Категория: Новини

РИОСВ Варна > Новини
Преброяване 2021

Преброяване 2021

От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

От 0,00 часа на 7 септември до 24,00 часа на 17 септември  2021 г. ще се проведе преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта. Електронното преброяване ще бъде достъпно на територията на цялата страна. Всеки български гражданин ще има възможност да се самопреброи онлайн, като попълни преброителна карта на www.census2021.bg. С една регистрация ще може да се преброи цялото домакинство. Системата дава възможност за преброяване на възрастни роднини и от разстояние. Електронното преброяване е най-безопасно и ние призоваваме българските граждани да се преброят електронно.

От 8,00 часа на 18 септември до 20,00 часа на 3 октомври ще се проведе преброяване с преброители и посещение на жилищата и домакинствата.

Включи се, защото си важен!

 

Проект „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори“ в ПР “Балтата“

Проект „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на…

Публикувано на: 17.05.2021г., 11:00 часа

РИОСВ – Варна изпълни, започналият в края на 2018 г. проект:

Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори“ в ПР “Балтата,  с който допринесе за подобряване състоянието на най-северната естествена лонгозна гора в Европа.

       Общата стойност на проекта е 873 244,81 лв., от които европейското съфинансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие е 742 258,09 лв., а националното финансиране от Държавен бюджет на Р България е 130 986,72 лв. Проектът стартира на 20.11.2018 г., с продължителност 35 месеца и краен срок за изпълнение- 20.10.2021 г.

          Основната цел на проекта е възстановяване и опазване на природно местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори, покрай големи реки“ в ПР „Балтата“.

 

Проект „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори“ в ПР “Балтата“

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В изпълнение на Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”, финансиран по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.015 „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по предвидената в обхвата на проекта Дейност 8 Мерки за опазване на Червеногушата гъска (Branta ruficollis) Мярка от НПРД 109, бяха изработени и монтирани 8 броя информационни и обозначителни табели – 4 бр. на Дуранкулашко езеро и 4 бр. на Шабленско езеро.

/Дата на публикуване: 26.07.2021г./


Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Варна, стартира изпълнението  на Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро” , финансиран по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.015 „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Една от заложените дейности е трасиране на 350м от бреговете на Шабленско езеро и Дуранкулашко езеро и доставка и монтаж на маркировъчни колчета, с цел маркиране на неловната зона на разстояние 350м от сухоземните граници на Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро. Дейностите са в съответствие с издадени заповеди на министъра на околната среда и водите, с които се забранява лов до 350 м от бреговете на Дуранкулашко езеро и Балтата (Дуранкулашка балта) и от бреговете на Шабленско езеро, Езерецко езеро и Шабленска тузла в периода 1 декември – 31 януари. Заповедите са както следва:

 • Заповед РД №695/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите за промяна забраните, въведени със Заповед № РД-258/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28 от 2010 г.) за обявяване на защитена зона /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0002050 „Дуранкулашко езеро“;
 • Заповед РД №698/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите за промяна забраните, въведени със Заповед № РД-259/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28 от 2010 г.) за обявяване на /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“.

РИОСВ-Варна ще уведоми допълнително собствениците на засегнатите имоти.

/Дата на публикуване: 12.02.2021г./

Лицата, извършващи дейности с отпадъци са длъжни се отчитат…

Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), която влиза в сила от 01.01.2021 г., воденето на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от ЗУО, отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО), поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда.

НИСО е надградена съгласно промените в законодателството в областта на отпадъците и изискванията на Закона за електронно управление. Достъп до системата е осигурен чрез интернет страницата на ИАОС – https://nwms.eea.government.bg

За улесняване на работата с НИСО са достъпни Ръководство за работа със системата и видео уроци за регистрация на потребителите.

Функционалността, свързана с отчетността и подаването на годишни отчети на задължените лица, е в процес на тестване. Годишни отчети могат да се подават през НИСО от 25.01.2021 г.

Съгласно § 22 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО е предвидено,  подаването на заявления и документи по електронен път да се прилага след въвеждане в действие на НИСО, обезпечаваща тяхната обработка в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

За повече информация и допълнителни въпроси може да се обръщате към експертите на ИАОС на телефон 02/9406413.

Стартира изпълнението на проект „Дейности за подобряване състоянието на…

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна стартира изпълнението на проект „Дейности за подобряване състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”, финансиран чрез Заповед за БФП № РД-ОП-60/03.09.2020г. от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. по приоритетни ос: „НАТУРА2000 и биоразнообразие“. Проектът е със срок на изпълнение 39 месеца и на обща стойност 2 297 435.15 лв., от които 85 % средства на ЕФРР (1 952 819.88 лв.) и 15% (344 615.272 лв.) национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е да допринесе за лимитиране на еутрофикационните процеси, чрез намаляване на количеството макрофитна растителност в ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и ЗМ „Шабленско езеро“, подобряване на състоянието и тенденциите на популацията на червеногушата гъска /Branta ruficollis/ и осигуряване на оптимални условия за зимуване в ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и ЗМ „Шабленско езеро“, както и подобряване състоянието на водните екосистеми на територията на ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и ЗМ „Шабленско езеро“.

Основните дейности заложени в рамките на проекта са свързани с:

 • Управление на тръстиковите масиви, с цел лимитиране на еутрофикационните процеси чрез намаляване на количеството макрофитна растителност, включващо:
 • Подобряване състоянието на водните екосистеми, чрез подобряването на водообмена и опресняване на езерните води:
 • Мерки за опазване на Червеногушата гъска /Branta ruficollis/.

Всички предвидени дейности по проекта ще бъдат възложени чрез провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки.

 

/Публикувано на: 10.09.2020г./

Административните услуги предлагани от РИОСВ-Варна могат да се заявяват…

 Във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури в страната, уведомяваме потребителите на административни услуги предоставяни от Регионалната инспекция по околната среда и водите-Варна (РИОСВ-Варна), че работното време на „Едно гише“ е без промяна- от 9:00 ч. до 17:30 ч. от понеделник до петък включително. През работното време за административно обслужване има три прекъсвания по 15 минути, както следва:

 • От 10:30 ч. до 10:45 ч.
 • От 13:15 ч. до 13:30 ч.
 • От 15:45 ч. до 16:00 ч.

Уведомяваме всички потребители  на административните услуги предоставяни от РИОСВ-Варна за възможността за  заявяването им по електронен път на имейл: riosv-vn@riosv-varna.org и получаването им чрез лицензиран пощенски оператор. Консултациите по прилагане на екологичното законодателство могат да бъдат осъществявани по телефон:

Кабинет на директора:

052/ 678 848

 

Aдминистративно обслужване:

052/ 678 845 и 052/ 678 846

 

Дирекция „Контрол на околната среда“

 

 1. Юлиана Златева- 052/ 678 860- Началник на отдел „ Управление на отпадъците и опазване на почвите“
 2. Събина Пенкова- 052/ 678 867- Началник на отдел „Атмосферен въздух, Води и Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването“

 

Дирекция „Превантивна дейност“

 

 1. Димитринка Недялкова- 052/ 678 842- главен експерт „ОВОС и ЕО“
 2. Дерия Ташева- 052/ 678 852- главен експерт „ОВОС и ЕО“
 3. Дияна Дойчинова- 052/ 678 859- главен експерт „БРЗТЗ“
 4. Миглена Иванова- 052/ 678 850- главен експерт „БРЗТЗ“

31 март е крайният срок за представяне плановете за…

Наредба №7/21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ бр. 96/2003г), регламентира следните задължения към операторите на инсталации, попадащи в обхвата на горецитираната наредба:

Операторите на инсталации, включително и тези с издадено комплексно разрешително, извършващи дейности с употреба на разтворители от категориите съгласно приложение № 1, при които няма превишаване на установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворител (ПСКР), съгласно приложение № 2 изготвят и декларират ежегодно пред РИОСВ в срок до 31 март на текущата година информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година съгласно т. 3.1 на приложение № 8, както и информация за оператора (наименование и ЕИК за юридическите лица, име и ЕГН за физическите лица, за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя, телефон, факс, електронен адрес, седалище и адрес на управление), населено място и адрес на инсталацията, дата на въвеждане в експлоатация на инсталацията, рискови фрази и/или предупрежденията за опасност на използваните разтворители. Примерен образец към чл. 20, ал. (8) от Наредба №7/21.10.2003 г. се намира на интернет страницата на РИОСВ-Варна.

Операторите на инсталации, включително и тези с издадено комплексно разрешително, извършващи дейности с употреба на разтворители от категориите съгласно приложение № 1, при които има превишаване на установените за тях долни ПСКР посочени в Приложение № 2 към наредбата за всяка конкретна дейност, изготвят и представят в РИОСВ в срок до 31 март на текущата година, план за управление на разтворителите (ПУР). Същият се изготвя съгласно Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 от горецитираната наредба.

В помощ на операторите са утвърдени със Заповед №РД-31/20.01.2016 г. на Министъра на околната среда и водите, секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, за съответните категории дейности. Всички секторни ръководства се намират на интернет страницата на ИАОС: http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/S_rakovodstva.jsp

От 1 януари 2020 г. влиза в сила забраната…

Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване, заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

От 01.01.2020 г. хладилно оборудване с количество флуоровъглеводороди (HFC) за зареждане от 40 тона СО2 еквивалент или повече няма да може вече да бъде сервизно обслужвано или поддържано със свежи HFC с потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече, съгласно разпоредбите на чл. 13, §3, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014.

Това означава, че най-масово разпространените хладилни инсталации, работещи с фреон R 404 А, със заряд от 10 кг или повече, следва да бъдат сервизно обслужвани или поддържани с рециклиран или регенериран R 404 А. Същото важи и за хладилни инсталации, заредени с 10 кг или повече фреон  R 507 А.

Рециклираните и регенерирани HFC с потенциал на глобално затопляне 2 500 или повече (в това число R 404 А и R 507 А) могат да се използват за целите на сервизно обслужване или поддръжка до 01.01.2030 г., при спазване изискванията на чл. 13, §3, ал. 3, буква „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) № 517/2014 и при условие, че те са надлежно етикетирани.

Употребата на регенериран HFC е възможна във всяко хладилно оборудване, докато употребата на рециклиран HFC е възможна единствено в същото или подобно на него оборудване. Не се допуска употребата на HFC в нови инсталации. Изключенията важат единствено за съществуващо оборудване.

Оборудването, предназначено за нискотемпературно охлаждане на продукти на температури под -50°С, не подлежат на тази забрана.

15 февруари 2021 г. е крайния срок за представяне…

15 февруари 2021 г. е крайния срок за представяне в РИОСВ-Варна на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОВР) и флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ) за предходната календарна година.

Задължението се отнася за всички лица, които извършват:  внос, износ, преработка, пускат на пазара и използват озоноразрушаващи вещества (ОВР) и флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ), както и оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, двигатели с цикъл на Рейкин с ограничен работен агент и електрическа комутационна апаратура, съдържащи  3 кг или повече ОВР и ФПГ.

Обръщаме Ви внимание, че във връзка с обнародването в ДВ, бр. 99/20.11.2020 г.  на Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на  флуорсъдържащи парникови газове (наредбата), влизат в сила от 20.11.2020 г. нови изисквания към заинтересованите лица по наредбата.

Основна промяна по отношение на годишните отчети и досиетата на системите е изискването количествата на флуорсъдържащи парникови газове се представят закръглени до третия знак, след десетичната запетая.

Приложения на отчетните форми:

Приложенията са достъпни на сайта на РИОСВ-Варна, раздел Контролна дейност /Въздух/ Флуорсъдържащи парникови газове/.

Отчетите могат да се представят на хартиен и електронен носител в деловодството на РИОС-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, РИОСВ-Варна; Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg

Операторите на промишлени източници на шум е необходимо да…

Операторите на промишлени източници на шум, излъчван в околната среда е необходимо, във връзка с изискванията на чл. 27 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствени мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/2011 г.) да извършват собствени периодични измервания на показателите на шум, както следва:
1. при въвеждане в експлоатация на нов промишлен източник, както и след смяна на производствената техника и/или промяна в условията на експлоатация на производственото оборудване;
2. за действащи промишлени източници-не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.
Резултатите от собствените периодични измервания се представят в РИОСВ, на чиято територия е разположен промишленият източник, под формата на доклад до един месец след провеждане на измерването на хартиен и електронен носител.

РИОСВ-Варна
052 / 678 848