Министерство на околната среда и водите стартира процедура за обявяване на защитена местност „Камчийски пясъци“

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедура по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за обявяване на защитена местност „Камчийски пясъци“, в землищата на с. Ново Оряхово и с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна, по внесено предложение от Сдружение за изследователски практики и Асоциацията на парковете в България. 

Съгласно направеното предложение за обявяване за „защитена местност“, обхваща следните поземлени имоти:

  • ПИ с идентификатори 52115.502.20, 52115.502.36, 52115.502.51, 52115.502.43, 52115.502.35, 52115.502.47, 52115.502.44, 52115.502.48, 52115.502.18, 52115.502.39, 52115.502.49, 52115.502.19, 52115.502.53, 52115.502.50, 52115.502.13, 52115.502.23, 52115.502.21, 52115.502.22, 52115.502.28, 52115.502.17, 52115.502.4, 52115.502.54, 52115.502.56, 52115.502.14, 52115.502.15, 52115.502.45, 52115.502.46, 52115.502.5, 52115.502.42, 52115.502.41, 52115.502.6, 52115.502.24, 52115.502.52, 52115.502.12 по КККР на с. Ново Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна;
  • ПИ с идентификатори 83404.502.15, 83404.502.13, 83404.502.17, 83404.502.18, 83404.502.10, 83404.502.8, 83404.502.9, 83404.502.20, 83404.502.19, 83404.502.1, 83404.502.2, 83404.502.3, 83404.502.5, 83404.502.4, 83404.502.21, 83404.100.9, 83404.100.17, 83404.502.16, 83404.100.6, 83404.100.1, 83404.100.5, 83404.100.7, 83404.100.16, 83404.502.6, 83404.502.7 по КККР на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна.

Предложената за обявяване за защитена територия е с характерен и забележителен ландшафт. Същата е заета от гори, влажни солени азмаци и пясъчна ивица /пясъчни дюни и пясъчен плаж/, граничещи с морето. Тя е местообитание на редки и защитени видове от дивата фауна: балканска чесновница, смок мишкар, полубеловрата мухоловка, среден пъстър кълвач, червеногърба сврачка, горска чучулига, зелен кълвач. По време на миграция могат да се наблюдават ята от бели щъркели, розови пеликани, неми лебеди и др. Срещат се редки тревни видове, сред които преобладават: морският ветрогон, който формира разредени чисти съобщества, включен в Червената книга на Република България, длъгнест пирей, крайморско кокиле, приморска млечка, живовлек, клинавче и др. В тази територия са разпространени и петте типа дюнни природни местообитания, които се срещат по Черноморското крайбрежие – 2110 Зараждащи се подвижни дюни, 2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни), 2130 Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни), 2180 Облесени дюни и 2190 Влажни понижения между дюните. 

На основание чл. 38, ал. 1 от Закона за защитените територии,  РИОСВ-Варна, назначава комисия, на 12 юли 2022 г. от 10,30 ч. в конферентната зала на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна (ул. “Ян Палах”, № 4), която да разгледа документацията по предложението на Сдружение за изследователски практики и Асоциацията на парковете в България, за обявяване на защитена местност „Камчийски пясъци“, в землищата на с. Ново Оряхово и с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна и да вземе решение на основание чл. 38, ал.3 от същия закон.

 Документацията по предложението, включваща обосновка, картен материал, проект на заповед за обявяване на ЗМ „Камчийски пясъци“, както и друга придружаваща информация е налична в РИОСВ-Варна.