Категория: Новини

РИОСВ Варна > Новини

Срокът за подаването на годишни отчети за дейности по…

Изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г., съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се извършва чрез Националната информационна система “Отпадъци” (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда.

Съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 1, годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях се предоставят коригирани годишни отчети, в срок до 31 март на текущата година.

Във връзка с появили се в периода 8-10 март 2022 г. технически проблеми и временно  прекъсване  на интернет връзката в държавната администрация, Ви информираме, че с оглед осигуряване изпълнението на нормативното изискване за предоставяне на годишни отчети от задължените лица чрез НИСО, системата ще дава възможност за подаването им и в периода за подаване на коригиращи отчети, а именно до 31 март 2022 г.

До 31 март е срокът за представяне на годишната…

 

РИОСВ-Варна напомня на всички оператори на инсталации, чиято дейност попада в обхвата на Наредба №7/21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ бр. 96/2003 г. с изм. и доп)., че в срок до 31.03.2022 г. са длъжни да представят информация за консумацията и вложените през 2021 г. количества органични разтворители.

Наредба № 7, регламентира следните задължения към операторите на инсталации, попадащи в обхвата на горецитираната наредба:

Операторите на инсталации, включително и тези с издадено комплексно разрешително, извършващи дейности с употреба на разтворители от категориите съгласно приложение № 1, при които няма превишаване на установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворител (ПСКР), съгласно приложение № 2 изготвят и декларират ежегодно пред РИОСВ в срок до 31 март на текущата година информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година съгласно т. 3.1 на приложение № 8, както и информация за оператора (наименование и ЕИК за юридическите лица, име и ЕГН за физическите лица, за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя, телефон, факс, електронен адрес, седалище и адрес на управление), населено място и адрес на инсталацията, дата на въвеждане в експлоатация на инсталацията, рискови фрази и/или предупрежденията за опасност на използваните разтворители. Примерен образец към чл. 20, ал. (8) от Наредба №7/21.10.2003 г. се намира на интернет страницата на РИОСВ-Варна.

Операторите на инсталации, включително и тези с издадено комплексно разрешително, извършващи дейности с употреба на разтворители от категориите съгласно приложение № 1, при които има превишаване на установените за тях долни ПСКР посочени в Приложение № 2 към наредбата за всяка конкретна дейност, изготвят и представят в РИОСВ в срок до 31 март на текущата година, план за управление на разтворителите (ПУР). Същият се изготвя съгласно Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 от горецитираната наредба.

В помощ на операторите са утвърдени със Заповед №РД-31/20.01.2016 г. на Министъра на околната среда и водите, секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, за съответните категории дейности. Всички секторни ръководства се намират на интернет страницата на ИАОС: http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/S_rakovodstva.jsp

Важна информация за притежателите на разрешителни по Закона за…

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна напомня на всички водоползватели на терияторията на области Варна и Добрич, притежаващи разрешителни за заустване издадени по реда на чл. 46, ал. 1, т.3, буква „б“ от Закона за водите, че съгласно чл. 48, ал. 1, т. 12 от същия закон са задължени да представят в екоинспекцията в срок до 31 март 2022 г. Доклад за изпълнение на условията в разрешителнитеза предходната отчетна година. Това може да се осъществи и по електронен път, чрез официалната електронна поща на инспекцията riosv-vn@riosv-varna.bg и през Системата за сигурно електронно връчване.

15 февруари 2022 г. е крайния срок за представяне…

Задължението се отнася за всички лица, които извършват:  внос, износ, преработка, пускат на пазара и използват озоноразрушаващи вещества (ОВР) и флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ), както и оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, двигатели с цикъл на Рейкин с ограничен работен агент и електрическа комутационна апаратура, съдържащи  3 кг или повече ОВР и ФПГ.

Обръщаме Ви внимание, че във връзка с обнародването в ДВ, бр. 99/20.11.2020 г.  на Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на  флуорсъдържащи парникови газове (наредбата), влизат в сила от 20.11.2020 г. нови изисквания към заинтересованите лица по наредбата.

Основна промяна по отношение на годишните отчети и досиетата на системите е изискването количествата на флуорсъдържащи парникови газове се представят закръглени до третия знак, след десетичната запетая.

Приложения на отчетните форми:

Приложенията са достъпни на сайта на РИОСВ-Варна, раздел Контролна дейност /Въздух/ Флуорсъдържащи парникови газове/.

Отчетите могат да се представят на хартиен и електронен носител в деловодството на РИОС-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, РИОСВ-Варна; Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Във връзка с обнародване в ДВ. бр.82 от…

Във връзка с обнародване в ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г. на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, подаването на заявления за издаване, изменение и/или допълнение или прекратяване на документи за извършване на дейности с отпадъци по реда на чл. 67 и 78 от Закона за управление на отпадъците-ЗУО(ДВ, бр. 53/2012 г. с изм. и доп.), както и подаването за утвърждаване или прекратяване на действието на работен лист за класификация на отпадъците по Приложение № 5 от Наредба № 2 за  класификация на отпадъците се извършва чрез НИСО, съгласно параграф 22 от ЗУО.

Преброяване 2021

Преброяване 2021

От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

От 0,00 часа на 7 септември до 24,00 часа на 17 септември  2021 г. ще се проведе преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта. Електронното преброяване ще бъде достъпно на територията на цялата страна. Всеки български гражданин ще има възможност да се самопреброи онлайн, като попълни преброителна карта на www.census2021.bg. С една регистрация ще може да се преброи цялото домакинство. Системата дава възможност за преброяване на възрастни роднини и от разстояние. Електронното преброяване е най-безопасно и ние призоваваме българските граждани да се преброят електронно.

От 8,00 часа на 18 септември до 20,00 часа на 3 октомври ще се проведе преброяване с преброители и посещение на жилищата и домакинствата.

Включи се, защото си важен!

 

Проект „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори“ в ПР “Балтата“

Проект „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на…

Публикувано на: 17.05.2021г., 11:00 часа

РИОСВ – Варна изпълни, започналият в края на 2018 г. проект:

Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори“ в ПР “Балтата,  с който допринесе за подобряване състоянието на най-северната естествена лонгозна гора в Европа.

       Общата стойност на проекта е 873 244,81 лв., от които европейското съфинансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие е 742 258,09 лв., а националното финансиране от Държавен бюджет на Р България е 130 986,72 лв. Проектът стартира на 20.11.2018 г., с продължителност 35 месеца и краен срок за изпълнение- 20.10.2021 г.

          Основната цел на проекта е възстановяване и опазване на природно местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори, покрай големи реки“ в ПР „Балтата“.

 

Проект „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори“ в ПР “Балтата“

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В изпълнение на Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”, финансиран по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.015 „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по предвидената в обхвата на проекта Дейност 2 Управление на масивите от водолюбива растителност в Рамсарски места „Дуранкулашко езеро“ и „Шабленско езеро“; Мярка от НПРД 22, e извършена доставка на високопроходим автомобил.

/Дата на публикуване: 30.03.2022г./


В изпълнение на Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”, финансиран по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.015 „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по предвидената в обхвата на проекта Дейност 2 Управление на масивите от водолюбива растителност в Рамсарски места „Дуранкулашко езеро“ и „Шабленско езеро“; Мярка от НПРД 22, e извършено монтиране на 4 броя рейки за измерване на водното ниво с дистанционно отчитане на данните – по 2 бр. За Шабленско и 2 бр. за Дуранкулашко езеро.

/Дата на публикуване: 30.03.2022г./


В изпълнение на Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”, финансиран по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.015 „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по предвидената в обхвата на проекта Дейност 5 Управление на масивите от водолюбива растителност в Рамсарски места „Дуранкулашко езеро“ и „Шабленско езеро“; Мярка от НПРД 22, e извършено зарибяване за период октомври-ноември 2021 г. на  Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро с толстолоб, шаран и бял амур съгласно Плановете за управление на двете езера.

/Дата на публикуване: 02.12.2021г./


 

В изпълнение на Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”, финансиран по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.015 „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по предвидената в обхвата на проекта Дейност 8 Мерки за опазване на Червеногушата гъска (Branta ruficollis) Мярка от НПРД 109, бяха изработени и монтирани 8 броя информационни и обозначителни табели – 4 бр. на Дуранкулашко езеро и 4 бр. на Шабленско езеро.

/Дата на публикуване: 26.07.2021г./


Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Варна, стартира изпълнението  на Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро” , финансиран по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.015 „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони” от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Една от заложените дейности е трасиране на 350м от бреговете на Шабленско езеро и Дуранкулашко езеро и доставка и монтаж на маркировъчни колчета, с цел маркиране на неловната зона на разстояние 350м от сухоземните граници на Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро. Дейностите са в съответствие с издадени заповеди на министъра на околната среда и водите, с които се забранява лов до 350 м от бреговете на Дуранкулашко езеро и Балтата (Дуранкулашка балта) и от бреговете на Шабленско езеро, Езерецко езеро и Шабленска тузла в периода 1 декември – 31 януари. Заповедите са както следва:

  • Заповед РД №695/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите за промяна забраните, въведени със Заповед № РД-258/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28 от 2010 г.) за обявяване на защитена зона /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0002050 „Дуранкулашко езеро“;
  • Заповед РД №698/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите за промяна забраните, въведени със Заповед № РД-259/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28 от 2010 г.) за обявяване на /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“.

РИОСВ-Варна ще уведоми допълнително собствениците на засегнатите имоти.

/Дата на публикуване: 12.02.2021г./

Лицата, извършващи дейности с отпадъци са длъжни се отчитат…

Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), която влиза в сила от 01.01.2021 г., воденето на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от ЗУО, отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО), поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда.

НИСО е надградена съгласно промените в законодателството в областта на отпадъците и изискванията на Закона за електронно управление. Достъп до системата е осигурен чрез интернет страницата на ИАОС – https://nwms.eea.government.bg

За улесняване на работата с НИСО са достъпни Ръководство за работа със системата и видео уроци за регистрация на потребителите.

Функционалността, свързана с отчетността и подаването на годишни отчети на задължените лица, е в процес на тестване. Годишни отчети могат да се подават през НИСО от 25.01.2021 г.

Съгласно § 22 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО е предвидено,  подаването на заявления и документи по електронен път да се прилага след въвеждане в действие на НИСО, обезпечаваща тяхната обработка в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

За повече информация и допълнителни въпроси може да се обръщате към експертите на ИАОС на телефон 02/9406413.

Стартира изпълнението на проект „Дейности за подобряване състоянието на…

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна стартира изпълнението на проект „Дейности за подобряване състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”, финансиран чрез Заповед за БФП № РД-ОП-60/03.09.2020г. от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. по приоритетни ос: „НАТУРА2000 и биоразнообразие“. Проектът е със срок на изпълнение 39 месеца и на обща стойност 2 297 435.15 лв., от които 85 % средства на ЕФРР (1 952 819.88 лв.) и 15% (344 615.272 лв.) национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е да допринесе за лимитиране на еутрофикационните процеси, чрез намаляване на количеството макрофитна растителност в ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и ЗМ „Шабленско езеро“, подобряване на състоянието и тенденциите на популацията на червеногушата гъска /Branta ruficollis/ и осигуряване на оптимални условия за зимуване в ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и ЗМ „Шабленско езеро“, както и подобряване състоянието на водните екосистеми на територията на ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и ЗМ „Шабленско езеро“.

Основните дейности заложени в рамките на проекта са свързани с:

  • Управление на тръстиковите масиви, с цел лимитиране на еутрофикационните процеси чрез намаляване на количеството макрофитна растителност, включващо:
  • Подобряване състоянието на водните екосистеми, чрез подобряването на водообмена и опресняване на езерните води:
  • Мерки за опазване на Червеногушата гъска /Branta ruficollis/.

Всички предвидени дейности по проекта ще бъдат възложени чрез провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки.

 

/Публикувано на: 10.09.2020г./