До всички заявители по Проект BG16М1ОР002-3.022-0001 „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62СО в защитена зона BG0000573 “Комплекс Калиакра“ чрез закупуване на земи“

Уведомяваме Ви, че в 3-дневен срок от публикуването на протокола от Втори етап от работата на комисията за разглеждане на заявленията, всички собственици на имоти включени в списъка, следва да заявят писмено пред РИОСВ-Варна, съгласието си за сключване на договор за покупко-продажба със задължително посочване на входящият номер на заявлението.

Заявлението за съгласие може да бъде подадено, както на място в сградата на РИОСВ-Варна, на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, така и изпратено чрез Български пощи /с препоръчано писмо с обратна разписка/, куриерска фирма или онлайн, чрез e-mail: riosv-vn@ riosv-varna.bg.