.361), кв. 151, по плана на 24 м.р., кв. Аспарухово, гр. Варна, с възложител: Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.12.2020 г.  (публикувано на 15.12.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34668  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на Магазин за хранителни и битови стоки тип „ЛИДЛ“, в УПИ XXXI – за стопанска дейност, кв. 6, по плана на гр. Провадия, СПЗ III етап, с възложител: „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.12.2020 г.  (публикувано на 14.12.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34664  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на спортна площадка и ограда  в УПИ II – поща, квартал 24, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с възложител на ИП:  Община Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.12.2020 г.  /публикувано на 11.12.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34463  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с обособяване на площадка за дейности по събиране и временно съхраняване  на отпадъци от пластмаси и излезли от употреба гуми в ПИ 39127.14.66,  с. Кочмар, общ. Тервел, с възложител: „ЕКО ПЛАМ КОНЦЕПТ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.12.2020 г.  /публикувано на 07.12.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34479 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на Офис №1 (самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.2558.134.1.38) и Офис №3 (самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.2558.134.1.40) в Амбулатория за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ, в сграда с идентификатор 10135.2558.134.1, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2558.134, идентичен с УПИ IX-15,16, кв. 657, по плана на 6-ти микрорайон на гр. Варна, с възложител: „Медицински център „Хигия“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.12.2020 г.  (публикувано на 04.12.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34627 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на дентален център“ в ПИ 10135.2559.275, урбанизирана територия, с площ 2875 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител „РАБИКО ГРУП“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.12.2020г. (публикувано на 04.12.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34509 до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за изразяване на становища от заинтересованите лица относно инвестиционно предложение „Изграждане на две водовземни съоръжения“ в поземлен имот с идентификатор № 35376.110.27, площ 78,270 дка, вид територия – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, стар номер – парцел VIII-5.6.26, квартал 33, село Калиманци, община Суворово, област Варна, с възложител: „Ес Ем Кей Нур” ООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.12.2020г.  (публикувано на 02.12.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33669 до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за изразяване на становища от заинтересованите лица относно инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за сушене на неопасни утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води“ в ПИ №20482.505.18, вид територия – урбанизирана, НТП – за друг вид производствен, складов обект, площ 19 992 кв. м, стар номер 550181, в землището на град Девня, община Девня, област Варна, възложител: „Людон Транс“ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.12.2020г.  (публикувано на 02.12.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34212 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с “Водовземане от действащ сондаж С-2х „Грийн парк“, с цел капково напояване на полски култури“ в ПИ 62788.31.107, урбанизирана територия, с площ 48833 кв.м, НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител ЕТ „ВАСИЛ ГРИГОРОВ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 01.12.2020г. (публикувано на 30.11.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34207 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за свързано с „Изменение на част от Апарткомплекс /сграда с апартаменти за гости – две звезди/“, в УПИ IХ-6 (ПИ с идентификатор: 10135.1501.1117), кв. 334, 9 м.р., ул. „Баба Тонка“ № 1, район „Одесос“, гр. Варна, предвиждащ:-  Разширение на сутерена с включване на вътрешния двор;- Промяна на предназначението на офисния етаж в три самостоятелни медицински центъра;-  Разделяне на дневната на ап. 9, 13 и 17 на дневна и спалня (пети, шести и седми етажи);-  Разделяне на ап. 18 на 7 ет. на два ап. – ап. 18 и 18а, с възложители: „КА ХОЛД“ ООД, Х. Богданов и Р. Радев, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.11.2020 г. (публикувано на 27.11.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34617 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС относно реализация на инвестиционно предложение за „Обект за преработка на риба и аквакултури“ в поземлен имот с идентификатор: 69763.29.365, местност „До село“, село Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител: „ОДЕСОС“ ЕООД, гр. Белослав. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 27.11.2020 г. (публикувано на 26.11.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34574 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на ресторант“ в УПИ I-64, 69, 206, 207 (ПИ 10135.2569.305), „за обществено обслужване, озеленяване, спорт, атракции, ТП и КПС“, с площ 10854 кв.м, кв. 15, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, с възложител „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.11.2020г. (публикувано на 25.11.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34466 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Увеличаване количествата на отпадъци на площадка за дейности по третиране на отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 72624.611.9505, бул. „25-ти Септември“ № 55, гр. Добрич, с възложител «МЕТАЛЦВЕТ» ЕООД, гр. Добрич.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.11.2020 г. (публикувано на 23.11.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34454   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на автосервиз, автоморга, паркинг и склад,  свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 58503.175.854, гр. Провадия, обл. Варна, с възложител: „ТОПГИЪР – 84“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.11.2020 г.  /публикувано на 19.11.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34557  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ е идентификатор 12574.43.34 по КККР на гр.Вълчи дол с цел имота от нива да се отреди за инженерно — техническа инфраструктура” и „Изработване на проект за ПУП – ПП за изграждане на техническа инфраструктура извън урбанизираната територия на гр. Вълчи дол за захранване на въжена и снежна линия“ в ПИ е идентификатор 12574.45.36 по КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител: община Вълчи дол.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.11.2020 г.  /публикувано на 18.11.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34610 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на 5 бр. еднофамилни жилищни сгради“ в ПИ 58445.115.568, земеделска територия, с площ 19335 кв.м, НТП „Нива“, местност „Корията“, с. Приселци, общ. Аврен, гр. Варна, с възложител „ЛЪКИ ТУР“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.11.2020г. (публикувано на 12.11.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34445   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на група от жилищни сгради в ПИ с индентификатор 54145.2.725 по КККР на с. Осеново, общ. Аксаково, с възложител „Бора РВБ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.11.2020 г.  /публикувано на 10.11.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34455  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци в това число рязане на катализатори и смилане и хомогенизиране на получените отпадъци от предварителното третиране на катализаторите, разкомплектоване на ИУМПС, подготовка за повторна употреба, разглобяване на ИУЕЕО, сортиране и рязане на ОЧЦМ и балиране на пластмаса, хартия и картон и опаковки, с възложител „ГО КАТ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.11.2020 г.  /публикувано на 10.11.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33775 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с “Изграждане на магазин със склад“ в ПИ 10135.4508.208, урбанизирана територия, с площ 8961 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ДИОР АУТО“ ООД, за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.11.2020г. (публикувано на 09.11.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33399  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  „Поставяне на мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове“ в имот с идентификатор в ПИ 67489.18.711 в землището на с. Слънчево, общ. Аксаково, с възложител: „Манекс сън“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.11.2020 г.  /публикувано на 05.11.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33359 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за „Промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност от 1,5 MW на 2 MW“ в поземлен имот №23769.52.106, землище на село Дропла, община Балчик, възложител: “Лонг ЕМ” ООд. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.11.2020г.  (публикувано на 04.11.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34453 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с “Монтаж на модулна станция за дизелово гориво за собствени нужди“, находяща се в ПИ 20482.185.1, с площ 6800 кв.м, урбанизирана територия, НТП „За складова база“, местност „Под село“, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител „ГЛОБАЛ МЕРИТАЙМ СЕРВИСЕС“ ООД.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.11.2020г. (публикувано на 02.11.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34435 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на модулна бензиностанция, офиси, складове, търговски комплекс и мотел“ в поземлен имот с идентификатор 32278.32.35, с площ 36.441 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Айман тарла“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „ОРКИД ЛОДЖИСТИК ЦЕНТЪРС“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.11.2020 г. (публикувано на 02.11.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32440 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на риборазвъдно стопанство“ в ПИ 67739.31.220, с площ 221935 кв.м, с НТП „Язовир“, територия заета от води и водни обекти“, с. Снежина, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител „РАМАР ФИШ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.10.2020г. (публикувано на 29.10.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34141 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на шоурум и склад за съхранение и ремонтна дейност на помпено оборудване“ в ПИ 10135.4510.451, урбанизирана територия, с площ 4020 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, ЗПЗ, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ФЛУИДА“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.10.2020г. (публикувано на 29.10.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33925 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Разширение и изменение на площадка за добив на подземни богатства-пясъци“ от находище „Калиманци“, разположено в землището на с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител „ХИДРОСТРОЙ“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.10.2020г. (публикувано на 29.10.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34066  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на общо пет жилищни сгради, от които три жилищни сгради в поземлен имот (ПИ) № 07598.118.82 и две жилищни сгради в ПИ № 07598.118.83, урбанизирана територия, с обща площ 1578 кв. м, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на жилищна зона „Бяла река“, гр.Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: “СЕВЕР ИНВЕСТ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.10.2020 г.  (публикувано на 27.10.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34181 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  „Оползотворяване на отпадък с код – 10 06 01 – шлаки от първия и втория етап на производство (фаялит) при производството на бетонови смеси“ в УПИ XVI -19,62 по плана на промишлена зона „Клисе баир“, з-ще с. Тополи, общ. Варна,  с площ 77 326 кв.м, с възложител: „ПРЕСБЕТОНЕЛ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.10.2020 г.  /публикувано на 23.10.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33699  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на смесена сграда с обособени ресторант, магазини и жилищна част-апартаментен тип, свързано с проект на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ I – 19, в кв. 5, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07598.115.76, с площ 2933 кв.м по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл.Варна, с възложител: Сохранная. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.10.2020 г.  (публикувано на 23.10.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34216 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец „Българево-Димов“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07257.22.45, землище с. Българево, общ. Каварна, с цел напояване на ПИ с идентификатори: 07257.22.43 и 07257.22.45, землище с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, с възложител А. Димов, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.10.2020 г. (публикувано на 23.10.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33865  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Модернизиране на кравеферма чрез реконструкция и изграждане на пристройка за разширение на краварник“ в поземлен имот (ПИ) 39127.54.6, с площ 5.010 дка, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ в землището на с. Кочмар, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител: ЗС            Русева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища         (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.10.2020 г.  (публикувано на 23.10.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34234 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на силози, резервоари за рафинирано и нерафинирано олио, два резервоара за дизелово гориво, един резервоар за хексан и два кантара“ към „Предприятие за производство, съхранение, рафиниране, бутилиране на растителни масла и пречиствателна станция“ в ПИ 35376.100.27, с площ от 78 270 m2, с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна. Имот с идентификатор 35376.110.27 се явява обединяващ между имоти 35376.110.26, 35376.110.5 и 35376.110.6, с възложител: „Ес Ем Кей Нур” ООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.10.2020г.  (публикувано на 23.10.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33196  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Модернизация и преоборудване на Мидена ферма „Дълбока“ в комплексно стопанство за производство на миди и риба, в района на с. Българево, общ.Каварна, с възложител: „ДЪЛБОКА“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.10.2020 г.  (публикувано на 22.10.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31529   до уведомление за инвестиционно предложение за “Техническа и биологична рекултивация на депо за неопасни отпадъци- депо за фосфогипс“ в ПИ №№20482.248.90, 20482.248.123, 20482.280.53, 20482.280.54, 20482.280.58, 20482.280.129, 20482.280.132“ в землището на град Девня, община Девня, област Варна, възложител: „Агрополихим“АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.10.2020г.  (публикувано на 22.10.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34076 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на шест жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатори: 10135.2623.833, с площ 1448 кв.м и ПИ с идентификатор 10135.2623.834, с площ 1529 кв.м, СО „Горна Трака“, местност „Коджа тепе“, гр. Варна, с възложители: г-жа Георгиева и г-н Зойцов, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.10.2020 г. (публикувано на 22.10.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34247 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Разполагане на мобилен модул за дизелово гориво и бетоно-смесителна инсталация с прилежащите съоръжения“ в УПИ IV-23,24 „за бетонов възел“, кв. 5, с площ 7938 кв.м, местност „Трошеви ниви“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД.   Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.10.2020г. (публикувано на 20.10.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34183 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с “Изграждане на модулна инсталация за светли горива и метален павилион за обслужващи дейности“ в ПИ 20482.505.23, урбанизирана територия, с площ 282427 кв.м, НТП „За топлоенергийното производство“, Промишлена зона-юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител „МАСТЕР ТРАНС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.10.2020г. (публикувано на 20.10.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34214 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на Детска градина“, в УПИ-IV „детска градина“, кв. 14, с. Изворско, община Аксаково, с възложител: Община Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.10.2020 г.  (публикувано на 19.10.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34057  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с разширение на апартаментен комплекс „Топола Скайс“ с 2 входа (Е и Ж) към съществуващия блок 3 в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72693.149.148 по кадастрална карта (КК) на с.Топола, община Каварна, с възложител: „АКВАТЕК ТРЕЖЪР” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.10.2020 г.  /публикувано на 19.10.2020 г./
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34435 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на модулна бензиностанция, офиси, складове, търговски комплекс и мотел“ в поземлен имот с идентификатор 32278.32.35 (номер по предходен план: 032035), с площ 36.441 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Айман тарла“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „ОРКИД ЛОДЖИСТИК ЦЕНТЪРС“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 19.10.2020г. (публикувано на 16.10.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34231  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на обект за обработка на билки и плодове“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05102.128.63, с площ 6513 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“, с. Бозвелийскo, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител „АЛТЕО БГ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.10.2020 г.  (публикувано на 13.10.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34179 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на бензиностанция за дизелово гориво, офис сграда, складова база, трафопост и паркинг“ в ПИ 10135.4510.452, урбанизирана територия, с площ 8006 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, район „Владислав Варненчик“, ЗПЗ, гр. Варна, с възложител „СИ ЕМ ПИ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.10.2020г. (публикувано на 09.10.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34192 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Промяна на предназначението на магазини № 7, 8, 9, обособяване на помещения за абонатни станции в сутерена, проектиране на ОВК и вътрешни функционални изменения в четири апартамента“, в УПИ VII „За жилищно строителство, общественообслужване и магазини (с идентификатор 10135.3513.1845)“, по КККР на гр. Варна, с възложител: „БИЗНЕС КОМПЛЕКС МЛАДОСТ“ АД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.10.2020 г. (публикувано на 09.10.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32211 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП  „Ремонт и реконструкция на съществуващи рибарници с цел риборазвъждане в ПИ 24102.37.198, ПИ 24102.38.197 и водовземане от Дуранкулашкото езеро в землището на с. Дуранкулак, община Шабла”, възложител: “Кария фиш трейдинг” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.10.2020г.  (публикувано на 06.10.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34191 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Разширение на ОУ „Васил Друмев“, находящо се в ПИ 10135.2560.221, урбанизирана територия, с площ 5095 кв.м, НТП „За обект комплекс за образование“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител ОУ „Васил Друмев“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.10.2020г. (публикувано на 02.10.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34043    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води за питейно-битово водоснабдяване и противопожарни нужди на обект „Складове за семена и торове“ в ПИ с идентификатор 72624.87.85 по КККР на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „АГРОМЕДА“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.09.2020 г.  /публикувано на 29.09.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33865  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда”  в ПИ с идентификатор №35746.25.19 (стар номер 025019), с площ 9601 кв.м, землище на с. Камен бряг, общ.Каварна, област Добрич, с възложители: Марков и Симеонов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.09.2020 г.  (публикувано на 24.09.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34072 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Монтаж на модулна инсталация за светли горива“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.201 по КККР на гр. Девня, Промишлена зона юг, кв. „Повеляново“, с възложител: „САЛС“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.09.2020 г.  (публикувано на 23.09.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33922 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води за водоснабдяване за други цели (автомивка)“ в ПИ 10135.4023.65, урбанизирана територия, с площ 19010 кв.м, НТП „ За търговски обект, комплекс“, местност „Боклук тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „БАБЪЛС КАР УОШ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.09.2020г. (публикувано на 23.09.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33640 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на офис сграда за обществено обслужване“ в ПИ 10135.1506.632, урбанизирана територия, с площ 162 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, район „Одесос“, гр. Варна, с възложител „БАГРА“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.09.2020г. (публикувано на 23.09.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33740 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на овцеферма“ свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с цел промяна предназначението на УПИ III-14, кв. 2 по КККР на с. Миладиновци, общ. Добричка и отреждането му за „ПСД-животновъдна ферма за отглеждане на овце“, с възложител Георгиев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.09.2020г. (публикувано на 23.09.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33973  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на 8 бр. еднофамилни сгради“ в ПИ 10135.2054.51, идентичен с УПИ LX-20, кв. 207, с площ 4158 кв.м, НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, местност „Коджа тепе“, район „Приморски“,  гр. Варна, с възложител  „АЛФА 1 СЕКЮРИТИС“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.09.2020 г.  (публикувано на 14.09.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34008  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на газово стопанство на компресиран природен газ и площадков газопровод за захранване на хотелски комплекс с аквапарк“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02508.541.175, местност „Табията“, гр. Балчик, общ.Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.09.2020 г.  (публикувано на 11.09.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33757   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ I, за паркинг и озеленяване в кв. 515 на ж.к. „Русия“, гр. Добрич. С изменението на плана се променя отреждането за „Газостанция, бензиностанция и озеленяване“. Възложител на ИП е „Пътнически превози“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.09.2020 г.  /публикувано на 09.09.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33842  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на сграда в Център за изкуства и занаяти, находяща се в УПИ V – за парк, кв. 28 по плана на гр. Долни чифлик, с възложител: Община Долни чифлик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.09.2020 г.  (публикувано на 08.09.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33817  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  „Изграждане на пет жилищни сгради“ в ПИ № 10135.5403.5314, ПИ № 10135.5403.5315, ПИ № 10135.5403.5316, ПИ № 10135.5403.5317, ПИ № 10135.5403.5318, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна, с възложител „Хелти шоп“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.09.2020 г.  /публикувано на 08.09.2020 г./

 

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33916 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Разполагане на преместваеми обекти-модулна инсталация за светли горива и павилион за търговия“ в ПИ 20482.505.88, урбанизирана територия, с площ 4524 кв.м, НТП „За административна сграда, комплекс“, гр. Девня, общ. Девня, oбл. Варна, с възложител „ВИЗЕКС ПРО“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.09.2020г. (публикувано на 02.09.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33893   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на изложбена зала за модулни басейни и понтони“ в ПИ 10135.4510.1071, урбанизирана територия, с площ 2596 кв.м, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, ЗПЗ, местност „Налбанка“, гр. Варна, с възложител Юл. Василев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.09.2020г. (публикувано на 01.09.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32088  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на ново водовземно съоръжение за нуждите на кравеферма в ПИ с идентификатор 294444.69.23 по КККР на с. Житен, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, с възложител: „Левал“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.08.2020 г.  /публикувано на 28.08.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33619 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционни предложения за изграждане на пет жилищни сгради на площ от 4703 кв.м, по една сграда във всеки от следните поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 30497.13.98, 30497.13.100, 30497.13.101, 30497.13.102, 30497.13.103, землище на село Звездица, общ.Варна, с възложител: „КАСИОПЕЯ ПАРК“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.08.2020 г.  (публикувано на 27.08.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33813 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционни предложениe (ИП) свързано с: Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.45.36 но КККР на гр. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота от „Нива“ в за „Еко пътека”. Възложител на ИП е община Вълчи дол.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.08.2020 г.  /публикувано на 25.08.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33746 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с “Изграждане на приют за бездомни животни (кучета) и реконструкция на съществуващ сграден фонд“ в ПИ 36868.117.8, урбанизирана територия, с площ 11226 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Кипра, общ. Девня, свързано с изработване на ПУП-ПЗ, с цел отреждане на имота за „производствени и складови дейности“, с възложител ФОНДАЦИЯ „ЛЪКИ ХЪНТ ПРОДЖЕКТ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.08.2020г. (публикувано на 25.08.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33838 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Водовземане от подземни води чрез нов сондажен кладенец в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.48.31 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, за напояване на тревни чимове в поземлени имоти с идентификатори 58445.48.29, 58445.48.30, 58445.48.31, 58445.48.32 и 58445.48.33 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен”, с възложител „ЮРОГРИЙН ТЪРФ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 25.08.2020г. (публикувано на 24.08.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33768 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци, в това число разкомплектоване на ИУМПС, подготовка за повторна употреба, разглобяване на ИУЕЕО, сортиране и рязане на ОЧЦМ и балиране на пластмаса, хартия, картон и опаковки“ в УПИ XXII, кв. 4, Северна Промишлена зона, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител „Гардения прима“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 25.08.2020г. (публикувано на 24.08.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33776 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Разполагане на преместваем обект-колонка и резервоар за модулна станция за дизелово гориво за надземен монтаж“ в ПИ 37246.118.27, урбанизирана територия, с площ 3217 кв.м, НТП „За стопански двор“, с. Климентово, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.08.2020г. (публикувано на 21.08.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33769  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Поставяне на модулна инсталация за светли горива“ в ПИ № 20482.505.450 по КККР на гр. Девня, обл. Варна, с възложител: „ЕС ТРАНС ЮНИОН“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.08.2020 г.  /публикувано на 20.08.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31501 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на площадка за извършване на дейности по съхранение и разкомплектоване на ИУМПС и търговия с авточасти-втора употреба“ в поземлен имот с идентификатор 10135.2551.408, с площ 872 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, местност „Франга дере и Кокарджа“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител „ДС ВАРНА АУТО“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 20.08.2020г. (публикувано на 19.08.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33186 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Поставяне на модулна станция за зареждане с дизелово гориво на ведомствени МПС“ в ПИ 20482.505.566, урбанизирана територия, с площ 71493 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промишлена зона-юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител „КАОЛИН“ ЕАД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 18.08.2020г. (публикувано на 17.08.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33729  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на тръбен кладенец“ с цел водоснабдяване за други цели-приготвяне на бетонови разтвори в ПИ 10135.4040.27, урбанизирана територия, с площ 7938 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, местност „Трошеви ниви“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.08.2020г. (публикувано на 13.08.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33046 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с добавяне на нови отпадъци, с които се предвижда извършване на дейности по третиране на територията на съществуваща  площадка за дейности с отпадъци с местонахождение: гр. Белослав, ПИ с идентификатор 03719.501.3538, номер по предходен план: УПИ V, кв. 136, с възложител: „СКРАП МЕТЪЛС С.М.“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.08.2020 г.  /публикувано на 11.08.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33169 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изгражданe на четири броя сгради с малки ремонтни работилници“ в (ПИ) №№ 10135.4018.20, 10135.4018.21, 10135.4018.22 и 10135.4018.23, с обща площ 2339 кв.м, урбанизирана територия, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, общ. Варна, обл. Варна, с възложител Цветков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.08.2020г. (публикувано на 10.08.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33557 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на футболно игрище с изкуствено покритие и паркинг“ свързано с изработване на изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II и УПИ III, кв. 241, с цел образуването на нов УПИ V „за хотел и обществено обслужване“, с площ 6074 кв.м, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител „СТРОЙТРАНС 2011“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.08.2020г. (публикувано на 10.08.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33717 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ 72179.19.4 с цел напояване на земеделски култури в ПИ 72179.19.4 и ПИ 72179.21.7, с обща площ 314,7 дка, земеделска територия, НТП „Нива“, с. Твърдица, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител ЗП И. Баналиев.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.08.2020г. (публикувано на 10.08.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33726  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на център за работа с деца“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2556.383, с площ 2450 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“ по КККР на гр. Варна, с възложител: Фондация „Карин дом“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.08.2020 г.  (публикувано на 06.08.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33672 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с монтиране на „Модулна бензиностанция за зареждане на дизелово гориво, за собствени нужди“ в поземлен имот с идентификатор: 20482.43.32, с площ 28834 кв.м, местност „Царското“, Стопански двор Девня-2, гр. Девня, с възложител „КРИСТЕРА“ АД, гр. Попово Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.08.2020 г.  /публикувано на 05.08.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33410  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на пет жилищни сгради“ в УПИ XVIII-33, кв. 1, м-ст „Мечо ухо“ по плана на с.  Шкорпиловци, община  Долни чифлик  с възложители: Денчев, Денчева и Денчева.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.08.2020 г.  /публикувано на 05.08.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33168  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на мандра“ в ПИ 11781.7.1, земеделска територия, с площ 4403 кв.м, НТП „За кожарската, кожухарската и обувната промишленост“, с.Воднянци, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител Д. Яшар. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.07.2020 г.  (публикувано на 28.07.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33631 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор 58445.30.11, с площ 28.497 дка, местност „Пазарлията“, землище с. Приселци, общ. Аврен, с цел „Напояване на лозови масиви“ в ПИ с идентификатори: 58445.32.12, 58445.30.1, 58445.30.11, 58445.28.1, 58445.28.2, 58445.28.3, 58445.28.4, 58445.28.5, 58445.29.6, 58445.29.7, 58445.29.8, 58445.29.9, 58445.29.14, 58445.29.15, 58445.29.16, 58445.29.17 и 58445.29.20, с обща площ 229 дка, землище с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: ЕТ „ИЙСТ АГРО – Григор  Григоров“, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.07.2020 г.  /публикувано на 28.07.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33573  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за Изграждане на нов тренировъчен център за морски лица в УПИ VII-50,272 „за общ. обслужване“, кв.11 по плана на ЮПЗ, ПИ 10135.5501.395 по КККР на гр. Варна, с възложител „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.07.2020 г.  (публикувано на 28.07.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33448  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Водовземане от два нови водоизточника на подземни води – тръбни кладенци ТК1 „БИО ГАЗ БЪЛГАРИЯ – Генерал Колево“ и ТК2 „БИО ГАЗ БЪЛГАРИЯ – Генерал Колево“ за напояване на селскостопанска продукция“ в поземлен имот с идентификатор 14684.75.1, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. Генерал Колево, общ.Добричка, обл. Добрич, с възложител: „БИО ГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.07.2020 г.  (публикувано на 27.07.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33281  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ 07598.118.72 и три жилищни сгради в ПИ 07598.118.67“, земеделска територия, с обща площ 1536 кв.м, с НТП „Нива“, по КККР на жилищна зона „Бяла река“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител „СЕВЕР ИНВЕСТ“ ООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.07.2020 г.  (публикувано на 27.07.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33619  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Монтаж на резервоар за модулна станция за петролни продукти, за надземен монтаж с вместимост 30 м³ и колонка за зареждане на дизелово гориво“ в поземлен имот (ПИ) 12574.501.96 по КККР на гр. Вълчи дол, e с възложител: „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.07.2020 г.  (публикувано на 24.07.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33588 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Извършване на дейности по временно съхранение и балиране/уплътняване на битови отпадъци от облекла и текстил“ на площадка – склад 1, в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.238, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 19, район Младост, ЗПЗ, гр. Варна, с възложител: «ЕВРОТЕКС» ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.07.2020 г.  /публикувано на 22.07.2020 г./
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33672 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с монтиране на „Модулна бензиностанция за зареждане на дизелово гориво, за собствени нужди“ в поземлен имот с идентификатор: 20482.43.32, с площ 28834 кв.м, местност „Царското“, Стопански двор Девня-2, гр. Девня, с възложител „КРИСТЕРА“ АД, гр. Попово. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 20.07.2020г. (публикувано на 17.07.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33575 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на 7 бр. многофамилни жилищни сгради, представляващи жилищен комплекс от затворен тип „АЗУР-ДЕЛУКС“, спортен център, басейни, водни огледала, подземни гаражи и паркинги“ в ПИ 10135.2569.320, урбанизирана територия, с площ 12014 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, район „Приморски“, с възложител „ЛАЗУР ДЕЛУКС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.07.2020г. (публикувано на 16.07.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33567 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с “Изграждане на търговски комплекс“ в ПИ 07598.301.4, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с площ 1083 кв.м, гр. Бяла, обл. Варна, с възложител „МУУНСТОУН ГРУП“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.07.2020г. (публикувано на 16.07.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33364 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на овцеферма за 50 бр. овце заедно с подрастващите и млекосъбирателен пункт“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на УПИ I, кв. 31, по КККР на с. Кочмар, общ. Тервел и отреждането му за „животновъден обект-овчарник“, с възложител Й.Йорданов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.07.2020г. (публикувано на 16.07.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33515 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Промяна на предназначението и реконструкция на магазини и бар“ в „Медицински център“, в сграда с идентификатор 10135.513.472.19, по КККР на гр. Варна, с възложител: „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.07.2020 г. (публикувано на 15.07.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33510 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на животновъдна ферма за 100 бр. кози и производство на мляко“ свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на ПИ 58445.61.260, земеделска територия, с площ 2000 кв.м, НТП „Пасище“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Пп“ (предимно производствена), с възложител „ЕПОНА“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.07.2020г. (публикувано на 10.07.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33500  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Преустройство и модернизация на комплексна автоснабдителна станция“, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2555.2577 по плана на ж.к. „Изгрев“, 23-ти м.р. гр. Варна, с възложител: БЕНИТА ОЙЛООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.07.2020 г.  (публикувано на 09.07.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33397 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки“ в поземлен имот с идентификатор 72624.207.37 „за ПСД – обработка /без рязане/ и продажба на дървен материал“, с площ 3000 кв.м, землище гр. Добрич, с възложител: «НАДИН 22» ЕООД, гр. Силистра. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.07.2020 г. (публикувано на 08.07.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33375 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с “Жилищно строителство“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел делба на ПИ 87518.27.122 и конкретно отреждане „за жилищно строителство“ на новообразувани имоти: ПИ №№ 87518.27.313, 87518.27.314, 87518.27.315, 87518.27.316, 87518.27.317,  87518.27.318, 87518.27.319, 87518.27.320, 87518.27.321, 87518.27.322, 87518.27.323, 87518.27.324, урбанизирана територия, с обща площ 7238 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“ и ПИ 87518.27.325, урбанизирана територия, с площ 1009 кв.м, НТП „За второстепенна улица“ по плана на с. Яребична, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител Ж. Иванов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.07.2020г. (публикувано на 08.07.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33536  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в имот с идентификатор 56695.14.20 по КККР на с. Плачи дол, общ. Добричка, обл. Добрич, за гравитачно напояване на площ от 66706 м² (имоти с идентификатори 56695.14.20 и 56695.14.21) съществуваща зеленчукова градина, с възложител: „ИМ КОМ“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.07.2020 г.  (публикувано на 06.07.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33422  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на свинеферма“ в УПИ IVПСД, кв. 3, с площ 5221,37 кв. м, по плана на с. Овчарово, общ. Добричка, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.07.2020 г.  (публикувано на 06.07.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32641 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване преди предаване за последващо оползотворяване на излезли от употреба гуми“ в поземлен имот с идентификатор 20482.505.10, Промишлена зона-юг, гр. Девня, с възложител: „ХИМПРОМ КОМЕРС 2016“ ЕООД, гр. Девня.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.07.2020 г. (публикувано на 01.07.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33433 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Допълнение към ИП за изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска продукция – пункт за изваряване на рози, етерично маслени култури (ЕМК), фуражно производство и добив на студено пресовани масла“ в УПИ XI, кв. 27 в землището на с. Славеево, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител СД „ВЪЗХОД-АРНЬО-АПОСТОЛОВ и ЛАЗАРОВ“, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 01.07.2020 г. (публикувано на 30.06.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33467  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за обработка на биоотпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02508.90.772, с площ 35471 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: „За стопански двор“ по КККР на гр. Балчик, общ. Балчик, област Добрич, с възложител „ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.06.2020 г.  (публикувано на 29.06.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33382 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Монтаж на 2 бр. газоколонки, 2 бр. компресорни модули и изграждане на инсталационен канал и стоманобетонна площадка за оборудването – за зареждане на товарни автомобили с компресиран природен газ от платформи с батерии от бутилки“ в УПИ VII-226,570, кв. 1 (ПИ 20482.505.670) по КК на гр. Девня, с възложител: „СТРОЙ-СПЕД“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.06.2020 г.  (публикувано на 26.06.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33477 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на растителна и животинска продукция и сондаж за напоителни нужди“, свързано с изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 37099.31.138, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 1593 кв.м, в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител С. Сълкова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.06.2020г. (публикувано на 25.06.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33406 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на пет жилищни сгради апартаментен тип, паркинг за МПС, два броя басейни и улична мрежа в северната и южната част на имота“ – поземлен имот с идентификатор 62788.29.14, с площ 26.002 дка, земеделска територия с НТП „нива“ местност „Чаиря“, землище с. Рогачево, общ. Балчик, с възложител: „КОРАБЕЛНИКОВ М“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.06.2020 г. (публикувано на 23.06.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33061  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на газово стопанство за компресиран природен газ за резервно захранване на завод за полипропиленово фолио““, в ПИ 00182.28.65 по КККР на гр.  Аксаково, общ. Аксаково, с възложител „Пластхим Т“ АД, гр. Тервел. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.06.2020 г.  /публикувано на 22.06.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32381 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с “Площадка за събиране и временно съхранение на неопасни отпадъци, преди предаване за оползотворяване” в ПИ с идентификатор № 55110.60.83, площ 74 919 кв.м,  трайно предназначение на територията – урбанизирана,  м. Средния сакар,  с. Падина,  община Девня, област Варна, стар номер 55110.6068, с възложител: „Он енерджи“ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.06.2020г. (публикувано на 22.06.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33348  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано „Изграждане на фуражен цех за производство на фураж, монтиране на котел с мощност 420 kW и газова бутилкова инсталация с вместимост до 3000 Nm3 компресиран природен газ – метан“ в УПИ IV, кв. 3 по плана на с. Овчарово, община Добричка, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.06.2020 г.  /публикувано на 22.06.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32857  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на плодови сокове и нектари със складова и сортировъчна зона“, в поземлен имот с идентификатор 02508.90.770, /сграда с идентификатор 02508.90.770.8/ по КККР на град Балчик, община Балчик, обл. Добрич, местност „Момчил“, с възложител: „Албена“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.06.2020 г.  (публикувано на 18.06.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33306  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за  ИП свързано с „Изграждане на многофункционална спортна зала“   в УПИ  I -23, кв. 4, гр. Вълчи дол, обл. Варна. С ИП се предвижда изграждането на многофункционална спортна зала с обединено игрище за баскетбол и волейбол, зала за борба, помощни помещения, необходими за функционирането на сградата – съблекални за два отбора, санитарни възли и др. Сградата на залата ще е разположена в югозападната част на парцела. Ориентирана в посока север-юг. Възложител на ИП е община Вълчи дол.         Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.06.2020 г.  /публикувано на 16.06.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33333 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на овцеферма“ свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с цел промяна предназначението на ПИ 03040.120.7, земеделска територия, с площ 1706 кв.м, НТП „За стопански двор“, с. Бдинци, общ. Добричка, обл. Добрич и отреждането му за „ПСД-животновъдна ферма“, с възложител „ЗСК БДИНЦИ“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.06.2020г. (публикувано на 15.06.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32979 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП  „Увеличаване на капацитета на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с 84 000 места“ в ПИ с идентификатор №69300.53.1,  площ 103 919 кв. м, /съгласно нотариален акт площ от 105 611 кв. м/, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за животновъден комплекс, стар номер 000053; 053001, землище на с. Стожер, община Добричка, област Добрич, възложител: „Реджина“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.06.2020г.  (публикувано на 11.06.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32696 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за „Производство и изгаряне на брикети (със съдържание до 10 % петрококс в тях) във варовите пещи на завода„ в ПИ с идентификатор № 20482.505.201,  площ 757 406 кв.м,  НТП – За химическата и каучуковата промишленост, вид територия  – урбанизирана, град Девня,  община Девня, област Варна, стар номер 124701, с възложител: „Солвей соди“АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.06.2020г.  (публикувано на 11.06.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33405  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Монтаж на модулна станция за светли горива“, находяща се в ПИ 20482.505.12, урбанизирана територия, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 11825 кв.м, „Промишлена зона-юг“, гр. Девня, обл. Варна, с възложител „ПИРАМИД“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.06.2020г. (публикувано на 10.06.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33287 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционни предложения (ИП) свързани с: Изработване па ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.62.15 но КККР на гр. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота от за „Широколистна гора” в за „Еко пътека и въжена линии”;  и изработване па ПУП-ПЗ за ПИ с  идентификатор 12574.62.8 но КККР на гр. Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „За туристическа база, хижа” в за „Спортно-образователни, развлекателни в рекреационни нужди”,  с възложител: община Вълчи дол.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.06.2020 г.  /публикувано на 09.06.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33283 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за извършване на дейности, по: оползотворяване (съхраняване) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), съхраняване, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), съхраняване, подготовка за повторна употреба на компоненти, отстранени от ИУМПС и съхраняване на неопасни отпадъци, вкл. отпадъци от опаковки“ в поземлен имот с идентификатор 72624.611.263, ПЗ „Север“, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8Б, гр. Добрич, с възложител: «Екологична компания» ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.06.2020 г. (публикувано на 09.06.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33234  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИПза „Обособяване на площадка за приемане и временно съхраняване на отпадъци“ с код R13, на площадка с местонахождение в гр. Варна,  южна промишлена зона, в ПИ с идентификатор 10135.5501.185,  с възложител: „ЯНИКА КЛИЙН ТРАНС“ ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.06.2020 г.  /публикувано на 04.06.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32099 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури (лавандула, маточина, и др.)“ в поземлен имот с идентификатор 58270.501.296, с НТП „За стопански двор“, с площ 5750 кв.м, ул. „Четвърта“ по плана на село Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител ЕТ „СТРОНГ-Тихомир Георгиев“, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.06.2020 г. (публикувано на 04.06.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33321 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Промяна на предназначение и преустройство на част от търговски комплекс и офиси в амбулатория за дентална практика“ в УПИ „за търг. комп. и офиси“, с площ 1500 кв.м, кв. 48, по плана на гр. Долни чифлик, с възложител: „БОКАТ БОНЕВИ“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 28.05.2020 г. (публикувано на 27.05.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33171 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с “Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с цел напояване на земеделски култури“ в ПИ 06793.502.8, урбанизирана територия, с площ 12854 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m), с. Брястово, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител „ТОМАТО ФУДС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 27.05.2020г. (публикувано на 26.05.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32447 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с “Изграждане на винарна с дегустационна и ресторант, пет едноетажни къщи, руска баня и параклис“ свързано с изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в обхвата на ПИ 03811.84.150, с площ 5000 кв.м, с НТП „Лозе“, по КККР на с. Бенковски, местност „Ени чешма“, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител „ВАРТ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 20.05.2020г. (публикувано на 19.05.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33043 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП „Изграждане на кравеферма“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на УПИ VII и VIII, кв. 2, по плана на с. Коларци, общ. Тервел, обл. Добрич и отреждането му за „ПСД-краварник“, с възложител Л.Мустафов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 19.05.2020г. (публикувано на 18.05.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33096 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Изменение на част от параметрите на дестилерия за производство на етерични масла, чрез преработка на тревни суровини (лавандула и др.)“ в поземлен имот № 32467.106.23, землище село Изворово, общ. Генерал Тошево, с възложител: „ГАНЧЕВ 2003“ ЕООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 19.05.2020 г. (публикувано на 18.05.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32859  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Разширение и изменение на площадка за добив на подземни богатства-варовици“ от находище „Суворово“, разположено в землището на гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.05.2020г. (публикувано на 12.05.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32653 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Промишлена газова инсталация за захранване на съществуващи консуматори от газово стопанство на компенсиран природен газ в Асфалтова база“ в поземлен имот № 72271.501.4, гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител: „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Добрич.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.05.2020 г. (публикувано на 11.05.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32934 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за офиси и складове“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.753, с площ 2735 кв.м, ЗПЗ, район „Младост“ гр. Варна, с възложител: „ГАЗ ТРАНС ПЕТРОЛИУМ“ ЕООД, гр. Варна.  Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.05.2020 г. (публикувано на 08.05.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32651 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Промяна на предназначението на част от съществуваща сграда за хотелиерски услуги – апарт – хотел“, находяща се в УПИ IV-за услуги, кв. 146 (ПИ с идентификатор 10135.1506.808 по КК), по плана на 7-ми м.р., ул. „Ал. Дякович“, гр. Варна, в „Център за лечебни (здравни) услуги“, с възложител: „ШАМ 10“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.05.2020 г. (публикувано на 04.05.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32931 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Открит добив на подземни богатства в находище „Цареви ливади“, общ. Суворово, обл. Варна, след допълнителни геологопроучвателни работи на варовици – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ, свързано с изменение на дълбочината на изземване на находището от ниво 120 на ниво 90 над морското равнище, с възложител: „ФИНИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.05.2020 г.  (публикувано на 04.05.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33060 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец (ТК) “Финеш-Пролез“, изграден в ПИ № 58596.7.51 за напояване на зеленчукови култури в ПИ №№ 58596.7.51, 58596.7.52, 58596.7.28 и 58596.7.29 с обща площ 149,007дка в землището на с. Пролез, общ. Шабла, обл.Добрич, с възложител „БАЛЕВ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 01.05.2020г. (публикувано на 30.04.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32963      до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП  “Oползотворяване на отпадък с код 10 01 05 и влагането му вместо природен гипс в производството на строителни материали – газобетонни зидарийни блокчета” в ПИ с идентификатор № 72624.603.8, площ 99 288 кв.м, /съгласно нотариален акт 99 275 кв. м/,  НТП  – За производството на строителни материали, конструкции и изделия, трайно предназначение на територията – урбанизирана,  квартал 256, парцел XLIII, промишлена зона Запад, бул. „Трети Март“ № 60, гр. Добрич, община Добрич,  област Добрич, с възложител: „Ксела България“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.04.2020г.  (публикувано на 29.04.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32937 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Модулна станция за дизелово гориво“ в поземлен имот с идентификатор 70175.117.43, местност „Високата канара“, по КК на гр. Суворово, обл. Варна, с възложител „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр. София.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.04.2020 г. (публикувано на 29.04.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32437  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на промишлена газова инсталация към консуматори в асфалтова база“, находяща се в ПИ 12262.12.50, с. Врачанци, общ. Добрич, с възложител „Пътно строителство“ АД, гр. Добрич, с възложител „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.04.2020г. (публикувано на 28.04.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32754 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение (жилищна и търговска част)“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4023.97 (номер по предходен план: квартал: 8, парцел: IV-230027), с площ 1.754 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, район „Вл. Варненчик“, местност „Боклук тарла“,  гр. Варна, с възложител Т. Димитров, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 28.04.2020 г. (публикувано на 27.04.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32774 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Разширение на съществуващата газопреносна мрежа с прокарване на цялата мрежа от разпределителни газопроводи, позволяваща газификацията на всички промишлени, административно-търговски и битови потребители“ на имоти в регулацията на гр. Генерал Тошево, с възложител: „ДОБРУДЖА ГАЗ“ АД, гр. Генерал Тошево. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 28.04.2020 г. (публикувано на 27.04.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33081 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с промяна предназначението на първи жилищен етаж част от многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ  VII-767, кв. 45, кв. Виница, гр. Варна, обл. Варна  в самостоятелна медико-диагностична лаборатория със сектор за микробиология и вирусология, индивидуална практика за първична медицинска помощ (ИППМП) и амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ (АСИМП), с възложител: „ХОУМ ЕС“ ООД  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.04.2020 г.  /публикувано на 23.04.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33041  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Производство на зеленчуци и плодове на площ от 7840 кв. м, и изграждане на сондаж за напояване“ в ПИ № 67489.55.17 по КККР на с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: ЗП Ст. Петров  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.04.2020 г.  /публикувано на 23.04.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32964 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на три пет етажни сгради с обществено предназначение“ в поземлени имоти с идентификатори: 10135.4023.70 и 10135.4023.71, урбанизирана територия, с НТП „ниви“ с обща площ 3.229 дка, местност „Боклук тарла“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложители: г-жи Тодорова, Недялкова, Генадиева, Райкова и г-н Проданов, гр. Варна.Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.04.2020 г. (публикувано на 16.04.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32888  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционни предложения, с възложител  „ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА“ АД, за:
  • „Поставяне на съоръжение-инсинератор за изгаряне/обезвреждане на отпадъци от животни“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка;
  • „Изграждане (монтиране) на 4 броя дезинфекционни станции за дезинфекция на влизащите на територията на птицекомбината превозни средства“ в поземлени имоти с идентификатори 22988.33.34, 22988.21.113, 22988.21.115, находящи се в с. Дончево, общ. Добричка и поземлен имот с идентификатор 53597.23.1, находящ се в с. Опанец, общ. Добричка;
  • „Изграждане на ограда на прилежащия имот на ферма стокови носачки“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка;
  • „Изграждане на санитарен пропускник и метална ограда на ферма подрастващи стокови носачки“ в поземлени имоти с идентификатори 21.113, 22988.21.115, находящи се в с. Дончево, общ. Добричка;
  • „Закупуване на мобилна специализирана машина за извършване на дезинфекции“ за птицефермата в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка;
  • „Изграждане на инсталация ADVA Farm за структуриране и витализиране на питейна вода за животни“ в поземлен имот с идентификатор 53597.23.1, находящ се в с. Опанец, общ. Добричка.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.04.2020 г.  (публикувано на 22.04.2020 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32964 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на три пет етажни сгради с обществено предназначение“ в поземлени имоти с идентификатори: 10135.4023.70 и 10135.4023.71, урбанизирана територия, с НТП „ниви“ с обща площ 3.229 дка, местност „Боклук тарла“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложители: г-жи Тодорова, Недялкова, Генадиева, Райкова и г-н Проданов, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.04.2020 г. (публикувано на 16.04.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32900 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за промяна по време на строителството на обект от „Склад за метални конструкции“ в „Обект за производство на сухи кремообразни, емулгиращи и желирани смеси“ в поземлен имот с идентификатор 67489.1.993, местност „Старо село“, село Слънчево, общ. Аксаково, с възложител: „АТИС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.04.2020 г. (публикувано на 14.04.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32439 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за  изграждане на „Жилищна сграда – апартаментен тип“, „Хотел“ и „3 броя еднофамилни жилищни сгради“ и паркинг, идентичен с ПИ № 07598.115.73 по КК на гр. Бяла, област Варна, свързано с изработване на ПУП-ПЗ на УПИ VII-134, кв. 4 по плана на ЗО „Луна“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител:   СОХРАННАЯ Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.04.2020 г.  /публикувано на 08.04.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32974    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на животновъдна ферма за угояване на телета“ свързано с изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на ПИ 69300.58.13, земеделска територия, с НТП „ За стопански двор“, с площ 3248 кв.м, с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич и отреждането му за „ПСД-животновъдна ферма за угояване на телета“, с възложител „СТОЖЕР 2008“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.04.2020г. (публикувано на 08.04.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32817  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”,  II-ри микрорайон, източна част, включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна“, с възложител: община Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.04.2020 г.  /публикувано на 06.04.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32104 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Преустройство и смяна предназначение на съществуваща сграда – гараж в обект за винопроизводство“ в УПИ XII, „за социални дейности и безвредни производствени дейности“, кв. 71 по плана на с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „ХОЛИДЕЙ БИО“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.04.2020 г.  (публикувано на 06.04.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32787 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно намерение „Изграждане на сгради със смесено предназначение“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.1507.1030, гр. Варна и изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и РУП за УПИ I-1030 „За смесено предназначение“, кв. 76, улици от о.т. 3477 до о.т. 3481, от о.т. 3480 до о.т. 3479, от о.т. 3478 до о.т. 3483 и пешеходна алея от о.т. 3486 до о.т. 3483 по плана на 8-ми микрорайон, в гр. Варна, с възложител „ПАРАХОДСТВО БМФ“ АД, гр. Варна.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.04.2020г. (публикувано на 03.04.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32741 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Съхранение и употреба на компресиран природен газ за нуждите на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в поземлен имот с идентификатор 02508.55.258, ПЗ, ул. „Черно море“ № 75А, гр. Балчик, с възложител: ЗП                Донев, село Сенокос, общ. Балчик, обл. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 01.04.2020 г. (публикувано на 31.03.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32462 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано със създаване на обект за аквакултури за интензивно отглеждане на червенощипков рак в помещение от 120 кв.м находящо се в гр. Варна, СО „Акчелар 522“ № 833, жк „Паралакс парк“ № 1, с възложител „НИК КОРПОРЕЙШЪН – 2000“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.03.2020 г.  /публикувано на 25.03.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32667  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на две водовземни съоръжения (тръбни кладенци с дълбочина до 60÷65 м) за добив на подземни води и системи за капково напояване на лешникова градина“ в ПИ с идентификатор 65543.23.3, с площ 162,005 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, в землището на с. Свети Никола, общ. Каварна, обл. Добрич, с възложител: „БАЛЕВ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.03.2020 г.  (публикувано на 17.03.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32628   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  „Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци /СО/“, в имот № 12262.12.50 в землището на с. Врачанци, община Добричка, област Добрич, с обща площ 113  дка, с възложител: „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.03.2020 г.  /публикувано на 16.03.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25583  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  „Изграждане на център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и изграждане на център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2575.201 (номер по предходен план: 146), с площ: 27 120 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс,  в град Варна, община Варна, собственост на „Дом за медико-социални грижи за деца-Варна“, с възложител: Министерство на здравеопазването.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.03.2020 г.  /публикувано на 09.03.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29133 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за “Изграждане на център (нова сграда) за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи“ в поземлен имот с идентификатор № 10135.2556.340, ул. „Брегалница“ № 3, гр. Варна, с възложител МЗ, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.03.2020 г. (публикувано на 05.03.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32293 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Водовземане от нов сондажен кладенец „СК Холидей-Аврен“ в поземлен имот № 00084.1.365, лозе, местност „Бялата пръст“, с. Аврен, обл. Варна, с цел напояване на лозови насаждения, в ПИ 00084.1.365, 00084.1.513 и 00084.1.515, местност „Бялата пръст“, по плана на село Аврен, обл. Варна, с възложител: „ХОЛИДЕЙ БИО“ ООД, с. Аврен, обл. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.03.2020 г. (публикувано на 04.03.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31422 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Интензивно отглеждане на следните видове риба: шаран, толстолоб, амур, сулка и сом в язовир „Николаевка 1“, представляващ имот № 000286, местност „Малкая“, в землището на  с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна с възложител: „НД ГРУП“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.02.2020 г.  (публикувано на 24.02.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32606  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с “Изграждане на тръбен кладенец ТК-1“ в ПИ 32278.30.61, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел осигуряване на вода за противопожарни нужди и водоснабдяване за други цели, с възложител „СВЕПОЛ“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.02.2020г. (публикувано на 21.02.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32640 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Ситуиране на трейлърно ремарке за компресирен природен газ за газово захранване на котел към предприятие за преработка на селскостопанска продукция – пункт за изваряване на рози, етерично маслени култури, фуражно производство и добив на студено пресовани масла“ в УПИ XI, кв. 27, по плана на село Славеево, общ. Добричка, с възложител: СД „Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров“, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.02.2020 г. (публикувано на 20.02.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32572  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на площадка за търговия, разкомплектоване на ИУМПС, складиране и третиране на отпадъци“ в ПИ 72624.630.13, с площ 7542 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За база за селскостопанска или горскостопанска техника“, гр. Добрич, обл. Добрич, свързано с изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/, с възложител Д. Димитров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 18.02.2020г. (публикувано на 17.02.2020г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29838     до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Водовземане от съществуващ сондаж С-2х, находящ се в ПИ 83017.12.5, гр. Шабла, за капково напояване на зеленчукова градина в същия имот, с площ 54 756 дка“, с възложител Тонкова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.02.2020г. (публикувано на 14.02.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32243 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) ИП свързано с изграждане на директен, присъединителен газопровод от ГРС „Девня“ до т.29 от присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен“ до Завод за полипропиленово фолио, Промишлена зона „Юг“, гр.Девня“, с възложител: „Пластхим-Т“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.02.2020 г.  /публикувано на 13.02.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32144 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на осем еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 10135.2569.136, с площ 3523 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, район „Приморски“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, с възложител „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.02.2020 г. (публикувано на 12.02.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32566  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за извършване на основен ремонт и промяна на предназначение на два самостоятелни обекта с имотни идентификатори: 10135.5502.119.3.7 и 10135.5502.108.2.2, находящи се в ж.к. „Дружба“, Район „Аспарухово“, гр. Варна, във връзка със създаване на функциониращ „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с множествени увреждания“ със „Заместваща грижа“, с възложител: Община Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.02.2020 г.  (публикувано на 07.02.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32317   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП  „Промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност до 5 MW, височина на кулата до 125 м, диаметър на ротора до 150 м“ в поземлен имот №77390.27.70, землище на село Храброво, община Балчик, възложител: “Вентус дивелопмънт” еООд. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.02.2020г.  (публикувано на 06.02.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32509  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с “Изграждане на общежитие“, в ПИ 10135.4505.424, урбанизирана територия, с НТП „ За друг обществен обект, комплекс“, с площ 1442 кв.м, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител С. Казаков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 31.01.2020г. (публикувано на 30.01.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30991 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на рибарник за угояване на шаран и водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 02871.16.40, с площ 8470 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Фатмата“ по плана на с. Батово, общ. Добричка, с възложител ЗП – Ан. Пенова, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп, за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.01.2020 г. (публикувано на 29.01.2020 г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32297 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива“ (КПИИ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 05311.50.2 и 05311.50.3 по КККР на с. Болярци, общ. Аврен свързан с  изработване на: проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и инвестиционен проект за промяна предназначение на сгради и изграждане на цех за преработка на месни и спиртни продукти, с възложител: Б. СТАТЕВА Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.01.2020 г.  /публикувано на 29.01.2020 г./
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32545 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Сграда А4 – складове, офиси и магазини“ разположена на площ около 2400 м², в УПИ XVII-13, кв.50 по плана на Западната промишлена зона на гр. Варна, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3514.130, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ по КККР на гр. Варна, с възложител: “ВАРНА ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.01.2020 г.  (публикувано на 28.01.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32257    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на производствен цех за сладкарски изделия“ свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване/ПУП-ПЗ/, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на ПИ 69763.5.5, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя“, с площ 599 кв.м, с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител Демиров.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 28.01.2020г. (публикувано на 27.12.2019г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32202 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на дестилерия за етерични масла“ в поземлен имот с идентификатор 77390.30.1, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, с площ 30216 кв.м, с.Храброво, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител ЗПК „АВАНГАРД-94“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 27.01.2020г. (публикувано на 24.01.2020г.)
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32232 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Оптимизиране на поливната инсталация на овощни градини в землището на с. Оброчище, общ. Балчик, свързано с изменение на точката на водовземане от р. Батовска, с местоположение поземлени имоти (ПИ) 53120.46.44; 53120.46.41; 53120.46.40; 53120.46.56, с възложител: „ЕКО АГРО“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.01.2020 г.  (публикувано на 23.01.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32319 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Търговия с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и последваща обработка, включваща: сортиране, рязане, уплътняване, разкомплектоване и шредиране“ на съществуваща площадка в Промишлена зона – Юг (ПИ с идентификатор 20482.505.330), в гр. Девня, с възложител „НАДИН ВАРНА“ ЕООД, гр. Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.01.2020 г. (публикувано на 15.01.2020 г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29360   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП  „Изграждане на два броя експлоатационни сондажи, с прилежащи съоръжения и комуникации“  в ПИ с идентификатор № 58503.171.229, площ 427 243 кв.м, вид на територията – урбанизирана, НТП – други промишлени територии, стар номер 000229, землище на град Провадия, общ. Провадия, област Варна, с възложител:  „Провадсол“ ЕАД.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.01.2020г.  (публикувано на 15.01.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32387   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея за промяна на предназначението и в общежитие с ООХ и магазин за хранителни стоки“ в УПИ XXV, кв. 3 по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка, с възложител „       НЕДКОВ-ОВЧАРОВО“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.01.2020г. (публикувано на 14.01.2020г.).
 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32238 до допълнителната информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализация на ИН свързано с „Производствено – складова и рекреационна дейност“ в поземлен имот с идентификатор 51233.91.16, с площ 5515 кв.м, земеделска територия, с НТП “Нива“, местност „Орта йолу“, землище с. Невша, общ. Ветрино, с възложител: В. Велков, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.01.2020 г.  (публикувано на 07.01.2020 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32290  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Монтиране на поставяем обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко“ в УПИ I, кв. 46, с площ 858 кв. м, по плана на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: „ТЕЛЕФ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.12.2019 г.  (публикувано на 30.12.2019 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32260 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на тръбни кладенци за добив на подземни води за напояване на зелени и тревни площи и други цели (за осигуряване на алтернативно водоснабдяване и за всички други цели на „Летище Варна“)“ в ПИ 00182.307.40, 00182.307.36, 00182.307.42, 00182.307.29, землище на общ. Аксаково, гр. Аксаково, обл. Варна, с възложител „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 31.12.2019г. (публикувано на 30.12.2019г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29544 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на площадка за дейности с ОЧЦМ, дейности по разкомплектоване на ИУМПС, разглобяване на ИУЕЕО, съхраняване на НУБА, пластмаса, хартия и опаковки, както и склад за части за повторна употреба в ПИ № 35064.501.755, гр. Каварна, ул.“Стефан Караджа“ №3, с възложител „Еврометал парт“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.12.2019 г.  /публикувано на 27.12.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32444 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на кариера за добив на подземни богатства-пясъци от находище за строителни материали „Милкова мера“, землище на с. Садово, общ. Аврен, с възложител „Техком“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.01.2020г. (публикувано на 27.12.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32079   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Промяна на предназначение, основен ремонт и пристрояване на съществуваща сграда “ в ПИ с идентификатор 10135.3511.1461.10, ПЗ „ Планова“ , гр. Варна, общ. Варна, с възложител ОБЩИНА ВАРНА. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.12.2019г. (публикувано на 20.12.2019г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32332  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с поставяна на преместваеми обекти за сезонно ползване в ПИ № 10135.5077.41 и № 10135.5077.10, с НТП „широколистна гора“, м-ст „Прибой“ по КККР на гр. Варна, с възложител на ИП:  Хаджиева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.12.2019 г.  /публикувано на 19.12.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30941  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с преустройство на сграда овчарник в дестилерия за етерично – мaслени култури в поземлен имот 065039, с. Телериг, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител: „АПЛЕНД БЪЛГАРИЯ“  ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.12.2019 г.  /публикувано на 18.12.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29797 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на търговски обслужващ комплекс, състоящ се магазини, офиси и автопаркинг“ в поземлен имот с идентификатор 67489.69.22, с площ 9999 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“, местност „Ергенлък“ по кадастралната карта и кадастрални регистри на село Слънчево, общ. Аксаково, с възложител Б. Петров, гр. Шумен. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.12.2019 г.  /публикувано на 18.12.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32213 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Разширение на съществуваща площадка за дейности с отпадъци“ с включване на нови дейности, по:

  • сортиране и рязане на отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки;
  • разглобвяване на ИУЕЕО с неопасен характер;
  • увеличаване количествата на ОЧЦМ, ИУЕЕО, метални опаковки и смесени опаковки, в ПИ с идентификатор 10135.73.542, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 677 кв.м., Промишлена зона „Планова“, район „Владислав Варненчик“, в гр. Варна, с възложител „ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА 8“ ЕООД.

  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 18.12.2019г. (публикувано на 17.12.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31835  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на три буни и три малки мостчета в крайбрежните води на Черно море “ във връзка с предстоящо изграждане на поредни етапи от обект „Мидена ферма Дълбока“ в района на с. Българево, общ. Каварна с възложител: „ДЪЛБОКА“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.12.2019 г.  (публикувано на 16.12.2019 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32219 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване с код R13 на отпадъци (производствени отпадъци – 6000 т/г., отпадъци от: масла – 2000 т/г., нефтопродукти – 2000 т/г. и опасни – 2000 т/г.)“ в поземлен имот с идентификатор 20482.505.611 (стар идентификатор: 20482.505.16), с площ 15314 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промишлена зона-юг, гр. Девня, с възложител „БРЕНД СВЯТ 2017“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.12.2019г. (публикувано на 13.12.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32243 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) ИП свързано с изграждане на директен, присъединителен газопровод от ГРС „Девня“ до т.29 от присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен“ до Завод за полипропиленово фолио, Промишлена зона “Юг”, гр.Девня“, с възложител: “Пластхим-Т” АД.. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.12.2019 г.  /публикувано на 21.11.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31338 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение за „Изграждане на десет бр. едноетажни сглобяеми жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори: 86088.18.35 и 86088.18.24, местност „Елдермене“ по плана на с. Юнец, общ. Долни чифлик, с възложител И. Караколева, село Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.12.2019г. (публикувано на 10.12.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32273  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно намерение свързано с ИП свързано с „Изграждане на локална пречиствателна станция (ЛПСОВ)  за отпадъчни води от кланица, транжорна и предприятие за месопреработка“, в ПИ с идентификатор 53210.19.12,  с площ 35907 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За хранително–вкусовата промишленост“, с. Овчарово, община Добричка, област Добрич, с възложител „НЕДКО НЕДКОВ-ОВЧАРОВО“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (E-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.12.2019г. (публикувано на 10.12.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31653 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на складова база, офис и бизнес център“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 00182.37.32, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Аксаково, с възложител „МИЛКОС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Варна.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.12.2019г. (публикувано на 09.12.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32225  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко с капацитет 300 л дневно“ в УПИ VII, кв. 31А по плана на с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич, с възложител: ЗП Стоянов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.12.2019 г.  (публикувано на 02.12.2019 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31545 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за реализацията на инвестиционно предложение за „Монтиране на съоръжения за напояване на 10 дка разсад за етерично маслени култури“ в поземлен имот с идентификатор 35064.112.41, земеделска територия, с НТП „лозе“ с площ 10.002 дка, по плана на местност „Македонски лозя“, гр. Каварна, обл. Добрич и „Изменение на разрешително за водовземане на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – ТК „Балев – Каварна“ за промишлено водоснабдяване на дестилерия“ в ПИ 35064.501.4159, в частта – цел на водовземане, с допълване и „За самостоятелно водоснабдяване – за напояване на земеделски култури, вкл. 10 дка разсад за етерично маслени култури“ в ПИ 35064.112.41, с възложител „БАЛЕВ“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.12.2019г. (публикувано на 29.11.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32160  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Дропла“ от п/ст „Генерал Тошево“ до п/ст „Шабла“, с 311 бр. стоманорешетъчни стълбове“, с възложител: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.11.2019 г.  (публикувано на 28.11.2019 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32198 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на 6 бр. бунгала за сезонно обитаване“ в ПИ 39459.25.563, с. Кранево, общ. Балчик, с възложител: ЕТ „Стария дъб-Добри Добрев“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.11.2019 г.  /публикувано на 26.11.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31119  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение  ИП  свързано със   закупуване и монтиране на 1 бр.  конрол за леене на положителни акумулаторни решетки на лента и пoтa със съответните 2 бр. газови горелки с изпускащи устройства Д61 и Д62 към нея; закупуване и монтиране на пречиствателно съоръжение към леярски автомат;  закупуване и монтаж на газови горелки към техн. съоръжения и отоплителни уреди на природен газ в поземлен имот 72624.603.300, /идентичен с УПИ ХLV, квартал №256/,  по кадастрален и ЗРЗ на Промишлена зона „Запад“, площ 33,097 дка, в землището на град Добрич, община Добрич, с възложител «Старт» АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.11.2019 г.  /публикувано на 26.11.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32267 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Реконструкция и разширение на газорегулираща станция (ГРС) „Страшимирово“ ИП ще  обхваща и поземлен  имот 69763.28.15, с възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.11.2019 г.  /публикувано на 25.11.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32129 до информа&#