Няма превишения на замърсяващи вещества в атмосферния въздух над Девня след пожара на площадка за третиране на отпадъци

След постъпили множество сигнали по Зелен телефон към 17 часа на 25 юни за възникнал пожар на площадката на Мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци с оператор „Екосейф“ ООД в град Девня, от служители на РИОСВ – Варна и Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителната агенция по околна среда е извършена незабавна проверка. При обход и оглед на място в присъствието на служител на дружеството се констатира, че инсталацията към момента на проверката не е в работен режим, а на засегнатото място от пожара има остатъци от изгорели медицински отпадъци. Дружеството е уведомило РИОСВ – Варна за възникналия пожар по електронна поща на същата дата.

По време на проверката е позиционирана Мобилна автоматична станция /МАС/ за контрол качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на около 500 м от мястото на пожара, до най-близката жилищна сграда в кв. „Химик“, гр. Девня. Резултатите от извършените измервания чрез МАС на 25 и 26 юни, получени в РИОСВ – Варна, не показват превишения на пределно допустимите концентрации на замърсяващи вещества в атмосферния въздух.

При направена справка от автоматичната измервателна станция „Изворите“ в града се установи, че от 01:00 ч. на 25.06.2023 г. до 07:00 ч. на 26.06.2023 г. също няма регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации на замърсители.