Обявление за провеждане на мерки по публичност и комуникация за проект №BG16M1OP002-3.007-0011

ОбявлениеОбявление за провеждане на мерки по публичност и комуникация за Проект №BG16M1OP002-3.007-0011 „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори, покрай големи реки“ в ПР „Балтата“