Операторите на промишлени източници на шум е необходимо да извършват собствени периодични измервания

Операторите на промишлени източници на шум, излъчван в околната среда е необходимо, във връзка с изискванията на чл. 27 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствени мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/2011 г.) да извършват собствени периодични измервания на показателите на шум, както следва:
1. при въвеждане в експлоатация на нов промишлен източник, както и след смяна на производствената техника и/или промяна в условията на експлоатация на производственото оборудване;
2. за действащи промишлени източници-не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.
Резултатите от собствените периодични измервания се представят в РИОСВ, на чиято територия е разположен промишленият източник, под формата на доклад до един месец след провеждане на измерването на хартиен и електронен носител.

РИОСВ-Варна
052 / 678 848