Oбявяване на защитена местност „Шабленска тузла“, в землището на гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич

Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на защитена местност „Шабленска тузла“, в землището на гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна (РИОСВ-Варна) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на защитена местност „Шабленска тузла“, в землището на гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ-Варна мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Като част от настоящото уведомление е публикуван проектът на заповед за обявяване на защитена местност „Шабленска тузла“, в землището на гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич.

Приложение: Проект на заповед за обявяване на защитена местност „Шабленска тузла“, в землището на гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич

 

Публикувано на 11.10.2023 г.