15 февруари 2022 г. е крайния срок за представяне в РИОСВ-Варна на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОВР) и флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ) за предходната календарна година.

Задължението се отнася за всички лица, които извършват:  внос, износ, преработка, пускат на пазара и използват озоноразрушаващи вещества (ОВР) и флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ), както и оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, двигатели с цикъл на Рейкин с ограничен работен агент и електрическа комутационна апаратура, съдържащи  3 кг или повече ОВР и ФПГ.

Обръщаме Ви внимание, че във връзка с обнародването в ДВ, бр. 99/20.11.2020 г.  на Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на  флуорсъдържащи парникови газове (наредбата), влизат в сила от 20.11.2020 г. нови изисквания към заинтересованите лица по наредбата.

Основна промяна по отношение на годишните отчети и досиетата на системите е изискването количествата на флуорсъдържащи парникови газове се представят закръглени до третия знак, след десетичната запетая.

Приложения на отчетните форми:

Приложенията са достъпни на сайта на РИОСВ-Варна, раздел Контролна дейност /Въздух/ Флуорсъдържащи парникови газове/.

Отчетите могат да се представят на хартиен и електронен носител в деловодството на РИОС-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, РИОСВ-Варна; Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg