От 1 януари 2020 г. влиза в сила забраната за употреба на ФПГ  с потенциал за глобално затопляне 2500 тона СО2 еквивалент

Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване, заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

От 01.01.2020 г. хладилно оборудване с количество флуоровъглеводороди (HFC) за зареждане от 40 тона СО2 еквивалент или повече няма да може вече да бъде сервизно обслужвано или поддържано със свежи HFC с потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече, съгласно разпоредбите на чл. 13, §3, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014.

Това означава, че най-масово разпространените хладилни инсталации, работещи с фреон R 404 А, със заряд от 10 кг или повече, следва да бъдат сервизно обслужвани или поддържани с рециклиран или регенериран R 404 А. Същото важи и за хладилни инсталации, заредени с 10 кг или повече фреон  R 507 А.

Рециклираните и регенерирани HFC с потенциал на глобално затопляне 2 500 или повече (в това число R 404 А и R 507 А) могат да се използват за целите на сервизно обслужване или поддръжка до 01.01.2030 г., при спазване изискванията на чл. 13, §3, ал. 3, буква „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) № 517/2014 и при условие, че те са надлежно етикетирани.

Употребата на регенериран HFC е възможна във всяко хладилно оборудване, докато употребата на рециклиран HFC е възможна единствено в същото или подобно на него оборудване. Не се допуска употребата на HFC в нови инсталации. Изключенията важат единствено за съществуващо оборудване.

Оборудването, предназначено за нискотемпературно охлаждане на продукти на температури под -50°С, не подлежат на тази забрана.