139 проверки на РИОСВ – Варна за опазване на дюнните местообитания

  • Установени са 111 нарушения на неправомерно паркирали автомобили върху дюните в периода от 1 май до 15 септември.
  • РИОСВ-Варна инициира съвместни действия между институциите за справянето с проблемите в защитените зони

РИОСВ – Варна извършва непрекъснат активен контрол в границите на защитените територии и защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, свързани с опазване на дюнните природни местообитания.

През летния период от 1 май до 15 септември са извършени 139 планови и извънредни проверки, включително по сигнали, в границите на защитени територии и на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна в териториалния обхват на инспекцията. Проверките са за спазване на забраните, въведени със заповедите за обявяване на зоните, и по-конкретно за увреждане и унищожаване на естествената растителност в крайбрежната плажна ивица и в дюни, извън активната плажна площ.

Установени са 111 нарушения на неправомерно паркирали автомобили. Най-често нарушения се установяват на режимите на: защитена зона „Езеро Дуранкулак“ – в границите на морски плаж „Космос“ и морски плаж „Крапец – север“; в границите на защитена зона „Шабла-Езерец“ – морски плаж „Крапец-юг“; защитена зона „Комплекс Калиакра“ – морски плаж „Болата“; защитена зона „Галата“ – морски плаж в землището на гр. Варна, община Варна и с. Близнаци, община Аврен, в района на защитена местност „Лимана“; защитена зона „Камчия“ – морски плаж „с. Ново Оряхово“; защитена зона „Плаж Шкорпиловци“ – морски плаж „Шкорпиловци“ и морски плаж „Кара дере“.

На установените собственици са изпратени покани за съставяне на актове за установяване на административно нарушение /АУАН/ – до момента 20 на брой, а за останалите нарушения в момента се изискват справки за собствениците на автомобилите. След съставяне на АУАН в законоустановения срок, ще бъдат приключени административно-наказателните преписки, образувани за нарушения на Закона за биологичното разнообразие.

В началото на август по инициатива на директора на РИОСВ – Варна беше проведена среща за съгласуване на действията между всички отговорни институции с участието на областния управител на Област Варна, заместник-областният управител на Област Добрич, кметовете на общините Каварна и Шабла, както и представители на общините Аврен, Балчик, Бяла, Долни чифлик, IV РУ при ОД на МВР –  Варна, РУ на МВР – Каварна, РУ на МВР- Балчик и началник сектор “Престъпления против околната среда и дивата природа“ към Главна дирекция „Национална полиция“.

В хода на срещата директорът на РИОСВ – Варна постави акцент върху необходимостта от засилване на сътрудничеството между институциите за провеждането на екологосъобразен туризъм по Северното Черноморие. Участниците обсъдиха различни мерки и действия, които биха спомогнали за намаляване на случаите на нерегламентирано паркиране върху дюни.

Като част от допълнителните мерки за опазване на дюнните природни местообитания РИОСВ – Варна постави информационни табели в близост до дюните на плаж „Космос“, попадащ в границите на защитена зона „Езеро Дуранкулак“, указващи защитения им характер и забранителните режими.