Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Проект на ЗаповедОбявление за проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000102 „Долината на река Батова“, съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие

Проект на ЗаповедОбявление за проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000116 „Камчия“, съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие

Проект на ЗаповедОбявление за проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000621 „Езеро Шабла – Езерец“, съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие

Проект на ЗаповедОбявление за проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс“., съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие


Проект на ЗаповедОбявление за проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000623 „Таушан тепе“, съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие

Проект на ЗаповедОбявление за изменение на заповед № РД-258/16.03.2010 г., (обн., ДВ, бр. 28 от 2010 г.), за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002050 „Дуранкулашко езеро” ,  на основание  чл. 16 ал. 4, във връзка с чл. 16, ал. 1, т.4 от Закона за Биологичното разнообразие

Проект на ЗаповедОбявление за изменение на заповед № РД-259/16.03.2010 г., (обн., ДВ, бр. 28 от 2010 г.),  на основание  чл. 16 ал. 4, във връзка с чл. 16, ал. 1, т.4 от Закона за Биологичното разнообразие