Не са регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации на замърсяващи вещества в атмосферния въздух в гр. Варна

В РИОСВ-Варна са получени резултатите от извършените измервания чрез Мобилна автоматична станция (МАС) към Регионална лаборатория-Варна за контрол на качеството на атмосферния въздух за периода от 13.10.2023 г. до 16.10.2023 г. Същите не показват превишения на пределно допустимите концентрации на замърсяващи вещества в атмосферния въздух за периода на измерване. Мобилната станция беше позиционирана в централната градска част на гр. Варна по повод на множеството получени сигнали в инспекцията, както и медийни публикации, касаещи замърсяване на атмосферния въздух в гр. Варна.