Излязоха резултатите от пробите от Черно море и Варненското езеро

Информация

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) анализира резултатите от изпитване на двете водни проби, взети на 14.05.2021 г. по време на проверка по сигнал за жълто – кафяво оцветяване на морето. Анализът на пробите показа превишения на стойностите по показатели БПК5, азот нитритен, азот нитратен, ортофосфати като фосфор и наситеност на кислород – под нормата. Първата проба е взета от акватория на Черно море (Варненски залив) при вълнолома от страната на Южен плаж, в района на фара на Морска гара – Варна“, а втората – от акватория на Варненски залив в района на фарватера на Пристанище Варна – Изток в близост до Канал 1, свързващ Черно море с Варненско езеро (в близост до „ПЧМВ“ АД).

Във връзка превишенията, на 08.06.2021 г. РИОСВ-Варна, извърши проверка на Комплексна пречиствателна станция за отпадъчни води, стопанисвана от „ПЧМВ“ АД.  Взети са водни проби от потока пречистени отпадъчни води, непосредствено преди заустането им  в нов канал море – Варненско езеро. Резултатите от водните проби ще бъдат оповестени на страницата на екоинпекцията.

Готови са и резултатите от изпитване на водната проба, взета от Варненско езеро при ежемесечния мониторинг, възложен от БДЧР.

От анализираните основни физико-химични елементи за качество, не се констатира влошено състояние съгласно класификационната система за оценка на екологичното състояние, регламентирана с Наредбата за характеризиране на повърхностните води.

Измерените показатели – pH, разтворен кислород, БПК5, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ортофосфати като фосфор и общ фосфор в пункт Варненско езеро – изток и пункт Варненско езеро – Канал нов отговарят на нормите за добро състояние на водите.

 

БДЧР

РИОСВ-Варна