21 май e Европейският ден на екологичната мрежа Натура 2000

Отбелязваме Европейския ден на „Натура 2000“ 21 май с мотото „Младите хора и природата“

Днес – 21 май, отбелязваме Европейски ден на екологичната мрежа „Натура 2000“.

Целта на мрежата е да осигури дългосрочното опазване и съхраняване на най-важните и ценни животински видове и местообитания в Европа, съществуването на които е от първостепенно значение за човешкото здраве, за обществото и икономиката. „Натура 2000“ осигурява редица природосъобразни ползи, като същевременно има и редица жизненоважни социални и икономически функции. Около 4,4 млн. работни места в ЕС зависят пряко от ползването на ресурсите на устойчивите естествени екосистеми, като значителен дял от тях са обхванати от защитените зони в рамките на мрежата „Натура 2000“. Финансовите ползи, които произтичат от самата мрежа, се изчисляват между 200 и 300 млрд. евро годишно.

Поради ситуацията с COVID-19 в Европа, денят ще се отбележи, чрез социалните медии. Ако искате да се присъедините към кампанията, въведете в полето за търсене на съответния браузър #Natura2000 или  #Natura2000Day.

Може да посетите и най-близката до вас защитена зона от мрежата „Натура 2000“, където на място може да видите и научите повече за видовете и природните местообитания, които се срещат в нея, и да използвате #Natura2000Day, за да споделите своя опит.

Посетете също уебсайта close by Natura 2000 site и научете повече за видовете и местообитанията, които мрежата опазва.

На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията и е одобрена програма  LIFE. Тази директива, заедно с Директивата за птиците (приета през 1979 г.), създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена „Натура 2000“. Днес тя обхваща 26 918 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на  уникалното европейско природно наследство.

 

За да се отбележи изграждането на мрежата „Натура 2000“ и с цел да се почетат  усилията на всички, дали своя труд за създаването ѝ,  със специална Декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите, 21-ви май е обявен за Европейски ден на „Натура 2000“.